Europaudvalget 2018
KOM (2018) 0833
Offentligt
1986523_0001.png
EUROPA-
KOMMISSIONEN
Bruxelles, den 5.12.2018
COM(2018) 833 final
2018/0426 (NLE)
Forslag til
RÅDETS AFGØRELSE
om undertegnelse på vegne af Den Europæiske Union og Det Europæiske
Atomenergifællesskab af aftalen om Det Forenede Kongerige Storbritannien og
Nordirlands udtræden af Den Europæiske Union og Det Europæiske
Atomenergifællesskab
(EØS-relevant tekst)
DA
DA
kom (2018) 0833 - Ingen titel
1986523_0002.png
BEGRUNDELSE
1.
BAGGRUND FOR FORSLAGET
Forslagets begrundelse og formål
Den 29. marts 2017 meddelte Det Forende Kongerige Det Europæiske Råd, at det havde til
hensigt at udtræde af Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab i
overensstemmelse med artikel 50 i Traktaten om Den Europæiske Union. Unionen skal i
overensstemmelse med artikel 50 i traktaten om Den Europæiske Union forhandle med den
udtrædende stat om en aftale om de nærmere bestemmelser for dennes udtræden
(udtrædelsesaftalen), idet der tages hensyn til rammen for dens fremtidige forbindelse med
Unionen. Udtrædelsesaftalen skal indgås på Unionens vegne af Rådet efter Europa-
Parlamentets godkendelse.
Efter meddelelsen vedtog Det Europæiske Råd (artikel 50) retningslinjer for forhandlinger
den 29. april 2017. I lyset af disse retningslinjer bemyndigede Rådet den 22. maj 2017
Kommissionen til at indlede forhandlinger om en aftale med Det Forenede Kongerige om de
nærmere bestemmelser for dets udtræden af Den Europæiske Union og Det Europæiske
Atomenergifællesskab og vedtog forhandlingsdirektiver med henblik på disse forhandlinger.
Den 15. december 2017 vedtog Det Europæiske Råd retningslinjer, som supplerer
retningslinjerne af 29. april 2017, og som fastlægger principperne og betingelserne for
eventuelle overgangsordninger, hvorefter Rådet den 29. januar 2018 vedtog supplerende
forhandlingsdirektiver.
Der er ført forhandlinger i lyset af ovenstående retningslinjer fra Det Europæiske Råd og i
overensstemmelse med Rådets forhandlingsdirektiver og under behørig hensyntagen til
Europa-Parlamentets beslutninger af 5. april 2017, 3. oktober 2017, 13. december 2017 og 14.
marts 2018.
Forhandlingerne blev afsluttet og paraferet på chefforhandlerniveau den 14. november 2018.
Teksten har været underkastet juridisk revision
1
, og det er denne tekst, der nu foreslås
undertegnet.
Der kan først indgås en aftale om de fremtidige forbindelser mellem Unionen og Det
Forenede Kongerige, når Det Forenede Kongerige er blevet et tredjeland. I henhold til artikel
50 i traktaten om den Europæiske Union skal der i aftalen om de nærmere bestemmelser for
statens udtræden tages hensyn til rammen for de fremtidige forbindelser med Unionen. I
forbindelse med forhandlingerne i henhold til artikel 50 blev der i den politiske erklæring, der
fastlægger rammen for de fremtidige forbindelser mellem Den Europæiske Union og Det
Forenede Kongerige, og som blev godkendt af Det Europæiske Råd den 25. november 2018
2
,
opnået en fælles forståelse af rammen for de fremtidige forbindelser.
Sammenhæng med Unionens politik på andre områder
Udtrædelsesaftalen respekterer fuldt ud traktaterne og bevarer Unionens retsordens integritet
og autonomi samt det indres markeds og toldunionens integritet. Den fremmer Unionens
værdier, mål og interesser og sikrer sammenhæng i, virkning af og kontinuitet i dens
politikker og foranstaltninger. Navnlig fastlægger udtrædelsesaftalens artikel 4 metoder og
1
2
Denne udgave af udtrædelsesaftalen, hvoraf der er foretaget juridisk revision, blev offentliggjort den
D.M.ÅÅÅÅ og findes her:
https://ec.europa.eu/commission/publications/XXXX_en.
https://www.consilium.europa.eu/media/37100/20181121-cover-political-declaration.pdf
DA
1
DA
kom (2018) 0833 - Ingen titel
principper for aftalens virkning, gennemførelse og anvendelse, som sikrer, at bestemmelser i
EU-retten, som gøres gældende ved udtrædelsesaftalen, har samme retsvirkning i Det
Forenede Kongerige som i Unionen og i dens medlemsstater.
Grundlæggende rettigheder
Ifølge artikel 6 i traktaten om Den Europæiske Union anerkender Unionen de rettigheder,
friheder og principper, der findes i chartret om grundlæggende rettigheder, der har samme
juridiske værdi som traktaterne. Endvidere udgør grundlæggende rettigheder som sikret ved
konventionen til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder, og
som de følger af forfatningsmæssige traditioner, der er fælles for medlemsstaterne, de
generelle principper i EU-retten.
Disse rettigheder, friheder og principper bevares og beskyttes fuldt ud i Unionen efter Det
Forenede Kongeriges udtræden af Unionen. Endvidere sikres det ved udtrædelsesaftalen, at
når der henvises til bestemmelser eller begreber i EU-retten, fortolkes og anvendes de ved
brug af de fortolkningsmetoder og -principper, der gælder i Unionen, herunder fortolkning,
der er i overensstemmelse med chartret om grundlæggende rettigheder. Dette er især relevant
for den del af aftalen, der vedrører borgerrettigheder, som i vid udstrækning bygger på EU-
retten.
2.
RETSGRUNDLAG,
NÆRHEDSPRINCIPPET
PROPORTIONALITETSPRINCIPPET
Retsgrundlag
OG
Det Forenede Kongerige har meddelt, at det har til hensigt at udtræde af Den Europæiske
Union. Som følge heraf udgør artikel 50 i traktaten om Den Europæiske Union retsgrundlaget
for undertegnelse og indgåelse af en udtrædelsesaftale. Der mindes om, at i overensstemmelse
med artikel 106a i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab finder
artikel 50 i traktaten om Den Europæiske Union også anvendelse på Det Europæiske
Atomenergifællesskab.
Proportionalitetsprincippet
I udtrædelsesaftalen udredes alle spørgsmål vedrørende adskillelsen, og der fastlægges klare
vilkår og betingelser for overgangen og varigheden heraf. Udtrædelsesaftalen er derfor
passende og rimelig i forhold til målet om at sikre Det Forenede Kongeriges velordnede
udtræden af Unionen.
Valg af retsakt
I overensstemmelse med artikel 50, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Union skal de
nærmere bestemmelser vedrørende udtrædelsen fastlægges i en aftale mellem den udtrædende
stat og Unionen; det afgøres ved en rådsafgørelse, om en sådan aftale skal undertegnes.
3.
