Europaudvalget 2018
KOM (2018) 0486
Offentligt
1914134_0001.png
EUROPA-
KOMMISSIONEN
Bruxelles, den 21.6.2018
COM(2018) 486 final
2018/0260 (NLE)
Forslag til
RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE
om at give Ungarn tilladelse til at indføre en særlig foranstaltning, der fraviger artikel
287 i direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem
2018/0260 (NLE)
Forslag til
RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE
om at give Ungarn tilladelse til at indføre en særlig foranstaltning, der fraviger artikel
287 i direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem
DA
DA
kom (2018) 0486 - Ingen titel
1914134_0002.png
BEGRUNDELSE
I henhold til artikel 395, stk. 1, i direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles
merværdiafgiftssystem
1
("momsdirektivet") kan Rådet med enstemmighed på forslag af
Kommissionen give en medlemsstat tilladelse til at indføre særlige foranstaltninger, der
fraviger bestemmelserne i nævnte direktiv, for at forenkle momsopkrævningen eller for at
forhindre visse former for momsunddragelse eller momsundgåelse.
Ved brev registreret i Kommissionen den 13. november 2017 anmodede Ungarn om tilladelse
til at indføre en foranstaltning, der fraviger momsdirektivets artikel 287, med henblik på at
momsfritage afgiftspligtige personer, hvis årlige omsætning ikke overstiger 48 000 EUR.
I overensstemmelse med momsdirektivets artikel 395, stk. 2, underrettede Kommissionen ved
brev af 6. februar 2018 de øvrige medlemsstater om Ungarns anmodning. Ved brev af 7.
februar 2018 meddelte Kommissionen Ungarn, at den rådede over alle de oplysninger, den
fandt nødvendige for at kunne vurdere anmodningen.
1.
BAGGRUND FOR FORSLAGET
Forslagets begrundelse og formål
Det følger af afsnit XII, kapitel 1, i momsdirektivet, at medlemsstaterne kan anvende
særordninger for små virksomheder, herunder momsfritage afgiftspligtige personer, hvis
årlige omsætning ikke overstiger en vis tærskel. Momsfritagelsen indebærer, at en
afgiftspligtig person ikke skal opkræve moms af leveringer og følgelig heller ikke kan
fradrage indgående moms.
I henhold til momsdirektivets artikel 287, nr. 12), kan Ungarn indrømme momsfritagelse til
afgiftspligtige personer med en årlig omsætning, der højst er lig med modværdien i national
valuta af 35 000 EUR beregnet på grundlag af kursen på dagen for landets tiltrædelse. Ungarn
anmoder om tilladelse til at hæve denne tærskel fra 35 000 EUR til 48 000 EUR fra og med
den 1. januar 2019.
Ifølge de oplysninger, som Ungarn har indsendt, vil en forøgelse af tærsklen fra 35 000 EUR
til 48 000 EUR øge antallet af små virksomheder, der har mulighed for at få lettet deres
administrative byrde og afholde færre efterlevelsesomkostninger. Eftersom tærsklen bringes
på linje med en anden tærskel for indkomstskat, vil små virksomheder desuden være omfattet
af helt forenklede skatteordninger.
Eftersom den økonomiske vækst har medført stabile indtægtsstigninger, er denne forhøjelse af
tærsklen for den personlige fritagelse ifølge Ungarn fuldt berettiget.
Afgiftspligtige personer, hvis omsætning ikke overstiger tærsklen, vil stadig have mulighed
for at lade sig momsregistrere.
I betragtning af at Ungarn har fået tilladelse til at momsfritage afgiftspligtige personer med en
årsomsætning, der ikke overstiger 35 000, og at Ungarn har revurderet situationen,
forekommer en højere tærskel at være acceptabel. Det foreslås derfor at give Ungarn tilladelse
til at hæve fritagelsestærsklen for SMV'er fra 35 000 EUR til 48 000 EUR frem til den 31.
december 2021 eller den dato, hvor medlemsstaterne skal anvende eventuelle nationale
bestemmelser, som de er forpligtet til at indføre som følge af vedtagelsen af et direktiv om
ændring af artikel 281-294 i direktiv 2006/112/EF om særordningen for små virksomheder.
