Europaudvalget 2018
KOM (2018) 0833
Offentligt
1986525_0001.png
EUROPA-
KOMMISSIONEN
Bruxelles, den 5.12.2018
COM(2018) 833 final
ANNEX
BILAG
til
forslag til Rådets afgørelse
Om undertegnelse på vegne af Den Europæiske Union og Det Europæiske
Atomenergifællesskab af aftalen om Det Forenede Kongerige Storbritannien og
Nordirlands udtræden af Den Europæiske Union og Det Europæiske
Atomenergifællesskab.
DA
DA
kom (2018) 0833 - Ingen titel
PRÆAMBEL
DEN EUROPÆISKE UNION OG DET EUROPÆISKE ATOMENERGIFÆLLESSKAB
OG
DET FORENEDE KONGERIGE STORBRITANNIEN OG NORDIRLAND,
SOM TAGER I BETRAGTNING, at Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland ("Det
Forenede Kongerige") den 29. marts 2017 som følge af resultatet af folkeafstemningen i Det
Forenede Kongerige og dets suveræne beslutning om at forlade Den Europæiske Union meddelte, at
det havde til hensigt at udtræde af Den Europæiske Union ("Unionen") og Det Europæiske
Atomenergifællesskab ("Euratom") i overensstemmelse med artikel 50 i traktaten om Den
Europæiske Union ("TEU"), som finder anvendelse på Euratom i medfør af artikel 106a i traktaten
om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab ("Euratomtraktaten"),
SOM ØNSKER at fastsætte de nærmere bestemmelser for Det Forenede Kongeriges udtræden af
Unionen og Euratom under hensyn til rammen for deres fremtidige forbindelser,
SOM NOTERER SIG Det Europæiske Råds retningslinjer af 29. april og 15. december 2017 og af
23. marts 2018, i lyset af hvilke Unionen skal indgå aftalen om de nærmere bestemmelser for Det
Forenede Kongeriges udtræden af Unionen og Euratom,
&/da 1
kom (2018) 0833 - Ingen titel
SOM MINDER OM, at EU-retten og Euratomretten i sin helhed i overensstemmelse med artikel 50
i TEU sammenholdt med Euratomtraktatens artikel 106a og med forbehold af denne aftales
bestemmelser ophører med at finde anvendelse på Det Forenede Kongerige på datoen for denne
aftales ikrafttræden,
SOM FREMHÆVER, at målet med denne aftale er at sikre Det Forenede Kongeriges velordnede
udtræden af Unionen og Euratom,
SOM ERKENDER, at det er nødvendigt at sikre en gensidig beskyttelse af unionsborgere og
statsborgere i Det Forenede Kongerige samt af deres respektive familiemedlemmer, hvis disse har
udøvet retten til fri bevægelighed inden en i denne aftale fastsat dato, og at sikre, at de rettigheder,
de har i medfør af denne aftale, kan håndhæves og er baseret på princippet om
ikkeforskelsbehandling; og som også erkender, at rettigheder, der følger af perioder med social
sikring, bør beskyttes,
SOM HAR DET FORSÆT at sikre en velordnet udtræden ved hjælp af forskellige
udtrædelsesbestemmelser, der tager sigte på at forhindre forstyrrelser og skabe retssikkerhed for
borgere og økonomiske aktører samt for retslige og administrative myndigheder i Unionen og i Det
Forenede Kongerige, uden at udelukke muligheden for, at relevante udtrædelsesbestemmelser kan
blive afløst af aftalen/aftalerne om de fremtidige forbindelser,
&/da 2
kom (2018) 0833 - Ingen titel
SOM TAGER I BETRAGNING, at det er i både Unionens og Det Forenede Kongeriges interesse at
fastlægge en overgangsperiode eller gennemførelsesperiode, i hvilken EU-retten, herunder
internationale aftaler
uanset alle de konsekvenser Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen
får for så vidt angår Det Forenede Kongeriges deltagelse i Unionens institutioner, organer, kontorer
og agenturer, navnlig udløbet på datoen for denne aftales ikrafttræden af de mandater, som
varetages af alle de medlemmer af Unionens institutioner, organer og agenturer, der er nomineret,
udnævnt eller valgt i forbindelse med Det Forenede Kongeriges medlemsskab af Unionen
bør
finde anvendelse for og i Det Forenede Kongerige og som hovedregel med samme virkning for så
vidt angår medlemsstaterne for at undgå forstyrrelser i den periode, hvor der føres forhandlinger om
aftalen/aftalerne om de fremtidige forbindelser,
SOM ERKENDER, at Det Forenede Kongeriges særlige omstændigheder som en stat, der er udtrådt
af Unionen, betyder, at det, selv om EU-retten vil finde anvendelse for og i Det Forenede Kongerige
i overgangsperioden, vil være vigtigt for Det Forenede Kongerige på egen hånd at kunne tage skridt
til at forberede og fastlægge nye internationale ordninger, herunder på områder, hvor Unionen har
enekompetence, forudsat at sådanne aftaler ikke træder i kraft eller finder anvendelse i den
pågældende periode, medmindre Unionen har indvilliget heri,
SOM MINDER OM, at Unionen og Det Forenede Kongerige er enige om at respektere de gensidige
forpligtelser, der er indgået, mens Det Forenede Kongerige var medlem af Unionen, ved hjælp af en
enkelt finansiel opgørelse,
&/da 3
kom (2018) 0833 - Ingen titel
SOM TAGER I BETRAGTNING, at det for at sikre den korrekte fortolkning og anvendelse af
denne aftale og overholdelse af forpligtelserne i henhold til denne aftale er afgørende at fastsætte
bestemmelser, der sikrer dens overordnede forvaltning, navnlig bindende tvistbilæggelses- og
håndhævelsesregler, som fuldt ud respekterer Unionens og Det Forenede Kongeriges respektive
retsordeners autonomi og Det Forenede Kongeriges status som tredjeland,
SOM ANERKENDER, at det for at sikre Det Forenede Kongeriges velordnede udtræden af
Unionen også er nødvendigt i særskilte protokoller til denne aftale at fastlægge varige ordninger,
der adresserer de meget specifikke situationer, der gælder Irland/Nordirland og de baseområder i
Cypern, hvorover Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland udøver overhøjhed,
SOM ENDVIDERE ANERKENDER, at det for at sikre Det Forenede Kongeriges velordnede
udtræden af Unionen også er nødvendigt i en særskilt protokol til denne aftale at fastsætte de
særlige ordninger vedrørende Gibraltar, som navnlig skal finde anvendelse i overgangsperioden,
SOM UNDERSTREGER, at denne aftale bygger på en samlet balance mellem fordele, rettigheder
og forpligtelser for Unionen og Det Forenede Kongerige,
SOM NOTERER SIG, at parterne sideløbende med denne aftale har fremsat en politisk erklæring,
der fastlægger rammen for de fremtidige forbindelser mellem Den Europæiske Union og Det
Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland,
SOM TAGER I BETRAGTNING, at der både for Det Forenede Kongerige og for Unionen er
behov for at tage alle nødvendige skridt til hurtigst muligt efter den 29. marts 2019 at indlede de
formelle forhandlinger om en eller flere aftaler, der regulerer deres fremtidige forbindelser, med
henblik på at sikre, at disse aftaler så vidt muligt finder anvendelse fra overgangsperiodens udløb,
ER BLEVET ENIGE OM FØLGENDE:
&/da 4
kom (2018) 0833 - Ingen titel
FØRSTE DEL
FÆLLES BESTEMMELSER
ARTIKEL 1
Formål
I denne aftale fastsættes de nærmere bestemmelser for Det Forenede Kongerige Storbritannien og
Nordirlands ("Det Forenede Kongeriges") udtræden af Den Europæiske Union ("Unionen") og Det
Europæiske Atomenergifællesskab ("Euratom").
&/da 5
kom (2018) 0833 - Ingen titel
ARTIKEL 2
Definitioner
I denne aftale forstås ved:
a)
"EU-ret":
i)
traktaten om Den Europæiske Union ("TEU"), traktaten om Den Europæiske Unions
funktionsmåde ("TEUF") og traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Atomenergifællesskab ("Euratomtraktaten"), som ændret eller suppleret, samt
tiltrædelsestraktaterne og Den Europæiske Unions charter om grundlæggende
rettigheder, herefter samlet benævnt "traktaterne"
ii)
iii)
iv)
de generelle principper i EU-retten
de retsakter, der er vedtaget af Unionens institutioner, organer, kontorer eller agenturer
de internationale aftaler, som Unionen er part i, og de internationale aftaler, der er
indgået af medlemsstaterne på Unionens vegne
&/da 6
kom (2018) 0833 - Ingen titel
v)
de aftaler mellem medlemsstaterne, som de har indgået i deres egenskab af EU-
medlemsstater
vi)
retsakter vedtaget af repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer, forsamlet i Det
Europæiske Råd eller i Rådet for Den Europæiske Union ("Rådet")
vii) de erklæringer, der er udarbejdet i forbindelse med regeringskonferencer, hvorpå
traktaterne blev vedtaget
b)
"medlemsstater": Kongeriget Belgien, Republikken Bulgarien, Den Tjekkiske Republik,
Kongeriget Danmark, Forbundsrepublikken Tyskland, Republikken Estland, Irland, Den
Hellenske Republik, Kongeriget Spanien, Den Franske Republik, Republikken Kroatien, Den
Italienske Republik, Republikken Cypern, Republikken Letland, Republikken Litauen,
Storhertugdømmet Luxembourg, Ungarn, Republikken Malta, Kongeriget Nederlandene,
Republikken Østrig, Republikken Polen, Den Portugisiske Republik, Rumænien, Republikken
Slovenien, Den Slovakiske Republik, Republikken Finland og Kongeriget Sverige
c)
"unionsborger": enhver person, der er statsborger i en medlemsstat
&/da 7
kom (2018) 0833 - Ingen titel
1986525_0009.png
d)
"statsborger i Det Forende Kongerige": en statsborger i Det Forenede Kongerige som
defineret i den nye erklæring fra regeringen for Det Forenede Kongerige Storbritannien og
Nordirland af 31. december 1982 vedrørende definitionen af udtrykket "statsborgere"
1
sammen med erklæring nr. 63, der er knyttet som bilag til slutakten fra den
regeringskonference, der vedtog Lissabontraktaten
2
e)
f)
"overgangsperiode": den i artikel 126 omhandlede periode
"dag": en kalenderdag, medmindre andet er fastsat i denne aftale eller i bestemmelser i EU-
ret, der finder anvendelse i medfør af denne aftale.