VIRKNINGER FOR BUDGETTET
Eftersom udtrædelsesaftalen sikrer, at Unionen og Det Forenede Kongerige begge respekterer
de finansielle forpligtelser, der er affødt af hele den periode, hvori Det Forenede Kongerige
har været medlem af Unionen, skyldes udtrædelsesaftalens eneste indvirkning på budgettet for
Unionen primært nedsættelsen af Det Blandede Udvalg bestående af repræsentanter for
Unionen og Det Forenede Kongerige. Det Blandede Udvalg skal bl.a. føre tilsyn med og lette
gennemførelsen og anvendelsen af udtrædelsesaftalen. Det Blandede Udvalg træder sammen
DA
2
DA
kom (2018) 0833 - Ingen titel
mindst én gang om året på anmodning af en af parterne. Derudover kan der være
omkostninger forbundet med den eventuelle indledning af en mæglingsprocedure i henhold til
aftalens tvistbilæggelsesprocedure. Hvis overgangsperioden forlænges, betaler Det Forenede
Kongerige et bidrag for denne nye periode til Unionens budget, som vil blive behandlet som
generelle indtægter. Finansieringsoversigten, der er knyttet til dette forslag, indeholder
yderligere oplysninger om dets forventede finansielle indvirkning på Unionens budget.
4.
ANDRE FORHOLD
Planer for gennemførelsen og foranstaltninger til overvågning, evaluering og
rapportering
Ifølge sjette del, afsnit II, i udtrædelsesaftalen nedsættes et blandet udvalg, som løbende vil
føre tilsyn med aftalens gennemførelse, anvendelse og virkning. Det Blandede Udvalg består
af repræsentanter for Unionen og Det Forenede Kongerige, som træder sammen mindst én
gang om året, fører tilsyn med og letter gennemførelsen og anvendelsen af aftalen, træffer
beslutning om specialudvalgenes opgaver, fører tilsyn med deres arbejde og foretager
ændringer af aftalen, hvor dette specifikt fremgår af selve aftalen. Det Blandede Udvalg kan
kun vedtage afgørelser og fremsætte henstillinger efter aftale mellem Unionen og Det
Forenede Kongerige. Det kan på ingen måde begrænse beslutningstagningen på EU-plan.
Unionen og Det Forenede Kongerige kan alene i de tilfælde, hvor det specifikt er fastsat i
aftalen, gennem Det Blandede Udvalg beslutte at ændre visse aspekter af aftalen. Hvis
parterne godkender en sådan afgørelse, skal den være underlagt deres respektive gældende
interne krav og procedurer.
Der nedsættes følgende specialudvalg under Det Blandede Udvalgs kontrol, dvs. et
underudvalg for hver af udtrædelsesaftalens hoveddele:
(a)
(b)
(c)
(d)
borgerrettighedsudvalget
udvalget vedrørende andre udtrædelsesbestemmelser
udvalget vedrørende spørgsmål i relation til gennemførelsen af protokollen om
Irland/Nordirland
udvalget vedrørende spørgsmål i relation til gennemførelsen af protokollen om
de baseområder i Cypern, hvorover Det Forenede Kongerige Storbritannien og
Nordirland udøver overhøjhed
udvalget vedrørende spørgsmål i relation til gennemførelsen af protokollen om
Gibraltar og
udvalget vedrørende finansielle bestemmelser.
(e)
(f)
Forslaget indeholder også en rolle for Det Blandede Udvalg i tvistbilæggelse, hvilket er
omhandlet i udtrædelsesaftalens sjette del, afsnit III.
Nærmere redegørelse for de enkelte bestemmelser i forslaget
Kommissionens udkast til forslaget til udtrædelsesaftalen består af 185 artikler, der er opdelt i
seks dele (som yderligere er opdelt i afsnit og kapitler), tre protokoller og ni bilag.
Første del
(Fælles bestemmelser) indeholder de fælles bestemmelser for udtrædelsesaftalen (i
det følgende benævnt "aftalen"), herunder definitioner, det territoriale anvendelsesområde for
udtrædelsesaftalen samt metoder og principper for aftalens virkning, gennemførelse og
anvendelse.
DA
3
DA
kom (2018) 0833 - Ingen titel
Anden del
(Borgerrettigheder) indeholder de bestemmelser, der tager sigte på at sikre, at EU-
borgere og borgere fra Det Forenede Kongerige og deres familier, som er berørt af Det
Forenede Kongeriges udtræden, bevarer den status og de rettigheder, der følger af EU-retten.
Anden del består af følgende fire afsnit: afsnit I (Almindelige bestemmelser), afsnit II
(Rettigheder og forpligtelser), afsnit III (Koordinering af de sociale sikringsordninger) og
afsnit IV (Andre bestemmelser).
Tredje del
(Udtrædelsesbestemmelser) indeholder bestemmelser om andre spørgsmål i
forbindelse med Det Forenede Kongeriges adskillelse fra Unionen. Tredje del består af
følgende 13 afsnit: afsnit I (Markedsførte varer), afsnit II (Igangværende toldprocedurer),
afsnit III (Igangværende moms- og punktafgiftsanliggender), afsnit IV (Intellektuel
ejendomsret), afsnit V (Igangværende politisamarbejde og retligt samarbejde i straffesager),
afsnit VI (Igangværende retligt samarbejde på det civil- og handelsretlige område), afsnit VII
(Data og oplysninger, der behandles eller indhentes inden overgangsperiodens udløb eller på
grundlag af denne aftale), afsnit VIII (Igangværende offentlige udbudsprocedurer og lignende
procedurer), afsnit IX (Euratom-relaterede spørgsmål), afsnit X (Unionens retslige og
administrative procedurer), afsnit XI (Administrative samarbejdsprocedurer mellem
medlemsstaterne og Det Forenede Kongerige), afsnit XII (Privilegier og immuniteter) og
afsnit XIII (Andre spørgsmål vedrørende Unionens institutioners, organers, kontorers og
agenturers funktionsmåde).
Fjerde del
(Overgang) fastsætter en overgangsperiode, i hvilken gældende EU-ret
med
visse undtagelser
vil finde anvendelse på Det Forenede Kongerige. I overgangsperioden vil
Det Forenede Kongerige hverken være repræsenteret i Unionens institutioner eller deltage i
Unionens beslutningsproces. I fjerde del fastlægges endvidere de overgangsordninger, der
gælder for Det Forenede Kongerige med hensyn til internationale aftaler, som er indgået af
Unionen eller af medlemsstater, der handler på dens vegne, eller af Unionen og dens
medlemsstater, der handler i fællesskab. I henhold til artikel 129 vil Det Forenede Kongerige
være bundet af de forpligtelser, der følger af disse aftaler. I artikel 130 fastlægges der for
overgangsperioden en høringsmekanisme vedrørende fastsættelsen af Det Forenede
Kongeriges fiskerimuligheder. Artikel 131 sikrer, at alle Unionens institutioner fuldt ud
bevarer deres beføjelser i forhold til Det Forenede Kongerige; dette gælder også for Den
Europæiske Unions Domstols kompetence. Artikel 132 giver mulighed for at vedtage en
enkelt afgørelse, med hvilken overgangsperioden kan forlænges med op til et eller to år.
Femte del
(Finansielle bestemmelser) indeholder nærmere bestemmelser om den finansielle
opgørelse, herunder nærmere bestemmelser om elementerne i den finansielle opgørelse samt
bestemmelserne for beregningen af værdien af den finansielle opgørelse og
betalingsvilkårene. Endvidere fastsættes der bestemmelser for betingelserne for Det Forenede
Kongeriges fortsatte deltagelse i programmerne inden for rammerne af den nuværende
flerårige finansielle ramme (FFR) indtil deres afslutning.