1
EUT L 347 af 11.12.2006, s. 1.
DA
DA
kom (2018) 0486 - Ingen titel
1914134_0003.png
Sammenhæng med de gældende regler på samme område
Andre medlemsstater har fået tilladelse til lignende fravigelser. Luxembourg
2
har fået
godkendt en tærskel på 30 000 EUR, Polen
3
og Estland
4
en tærskel på 40 000 EUR, Italien
5
en
tærskel på 65 000 EUR, Kroatien
6
en tærskel på 45 000 EUR, Letland
7
en tærskel på
40 000 EUR og Rumænien
8
en tærskel på 88 500 EUR.
Fravigelser af momsdirektivets regler bør altid være begrænset i tid, således at virkningerne
heraf kan bedømmes. Bestemmelserne i momsdirektivets artikel 281-294 om særordningen
for små virksomheder er desuden taget op til revision. Som bebudet i momshandlingsplanen
9
og i Kommissionens arbejdsprogram 2017
10
har Kommissionen for nylig fremsat et forslag
om SMV-ordningen
11
.
Det foreslås derfor at tillade fravigelsesforanstaltningen og at hæve tærsklen frem til den 31.
december 2021 eller den dato, hvor medlemsstaterne skal anvende eventuelle nationale
bestemmelser, som de er forpligtet til at indføre som følge af vedtagelsen af et direktiv om
ændring af artikel 281-294 i direktiv 2006/112/EF om særordningen for små virksomheder.
Sammenhæng med Unionens politik på andre områder
Foranstaltningen er i overensstemmelser med Unionens målsætninger for små virksomheder
som fastsat i Kommissionens meddelelse "Tænk småt først
En "Small Business Act" for
Europa"
12
, hvori medlemsstaterne opfordres til at tage hensyn til SMV'ernes særlige
karakteristika ved udformningen af lovgivningen og derfor til at forenkle de gældende regler.
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Rådets gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/319 af 21. februar 2017 om ændring af
gennemførelsesafgørelse 2013/677/EU om bemyndigelse af Luxembourg til at indføre en særlig
foranstaltning, der fraviger artikel 285 i direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem
(EUT L 47 af 24.2.2017, s. 7).
Rådets gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/2090 af 21. november 2016 om ændring af beslutning
2009/790/EF om bemyndigelse af Republikken Polen til at anvende en foranstaltning, der fraviger
artikel 287 i direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem (EUT L 324 af 30.11.2016, s.
7).
Rådets gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/563 af 21. marts 2017 om bemyndigelse af Republikken
Estland til at anvende en særlig foranstaltning, der fraviger artikel 287 i direktiv 2006/112/EF om det
fælles merværdiafgiftssystem (EUT L 80 af 25.3.2017, s. 33).
Rådets gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/1988 af 8. november 2016 om ændring af
gennemførelsesafgørelse 2013/678/EU om tilladelse til Den Italienske Republik til fortsat at anvende en
særlig foranstaltning, der fraviger artikel 285 i direktiv 2006/112/EF om det fælles
merværdiafgiftssystem (EUT L 306 af 15.11.2016, s. 11).
Rådets gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/1768 af 25. september 2017 om bemyndigelse af
Republikken Kroatien til at indføre en særlig foranstaltning, der fraviger artikel 287 i direktiv
2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem (EUT L 250 af 28.9.2017, s. 71).
Rådets gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/2408 af 18. december 2017 om at give tilladelse til
Republikken Letland til at anvende en særlig foranstaltning, der fraviger artikel 287 i direktiv
2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem (EUT L 342 af 21.12.2017, s. 8).
Rådets gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/1855 af 10. oktober 2017 om bemyndigelse af Rumænien
til at anvende en særlig foranstaltning, der fraviger artikel 287 i direktiv 2006/112/EF om det fælles
merværdiafgiftssystem (EUT L 265 af 14.10.2017, s. 19).
Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet og Det Europæiske Økonomiske og
Sociale Udvalg om en handlingsplan for moms
Mod et fælles europæisk momsområde
De svære
valg, Bruxelles, den 7.4.2016 (COM(2016)148 final).
Kommissionens arbejdsprogram 2017
Realisering af et Europa, der beskytter, styrker og forsvarer,
Strasbourg, den 25.10.2016 (COM(2016) 710 final).
Forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem
for så vidt angår særordningen for små virksomheder, 18.1.2018 (COM(2018) 21 final).
KOM(2008) 394 af 25.6.2008.
DA
DA
kom (2018) 0486 - Ingen titel
2.
RETSGRUNDLAG,
NÆRHEDSPRINCIPPET
PROPORTIONALITETSPRINCIPPET
Retsgrundlag
Nærhedsprincippet (for områder, der ikke er omfattet af enekompetence)
OG
Artikel 395 i momsdirektivet.
I betragtning af den bestemmelse i momsdirektivet, som forslaget bygger på, finder
nærhedsprincippet ikke anvendelse.
Proportionalitetsprincippet
Afgørelsen vedrører en tilladelse, der indrømmes en medlemsstat på dennes egen anmodning
og udgør ikke en forpligtelse.
I betragtning af undtagelsens begrænsede anvendelsesområde står den særlige foranstaltning i
rimeligt forhold til det tilstræbte mål, nemlig at forenkle momsopkrævningen for et større
antal små afgiftspligtige personer og for skatteforvaltningen.
Valg af retsakt
Foreslået retsakt: Rådets gennemførelsesafgørelse.
I henhold til artikel 395 i Rådets direktiv 2006/112/EF er en fravigelse af de fælles
momsregler kun mulig, hvis Rådet med enstemmighed på forslag af Kommissionen giver
tilladelse til det. En gennemførelsesafgørelse vedtaget af Rådet er det bedst egnede
reguleringsmiddel, da den kan rettes til individuelle medlemsstater.
3.
RESULTATER AF EFTERFØLGENDE EVALUERINGER, HØRINGER AF
INTERESSEREDE PARTER OG KONSEKVENSANALYSER
Høringer af interesserede parter
Forslaget er baseret på en anmodning fra Ungarn og vedrører kun denne medlemsstat.
Indhentning og brug af ekspertbistand
Der har ikke været behov for ekstern ekspertbistand.
Konsekvensanalyse
Forslaget til Rådets gennemførelsesafgørelse giver Ungarn tilladelse til at momsfritage
afgiftspligtige personer, hvis årsomsætning ikke overstiger 48 000 EUR fra og med den 1.
januar 2019. Afgiftspligtige personer, hvis momspligtige omsætning ikke overstiger denne
tærskel, behøver ikke at lade sig momsregistrere, og deres administrative byrde vil dermed
blive reduceret som følge af foranstaltningen, da de ikke skal føre momsregnskab eller
indgive momsangivelser.
Ifølge Ungarn vil tærsklen på 48 000 EUR ikke have nogen betydelig indflydelse på
opkrævningen af momsindtægter. Den vil berøre omkring 32 000 afgiftspligtige personer,
dvs. 10 % af alle afgiftspligtige personer. Hvis alle de berørte afgiftspligtige personer udnytter
fritagelsen, vil dette føre til et ubetydeligt fald i momsindtægterne på 0,52-0,65 %.
DA
DA
kom (2018) 0486 - Ingen titel
4.
VIRKNINGER FOR BUDGETTET
Forslaget har ingen virkninger for EU-budgettet, eftersom Ungarn vil beregne en
kompensation i henhold til artikel 6 i Rådets forordning (EØF, EURATOM) nr. 1553/89.
5.
ANDRE FORHOLD
Forslaget indeholder en udløbsklausul.
DA
DA
kom (2018) 0486 - Ingen titel
1914134_0006.png
Forslag til
RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE
om at give Ungarn tilladelse til at indføre en særlig foranstaltning, der fraviger artikel
287 i direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem
RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR
under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,
under henvisning til Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles
merværdiafgiftssystem
1
, særlig artikel 395, stk. 1, første afsnit,
under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)
I henhold artikel 287, nr. 12), i direktiv 2006/112/EF kan Ungarn momsfritage
afgiftspligtige personer, hvis årlige omsætning højst er lig med modværdien i national
valuta af 35 000 EUR beregnet på grundlag af kursen på dagen for landets tiltrædelse.