ARTIKEL 3
Territorialt anvendelsesområde
1.
Medmindre andet er fastsat i denne aftale eller i EU-ret, der finder anvendelse i medfør af
denne aftale, forstås enhver henvisning i denne aftale til Det Forenede Kongerige eller dets
territorium som en henvisning til:
a)
Det Forenede Kongerige
1
2
EFT C 23 af 28.1.1983, s. 1.
EUT C 306 af 17.12.2007, s. 270.
&/da 8
kom (2018) 0833 - Ingen titel
1986525_0010.png
b)
c)
Gibraltar, i det omfang EU-retten fandt anvendelse på det før denne aftales ikrafttrædelsesdato
Kanaløerne og Isle of Man, i det omfang EU-retten fandt anvendelse på dem før denne aftales
ikrafttrædelsesdato
d)
baseområderne Akrotiri og Dhekelia i Cypern, i det omfang det er nødvendigt for at sikre
gennemførelsen af de ordninger, der er fastsat i den protokol om de baseområder i Cypern,
hvorover det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland udøver overhøjhed, som er
knyttet til akten vedrørende vilkårene for Den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands,
Republikken Cyperns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken Ungarns,
Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens og Den Slovakiske
Republiks tiltrædelse af Den Europæiske Union
e)
de oversøiske lande og territorier, der er opført i bilag II til TEUF og har særlige forbindelser
med Det Forenede Kongerige
1
, når bestemmelserne i denne aftale vedrører den særlige
ordning for de oversøiske landes og territoriers associering med Unionen
1
Anguilla, Bermuda, Britisk Antarktisk Territorium, britiske territorier i Det Indiske Ocean, De
Britiske Jomfruøer, Caymanøerne, Falklandsøerne, Montserrat, Pitcairn, Sankt Helene,
Ascension og Tristan da Cunha, Sydgeorgien og Sydsandwichøerne, Turks- og Caicosøerne.
&/da 9
kom (2018) 0833 - Ingen titel
2.
Medmindre andet er fastsat i denne aftale eller i EU-ret, som finder anvendelse i medfør af
denne aftale, forstås enhver henvisning i denne aftale til medlemsstater eller deres territorier
således, at den omfatter de af medlemsstaternes territorier, på hvilke traktaterne finder anvendelse,
jf. artikel 355 i TEUF.
ARTIKEL 4
Metoder og principper
for denne aftales virkning, gennemførelse og anvendelse
1.
Bestemmelserne i denne aftale og i EU-ret, som finder anvendelse i medfør af denne aftale,
har samme retsvirkninger over for og i Det Forenede Kongerige som i Unionen og dens
medlemsstater.
I overensstemmelse hermed kan juridiske eller fysiske personer navnlig påberåbe sig de
bestemmelser i eller omhandlet i denne aftale, som opfylder betingelserne for direkte virkning i
henhold til EU-retten, direkte.
2.
Det Forenede Kongerige sikrer efterlevelse af stk. 1, herunder hvad angår de beføjelser, som
for dets retslige og administrative myndigheder er fornødne for at undlade at anvende
uoverensstemmende eller uforenelige nationale bestemmelser, gennem national primær ret.
&/da 10
kom (2018) 0833 - Ingen titel
3.
De bestemmelser i denne aftale, som henviser til EU-ret eller til begreber eller bestemmelser
deri, fortolkes og anvendes i overensstemmelse med metoderne og de generelle principper i EU-
retten.
4.
De bestemmelser i denne aftale, som henviser til EU-ret eller til begreber eller bestemmelser
deri, fortolkes ved deres gennemførelse og anvendelse i overensstemmelse med den relevante
retspraksis fra Den Europæiske Unions Domstol, som er afsagt inden overgangsperiodens udløb.
5.
Ved fortolkningen og anvendelsen af denne aftale tager Det Forenede Kongeriges retslige og
administrative myndigheder behørigt hensyn til den relevante retspraksis fra Den Europæiske
Unions Domstol, som er afsagt efter overgangsperiodens udløb.
ARTIKEL 5
God tro
Unionen og Det Forenede Kongerige bistår i fuld gensidig respekt og god tro hinanden ved
gennemførelsen af de opgaver, der følger af denne aftale.
&/da 11
kom (2018) 0833 - Ingen titel
De træffer alle almindelige eller særlige passende foranstaltninger for at sikre opfyldelsen af de
forpligtelser, der følger af denne aftale, og afholder sig fra at træffe foranstaltninger, som kan bringe
virkeliggørelsen af denne aftales mål i fare.
Denne artikel berører ikke anvendelsen af EU-retten i henhold til denne aftale, navnlig princippet
om loyalt samarbejde.
ARTIKEL 6
Henvisninger til EU-retten
1.
Med undtagelse af fjerde og femte del, og medmindre andet er fastsat i denne aftale, forstås
alle henvisninger i denne aftale til EU-retten som henvisninger til EU-retten, herunder som ændret
eller erstattet, som den finder anvendelse på overgangsperiodens sidste dag.
2.
Hvor der i denne aftale henvises til EU-retsakter eller bestemmelser deri, forstås en sådan
henvisning, hvis det er relevant, således, at den omfatter en henvisning til EU-retten eller
bestemmelser deri, som, selv om de erstattes eller afløses af den retsakt, der henvises til, fortsat
finder anvendelse i overensstemmelse med den pågældende retsakt.
&/da 12
kom (2018) 0833 - Ingen titel
3.
Henvisninger til bestemmelser i EU-retten, som finder anvendelse i medfør af denne aftale,
forstås med henblik på denne aftale således, at de omfatter henvisninger til de relevante EU-
retsakter, som supplerer eller gennemfører de pågældende bestemmelser.
ARTIKEL 7
Henvisninger til Unionen og medlemsstaterne
1.
Med henblik på denne aftale forstås alle henvisninger til medlemsstater og medlemsstaternes
kompetente myndigheder i bestemmelser i EU-retten, som finder anvendelse i medfør af denne
aftale, således, at de omfatter Det Forenede Kongerige og dets kompetente myndigheder, undtagen
hvis det drejer sig om:
a)
indstilling, udnævnelse eller valg af medlemmer af Unionens institutioner, organer, kontorer
og agenturer samt deltagelse i institutionernes beslutningstagning og møder
b)
deltagelse i Unionens organers, kontorers og agenturers beslutningstagning og ledelse
&/da 13
kom (2018) 0833 - Ingen titel
1986525_0015.png
c)
deltagelse i møder i de udvalg, der er omhandlet i artikel 3, stk. 2, i Europa-Parlamentets og
Rådets forordning (EU) nr. 182/2011
1
, i møder i Kommissionens ekspertgrupper eller andre
lignende enheder eller i de møder, der afholdes af ekspertgrupper eller lignende enheder i
Unionens organer, kontorer og agenturer, medmindre andet er fastsat i denne aftale.
2.
Medmindre andet er fastsat i denne aftale, forstås enhver henvisning til Unionen som
omfattende Euratom.
ARTIKEL 8
Adgang til net, informationssystemer og databaser
Medmindre andet er fastsat i denne aftale, ophører ved overgangsperiodens udløb Det Forenede
Kongeriges ret til at tilgånet, informationssystemer og databaser, der er oprettet på grundlag af EU-
retten. Det Forenede Kongerige træffer passende foranstaltninger for at sikre, at det ikke tilgår net,
informationssystemer eller databaser, som det ikke længere har ret til at tilgå.
1
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de
generelle principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionen udøvelse
af gennemførelsesbeføjelser (EUT L 55 af 28.2.2011, s. 13).
&/da 14
kom (2018) 0833 - Ingen titel
1986525_0016.png
ANDEN DEL
BORGERRETTIGHEDER
AFSNIT I
ALMINDELIGE BESTEMMELSER
ARTIKEL 9
Definitioner
I denne del, og uden at det berører afsnit III, forstås ved:
a)
"familiemedlemmer": følgende personer uanset deres nationalitet, som er omfattet af
personkredsen i denne aftales artikel 10:
i)
familiemedlemmer til unionsborgere eller familiemedlemmer til statsborgere i Det
Forenede Kongerige som defineret i artikel 2, nr. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets
direktiv 2004/38/EF
1
1
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/38/EF af 29. april 2004 om unionsborgeres og
deres familiemedlemmers ret til at færdes og opholde sig frit på medlemsstaternes område,
om ændring af forordning (EØF) nr. 1612/68 og om ophævelse af direktiv 64/221/EØF,
68/360/EØF, 72/194/EØF, 73/148/EØF, 75/34/EØF, 75/35/EØF, 90/364/EØF, 90/365/EØF
og 93/96/EØF (EUT L 158 af 30.4.2004, s. 77).
&/da 15
kom (2018) 0833 - Ingen titel
ii)
andre personer end dem, der er defineret i artikel 3, stk. 2, i direktiv 2004/38/EF, hvis
tilstedeværelse er nødvendig for unionsborgere eller statsborgere i Det Forenede
Kongerige for ikke at berøve de pågældende unionsborgere eller statsborgere i Det
Forenede Kongerige en ret til ophold, som de har i medfør af denne del
b)
"grænsearbejdere": unionsborgere eller statsborgere i Det Forenede Kongerige, der udøver en
økonomisk aktivitet i overensstemmelse med artikel 45 eller 49 i TEUF i en eller flere stater,
hvori de ikke er bosiddende
c)
"værtsland":
i)
for så vidt angår unionsborgere og deres familiemedlemmer, Det Forenede Kongerige,
hvis de inden overgangsperiodens udløb udøvede deres ret til ophold der i
overensstemmelse med EU-retten og derefter fortsat opholder sig der
ii)
for så vidt angår statsborgere i Det Forenede Kongerige og deres familiemedlemmer,
den medlemsstat, hvor de inden overgangsperiodens udløb udøvede deres ret til ophold i
overensstemmelse med EU-retten og derefter fortsat opholder sig
&/da 16
kom (2018) 0833 - Ingen titel
1986525_0018.png
d)
"arbejdsland":
i)
for så vidt angår unionsborgere, Det Forenede Kongerige, hvis de inden
overgangsperiodens udløb udøvede en økonomisk aktivitet som grænsearbejdere der og
derefter fortsat gør det
ii)
for så vidt angår statsborgere i Det Forenede Kongerige, en medlemsstat, hvor de inden
overgangsperiodens udløb udøvede en økonomisk aktivitet som grænsearbejdere og
derefter fortsat gør det
e)
"forældremyndighed": forældremyndighed som defineret i artikel 2, nr. 9, i Rådets forordning
(EF) nr. 2201/2003
1
, herunder forældremyndighed erhvervet ved retsafgørelse, som følge af
loven eller ved en gyldig aftale.