Sjette Del
(Institutionelle og afsluttende bestemmelser) omfatter bestemmelser for en ensartet
fortolkning og anvendelse af aftalen, nedsættelse af et blandet udvalg samt fastsættelse af en
tvistbilæggelsesprocedure. Denne del indeholder også en forpligtelse for parterne til at
bestræbe sig på inden overgangsperiodens udløb at nå til enighed om deres fremtidige
forbindelser, og den indeholder endvidere bestemmelser om aftalens ikrafttræden.
Protokollen om Irland/Nordirland
og dens 10 bilag indeholder de nødvendige
bestemmelser for den såkaldte bagstopperløsning, der har til formål at undgå en hård grænse
mellem Irland og Nordirland. Disse bestemmelser finder anvendelse, medmindre og indtil de
helt eller delvist erstattes af en efterfølgende aftale. Med protokollen etableres der et fælles
toldområde for Unionen og Det Forenede Kongerige. Det giver mulighed for at undgå
DA
4
DA
kom (2018) 0833 - Ingen titel
anvendelse af kvoter, kontingenter eller kontroller vedrørende oprindelsesregler mellem
Unionen og Det Forenede Kongerige. Protokollen indeholder endvidere en række
foranstaltninger, der skal sikre lige vilkår mellem Unionen og Det Forenede Kongerige.
Protokollen sikrer desuden, at EU-toldkodeksen, hvori der bl.a. fastsættes bestemmelser om
varers overgang til fri omsætning inden for EU, fortsat vil finde anvendelse på Nordirland.
Dette vil sikre, at nordirske virksomheder ikke underlægges restriktioner, når de markedsfører
produkter på EU's indre marked. Protokollen fastsætter endvidere, at Det Forenede Kongerige
for så vidt angår Nordirland fortsat vil være underlagt et begrænset antal bestemmelser, der
vedrører EU's indre marked og er nødvendige for at undgå en hård grænse: lovgivning om
varer, regler for sundhed og plantesundhed, regler for landbrugsproduktion, moms og
punktafgifter samt statsstøtteregler. Protokollen indeholder også bestemmelser om
opretholdelse af det fælles elmarked på øen Irland. I henhold til protokollen finder det fælles
rejseområde mellem Irland og Det Forenede Kongerige og de dertil tilknyttede rettigheder og
privilegier fortsat anvendelse i overensstemmelse med EU-retten, navnlig hvad angår
bestemmelserne om den frie bevægelighed for EU-borgere. Nord-syd-samarbejdet
opretholdes som fastsat i protokollen, bl.a. inden for områderne miljø, sundhed, landbrug,
transport, uddannelse og turisme samt inden for energi, telekommunikation, radio og TV,
ferskvandsfiskeri, retlige anliggender og sikkerhed, videregående uddannelser samt idræt.
Udtrædelsesaftalen omfatter også en
protokol om de baseområder i Cypern, hvorover Det
Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland udøver overhøjhed.
Eftersom
forbindelserne mellem Unionen og de baseområder i Cypern, hvorover Det Forenede
Kongerige Storbritannien og Nordirland udøver overhøjhed, skal fastlægges under
hensyntagen til Republikken Cyperns medlemskab af Unionen, bør der i protokollen om de
baseområder i Cypern, hvorover Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland
udøver overhøjhed, fastsættes en passende ordning, med hvilken målene for den ordning, der
er fastsat i protokol nr. 3 til akten vedrørende Republikken Cyperns tiltrædelse af Unionen,
kan nås efter Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen. Som anført i den fælles
erklæring af 19. juni 2018 har både Unionen og Det Forenede Kongerige givet tilsagn om at
fastlægge passende bestemmelser for de baseområder i Cypern, hvorover Det Forenede
Kongerige Storbritannien og Nordirland udøver overhøjhed, navnlig med henblik på
efter
Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen
at beskytte interesserne for de cyprioter,
der lever og arbejder i baseområderne, i fuld overensstemmelse med rettighederne og
forpligtelserne i henhold til oprettelsestraktaten. Unionen og Det Forenede Kongerige er nået
til enighed om en protokol herom, der knyttes som bilag til udtrædelsesaftalen. Formålet med
protokollen er at sikre, at EU-retten på de områder, der er omhandlet i protokol nr. 3 til akten
vedrørende Republikken Cyperns tiltrædelse af Unionen, fortsat finder anvendelse på de
baseområder i Cypern, hvorover Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland
udøver overhøjhed, uden at det nedbryder nogen rettigheder for de ca. 11 000 cypriotiske
civile, der lever og arbejder i baseområderne. Dette gælder for en række politikområder som
f.eks. beskatning, varer, landbrug, fiskeri samt veterinær- og plantesundhedsregler. Ved
protokollen pålægges Republikken Cypern ansvaret for at gennemføre og håndhæve EU-
retten på de fleste af de relevante områder, undtagen når det drejer sig om sikkerhedsmæssige
spørgsmål og militære anliggender.
Endelig omfatter udtrædelsesaftalen en
protokol om Gibraltar,
der behandler de særlige
spørgsmål, som Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen giver anledning til hvad angår
Gibraltar. Ifølge Det Europæiske Råds retningslinjer af 29. april 2017 "må ingen aftale
mellem EU og Det Forenede Kongerige finde anvendelse på territoriet Gibraltar uden en
aftale mellem Kongeriget Spanien og Det Forenede Kongerige". Dette blev bekræftet i Rådets
supplerende forhandlingsdirektiver af 29. januar 2018 og i Det Europæiske Råds
retningslinjer af 14. marts 2018. I erklæringerne til optagelse i protokollen for Det Europæiske
DA
5
DA
kom (2018) 0833 - Ingen titel
Råds møde den 25. november 2018 blev følgende erklæring fra Det Europæiske Råd og
Kommissionen medtaget: "Efter Det Forenede Kongerige forlader Unionen, vil Gibraltar ikke
indgå i det territoriale anvendelsesområde for de aftaler, som indgås mellem Unionen og Det
Forenede Kongerige. Imidlertid udelukker dette ikke muligheden for at have særskilte aftaler
mellem Unionen og Det Forenede Kongerige om Gibraltar. Uden at det berører Unionens
kompetencer og med fuld respekt for dens medlemsstaters territoriale integritet som garanteret
ved artikel 4, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Union, vil disse særskilte aftaler kræve en
forudgående aftale med Kongeriget Spanien". Ved samme lejlighed afgav Det Europæiske
Råd og Kommissionen en fortolkende erklæring om udtrædelsesaftalens artikel 184 og det
territoriale anvendelsesområde for fremtidige aftaler.
De bilaterale forhandlinger mellem Spanien og Det Forenede Kongerige er nu afsluttet. En
protokol, hvori der henvises til disse bilaterale aftaler, er knyttet til udtrædelsesaftalen.