Ved brev registreret i Kommissionen den 13. november 2017 anmodede Ungarn om
tilladelse til at indføre en særlig foranstaltning, der fraviger artikel 287, nr. 12), i
direktiv 2006/112/EF med henblik på at forhøje fritagelsestærsklen til 48 000 EUR.
Den særlige foranstaltning vil indebære en fritagelse af disse afgiftspligtige personer
for nogle af eller alle de momsforpligtelser, der er omhandlet i afsnit XI, kapitel 2-6, i
direktiv 2006/112/EF.
En højere tærskel for særordningen for små virksomheder, jf. artikel 281-294 i direktiv
2006/112/EF, er en forenklingsforanstaltning, da den kan mindske disse
virksomheders momsforpligtelser markant.
I overensstemmelse med artikel 395, stk. 2, i direktiv 2006/112/EF underrettede
Kommissionen ved brev af 6. februar 2018 de øvrige medlemsstater om Ungarns
anmodning. Ved brev af 7. februar 2018 meddelte Kommissionen Ungarn, at den
rådede over alle de oplysninger, den fandt nødvendige for at kunne vurdere
anmodningen.
Fravigelsesforanstaltningen er i overensstemmelse med de politiske målsætninger i
Kommissionens meddelelse "Tænk småt først
En "Small Business Act" for Europa"
af 25. juni 2008
2
.
Eftersom Ungarn forventer, at den forhøjede grænse vil medføre færre
momsforpligtelser og dermed en lettelse af de administrative byrder og færre
efterlevelsesomkostninger for små virksomheder, bør landet gives tilladelse til at
anvende foranstaltningen i en begrænset periode. Særordningen for små virksomheder
er valgfri, så afgiftspligtige personer kan stadig vælge at være underlagt de
almindelige momsordninger.
EUT L 347 af 11.12.2006, s. 1.
Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale
Udvalg og Regionsudvalget
"Tænk småt først
En "Small Business Act" for Europa", Bruxelles,
den 25.6.2008 (KOM(2008) 394 endelig).
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
1
2
DA
6
DA
kom (2018) 0486 - Ingen titel
1914134_0007.png
(7)
Da bestemmelserne i artikel 281-294 i direktiv 2006/112/EF vedrørende særordningen
for små virksomheder er under revision, er det muligt, at der træder et direktiv om
ændring af disse bestemmelser i kraft, hvori der fastsættes en dato for medlemsstaterne
til at anvende nationale bestemmelser, før undtagelsens gyldighedsperiode udløber den
31. december 2021. Hvis dette er tilfældet, bør denne afgørelse ophøre med at finde
anvendelse.
Ud fra de oplysninger, som Ungarn har fremlagt, vil den forhøjede tærskel kun have
en ubetydelig indvirkning på landets samlede afgiftsindtægter fra det endelige forbrug.
Fravigelsen vil ikke få negativ indvirkning på Unionens egne indtægter hidrørende fra
moms, idet Ungarn vil foretage en kompensationsberegning som omhandlet i artikel 6
i Rådets forordning (EØF, EURATOM) nr. 1553/89
3
(8)
(9)
VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:
Artikel 1
Uanset artikel 287, nr. 12), i direktiv 2006/112/EF gives Ungarn tilladelse til at momsfritage
afgiftspligtige personer, hvis årlige omsætning ikke overstiger modværdien i national valuta
af 48 000 EUR efter omregningskursen på datoen for landets tiltrædelse.
Artikel 2
Denne afgørelse anvendes fra den 1. januar 2019 indtil den tidligste af følgende to datoer:
a)
den 31. december 2021
b)
den dato, hvor medlemsstaterne skal anvende eventuelle nationale bestemmelser, som
de er forpligtet til at indføre som følge af vedtagelsen af et direktiv om ændring af artikel 281-
294 i direktiv 2006/112/EF om særordningen for små virksomheder.
Artikel 3
Denne afgørelse er rettet til Ungarn.
Udfærdiget i Bruxelles, den
[…].
På Rådets vegne
Formand
3
Rådets forordning (EØF, Euratom) nr. 1553/89 af 29. maj 1989 om den endelige ordning for ensartet
opkrævning af egne indtægter hidrørende fra merværdiafgiften (EFT L 155 af 7.6.1989, s. 9).
DA
7
DA