1
Rådets forordning (EF) nr. 2201/2003 af 27. november 2003 om kompetence og om
anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser i ægteskabssager og i sager vedrørende
forældreansvar og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1347/2000 (EUT L 338 af
23.12.2003, s. 1).
&/da 17
kom (2018) 0833 - Ingen titel
ARTIKEL 10
Personelt anvendelsesområde
1.
a)
Denne del finder, uden at det berører afsnit III, anvendelse på følgende personer:
unionsborgere, som udøvede deres ret til ophold i Det Forenede Kongerige i
overensstemmelse med EU-retten inden overgangsperiodens udløb og derefter fortsat
opholder sig der
b)
statsborgere i Det Forenede Kongerige, som udøvede deres ret til ophold i en medlemsstat i
overensstemmelse med EU-retten inden overgangsperiodens udløb og derefter fortsat
opholder sig der
c)
unionsborgere, som udøvede deres ret som grænsearbejdere i Det Forenede Kongerige i
overensstemmelse med EU-retten inden overgangsperiodens udløb og derefter fortsat udøver
den
d)
statsborgere i Det Forenede Kongerige, som udøvede deres ret som grænsearbejdere i en eller
flere medlemsstater i overensstemmelse med EU-retten inden overgangsperiodens udløb og
derefter fortsat udøver den
&/da 18
kom (2018) 0833 - Ingen titel
e)
familiemedlemmer til de personer, der er omhandlet i litra a)-d), forudsat at de opfylder en af
følgende betingelser:
i)
de havde ophold i værtslandet i overensstemmelse med EU-retten inden
overgangsperiodens udløb og opholder sig der fortsat derefter
ii)
de havde direkte tilknytning til en person omhandlet i litra a)-d) og opholdt sig uden for
værtslandet inden overgangsperiodens udløb, forudsat at de opfylder betingelserne i
artikel 2, nr. 2, i direktiv 2004/38/EF på det tidspunkt, hvor de søger om ophold i
henhold til denne del med henblik på at slutte sig til den person, der er omhandlet i dette
stykkes litra a)-d)
iii)
de er født eller lovligt adopteret af personer omhandlet i litra a)-d) efter
overgangsperiodens udløb i eller uden for værtslandet og opfylder betingelserne i
artikel 2, nr. 2, litra c), i direktiv 2004/38/EF på det tidspunkt, hvor de søger om ophold
i henhold til denne del med henblik på at slutte sig til den person, der er omhandlet i
dette stykkes litra a)-d), og opfylder en af følgende betingelser:
begge forældre er personer omhandlet i litra a)-d)
&/da 19
kom (2018) 0833 - Ingen titel
1986525_0021.png
en forælder er en person omhandlet i litra a)-d), og den anden er statsborger i
værtslandet, eller
en forælder er en person omhandlet i litra a)-d) og har fuld eller fælles
forældremyndighed over barnet i overensstemmelse med de gældende
familieretlige regler i en medlemsstat eller i Det Forenede Kongerige, herunder
gældende internationale privatretlige regler i henhold til hvilke den
forældremyndighed, der er fastlagt i henhold til retten i et tredjeland, anerkendes i
medlemsstaten eller i Det Forenede Kongerige, navnlig hvad angår barnets tarv,
og uden at dette berører den sædvanlige anvendelse af sådanne internationale
privatretlige regler
1
f)
familiemedlemmer, der har opholdt sig i værtslandet i overensstemmelse med artikel 12 og
13, artikel 16, stk. 2, og artikel 17 og 18 i direktiv 2004/38/EF inden overgangsperiodens
udløb, og som derefter fortsat opholder sig der.
1
Begrebet forældremyndighed skal fortolkes i overensstemmelse med artikel 2, nr. 9, i Rådets
forordning (EF) nr. 2201/2003. Det omfatter derfor forældremyndighed, der er tildelt ved en
retsafgørelse, som følge af loven eller ved gyldig aftale.
&/da 20
kom (2018) 0833 - Ingen titel
2.
Personer omfattet af artikel 3, stk. 2, litra a) og b), i direktiv 2004/38/EF, hvis ophold blev
lettet af værtslandet i overensstemmelse med dettes nationale lovgivning inden overgangsperiodens
udløb i overensstemmelse med nævnte direktivs artikel 3, stk. 2, bevarer deres ret til ophold i
værtslandet i henhold til denne del, forudsat at de derefter fortsat opholder sig i værtslandet.
3.
Stk. 2 finder også anvendelse på personer omfattet af artikel 3, stk. 2, litra a) og b), i direktiv
2004/38/EF, som har ansøgt om lettet indrejse og ophold inden overgangsperiodens udløb, og hvis
ophold derefter lettes af værtslandet i overensstemmelse med dettes nationale lovgivning.
4.
Uden at dette berører de pågældende personers eventuelle personlige ret til ophold, letter
værtslandet i overensstemmelse med sin nationale lovgivning og artikel 3, stk. 2, litra b), i direktiv
2004/38/EF indrejse og ophold for den partner, med hvem personen omhandlet i nærværende
artikels stk. 1, litra a)-d), har en behørigt dokumenteret varig tilknytning, hvis partneren opholdt sig
uden for værtslandet inden overgangsperiodens udløb, forudsat at der var tale om en varig
tilknytning inden overgangsperiodens udløb, og at dette fortsat er tilfældet på det tidspunkt, hvor
partneren søger ophold i medfør af denne del.
5.
I de tilfælde, der er omhandlet i stk. 3 og 4, foretager værtslandet en grundig undersøgelse af
de personlige omstændigheder og begrunder afslag på ansøgning om indrejse eller ophold over for
de pågældende.
&/da 21
kom (2018) 0833 - Ingen titel
ARTIKEL 11
Opholdets uafbrudte karakter
Opholdets uafbrudte karakter med henblik på artikel 9 og 10 berøres ikke af fravær som omhandlet i
artikel 15, stk. 2.
En ret til tidsubegrænset ophold, der er opnået i medfør af direktiv 2004/38/EF inden
overgangsperiodens udløb, anses ikke for at være mistet på grund af fravær fra værtslandet i en
periode, der er angivet i artikel 15, stk. 3.
ARTIKEL 12
Ikkeforskelsbehandling
Inden for denne dels anvendelsesområde og med forbehold af dennes særlige bestemmelser er al
forskelsbehandling, der udøves på grundlag af nationalitet, jf. artikel 18, første afsnit, i TEUF,
forbudt i værtslandet og i arbejdslandet over for de personer, der er omhandlet i denne aftales
artikel 10.
&/da 22
kom (2018) 0833 - Ingen titel
AFSNIT II
RETTIGHEDER OG FORPLIGTELSER
KAPITEL 1
RETTIGHEDER I FORBINDELSE MED OPHOLD OG OPHOLDSDOKUMENTER
ARTIKEL 13
Opholdsret
1.
Unionsborgere og statsborgere i Det Forenede Kongerige har ret til ophold i værtslandet med
de begrænsninger og på de betingelser, der er anført i artikel 21, 45 eller 49 i TEUF og i artikel 6,
stk. 1, artikel 7, stk. 1, litra a), b) eller c), artikel 7, stk. 3, artikel 14, artikel 16, stk. 1, eller
artikel 17, stk. 1, i direktiv 2004/38/EF.
&/da 23
kom (2018) 0833 - Ingen titel
2.
Familiemedlemmer, som enten er unionsborgere eller statsborgere i Det Forenede Kongerige,
har ret til ophold i værtslandet som anført i artikel 21 i TEUF og i artikel 6, stk. 1, artikel 7, stk. 1,
litra d), artikel 12, stk. 1 eller 3, artikel 13, stk. 1, artikel 14, artikel 16, stk. 1, eller artikel 17, stk. 3
og 4, i direktiv 2004/38/EF med de begrænsninger og på de betingelser, der er fastsat i de
pågældende bestemmelser.
3.
Familiemedlemmer, som hverken er unionsborgere eller statsborgere i Det Forenede
Kongerige, har ret til ophold i værtslandet i henhold til artikel 21 i TEUF og som anført i artikel 6,
stk. 2, artikel 7, stk. 2, artikel 12, stk. 2 eller 3, artikel 13, stk. 2, artikel 14, artikel 16, stk. 2,
artikel 17, stk. 3 eller 4, eller artikel 18 i direktiv 2004/38/EF med de begrænsninger og på de
betingelser, der er fastsat i de pågældende bestemmelser.
4.
Værtslandet må ikke over for de personer, der er omhandlet i stk. 1, 2 og 3, indføre andre
begrænsninger eller betingelser for at opnå, bevare eller miste opholdsret end dem, der er anført i
dette afsnit. Der er ingen skønsbeføjelser i forbindelse med anvendelsen af de begrænsninger og
betingelser, der er anført i dette afsnit, medmindre de er til gunst for den pågældende person.
&/da 24
kom (2018) 0833 - Ingen titel
ARTIKEL 14
Ret til ud- og indrejse
1.
Unionsborgere og statsborgere i Det Forenede Kongerige, deres respektive familiemedlemmer
og andre personer, der opholder sig på værtslandets område i overensstemmelse med betingelserne i
dette afsnit, har ret til at forlade værtslandet og ret til at rejse ind i det, som anført i artikel 4, stk. 1,
og artikel 5, stk. 1, første afsnit, i direktiv 2004/38/EF, hvis de, såfremt der er tale om
unionsborgere eller statsborgere i Det Forenede Kongerige, er i besiddelse af et gyldigt pas eller
nationalt identitetskort, og hvis de, såfremt der er tale om deres respektive familiemedlemmer og
andre personer, som ikke er unionsborgere eller statsborgere i Det Forenede Kongerige, er i
besiddelse af et gyldigt pas.
Fem år efter overgangsperiodens udløb kan værtslandet beslutte, at det ikke længere vil acceptere
nationale identitetskort med henblik på indrejse i eller udrejse fra dets område, hvis sådanne kort
ikke indeholder en chip, der opfylder Organisationen for International Civil Luftfarts gældende krav
til biometrisk identifikation.