Protokollen udgør sammen med bilaterale aftalememoranda mellem Spanien og Det Forenede
Kongerige vedrørende Gibraltar en pakke. Dette vedrører bilateralt samarbejde på områderne
borgerrettigheder, tobak og andre produkter, miljø, politi- og toldsamarbejdet samt en
bilateral aftale om skatteanliggender og beskyttelse af finansielle interesser. Med hensyn til
borgerrettigheder danner protokollen grundlaget for det administrative samarbejde mellem de
myndigheder, der er ansvarlige for gennemførelsen af udtrædelsen i forbindelse med personer,
som har bopæl i Gibraltarområdet, herunder især grænsearbejdere. Med hensyn til lovgivning
om lufttransport giver protokollen, såfremt Spanien og Det Forenede Kongerige når til
enighed om brugen af Gibraltar Lufthavn, mulighed for i overgangsperioden at anvende EU-
lovgivning om luftfart på Gibraltar lufthavn, som ikke hidtil har været gældende dér. Med
hensyn til skatteanliggender og beskyttelse af finansielle interesser danner protokollen
grundlaget for det administrative samarbejde mellem de kompetente myndigheder, der er
ansvarlige for at opnå fuld gennemsigtighed på skatteområdet, bekæmpe svig, smugling og
hvidvaskning af penge. Det Forenede Kongerige har også givet tilsagn om, at internationale
standarder på dette område overholdes i Gibraltar. Med hensyn til tobak giver Det Forenede
Kongerige tilsagn om at ratificere visse konventioner for så vidt angår Gibraltar og om senest
den 30. juni 2020 at indføre et system af sporbarheds- og sikkerhedsforanstaltninger
vedrørende cigaretter. Med hensyn til alkohol og benzin giver Det Forenede Kongerige tilsagn
om at sikre, at et skattesystem, der har til formål at forhindre svigagtige aktiviteter, er i kraft i
Gibraltar. Med hensyn til miljøbeskyttelse og fiskeri samt politi- og toldsamarbejde danner
protokollen grundlaget for det administrative samarbejde mellem de kompetente
myndigheder. Der nedsættes også et specialudvalg, som skal føre tilsyn med anvendelsen af
denne protokol.
Aftalen omfatter endvidere følgende bilag:
Bilag I om koordinering af den sociale sikring
Bilag II om de bestemmelser i EU-retten, der er omhandlet i artikel 41, stk. 4
Bilag III om de frister for situationer eller toldprocedurer, der er omhandlet i
artikel 49, stk. 1
Bilag IV om listen over net, informationssystemer og databaser, der er omhandlet i
artikel 50, 53, 99 og 100
Bilag V om Euratom
Bilag VI om listen over administrative samarbejdsprocedurer, der er omhandlet i
artikel 98
DA
6
DA
kom (2018) 0833 - Ingen titel
Bilag VII om listen over de retsakter/bestemmelser, der er omhandlet i artikel 128,
stk. 6
Bilag VIII om forretningsordenen for Det Blandede Udvalg og specialudvalgene
Bilag IX om forretningsordenen for tvistbilæggelse.
Aftalen træder i kraft den 30. marts 2019.
DA
7
DA
kom (2018) 0833 - Ingen titel
2018/0426 (NLE)
Forslag til
RÅDETS AFGØRELSE
om undertegnelse på vegne af Den Europæiske Union og Det Europæiske
Atomenergifællesskab af aftalen om Det Forenede Kongerige Storbritannien og
Nordirlands udtræden af Den Europæiske Union og Det Europæiske
Atomenergifællesskab
(EØS-relevant tekst)
RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR
under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 50,
under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab, særlig
artikel 106a,
under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)
Den 29. marts 2017 meddelte Det Forende Kongerige Det Europæiske Råd, at det
havde til hensigt at udtræde af Den Europæiske Union og Det Europæiske
Atomenergifællesskab ("Euratom") i overensstemmelse med artikel 50 i traktaten om
Den Europæiske Union, som finder anvendelse på Euratom i medfør af artikel 106a i
traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab.
Den 22. maj 2017 bemyndigede Rådet Kommissionen til at indlede forhandlinger med
Det Forenede Kongerige om en aftale om de nærmere bestemmelser for dets udtræden
under hensyn til rammen for dets fremtidige forbindelser med Unionen.
Der er ført forhandlinger i lyset af Det Europæiske Råds retningslinjer af 29. april og
15. december 2017 og 23. marts 2018, som er udstukket med det overordnede mål at
sikre Det Forenede Kongeriges velordnede udtræden af Unionen og Euratom.
Den 25. november 2018 godkendte Det Europæiske Råd aftalen om Det Forenede
Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af Den Europæiske Union og Det
Europæiske Atomenergifællesskab ("aftalen").
Nu, hvor forhandlingerne er afsluttet, bør aftalen undertegnes på Unionens vegne med
forbehold af opfyldelsen af de procedurer, der er nødvendige for indgåelsen på et
senere tidspunkt.
I overensstemmelse med artikel 106a i traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Atomenergifællesskab finder artikel 50 i traktaten om Den Europæiske Union
anvendelse på Det Europæiske Atomenergifællesskab.
Der fastsættes i aftalen en overgangsperiode, i hvilken EU-retten, herunder
internationale aftaler, finder anvendelse på og i Det Forenede Kongerige, uanset alle
de konsekvenser Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen får for så vidt angår
Det Forenede Kongeriges deltagelse i Unionens institutioner, organer, kontorer og
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
DA
8
DA
kom (2018) 0833 - Ingen titel
agenturer. Kommissionen bør derfor på Unionens og Euratoms vegne underrette de
øvrige parter i disse aftaler om, at Det Forenede Kongerige i overgangsperioden skal
behandles som en medlemsstat med henblik på disse aftaler.
(8)
Ifølge aftalens artikel 185, stk. 2, kan Unionen i forbindelse med den skriftlige
notifikation om, at de nødvendige interne procedurer er afsluttet i Unionen, for hver
medlemsstat, der har anført årsager vedrørende grundlæggende principper i den
pågældende medlemsstats nationale ret, erklære, at den pågældende medlemsstats
fuldbyrdende judicielle myndigheder ud over de grunde til at afslå fuldbyrdelse af en
europæisk arrestordre, der er omhandlet i rammeafgørelse 2002/584/RIA, i
overgangsperioden kan afslå at overgive sine statsborgere til Det Forenede Kongerige
i henhold til en europæisk arrestordre. Der bør derfor fastsættes en frist for
medlemsstater, der ønsker at benytte denne mulighed, for at underrette Kommissionen
og Rådets generalsekretariat herom.
I henhold til artikel 50, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Union har Det Forenede
Kongerige ikke deltaget i Rådets drøftelser om denne afgørelse og dens vedtagelse
(9)
VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:
Artikel 1
Der gives hermed bemyndigelse til på vegne af Den Europæiske Union og Det Europæiske
Atomenergifællesskab at undertegne aftalen om Det Forenede Kongerige Storbritannien og
Nordirlands udtræden af Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab
("aftalen") med forbehold af dens indgåelse.
Teksten til aftalen er knyttet til denne afgørelse.
Artikel 2
Formanden for Det Europæiske Råd og Kommissionens formand bemyndiges hermed til at
undertegne aftalen på vegne af Den Europæiske Union og Det
Europæiske
Atomenergifællesskab.
Artikel 3
Umiddelbart efter aftalens undertegnelse meddeler Kommissionen de øvrige parter i de
internationale aftaler, der er omhandlet i aftalens artikel 2, litra a), nr. iv), at Det Forenede
Kongerige med forbehold af aftalens ikrafttræden i overgangsperioden skal behandles som en
medlemsstat med henblik på disse internationale aftaler.