2.
Der kan ikke stilles krav om udrejsevisum, indrejsevisum eller lignende formaliteter over for
indehavere af et gyldigt dokument, der er udstedt i overensstemmelse med artikel 18 eller 26.
&/da 25
kom (2018) 0833 - Ingen titel
3.
Hvis værtslandet kræver, at familiemedlemmer, som slutter sig til unionsborgere eller
statsborgere i Det Forenede Kongerige efter overgangsperiodens udløb, er i besiddelse af et
indrejsevisum, bistår værtslandet disse personer med at opnå de nødvendige visa. Sådanne visa
udstedes gratis og så hurtigt som muligt efter en hasteprocedure.
ARTIKEL 15
Ret til tidsubegrænset ophold
1.
Unionsborgere og statsborgere i Det Forenede Kongerige og deres respektive
familiemedlemmer, som i overensstemmelse med EU-retten har haft lovligt ophold i værtslandet
fem år i træk eller i den periode, der er anført i artikel 17 i direktiv 2004/38/EF, har ret til
tidsubegrænset ophold i værtslandet på de betingelser, der er anført i artikel 16, 17 og 18 i direktiv
2004/38/EF. Perioder med lovligt ophold eller arbejde i overensstemmelse med EU-retten før og
efter overgangsperiodens udløb indgår i beregningen af den optjeningsperiode, der er nødvendig for
at opnå ret til tidsubegrænset ophold.
2.
Opholdets uafbrudte karakter med henblik på at opnå ret til tidsubegrænset ophold fastlægges
i overensstemmelse med artikel 16, stk. 3, og artikel 21 i direktiv 2004/38/EF.
&/da 26
kom (2018) 0833 - Ingen titel
3.
Når der er opnået ret til tidsubegrænset ophold, mistes denne ret kun ved fravær
fraværtslandet af en varighed på fem på hinanden følgende år.
ARTIKEL 16
Akkumulering af perioder
Unionsborgere og statsborgere i Det Forenede Kongerige og deres respektive familiemedlemmer,
som inden overgangsperiodens udløb havde lovligt ophold i værtslandet i overensstemmelse med
betingelserne i artikel 7 i direktiv 2004/38/EF i en periode på mindre end fem år, har ret til at opnå
ret til tidsubegrænset ophold efter betingelserne i denne aftales artikel 15, når de har afsluttet de
nødvendige opholdsperioder. Perioder med lovligt ophold eller arbejde i overensstemmelse med
EU-retten før og efter overgangsperiodens udløb indgår i beregningen af den optjeningsperiode, der
er nødvendig for at opnå ret til tidsubegrænset ophold.
&/da 27
kom (2018) 0833 - Ingen titel
ARTIKEL 17
Status og ændringer
1.
Retten for unionsborgere og statsborgere fra Det Forenede Kongerige og deres respektive
familiemedlemmer til direkte at påberåbe sig denne del berøres ikke, hvis de ændrer status, f.eks.
mellem studerende, arbejdstager, selvstændig erhvervsdrivende og økonomisk inaktiv person.
Personer, som ved overgangsperiodens udløb nyder en ret til ophold i deres egenskab af
familiemedlem til unionsborgere eller statsborgere i Det Forenede Kongerige, kan ikke blive
personer som omhandlet i artikel 10, stk. 1, litra a)-d).
2.
De rettigheder, som ved dette afsnit indrømmes familiemedlemmer, der forsørges af
unionsborgere eller statsborgere i Det Forenede Kongerige inden overgangsperiodens udløb,
bevares, også efter at de ikke længere forsørges.
&/da 28
kom (2018) 0833 - Ingen titel
ARTIKEL 18
Udstedelse af opholdsdokumenter
1.
Værtslandet kan pålægge unionsborgere eller statsborgere i Det Forenede Kongerige, deres
respektive familiemedlemmer og andre personer, som opholder sig på dets område i
overensstemmelse med betingelserne i dette afsnit, at ansøge om en ny opholdsstatus, som tillægger
rettighederne i dette afsnit, og et dokument, som bekræfter en sådan status, hvilket kan være i
digital form.
Ansøgning om en sådan opholdsstatus er underlagt følgende betingelser:
a)
ansøgningsproceduren skal have til formål at kontrollere, om ansøgeren er berettiget til
opholdsretten i dette afsnit. Hvis det er tilfældet, skal ansøgeren have en ret til at få tildelt
opholdsstatus og det dokument, som bekræfter denne status
b)
fristen for at indgive ansøgningen må ikke være mindre end seks måneder fra
overgangsperiodens udløb for personer, der har ophold i værtslandet inden
overgangsperiodens udløb.
For personer, som har ret til at tage ophold i værtslandet efter overgangsperiodens udløb i
overensstemmelse med dette afsnit, er fristen for at indgive ansøgningen tre måneder efter
deres ankomst eller udløbet af den frist, der er omhandlet i første afsnit, alt efter hvilken dato
der er den seneste.
&/da 29
kom (2018) 0833 - Ingen titel
Der udstedes straks en bekræftelse af ansøgningen om opholdsstatus
c)
fristen for at indgive den ansøgning, der er omhandlet i litra b), forlænges automatisk med et
år, hvis Unionen har meddelt Det Forenede Kongerige, eller Det Forenede Kongerige har
meddelt Unionen, at værtslandet har tekniske problemer, der forhindrer det i enten at
registrere ansøgningen eller i at udstede den i litra b) omhandlede bekræftelse af ansøgningen.
Værtslandet offentliggør denne meddelelse og stiller i god tid passende offentlige oplysninger
til rådighed for de pågældende personer
d)
hvis fristen for at indgive den ansøgning, der er omhandlet i litra b), ikke overholdes af de
pågældende personer, vurderer de kompetente myndigheder alle omstændigheder og årsager
til, at fristen ikke er overholdt, og giver de pågældende personer mulighed for at indgive en
ansøgning inden for en rimelig yderligere frist, hvis der er rimelige grunde til, at fristen ikke
er overholdt
e)
værtslandet sikrer, at de administrative ansøgningsprocedurer er gnidningsløse, gennemsigtige
og enkle, og at der ikke er nogen unødvendige administrative byrder
f)
ansøgningsskemaerne skal være korte, enkle, brugervenlige og tilpasset denne aftales
kontekst; ansøgninger, som familier indgiver samtidigt, behandles sammen
&/da 30
kom (2018) 0833 - Ingen titel
g)
det dokument, som bekræfter statussen, udstedes gratis eller mod et gebyr, som ikke må være
højere end det, som borgere eller statsborgere i værtslandet pålægges ved udstedelsen af
lignende dokumenter
h)
personer, som inden overgangsperiodens udløb er i besiddelse af et gyldigt dokument
vedrørende tidsubegrænset ophold udstedt i henhold til artikel 19 eller 20 i direktiv
2004/38/EF, eller som er i besiddelse af et gyldigt nationalt immigrationsdokument, som giver
tidsubegrænset ret til ophold i værtsstaten, har ret til efter ansøgning at ombytte dette
dokument til et nyt opholdsdokument inden for fristen omhandlet i litra b) efter en kontrol af
deres identitet, kontrol af deres straffeattest og en sikkerhedskontrol i overensstemmelse med
litra p) samt bekræftelse af deres aktuelle ophold; sådanne nye opholdsdokumenter skal
udstedes gratis
i)
ansøgernes identitet kontrolleres via forevisning af et gyldigt pas eller nationalt identitetskort,
for så vidt angår unionsborgere og statsborgere i Det Forenede Kongerige, og via forevisning
af et gyldigt pas, for så vidt angår deres respektive familiemedlemmer og andre personer, som
ikke er unionsborgere eller statsborgere i Det Forenede Kongerige; accepten af sådanne
identitetsdokumenter må ikke gøres betinget af andre kriterier end dokumentets gyldighed.
Hvis værtslandets kompetente myndigheder beholder identitetsdokumentet, mens
ansøgningen behandles, skal værtslandet efter ansøgning straks returnere dokumentet, inden
afgørelsen om ansøgningen er truffet
&/da 31
kom (2018) 0833 - Ingen titel
j)
andre bilag end identitetsdokumenter, såsom civilstandsdokumenter, kan indgives i kopi. Der
kan kun stilles krav om originale bilag i særlige tilfælde, hvor der er rimelig tvivl om de
indsendte bilags ægthed
k)
værtslandet kan kun kræve, at unionsborgere og statsborgere i Det Forenede Kongerige ud
over de identitetsdokumenter, der er omhandlet i nærværende stykkes litra i), foreviser
følgende bilag som omhandlet i artikel 8, stk. 3, i direktiv 2004/38/EF:
i)
hvis de opholder sig i værtslandet som arbejdstager eller selvstændig erhvervsdrivende,
jf. artikel 7, stk. 1, litra a), i direktiv 2004/38/EF, en bekræftelse på ansættelse fra
arbejdsgiveren eller et ansættelsesbrev eller et bevis for, at de udøver selvstændig
erhvervsvirksomhed
ii)
hvis de opholder sig i værtslandet som økonomisk inaktive, jf. artikel 7, stk. 1, litra b), i
direktiv 2004/38/EF, bevis for, at de råder over tilstrækkelige midler til sig selv og deres
familiemedlemmer, således at opholdet ikke bliver en byrde for værtslandets sociale
system i løbet af opholdet, og at de er omfattet af en sygeforsikring, der dækker
samtlige risici i værtslandet, eller
&/da 32
kom (2018) 0833 - Ingen titel
iii)
hvis de opholder sig i værtslandet som studerende, jf. artikel 7, stk. 1, litra c), i direktiv
2004/38/EF, bevis for, at de er indskrevet ved en institution, der er godkendt eller
finansieret af værtslandet i medfør af dettes lovgivning eller administrative praksis,
bevis for, at de er omfattet af en sygeforsikring, der dækker samtlige risici i værtslandet,
og en erklæring eller tilsvarende dokumentation for, at de råder over tilstrækkelige
midler til sig selv og deres familiemedlemmer, således at opholdet ikke bliver en byrde
for værtslandets sociale system i løbet af deres ophold. Værtslandet kan ikke kræve, at
der i en sådan erklæring angives et bestemt beløb.