Artikel 4
Medlemsstater, der ønsker at gøre brug af muligheden i aftalens artikel 185, stk. 2, underretter
Kommissionen og Rådets generalsekretariat herom inden den 15. februar 2019.
DA
9
DA
kom (2018) 0833 - Ingen titel
Artikel 5
Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.
Udfærdiget i Bruxelles, den
[…].
På Rådets vegne
Formand
DA
10
DA
kom (2018) 0833 - Ingen titel
1986523_0012.png
FINANSIERINGSOVERSIGT
1.
FORSLAGETS/INITIATIVETS RAMME
1.1. Forslagets/initiativets betegnelse
1.2. Berørt(e) politikområde(r)
1.3. Forslaget/initiativet vedrører
1.4. Mål
1.4.1. Generelt/generelle mål
1.4.2. Specifikt/specifikke mål
1.4.3. Forventet/forventede de resultat(er) og virkning(er)
1.4.4. Performanceindikatorer
1.5. Begrundelse for forslaget/initiativet
1.5.1. Behov, der skal opfyldes på kort eller lang sigt, herunder en detaljeret tidsplan
for iværksættelsen af initiativet
1.5.2. Merværdien ved et EU-tiltag (f.eks. koordineringsfordele, retssikkerhed, større
effekt eller komplementaritet). Ved "merværdien ved et EU-tiltag" forstås her
merværdien af EU's intervention i forhold til den værdi, som medlemsstaterne ville
have skabt enkeltvis.
1.5.3. Erfaringer fra lignende foranstaltninger
1.5.4. Forenelighed med den flerårige finansielle ramme og mulige synergivirkninger
med andre relevante instrumenter
1.5.5. Vurdering af de forskellige finansieringsmuligheder, der er til rådighed,
herunder muligheden for omfordeling
1.6. Forslagets/initiativets varighed og finansielle virkninger
1.7. Påtænkt(e) forvaltningsmetode(r)
DA
11
DA
kom (2018) 0833 - Ingen titel
2.
FORVALTNINGSFORANSTALTNINGER
2.1. Bestemmelser om overvågning og rapportering
2.2. Forvaltnings- og kontrolsystem(er)
2.2.1. Begrundelse
for
den/de
foreslåede
forvaltningsmetode(r),
finansieringsmekanisme(r), betalingsvilkår og kontrolstrategi
2.2.2. Oplysninger om de konstaterede risici og det/de interne kontrolsystem(er), der
etableres for at afbøde dem
2.2.3. Vurdering
af
og
begrundelse
for
kontrolforanstaltningernes
omkostningseffektivitet (forholdet mellem kontrolomkostningerne og værdien af de
forvaltede midler) samt vurdering af den forventede risiko for fejl (ved betaling og
ved afslutning)
2.3. Foranstaltninger til forebyggelse af svig og uregelmæssigheder
3.
FORSLAGETS/INITIATIVETS ANSLÅEDE FINANSIELLE VIRKNINGER
3.1. Berørt(e) udgiftspost(er) på budgettet og udgiftsområde(r) i den flerårige
finansielle ramme
3.2. Forslagets/initiativets anslåede finansielle virkninger for bevillingerne
3.2.1. Sammenfatning af de anslåede virkninger for aktionsbevillingerne
3.2.2. Anslåede resultater finansieret med aktionsbevillinger
3.2.3. Sammenfatning af de anslåede virkninger for administrationsbevillingerne
3.2.4. Forenelighed med indeværende flerårige finansielle ramme
3.2.5. Tredjemands bidrag til finansieringen
3.3. Anslåede virkninger for indtægterne
DA
12
DA
kom (2018) 0833 - Ingen titel
1986523_0014.png
FINANSIERINGSOVERSIGT
1.
1.1.
FORSLAGETS/INITIATIVETS RAMME
Forslagets/initiativets betegnelse
Aftale om Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af Den
Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab.
1.2.
1.3.
Berørt(e) politikområde(r)
25
Koordinering af Kommissionens politik og juridisk rådgivning
Forslagets/initiativets vedrører
en ny foranstaltning
en ny foranstaltning som opfølgning på et pilotprojekt/en forberedende
foranstaltning
3
en forlængelse af en eksisterende foranstaltning
en sammenlægning eller en omlægning af en eller flere foranstaltninger til en
anden/en ny foranstaltning
1.4.
1.4.1.
Mål
Generelt/generelle mål
Aftalen bygger på artikel 50, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Union. I
overensstemmelse med retningslinjerne fra Det Europæiske Råd (artikel 50) af 29.
april 2017 har udtrædelsesaftalen til formål at:
skabe klarhed og retssikkerhed med hensyn til situationer, der opstår som følge
af Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen for borgerne, men også for
erhvervslivet, interesserede parter og internationale partnere.
beskytte borgere, der har baseret deres liv på rettigheder affødt af Det Forenede
Kongeriges medlemskab af Unionen
udrede Det Forenede Kongeriges adskillelse fra Unionen og fra alle de
rettigheder og forpligtelser, Det Forenede Kongerige har som følge af de tilsagn, det
har givet som medlemsstat
fastlægge tidsbegrænsede overgangsordninger, som er i Unionens interesse
sikre, at Unionen og Det Forenede Kongerige begge respekterer de finansielle
forpligtelser, der følger af hele den periode, hvori Det Forenede Kongerige har været
medlem af Unionen
sikre en effektiv forvaltning, gennemførelse og håndhævelse af aftalen, bl.a.
ved hjælp af institutionelle strukturer og en effektiv tvistbilæggelsesordning, hvor
Den Europæiske Unions Domstol bevarer sin rolle som den endelige dommer over
fortolkningen af EU-retten
fortsætte støtten til målet om fred og forsoning i alle dele af Langfredagaftalen
og at støtte og beskytte de resultater, fordele og tilsagn, der er opnået som led i
fredsprocessen på øen Irland
3
Jf. finansforordningens artikel 58, stk. 2, litra a) hhv. b).
DA
13
DA
kom (2018) 0833 - Ingen titel
1986523_0015.png
at beskytte interesserne for cyprioter, der lever og arbejder i de baseområder,
hvorover Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland udøver overhøjhed,
og sikre, at rettigheder ikke nedbrydes eller fortabes efter Det Forenede Kongeriges
udtræden
at sikre tæt samarbejde mellem Spanien og Det Forenede Kongerige for så vidt
angår Gibraltar om gennemførelsen af udtrædelsesaftalen, især den del, der vedrører
borgerrettigheder, og på en række andre politikområder.
1.4.2.
Specifikt/specifikke mål
Specifikt/specifikke mål
Ikke relevant
1.4.3.
Forventet/forventede de resultat(er) og virkning(er)
Angiv, hvilke virkninger forslaget/initiativet forventes at få for modtagerne/målgruppen.
Udtrædelsesaftalen mellem Unionen og Det Forenede Kongerige vil give europæiske
borgere, erhvervslivet og internationale partnere forsikring om, at Det Forenede
Kongerige ikke udtræder af Unionen på en uordnet og ukontrolleret måde.
Udtrædelsesaftalens eneste budgetmæssige virkning skyldes nedsættelsen af Det
Blandede Udvalg bestående af repræsentanter for Unionen og Det Forenede
Kongerige. Det Blandede Udvalg fører tilsyn med og letter gennemførelsen og
anvendelsen af udtrædelsesaftalen, træffer beslutning om specialudvalgenes opgaver,
fører tilsyn med deres arbejde og foretager ændringer af aftalen, hvor dette specifikt
fremgår af selve aftalen. Aftalen tildeler også Det Blandede Udvalg en rolle i
tvistbilæggelse, hvilket er omhandlet i udtrædelsesaftalens sjette del, afsnit III.
Det Blandede Udvalg træder sammen mindst én gang om året på anmodning af en af
parterne. Der nedsættes følgende specialudvalg under Det Blandede Udvalgs kontrol,
dvs. et underudvalg for hver af udtrædelsesaftalens hoveddele:
a)
b)
borgerrettighedsudvalget
udvalget vedrørende andre udtrædelsesbestemmelser
c)
udvalget vedrørende spørgsmål i relation til gennemførelsen af protokollen om
Irland/Nordirland
d)
udvalget vedrørende spørgsmål i relation til gennemførelsen af protokollen om
de baseområder i Cypern, hvorover Det Forenede Kongerige Storbritannien og
Nordirland udøver overhøjhed
e)
udvalget vedrørende spørgsmål i relation til gennemførelsen af protokollen om
Gibraltar og
f)
1.4.4.
udvalget vedrørende finansielle bestemmelser.
Performanceindikatorer
Angiv indikatorerne for overvågning af fremskridt og resultater.
Ikke relevant
DA
14
DA
kom (2018) 0833 - Ingen titel
1986523_0016.png
1.5.
1.5.1.
Begrundelse for forslaget/initiativet
Behov, der skal opfyldes på kort eller lang sigt, herunder en detaljeret tidsplan for
iværksættelsen af initiativet
Sikre Det Forenede Kongeriges velordnede udtræden af Unionen.
1.5.2.
Merværdien ved et EU-tiltag (f.eks. koordineringsfordele, retssikkerhed, større effekt
eller komplementaritet). Ved "merværdien ved et EU-tiltag" forstås her merværdien
af EU's intervention i forhold til den værdi, som medlemsstaterne ville have skabt
enkeltvis.
Det Forenede Kongeriges velordnede udtræden af Unionen er i både Unionens og
Det Forenede Kongeriges interesse, navnlig da det giver borgere og erhvervsliv på
begge sider af kanalen retsikkerhed. Udtrædelsesaftalen er nødvendig for at begrænse
eventuelle negative virkninger på den europæiske økonomi og Unionens budget,
beskytte rettighederne for europæiske borgere, der lever og arbejder i Det Forenede
Kongerige og sikre målet om fred og forsoning i Langfredagaftalen på øen Irland.
1.5.3.
Erfaringer fra lignende foranstaltninger
Ikke relevant
1.5.4.
Forenelighed med den flerårige finansielle ramme og mulige synergivirkninger med
andre relevante instrumenter
Ikke relevant
1.5.5.
Vurdering af de forskellige finansieringsmuligheder, der er til rådighed, herunder
muligheden for omfordeling
Ikke relevant
Forslagets/initiativets varighed og finansielle virkninger
begrænset varighed
gældende fra [DD/MM]ÅÅÅÅ til [DD/MM]ÅÅÅÅ
Finansielle virkninger fra ÅÅÅÅ til ÅÅÅÅ for forpligtelsesbevillinger og fra
ÅÅÅÅ til ÅÅÅÅ for betalingsbevillinger.
ubegrænset varighed
Iværksættelse med en indkøringsperiode fra ÅÅÅÅ til ÅÅÅÅ
derefter gennemførelse i fuldt omfang.
1.6.
1.7.
Påtænkt(e) forvaltningsmetode(r)
4
Direkte forvaltning
ved Kommissionen
i dens tjenestegrene, herunder ved dens personale i EU's delegationer
i gennemførelsesorganer
Delt forvaltning
i samarbejde med medlemsstaterne
Indirekte forvaltning
ved at overlade budgetgennemførelsesopgaver til:
4
Forklaringer vedrørende forvaltningsmetoder og henvisninger til finansforordningen findes på
webstedet BudgWeb:
https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/EN/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx
DA
15
DA
kom (2018) 0833 - Ingen titel
tredjelande eller organer, som tredjelande har udpeget
internationale organisationer og deres organer (angives nærmere)
Den Europæiske Investeringsbank og Den Europæiske Investeringsfond
de organer, der er omhandlet i finansforordningens artikel 70 og 71
offentligretlige organer
privatretlige organer, der har fået overdraget offentlige tjenesteydelsesopgaver,
i det omfang de stiller tilstrækkelige finansielle garantier
privatretlige organer undergivet lovgivningen i en medlemsstat, som har fået
overdraget gennemførelsen af et offentlig-privat partnerskab, og som stiller
tilstrækkelige finansielle garantier
personer, der har fået overdraget gennemførelsen af specifikke aktioner i den
fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik i henhold til afsnit V i traktaten om Den
Europæiske Union, og som er udpeget i den relevante basisretsakt.
Hvis der angives flere forvaltningsmetoder, gives der en nærmere forklaring i afsnittet "Bemærkninger".
Bemærkninger
DA
16
DA
kom (2018) 0833 - Ingen titel
1986523_0018.png
2.
2.1.
FORVALTNINGSFORANSTALTNINGER
Bestemmelser om overvågning og rapportering
Angiv hyppighed og betingelser.
Det Blandede Udvalg udarbejder en årsberetning om, hvordan aftalen fungerer.
2.2.
2.2.1.
Forvaltnings- og kontrolsystem(er)
Begrundelse for den/de foreslåede forvaltningsmetode(r), finansieringsmekanisme(r),
betalingsvilkår og kontrolstrategi
Ikke relevant
2.2.2.
Oplysninger om de konstaterede risici og det/de interne kontrolsystem(er), der
etableres for at afbøde dem
Ikke relevant
2.2.3.
Vurdering af og begrundelse for kontrolforanstaltningernes omkostningseffektivitet
(forholdet mellem kontrolomkostningerne og værdien af de forvaltede midler) samt
vurdering af den forventede risiko for fejl (ved betaling og ved afslutning)
Ikke relevant
2.3.
Foranstaltninger til forebyggelse af svig og uregelmæssigheder
Angiv eksisterende eller påtænkte forebyggelses- og beskyttelsesforanstaltninger, f.eks. fra strategien
til bekæmpelse af svig.
DA
17
DA
kom (2018) 0833 - Ingen titel
1986523_0019.png
3.
3.1.
FORSLAGETS/INITIATIVETS ANSLÅEDE FINANSIELLE VIRKNINGER
Berørt(e) udgiftspost(er) på budgettet og udgiftsområde(r) i den flerårige
finansielle ramme
Eksisterende udgiftsposter på budgettet
I samme rækkefølge som udgiftsområderne i den flerårige finansielle ramme og
budgetposterne.
Udgifts
-
område i
den
flerårige
finansielle
ramme
Budgetpost
Nummer
5
[Betegnelse Administration]
Udgiftens
art
fra
EFTA
-
lande
6
fra
kandidat
-
lande
7
Bidrag
fra tredje
-
lande
iht. finansforord
-
ningens artikel 21,
stk. 2, litra b)
OB/IOB
5
.