Med hensyn til betingelsen om tilstrækkelige midler finder artikel 8, stk. 4, i direktiv
2004/38/EF anvendelse
l)
værtslandet kan kun kræve, at familiemedlemmer, som er omfattet af denne aftales artikel 10,
stk. 1, litra e), nr. i), eller artikel 10, stk. 2 eller 3, og som opholder sig i værtslandet i
overensstemmelse med artikel 7, stk. 1, litra d), eller artikel 7, stk. 2, i direktiv 2004/38/EF,
ud over de identitetsdokumenter, der er omhandlet i nærværende stykkes litra i), foreviser
følgende bilag som omhandlet i artikel 8, stk. 5, eller artikel 10, stk. 2, i direktiv 2004/38/EF:
i)
et dokument, der attesterer, at der består en familiemæssig tilknytning eller et registreret
partnerskab
&/da 33
kom (2018) 0833 - Ingen titel
ii)
bevis for registrering eller, hvis der ikke findes nogen registreringsordning, enhver
anden dokumentation for, at den unionsborger eller statsborger i Det Forenede
Kongerige, som de bor sammen med, reelt har ophold i værtslandet
iii)
for direkte efterkommere, som ikke er fyldt 21 år, eller som forsørges, og for slægtninge
i opstigende linje, som forsørges, samt ægtefællens eller den registrerede partners
slægtninge i opstigende linje, som forsørges, dokumentation for, at betingelserne i
artikel 2, stk. 2, litra c) eller d), i direktiv 2004/38/EF er opfyldt
iv)
for de personer, der er omhandlet i denne aftales artikel 10, stk. 2 eller 3, et dokument,
der er udstedt af den relevante myndighed i værtslandet i overensstemmelse med
artikel 3, stk. 2, i direktiv 2004/38/EF.
Med hensyn til betingelsen om tilstrækkelige ressourcer finder artikel 8, stk. 4, i direktiv
2004/38/EF anvendelse hvad angår familiemedlemmer, som selv er unionsborgere eller
statsborgere i Det Forenede Kongerige
&/da 34
kom (2018) 0833 - Ingen titel
m)
værtslandet kan kun kræve, at familiemedlemmer, som er omfattet af denne aftales artikel 10,
stk. 1, litra e), nr. ii), eller artikel 10, stk. 4, ud over de identitetsdokumenter, der er omhandlet
i nærværende stykkes litra i), foreviser følgende bilag som omhandlet i artikel 8, stk. 5, og
artikel 10, stk. 2, i direktiv 2004/38/EF:
i)
et dokument, der attesterer, at der består en familiemæssig tilknytning eller et registreret
partnerskab
ii)
bevis for registrering eller, hvis der ikke findes nogen registreringsordning, enhver
anden dokumentation for, at den unionsborger eller statsborger i Det Forenede
Kongerige, som de slutter sig til, har ophold i værtslandet
iii)
for ægtefæller eller registrerede partnere et dokument, der attesterer, at der bestod en
familiemæssig tilknytning eller et registreret partnerskab inden overgangsperiodens
udløb
iv)
for direkte efterkommere, som ikke er fyldt 21 år, eller som forsørges, og for slægtninge
i opstigende linje, som forsørges, samt ægtefællens eller den registrerede partners
slægtninge i opstigende linje, som forsørges, dokumentation for, at de var slægtninge til
en unionsborger eller en statsborger i Det Forenede Kongerige inden
overgangsperiodens udløb og opfylder betingelserne i artikel 2, stk. 2, litra c) eller d), i
direktiv 2004/38/EF vedrørende alder eller forsørgelse
&/da 35
kom (2018) 0833 - Ingen titel
v)
for de personer, der er omhandlet i denne aftales artikel 10, stk. 4, bevis for, at der
bestod en varig tilknytning til en unionsborger eller en statsborger fra Det Forenede
Kongerige inden overgangsperiodens udløb, og at den fortsat består derefter
n)
for så vidt angår andre tilfælde end de i litra k), l) og m) anførte må værtslandet ikke kræve, at
ansøgerne foreviser bilag, der går ud over, hvad der er strengt nødvendigt og forholdsmæssigt
for at dokumentere, at betingelserne vedrørende retten til ophold i henhold til dette afsnit er
opfyldt
o)
værtslandets kompetente myndigheder hjælper ansøgerne med at bevise, at de er berettiget, og
med at undgå fejl eller udeladelser i deres ansøgninger; de giver ansøgerne mulighed for at
forelægge yderligere dokumentation og for at rette op på eventuelle mangler, fejl eller
udeladelser
p)
der kan systematisk foretages kontrol af ansøgeres straffeattester og sikkerhedskontrol af
ansøgere udelukkende med det formål at kontrollere, om restriktionerne i denne aftales
artikel 20 finder anvendelse. Med henblik herpå kan det kræves, at ansøgere angiver tidligere
straffedomme, som på ansøgningstidspunktet fremgår af deres straffeattest i
overensstemmelse med domsstatens ret. Værtslandet kan, hvis det skønner det påkrævet,
anvende proceduren i artikel 27, stk. 3, i direktiv 2004/38/EF med hensyn til forespørgsler til
andre lande om tidligere straffe
&/da 36
kom (2018) 0833 - Ingen titel
q)
det nye opholdsdokument skal indeholde en erklæring om, at det er udstedt i
overensstemmelse denne aftale
r)
ansøgeren skal have adgang til domstolsprøvelse og, hvis det er relevant, administrativ
prøvelse i værtslandet af enhver afgørelse om nægtelse af opholdsstatus. I forbindelse med
prøvelsen undersøges det, om afgørelsen er truffet lovligt, og der tages stilling til de faktiske
forhold og omstændigheder, som ligger til grund for den påtænkte afgørelse. En sådan
prøvelse skal sikre, at afgørelsen ikke er uforholdsmæssig.
2.
I den periode, der er omhandlet i stk. 1, litra b), og dennes mulige forlængelse med et år i
henhold til nævnte stykkes litra c) skal alle rettigheder, som indrømmes i medfør af denne del, anses
for at gælde for unionsborgere eller statsborgere i Det Forenede Kongerige, deres respektive
familiemedlemmer og andre personer, der har ophold i værtslandet, i overensstemmelse med de
betingelser og med forbehold af de begrænsninger, der er anført i artikel 20.
3.
Så længe de kompetente myndigheder ikke har truffet endelig afgørelse om en ansøgning
omhandlet i stk. 1, og så længe, der ikke er afsagt en endelig dom i tilfælde af domstolsprøvelse af
de kompetente administratives myndigheders afvisning af en sådan ansøgning, anses alle de
rettigheder, der indrømmes i medfør af denne del, for at gælde for ansøgeren, herunder artikel 21
om garantier og klageadgang, jf. dog betingelserne i artikel 20, stk. 4.
&/da 37
kom (2018) 0833 - Ingen titel
4.
Hvis et værtsland har valgt ikke at kræve, at unionsborgere eller statsborgere i Det Forenede
Kongerige, deres familiemedlemmer og andre personer, der opholder sig på dets område i
overensstemmelse med betingelserne i dette afsnit, ansøger om en ny opholdsstatus omhandlet i
stk. 1 som en betingelse for lovligt ophold, har de personer, der har ret til ophold i medfør af dette
afsnit, ret til i overensstemmelse med betingelserne i direktiv 2004/38/EF at modtage et
opholdsdokument, der kan være i digital form, som omfatter en erklæring om, at det er udstedt i
overensstemmelse med denne aftale.
ARTIKEL 19
Udstedelse af opholdsdokumenter i overgangsperioden
1.
I overgangsperioden kan et værtsland tillade frivillig indgivelse af ansøgninger om en
opholdsstatus eller et opholdsdokument som omhandlet i artikel 18, stk. 1 og 4, fra datoen for denne
aftales ikrafttræden.
2.
Afgørelser om at acceptere eller afvise sådanne ansøgninger træffes i overensstemmelse med
artikel 18, stk. 1 og 4. Afgørelser i henhold til artikel 18, stk. 1, har ikke virkning før efter
overgangsperiodens udløb.
&/da 38
kom (2018) 0833 - Ingen titel
3.
Hvis en ansøgning i henhold til artikel 18, stk. 1, accepteres inden overgangsperiodens udløb,
kan værtslandet ikke tilbagekalde afgørelsen om at tildele opholdsstatus inden overgangsperiodens
udløb med andre begrundelser end dem, der er anført i kapitel VI og artikel 35 i direktiv
2004/38/EF.
4.
Hvis en ansøgning afvises inden overgangsperiodens udløb, kan ansøger til enhver tid ansøge
igen inden udløbet af den periode, der er anført i artikel 18, stk. 1, litra b).
5.
Prøvelsen i henhold til artikel 18, stk. 1, litra r), skal være til rådighed fra datoen for en given
afgørelse om at afvise en ansøgning omhandlet i stk. 2, jf. dog stk. 4.
ARTIKEL 20
Begrænsninger i retten til ophold og indrejse
1.
Der tages i overensstemmelse med kapitel VI i direktiv 2004/38/EF hensyn til den adfærd,
som unionsborgere, statsborgere i Det Forenede Kongerige, deres familiemedlemmer og andre
personer, der udøver rettigheder i henhold til dette afsnit, har udvist inden overgangsperiodens
udløb.
&/da 39
kom (2018) 0833 - Ingen titel
2.
Den adfærd, som unionsborgere, statsborgere i Det Forenede Kongerige, deres
familiemedlemmer og andre personer, der udøver rettigheder i henhold til dette afsnit, udviser efter
overgangsperiodens udløb, kan være en grund til, at værtslandet begrænser retten til ophold, eller til
at begrænse retten til indrejse i arbejdslandet i overensstemmelse med national lovgivning.
3.
Værtslandet eller arbejdslandet kan træffe de nødvendige foranstaltninger til at nægte, ophæve
eller tilbagekalde rettigheder i henhold til dette afsnit, hvis der er tale om misbrug af disse
rettigheder eller om svig, jf. artikel 35 i direktiv 2004/38/EF. Sådanne foranstaltninger skal være
omfattet af de proceduremæssige garantier i denne aftales artikel 21.
4.
Værtslandet eller arbejdslandet kan fjerne ansøgere, som har indgivet svigagtige eller
uberettigede ansøgninger, fra sit område på de betingelser, der er anført i direktiv 2004/38/EF,
navnlig dettes artikel 31 og 35, selv før der er afsagt en endelig dom i tilfælde af, at der er anmodet
om domstolsprøvelse af, at en sådan ansøgning er blevet afvist.
ARTIKEL 21
Garantier og klageadgang
Garantierne i artikel 15 og i kapitel VI i direktiv 2004/38/EF finder anvendelse på enhver af
værtslandets afgørelser, der begrænser retten til ophold for de personer, der er omhandlet i denne
aftales artikel 10.
&/da 40
kom (2018) 0833 - Ingen titel
ARTIKEL 22
Tilknyttede rettigheder
Familiemedlemmer til en unionsborger og familiemedlemmer til en statsborger i Det Forenede
Kongerige, som har ret til ophold eller ret til tidsubegrænset ophold i værtslandet eller
arbejdslandet, har uanset nationalitet ret til dér at tage arbejde eller nedsætte sig som selvstændige
erhvervsdrivende, jf. artikel 23 i direktiv 2004/38/EF.
ARTIKEL 23
Ligebehandling
1.
I overensstemmelse med artikel 24 i direktiv 2004/38/EF og med forbehold af de specifikke
bestemmelser i dette afsnit og i denne dels afsnit I og IV behandles alle unionsborgere eller
statsborgere i Det Forenede Kongerige, der i henhold til denne aftale opholder sig i værtslandet, på
lige fod med statsborgerne i det pågældende land inden for denne dels anvendelsesområde. Denne
ret til ligebehandling gælder også de familiemedlemmer til unionsborgere eller statsborgere i Det
Forenede Kongerige, der har ret til ophold eller ret til tidsubegrænset ophold.
&/da 41
kom (2018) 0833 - Ingen titel
2.
Uanset stk. 1 er værtslandet ikke forpligtet til at tillægge ret til sociale ydelser i
opholdsperioder i henhold til artikel 6 eller artikel 14, stk. 4, litra b), i direktiv 2004/38/EF, eller til
forud for en persons erhvervelse af ret til tidsubegrænset ophold i overensstemmelse med denne
aftales artikel 15 at yde studiestøtte, herunder støtte til erhvervsuddannelse, i form af stipendier eller
lån til andre personer end arbejdstagere, selvstændige erhvervsdrivende, personer, der har bevaret
denne status, eller til deres familiemedlemmer.
&/da 42
kom (2018) 0833 - Ingen titel
1986525_0044.png
KAPITEL 2
ARBEJDSTAGERES OG SELVSTÆNDIGE ERHVERVSDRIVENDES RETTIGHEDER
ARTIKEL 24
Arbejdstageres rettigheder
1.
Med de begrænsninger, der er fastsat i artikel 45, stk. 3 og 4, i TEUF har arbejdstagere i
værtslandet og grænsearbejdere i arbejdslandet eller -landene de rettigheder, der er sikret ved
artikel 45 i TEUF, og de rettigheder, der følger af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU)
nr. 492/2011
1
. Disse rettigheder omfatter:
a)
retten til ikke at blive udsat for forskelsbehandling på grund af nationalitet, for så vidt angår
beskæftigelse, aflønning og øvrige arbejds- og ansættelsesvilkår
b)
retten til at tage og udøve beskæftigelse i overensstemmelse med de regler, der gælder for
statsborgerne i værtslandet eller arbejdslandet
c)
retten til samme bistand som den, arbejdsformidlingen i værtslandet eller arbejdslandet yder
egne statsborgere
1
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 492/2011 af 5. april 2011 om
arbejdskraftens frie bevægelighed inden for Unionen (EUT L 141 af 27.5.2011, s. 1).
&/da 43
kom (2018) 0833 - Ingen titel
d)
retten til ligebehandling med hensyn til ansættelses- og arbejdsvilkår, navnlig for så vidt angår
aflønning, afskedigelse og i tilfælde af arbejdsløshed genoptagelse af beskæftigelse i faget
eller genansættelse
e)
f)
g)
h)
retten til sociale og skattemæssige fordele
kollektive rettigheder
rettigheder og fordele som indenlandske arbejdstagere med hensyn til bolig
retten for deres børn til, hvis de er bosat på det område, hvor arbejdstageren arbejder, at få
adgang til almindelig undervisning, lærlingeuddannelse og faglig uddannelse på samme vilkår
som statsborgere i værtslandet eller arbejdslandet.
2.
Hvis en direkte efterkommer af en arbejdstager, som ikke længere har ophold i værtslandet, er
under uddannelse i det pågældende land, har den primære forsørger af denne efterkommer ret til
ophold i landet, indtil efterkommeren når myndighedsalderen, og efter myndighedsalderen, hvis
efterkommeren fortsat har behov for den primære forsørgers tilstedeværelse og pleje for at kunne
fortsætte og fuldende sin uddannelse.
&/da 44
kom (2018) 0833 - Ingen titel
3.
Lønnede grænsearbejdere har ret til at rejse ind i og ud af arbejdslandet i overensstemmelse
med denne aftales artikel 14 og bevarer de rettigheder, de dér nød som arbejdstagere, forudsat at de
befinder sig i en af de situationer, der er omhandlet i artikel 7, stk. 3, litra a), b), c) og d), i direktiv
2004/38/EF, også selv om de ikke flytter deres bopæl til arbejdslandet.
ARTIKEL 25
Selvstændige erhvervsdrivendes rettigheder
1.
Med de begrænsninger, der er fastsat i artikel 51 og 52 i TEUF, nyder selvstændige
erhvervsdrivende i værtslandet og selvstændige grænsearbejdere i arbejdslandet eller -landene de
rettigheder, der er sikret ved artikel 49 og 55 i TEUF. Disse rettigheder omfatter:
a)
retten til at optage og udøve selvstændig erhvervsvirksomhed og til at oprette og lede
virksomheder på de vilkår, som i værtslandet er fastsat for dets egne statsborgere, jf. artikel 49
i TEUF
b)
2.
de rettigheder, der er fastsat i denne aftales artikel 24, stk. 1, litra c)-h).
Artikel 24, stk. 2, finder anvendelse på direkte efterkommere af selvstændige
erhvervsdrivende.
3.
Artikel 24, stk. 3, finder anvendelse på selvstændige grænsearbejdere.
&/da 45
kom (2018) 0833 - Ingen titel
ARTIKEL 26
Udstedelse af et dokument, der angiver grænsearbejderes rettigheder
Arbejdslandet kan kræve, at unionsborgere og statsborgere i Det Forenede Kongerige, der har
rettigheder som grænsearbejdere i henhold til dette afsnit, ansøger om et dokument, der bekræfter,
at de har sådanne rettigheder i henhold til dette afsnit. Sådanne unionsborgere og statsborgere i Det
Forenede Kongerige har ret til at få udstedt et sådant dokument.
&/da 46
kom (2018) 0833 - Ingen titel
1986525_0048.png
KAPITEL 3
ERHVERVSMÆSSIGE KVALIFIKATIONER
ARTIKEL 27
Anerkendte erhvervsmæssige kvalifikationer
1.
Den anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer som defineret i artikel 3, stk. 1, litra b),
i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF
1
, som unionsborgere eller statsborgere i Det
Forenede Kongerige og deres familiemedlemmer nyder i værtslandet eller arbejdslandet inden
overgangsperiodens udløb, bevarer sin virkning i det pågældende land, herunder retten til at udøve
deres erhverv på samme vilkår som landets egne statsborgere, hvis en sådan anerkendelse er sket i
overensstemmelse med en af følgende bestemmelser:
a)
afsnit III i direktiv 2005/36/EF for så vidt angår anerkendelse af erhvervsmæssige
kvalifikationer i forbindelse med udøvelse af etableringsfriheden, hvad enten en sådan
anerkendelse er omfattet af den generelle ordning for anerkendelse af uddannelsesbeviser,
ordningen for anerkendelse af erhvervserfaring eller ordningen for anerkendelse på grundlag
af koordinering af mindstekrav til uddannelse
1
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF af 7. september 2005 om anerkendelse af
erhvervsmæssige kvalifikationer (EUT L 255 af 30.9.2005, s. 22).
&/da 47
kom (2018) 0833 - Ingen titel
1986525_0049.png
b)
artikel 10, stk. 1 og 3, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/5/EF
1
for så vidt angår
adgang til advokaterhvervet i værtslandet eller arbejdslandet
c)
artikel 14 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/43/EF
2
for så vidt angår
godkendelse af revisorer fra andre medlemsstater
d)
Rådets direktiv 74/556/EØF
3
for så vidt angår anerkendelsen af bevis for kundskaber og
færdigheder, der er nødvendige for at optage eller udøve selvstændig erhvervsvirksomhed og
formidlervirksomhed inden for handel med og distribution af giftige stoffer og virksomhed,
der involverer erhvervsmæssig anvendelse af sådanne stoffer.
1
2
3
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/5/EF af 16. februar 1998 om lettelse af adgangen
til varig udøvelse af advokaterhvervet i en anden medlemsstat end den, hvor beskikkelsen er
opnået (EFT L 77 af 14.3.1998, s. 36).
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/43/EF af 17. maj 2006 om lovpligtig revision af
årsregnskaber og konsoliderede regnskaber, om ændring af Rådets direktiv 78/660/EØF og
83/349/EØF og om ophævelse af Rådets direktiv 84/253/EØF (EUT L 157 af 9.6.2006, s. 87).
Rådets direktiv 74/556/EØF af 4. juni 1974 om gennemførelse af etableringsfrihed og fri
udveksling af tjenesteydelser for selvstændig virksomhed og formidlervirksomhed inden for
handel med og distribution af giftige stoffer (EFT L 307 af 18.11.1974, s. 1).
&/da 48
kom (2018) 0833 - Ingen titel
2.
a)
Anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer med henblik på stk. 1, litra a), omfatter:
anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer, som er omfattet af artikel 3, stk. 3, i direktiv
2005/36/EF
b)
beslutninger om delvis adgang til erhvervsmæssig virksomhed i overensstemmelse med
artikel 4f i direktiv 2005/36/EF
c)
anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer med henblik på etablering i henhold til
artikel 4d i direktiv 2005/36/EF.