XX 01 01 01 Udgifter
vedrørende
tjenestemænd og midlertidigt ansatte
inden for institutionen.
XX 01 02 11 01 Udgifter til
tjenesterejser og repræsentation
Nye budgetposter, som der er søgt om.
IOB
NEJ
NEJ
NEJ
NEJ
IOB
NEJ
NEJ
NEJ
NEJ
I samme rækkefølge som udgiftsområderne i den flerårige finansielle ramme og
budgetposterne.
Udgifts
-
område i
den
flerårige
finansielle
ramme
Budgetpost
Nummer
[…]
[Betegnelse………………………………
………]
Udgiftens
art
fra
EFTA-
lande
fra
kandidatlan
de
Bidrag
fra tredje
-
lande
iht. finansforord
-
ningens artikel 21,
stk. 2, litra b)
OB/IOB
[…][XX.YY.YY.YY]
JA/NE
J
JA/NEJ
JA/NE
J
JA/NEJ
5
6
7
OB = opdelte bevillinger/IOB = ikke-opdelte bevillinger.
EFTA: Den Europæiske Frihandelssammenslutning.
Kandidatlande og, hvor det er relevant, potentielle kandidater på Vestbalkan.
DA
18
DA
kom (2018) 0833 - Ingen titel
1986523_0020.png
3.2.
3.2.1.
Forslagets anslåede finansielle virkninger for bevillingerne
Sammenfatning af de anslåede virkninger for aktionsbevillingerne
Forslaget/initiativet medfører ikke anvendelse af aktionsbevillinger
Forslaget/initiativet medfører anvendelse af aktionsbevillinger som anført herunder:
i mio. EUR (tre decimaler)
Udgiftsområde i den flerårige finansielle
ramme
Nummer
GD: <…….>
Aktionsbevillinger
Budgetpost
9
Budgetpost
Forpligtelser
Betalinger
Forpligtelser
Betalinger
(1a)
(2a)
(1b)
(2b)
År
n
8
År
n+1
År
n+2
År
n+3
Indsæt flere år, hvis
virkningerne varer længere (jf.
punkt 1.6)
I ALT
Administrationsbevillinger finansieret over bevillingsrammen for
særprogrammer
10
Budgetpost
(3)
Bevillinger I ALT
til GD
<…….>
Forpligtelser
Betalinger
=1a+1b
+3
=2a+2b
+3
8
9
10
År n er det år, hvor gennemførelsen af forslaget/initiativet påbegyndes. Erstat "n" med det forventede første gennemførelsesår (f.eks.: 2021). Dette gælder også for de efterfølgende år.
Ifølge den officielle budgetkontoplan.
Teknisk og/eller administrativ bistand og udgifter til støtte for gennemførelsen af EU's programmer og/eller aktioner (tidligere BA-poster), indirekte forskning, direkte forskning.
DA
19
DA
kom (2018) 0833 - Ingen titel
1986523_0021.png
Aktionsbevillinger I ALT
Forpligtelser
Betalinger
(4)
(5)
Administrationsbevillinger
finansieret
bevillingsrammen for særprogrammer I ALT
over
(6)
Bevillinger I ALT
under UDGIFTSOMRÅDE <….>
i den flerårige finansielle ramme
Forpligtelser
Betalinger
=4+ 6
=5+ 6
Hvis flere aktionsrelaterede udgiftsområder påvirkes af forslaget/initiativet, indsættes der et tilsvarende afsnit for hvert udgiftområde
Aktionsbevillinger I ALT
aktionsrelaterede udgiftsområder)
(alle
Forpligtelser
Betalinger
(4)
(5)
Administrationsbevillinger
finansieret
bevillingsrammen for særprogrammer I ALT
aktionsrelaterede udgiftsområder)
over
(alle
(6)
=4+ 6
Bevillinger I ALT
under UDGIFTSOMRÅDE 1-4
i den flerårige finansielle ramme
(referencebeløb)
Forpligtelser
Betalinger
=5+ 6
DA
20
DA
kom (2018) 0833 - Ingen titel
1986523_0022.png
Udgiftsområde i den flerårige finansielle
ramme
5
"Administrative udgifter"
Dette afsnit skal udfyldes ved hjælp af arket vedrørende administrative budgetoplysninger, der først skal indføres i
bilaget til
finansieringsoversigten
(bilag V til de interne regler), som uploades til DECIDE med henblik på høring af andre tjenestegrene.
i mio. EUR (tre decimaler)
År
n
År
n+1
År
n+2
År
n+3
Indsæt flere år, hvis
virkningerne varer længere (jf.
punkt 1.6)
I ALT
GD: SG (og muligvis SJ, …)
Menneskelige ressourcer
Andre administrationsudgifter
I ALT GD
Bevillinger
286 000
2 000
288 000
286 000
2 000
288 000
286 000
2 000
288 000
286 000
2 000
288 000
Bevillinger I ALT
under UDGIFTSOMRÅDE 5
i den flerårige finansielle ramme
(Forpligtelser i
betalinger i alt)
alt
=
288 000
288 000
288 000
288 000
i mio. EUR (tre decimaler)
År
n
11
År
n+1
288 000
288 000
År
n+2
288 000
288 000
År
n+3
288 000
288 000
Indsæt flere år, hvis
virkningerne varer længere (jf.
punkt 1.6)
I ALT
Bevillinger I ALT
under UDGIFTSOMRÅDE 1-5
i den flerårige finansielle ramme
Forpligtelser
Betalinger
288 000
288 000
11
År n er det år, hvor gennemførelsen af forslaget/initiativet påbegyndes. Erstat "n" med det forventede første gennemførelsesår (f.eks.: 2021). Dette gælder også for de efterfølgende år.
DA
21
DA
kom (2018) 0833 - Ingen titel
1986523_0023.png
3.2.2.
Anslåede resultater finansieret med aktionsbevillinger
Forpligtelsesbevillinger i mio. EUR (tre decimaler)
År
n
År
n+1
År
n+2
År
n+3
RESULTATER
Antal
Antal
Antal
Antal
Antal
Antal
Antal
Type
12
Indsæt flere år, hvis virkningerne varer
længere (jf. punkt 1.6)
I ALT
Angiv mål og
resultater
Gnsntl
. om
-
kost
-
ninger
Om
-
kost
-
ninger
Om
-
kost
-
ninger
Om
-
kost
-
ninger
Om
-
kost
-
ninger
Om
-
kost
-
ninge
r
Om
-
kost
-
ninger
Om
-
kost
-
ninger
Antal
resul
-
tater i
alt
Omkost
-
ninger i
alt
SPECIFIKT MÅL NR. 1
13
...
- Resultat
- Resultat
- Resultat
Subtotal for specifikt mål nr. 1
SPECIFIKT MÅL NR. 2
- Resultat
Subtotal for specifikt mål nr. 2
I ALT
12
13
Resultater er de produkter og tjenesteydelser, der skal leveres (f.eks. antal finansierede studenterudvekslinger, antal km bygget vej osv.).
Som beskrevet i punkt 1.4.2. "Specifikke mål ...".
DA
22
DA
kom (2018) 0833 - Ingen titel
1986523_0024.png
3.2.3.