&/da 49
kom (2018) 0833 - Ingen titel
ARTIKEL 28
Igangværende procedurer vedrørende anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer
Artikel 4, artikel 4d, for så vidt angår anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer med henblik
på etablering, artikel 4f og afsnit III i direktiv 2005/36/EF, artikel 10, stk. 1, 3 og 4, i
direktiv 98/5/EF, artikel 14 i direktiv 2006/43/EF samt direktiv 74/556/EØF finder anvendelse på
den undersøgelse, som den kompetente myndighed i værtslandet eller arbejdslandet foretager af en
given ansøgning om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer, der inden
overgangsperiodens udløb er indgivet af unionsborgere eller statsborgere i Det Forenede Kongerige,
og på den afgørelse, der træffes om en sådan ansøgning.
Artikel 4a, 4b og 4e i direktiv 2005/36/EF finder ligeledes anvendelse, i det omfang det er relevant
for at gennemføre procedurerne for anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer med henblik
på etablering i henhold til nævnte direktivs artikel 4d.
&/da 50
kom (2018) 0833 - Ingen titel
ARTIKEL 29
Administrativt samarbejde om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer
1.
Hvad angår ansøgninger som omhandlet i artikel 28, der ikke er færdigbehandlede,
samarbejder Det Forenede Kongerige og medlemsstaterne om at lette anvendelsen af artikel 28.
Samarbejdet kan omfatte udveksling af oplysninger, herunder oplysninger om trufne disciplinære
foranstaltninger eller strafferetlige sanktioner eller om enhver form for andre alvorlige og specifikke
omstændigheder, der sandsynligvis vil have konsekvenser for udøvelsen af de aktiviteter, der er
omfattet af de i artikel 28 omhandlede direktiver.
2.
Uanset artikel 8 er Det Forenede Kongerige i en periode på højst ni måneder fra
overgangsperiodens udløb berettiget til at anvende informationssystemet for det indre marked i
forbindelse med ansøgninger omhandlet i artikel 28, for så vidt som de vedrører procedurer for
anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer med henblik på etablering i henhold til artikel 4d i
direktiv 2005/36/EF.
&/da 51
kom (2018) 0833 - Ingen titel
AFSNIT III
KOORDINERING AF DE SOCIALE SIKRINGSORDNINGER
ARTIKEL 30
Omfattede personer
1.
a)
Dette afsnit finder anvendelse på følgende personer:
unionsborgere, som er undergivet lovgivningen i Det Forenede Kongerige ved
overgangsperiodens udløb, samt deres familiemedlemmer og efterladte
b)
statsborgere i Det Forenede Kongerige, som er undergivet lovgivningen i en medlemsstat ved
overgangsperiodens udløb, samt deres familiemedlemmer og efterladte
c)
unionsborgere, der har ophold i Det Forenede Kongerige og er undergivet lovgivningen i en
medlemsstat ved overgangsperiodens udløb, samt deres familiemedlemmer og efterladte
&/da 52
kom (2018) 0833 - Ingen titel
1986525_0054.png
d)
statsborgere i Det Forenede Kongerige, der har ophold i en medlemsstat og er undergivet
lovgivningen i Det Forenede Kongerige ved overgangsperiodens udløb, samt deres
familiemedlemmer og efterladte
e)
personer, som ikke er omfattet af litra a)-d), men som er:
i)
unionsborgere, der har lønnet beskæftigelse eller udøver selvstændig virksomhed i Det
Forenede Kongerige ved overgangsperiodens udløb, og som i medfør af afsnit II i
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 883/2004
1
er undergivet
lovgivningen i en medlemsstat, samt deres familiemedlemmer og efterladte, eller
ii)
statsborgere i Det Forenede Kongerige, der har lønnet beskæftigelse eller udøver
selvstændig virksomhed i en eller flere medlemsstater ved overgangsperiodens udløb,
og som i medfør af afsnit II i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr.
883/2004 er undergivet lovgivningen i Det Forenede Kongerige, samt deres
familiemedlemmer og efterladte
f)
statsløse personer og flygtninge, der har ophold i en medlemsstat eller i Det Forenede
Kongerige, og som befinder sig i en af de situationer, der er beskrevet i litra a)-e), samt deres
familiemedlemmer og efterladte
1
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 883/2004 af 29. april 2004 om
koordinering af de sociale sikringsordninger (EUT L 166 af 30.4.2004, s. 1).
&/da 53
kom (2018) 0833 - Ingen titel
1986525_0055.png
g)
tredjelandsstatsborgere samt deres familiemedlemmer og efterladte, som befinder sig i en af
de situationer, der er beskrevet i litra a)-e), forudsat at de opfylder betingelserne i Rådets
forordning (EF) nr. 859/2003
1
.
2.
De personer, der er omhandlet i stk. 1, er omfattet, så længe de uden afbrydelse befinder sig i
en af de i nævnte stykke beskrevne situationer, der involverer både en medlemsstat og Det Forenede
Kongerige samtidigt.
3.
Dette afsnit finder også anvendelse på personer, som ikke eller ikke længere er omfattet af
nærværende artikels stk. 1, litra a)-e), men som er omfattet af denne aftales artikel 10, samt deres
familiemedlemmer og efterladte.
4.
De personer, der er omhandlet i stk. 3, er omfattet, så længe de fortsat har en ret til ophold i
værtslandet i henhold til denne aftales artikel 13 eller en ret til at arbejde i deres arbejdsland i
henhold til denne aftales artikel 24 eller 25.
5.
Når der i nærværende artikel henvises til familiemedlemmer og efterladte, er de pågældende
personer kun omfattet af dette afsnit, i det omfang de afleder rettigheder og forpligtelser i denne
egenskab i henhold til forordning (EF) nr. 883/2004.
1
Rådets forordning (EF) nr. 859/2003 af 14. maj 2003 om udvidelse af bestemmelserne i
forordning (EØF) nr. 1408/71 og forordning (EØF) nr. 574/72 til at omfatte
tredjelandsstatsborgere, der ikke allerede er dækket af disse bestemmelser udelukkende på
grund af deres nationalitet (EUT L 124 af 20.5.2003, s. 1).
&/da 54
kom (2018) 0833 - Ingen titel
1986525_0056.png
ARTIKEL 31
Regler om koordinering af den sociale sikring
1.
Reglerne og målene i artikel 48 i TEUF, forordning (EF) nr. 883/2004 og Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 987/2009
1
finder anvendelse på de personer, der er
omfattet af dette afsnit.
Unionen og Det Forenede Kongerige tager behørigt hensyn til afgørelserne og henstillingerne fra
Den Administrative Kommission for Koordinering af Sociale Sikringsordninger, der er oprettet
under Europa-Kommissionen ved forordning (EF) nr. 883/2004 ("Den Administrative
Kommission"), som opført i bilag I, del I, til denne aftale.
2.
Uanset denne aftales artikel 9 finder definitionerne i artikel 1 i forordning (EF) nr. 883/2004
anvendelse med henblik på dette afsnit.
1
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 987/2009 af 16. september 2009 om de
nærmere regler til gennemførelse af forordning (EF) nr. 883/2004 om koordinering af de
sociale sikringsordninger (EUT L 284 af 30.10.2009, s. 1).
&/da 55
kom (2018) 0833 - Ingen titel
1986525_0057.png
3.
Med hensyn til tredjelandsstatsborgere, som opfylder betingelserne i forordning (EF)
nr. 859/2003, samt deres familiemedlemmer eller efterladte omfattet af dette afsnit, forstås
henvisningerne til forordning (EF) nr. 883/2004 og forordning (EF) nr. 987/2009 i dette afsnit som
henvisninger til henholdsvis Rådets forordning (EØF) nr. 1408/71
1
og Rådets forordning (EØF)
nr. 574/72
2
. Henvisninger til specifikke bestemmelser i forordning (EF) nr. 883/2004 og forordning
(EF) nr. 987/2009 forstås som henvisninger til de tilsvarende bestemmelser i forordning (EØF)
nr. 1408/71 og forordning (EØF) nr. 574/72.
1
2
Rådets forordning (EØF) nr. 1408/71 af 14. juni 1971 om anvendelse af de sociale
sikringsordninger på arbejdstagere, selvstændige erhvervsdrivende og deres
familiemedlemmer, der flytter inden for Fællesskabet (EFT L 149 af 5.7.1971, s. 2).
Rådets forordning (EØF) nr. 574/72 af 21. marts 1972 om regler til gennemførelse af
forordning (EØF) nr. 1408/71 om anvendelse af de sociale sikringsordninger på arbejdstagere
og deres familiemedlemmer, som flytter inden for Fællesskabet (EFT L 74 af 27.3.1972, s. 1).
&/da 56
kom (2018) 0833 - Ingen titel
ARTIKEL 32
Særlige situationer, der er omfattet
1.
Følgende regler finder anvendelse i følgende situationer i det i denne artikel fastsatte omfang,
for så vidt som de vedrører personer, som ikke eller ikke længere er omfattet af artikel 30:
a)
følgende personer er omfattet af dette afsnit med henblik på medregning og sammenlægning
af forsikrings- eller beskæftigelsesperioder, perioder med selvstændig virksomhed eller
bopælsperioder, herunder rettigheder og forpligtelser, der følger af sådanne perioder, jf.
forordning (EF) nr. 883/2004:
i)
unionsborgere samt statsløse personer og flygtninge, der har ophold i en medlemsstat,
og tredjelandsstatsborgere, der opfylder betingelserne i forordning (EF) nr. 859/2003,
som har været undergivet lovgivningen i Det Forenede Kongerige inden
overgangsperiodens udløb, samt deres familiemedlemmer og efterladte
ii)
statsborgere i Det Forenede Kongerige samt statsløse personer og flygtninge, der har
ophold i Det Forenede Kongerige, og tredjelandsstatsborgere, der opfylder betingelserne
i forordning (EF) nr. 859/2003, som har været undergivet lovgivningen i en
medlemsstat inden overgangsperiodens udløb, samt deres familiemedlemmer og
efterladte;
&/da 57
kom (2018) 0833 - Ingen titel
med henblik på sammenlægningen af perioder tages der hensyn til perioder, der er tilbagelagt
både før og efter overgangsperioden, jf. forordning (EF) nr. 883/2004
b)
reglerne i artikel 20 og 27 i forordning (EF) nr. 883/2004 finder fortsat anvendelse på
personer, som inden overgangsperiodens udløb har anmodet om tilladelse til at få et planlagt
sundhedsbehandlingsprogram i henhold til forordning (EF) nr. 883/2004, indtil behandlingen
er afsluttet. De tilhørende procedurer for refusion finder ligeledes anvendelse selv efter
behandlingens ophør. Sådanne personer og ledsagere har tilsvarende ret til at rejse ind i og ud
af behandlingsstaten i overensstemmelse med artikel 14
c)
reglerne i artikel 19 og 27 i forordning (EF) nr. 883/2004 finder fortsat anvendelse på
personer, som er omfattet af forordning (EF) nr. 883/2004, og som ved overgangsperiodens
udløb er på et ophold i en medlemsstat eller i Det Forenede Kongerige, indtil opholdets ophør.