Sammenfatning af de anslåede virkninger for administrationsbevillingerne
Forslaget/initiativet medfører ikke anvendelse af administrationsbevillinger
Forslaget/initiativet medfører anvendelse af administrationsbevillinger som
anført herunder:
i mio. EUR (tre decimaler)
År
n
14
År
n+1
År
n+2
År
n+3
Indsæt flere år, hvis virkningerne varer
længere (jf. punkt 1.6)
I ALT
UDGIFTSOMRÅDE 5
i den flerårige finansielle
ramme
Menneskelige ressourcer
Andre
administrationsudgifter
Subtotal
UDGIFTSOMRÅDE 5
i den flerårige finansielle
ramme
286 000
2 000
286 000
2 000
286 000
2 000
286 000
2 000
288 000
288 000
288 000
288 000
uden for
UDGIFTSOMRÅDE 5
15
i den flerårige finansielle
ramme
Menneskelige ressourcer
Andre udgifter
af administrativ art
Subtotal
uden for
UDGIFTSOMRÅDE 5
i den flerårige finansielle
ramme
I ALT
288 000
288 000
288 000
288 000
Bevillingerne til menneskelige ressourcer og andre administrationsudgifter vil blive dækket ved hjælp af de bevillinger, som
generaldirektoratet allerede har afsat til forvaltning af aktionen, og/eller ved intern omfordeling i generaldirektoratet,
eventuelt suppleret med yderligere bevillinger, som tildeles det ansvarlige generaldirektorat i forbindelse med den årlige
tildelingsprocedure under hensyntagen til de budgetmæssige begrænsninger.
14
15
År n er det år, hvor gennemførelsen af forslaget/initiativet påbegyndes. Erstat "n" med det forventede første
gennemførelsesår (f.eks.: 2021). Dette gælder også for de efterfølgende år.
Teknisk og/eller administrativ bistand og udgifter til støtte for gennemførelsen af EU's programmer og/eller
aktioner (tidligere BA-poster), indirekte forskning, direkte forskning.
DA
23
DA
kom (2018) 0833 - Ingen titel
1986523_0025.png
3.2.3.1. Anslået behov for menneskelige ressourcer
Forslaget/initiativet medfører ikke anvendelse af menneskelige ressourcer
Forslaget/initiativet medfører anvendelse af menneskelige ressourcer som
anført herunder:
Overslag angives i årsværk
År
n
Stillinger i stillingsfortegnelsen (tjenestemænd og midlertidigt ansatte)
XX 01 01 01 (i Kommissionens hovedsæde og
repræsentationskontorer)
XX 01 01 02 (i delegationer)
XX 01 05 01/11/21 (indirekte forskning)
10 01 05 01/11 (direkte forskning)
Eksternt personale (i årsværk)
16
XX 01 02 01 (KA, UNE, V under den samlede bevillingsramme)
XX 01 02 02 (KA, LA, UNE, V og JMD i delegationerne)
XX
01 04
yy
17
- i hovedsædet
- i delegationer
XX
01 05 02/12/22 (KA, UNE, V
indirekte forskning)
10 01 05 02/12 (KA, UNE, V
direkte forskning)
Andre budgetposter (skal angives)
I ALT
2
2
2
2
2
2
2
2
År
n+1
År
n+2
År
n+3
Indsæt flere år, hvis
virkningerne varer længere (jf.
punkt 1.6)
XX
angiver det berørte politikområde eller budgetafsnit.
Personalebehovet vil blive dækket ved hjælp af det personale, som generaldirektoratet allerede har afsat til
forvaltning af aktionen, og/eller ved interne rokader i generaldirektoratet, eventuelt suppleret med yderligere
bevillinger, som tildeles det ansvarlige generaldirektorat i forbindelse med den årlige tildelingsprocedure under
hensyntagen til de budgetmæssige begrænsninger.
Opgavebeskrivelse:
Tjenestemænd og midlertidigt ansatte
Eksternt personale
Forberedelse af, deltagelse i og opfølgning på Det Blandede Udvalgs møder.
Forberedelse og vedtagelse af en årsberetning om, hvordan aftalen fungerer.
16
17
KA: kontraktansatte, LA: lokalt ansatte, UNE: udstationerede nationale eksperter, V: vikarer, JMD:
juniormedarbejdere ved delegationerne.
Delloft for eksternt personale under aktionsbevillingerne (tidligere BA-poster).
DA
24
DA
kom (2018) 0833 - Ingen titel
1986523_0026.png
3.2.4.
Forenelighed med indeværende flerårige finansielle ramme
Forslaget/initiativet:
kan finansieres fuldt ud gennem omfordeling inden for det relevante
udgiftsområde i den flerårige finansielle ramme (FFR).
Forslaget medfører kun administrative udgifter, som vil blive fastlagt ved omfordeling i forbindelse
med tildelingen af ressourcer.
kræver anvendelse af den uudnyttede margen under det relevante
udgiftsområde i FFR og/eller anvendelse af særlige instrumenter som fastlagt i
FFR-forordningen.
Gør rede for behovet med angivelse af de berørte udgiftsområder og budgetposter, de tilsvarende
beløb og de instrumenter, der foreslås anvendt.
kræver en revision af den flerårige finansielle ramme.
Gør rede for behovet med angivelse af de berørte udgiftsområder og budgetposter og beløbenes
størrelse
3.2.5.
Tredjemands bidrag til finansieringen
Forslaget/initiativet:
indeholder ikke bestemmelser om samfinansiering med tredjemand
indeholder bestemmelser om samfinansiering med tredjemand, jf. følgende
overslag:
Bevillinger i mio. EUR (tre decimaler)
År
n
18
År
n+1
År
n+2
År
n+3
Indsæt flere år, hvis virkningerne
varer længere (jf. punkt 1.6)
I alt
Angiv
organ,
deltager
samfinansieringen
Samfinansierede
bevillinger I ALT
som
i
18
År n er det år, hvor gennemførelsen af forslaget/initiativet påbegyndes. Erstat "n" med det forventede
første gennemførelsesår (f.eks.: 2021). Dette gælder også for de efterfølgende år.
DA
25
DA
kom (2018) 0833 - Ingen titel
1986523_0027.png
3.3.
Anslåede virkninger for indtægterne
Forslaget/initiativet har ingen finansielle virkninger for indtægterne.
Forslaget/initiativet har følgende finansielle virkninger:
for egne indtægter
for andre indtægter
Angiv, om indtægterne er formålsbestemte
i mio. EUR (tre decimaler)
Indtægtspost på budgettet
Bevillinger til
rådighed i
indeværende
regnskabsår
Forslagets/initiativets virkninger
19
År
n
År
n+1
År
n+2
År
n+3
Indsæt flere år, hvis virkningerne varer
længere (jf. punkt 1.6)
Artikel ………….
For indtægter, der er formålsbestemte, angives det, hvilke af budgettets udgiftsposter der påvirkes.
Andre bemærkninger (f.eks. om hvilken metode, der er benyttet til at beregne virkningerne for
indtægterne).
19
Med hensyn til EU's traditionelle egne indtægter (told og sukkerafgifter) opgives beløbene netto, dvs.
bruttobeløb, hvorfra der er trukket opkrævningsomkostninger på 20 %.
DA
26
DA