De tilhørende procedurer for refusion finder ligeledes anvendelse selv efter opholdets eller
behandlingens ophør
&/da 58
kom (2018) 0833 - Ingen titel
d)
reglerne i artikel 67, 68 og 69 i forordning (EF) nr. 883/2004 finder, så længe betingelserne er
opfyldt, fortsat anvendelse på tilkendte familieydelser, som følgende personer ved
overgangsperiodens udløb har ret til:
i)
unionsborgere, statsløse personer og flygtninge, der har ophold i en medlemsstat, samt
tredjelandsstatsborgere, som opfylder betingelserne i forordning (EF) nr. 859/2003 og
opholder sig i en medlemsstat, og som er undergivet lovgivningen i en medlemsstat og
har familiemedlemmer, der har ophold i Det Forenede Kongerige ved
overgangsperiodens udløb
ii)
statsborgere i Det Forenede Kongerige samt statsløse personer og flygtninge, der har
ophold i Det Forenede Kongerige, og tredjelandsstatsborgere, som opfylder
betingelserne i forordning (EF) nr. 859/2003 og opholder sig i Det Forenede Kongerige,
og som er undergivet lovgivningen i Det Forenede Kongerige og har
familiemedlemmer, der har ophold i en medlemsstat ved overgangsperiodens udløb
e)
i situationerne i dette stykkes litra d), nr. i og ii), gælder for enhver person, der ved
overgangsperiodens udløb har rettigheder som familiemedlem i henhold til forordning (EF)
nr. 883/2004, såsom afledte rettigheder til naturalydelser ved sygdom, at nævnte forordning
og de tilsvarende bestemmelser i forordning (EF) nr. 987/2009 fortsat finder anvendelse, så
længe betingelserne deri er opfyldt.
&/da 59
kom (2018) 0833 - Ingen titel
2.
Bestemmelserne i afsnit III, kapitel 1, i forordning (EF) nr. 883/2004 for så vidt angår ydelser
ved sygdom finder anvendelse på personer, som modtager ydelser i henhold til stk. 1, litra a).
Nærværende stykke finder tilsvarende anvendelse på familieydelser i henhold til artikel 67, 68 og
69 i forordning (EF) nr. 883/2004.
ARTIKEL 33
Statsborgere i Island, Liechtenstein, Norge og Schweiz
1.
De bestemmelser i dette afsnit, som finder anvendelse på unionsborgere, finder anvendelse på
statsborgere i Island, Fyrstendømmet Liechtenstein, Kongeriget Norge og Det Schweiziske
Forbund, forudsat at:
a)
Island, Fyrstendømmet Liechtenstein, Kongeriget Norge og Det Schweiziske Forbund, alt
efter hvad der er relevant, har indgået og anvender tilsvarende aftaler med Det Forenede
Kongerige, som finder anvendelse på unionsborgere, og
b)
Island, Fyrstendømmet Liechtenstein, Kongeriget Norge og Det Schweiziske Forbund, alt
efter hvad der er relevant, har indgået og anvender tilsvarende aftaler med Unionen, som
finder anvendelse på statsborgere i Det Forenede Kongerige.
&/da 60
kom (2018) 0833 - Ingen titel
2.
Efter notifikation fra Det Forenede Kongerige og fra Unionen om datoen for ikrafttræden af
de aftaler, der er omhandlet i nærværende artikels stk. 1, fastlægger det blandede udvalg, der er
nedsat ved artikel 164, ("Det Blandede Udvalg") den dato, fra hvilken bestemmelserne i dette afsnit
skal finde anvendelse på statsborgere i Island, Fyrstendømmet Liechtenstein, Kongeriget Norge og
Det Schweiziske Forbund, alt efter hvad der er relevant.
ARTIKEL 34
Administrativt samarbejde
1.
Uanset artikel 7 og artikel 128, stk. 1, har Det Forenede Kongerige fra datoen for denne
aftales ikrafttræden observatørstatus i Den Administrative Kommission. Hvis der er punkter på
dagsordenen, der vedrører Det Forenede Kongerige, kan det sende en repræsentant i en rådgivende
funktion til møderne i Den Administrative Kommission og til møderne i de organer, der er
omhandlet i artikel 73 og 74 i forordning (EF) nr. 883/2004, hvor sådanne punkter drøftes.
2.
Uanset artikel 8 deltager Det Forenede Kongerige i den elektroniske udveksling af
oplysninger vedrørende socialsikring (EESSI) og afholder de dertil hørende udgifter.
&/da 61
kom (2018) 0833 - Ingen titel
ARTIKEL 35
Refusion, inddrivelse og modregning
Bestemmelserne i forordning (EF) nr. 883/2004 og (EF) nr. 987/2009 om refusion, inddrivelse og
modregning finder fortsat anvendelse i forbindelse med begivenheder, for så vidt som de vedrører
personer, der ikke er omfattet af artikel 30, og:
a)
b)
indtraf inden overgangsperiodens udløb, eller
indtræder efter overgangsperiodens udløb og vedrører personer, der var omfattet af artikel 30
eller 32, da begivenheden indtraf.
&/da 62
kom (2018) 0833 - Ingen titel
ARTIKEL 36
Retlig udvikling og tilpasning af Unionens retsakter
1.
Hvis forordning (EF) nr. 883/2004 og (EF) nr. 987/2009 ændres eller erstattes efter
overgangsperiodens udløb, forstås henvisninger til disse forordninger i denne aftale som
henvisninger til disse forordninger som ændret eller erstattet, jf. de retsakter, der er opført i bilag I,
del II, til denne aftale.
Det Blandede Udvalg reviderer bilag I, del II, til denne aftale og tilpasser den en given retsakt, der
ændrer eller erstatter forordning (EF) nr. 883/2004 og (EF) nr. 987/2009, så snart Unionen vedtager
en sådan retsakt. Med dette for øje underretter Unionen hurtigst muligt efter vedtagelsen af enhver
retsakt, der ændrer eller erstatter de pågældende forordninger, Det Forenede Kongerige herom i Det
Blandede Udvalg.
2.
Uanset stk. 1, andet afsnit, vurderer Det Blandede Udvalg virkningerne af en retsakt, der
ændrer eller erstatter forordning (EF) nr. 883/2004 og (EF) nr. 987/2009, hvis den pågældende
retsakt:
a)
ændrer eller erstatter sagsområder, der er omfattet af artikel 3 i forordning (EF) nr. 883/2004,
eller
&/da 63
kom (2018) 0833 - Ingen titel
b)
betyder, at en kontantydelse, som ikke var overførbar til et andet land i henhold til forordning
(EF) nr. 883/2004 ved overgangsperiodens udløb, bliver overførbar, eller at en kontantydelse,
som var overførbar til et andet land ved overgangsperiodens udløb, eller
c)
betyder, at en kontantydelse, som kun var overførbar til et andet land i en tidsbegrænset
periode i henhold til forordning (EF) nr. 883/2004 ved overgangsperiodens udløb, bliver
overførbar til et andet land i en tidsubegrænset periode, eller at en kontantydelse, som var
overførbar til et andet land i en tidsubegrænset periode i henhold til nævnte forordning ved
overgangsperiodens udløb, kun er overførbar til et andet land i en tidsbegrænset periode.
Når Det Blandede Udvalg foretager sin vurdering, tager det i god tro hensyn til omfanget af de
ændringer, der er omhandlet i dette stykkes første afsnit, samt til vigtigheden af, at forordning (EF)
nr. 883/2004 og (EF) nr. 987/2009 fortsat fungerer godt mellem Unionen og Det Forenede
Kongerige, og vigtigheden af, at der er en kompetent stat i forhold til personer, der er omfattet af
anvendelsesområdet for forordning (EF) nr. 883/2004.
Hvis Det Blandede Udvalg inden for seks måneder efter at have modtaget de oplysninger, som
Unionen i henhold til stk. 1 meddeler det, træffer afgørelse herom, tilpasses bilag I, del II, til denne
aftale ikke den retsakt, der er omhandlet i nærværende stykkes første afsnit.
&/da 64
kom (2018) 0833 - Ingen titel
I dette stykke forstås ved:
a)
"overførbar": ydelser, der skal betales i henhold til forordning (EF) nr. 883/2004 til eller i
forhold til en person, der har ophold i en medlemsstat eller i Det Forenede Kongerige, såfremt
den institution, der har ansvar for at udbetale ydelsen, ikke er beliggende der; udtrykket
"ikkeoverførbar" fortolkes tilsvarende, og
b)
"overførbar til et andet land i en tidsubegrænset periode": ydelser, der kan overføres til et
andet land, så længe de betingelser, der giver ret til ydelserne, er opfyldt.
3.
Forordning (EF) nr. 883/2004 og (EF) nr. 987/2009 forstås med henblik på denne aftale
således, at de omfatter de tilpasninger, der er opført i bilag I, del III, til denne aftale. Hurtigst muligt
efter vedtagelsen af eventuelle ændringer af nationale bestemmelser, der er relevante for del bilag I,
del III, til denne aftale, underretter Det Forenede Kongerige Unionen herom i Det Blandede Udvalg.
4.
Afgørelser og henstillinger fra Den Administrative Kommission forstås med henblik på denne
aftale således, at de omfatter de afgørelser og henstillinger, der er opført i bilag I, del I. Det
Blandede Udvalg ændrer bilag I, del I, således at det afspejler eventuelle nye afgørelser eller
henstillinger, der vedtages af Den Administrative Kommission. Med dette for øje underretter
Unionen hurtigst muligt efter vedtagelsen af afgørelser og henstillinger fra Den Administrative
Kommission Det Forenede Kongerige herom i Det Blandede Udvalg. Sådanne ændringer foretages
af Det Blandede Udvalg efter forslag fra Unionen eller Det Forenede Kongerige.
&/da 65
kom (2018) 0833 - Ingen titel
AFSNIT IV
ANDRE BESTEMMELSER
ARTIKEL 37
Offentlighed
Medlemsstaterne og Det Forenede Kongerige formidler oplysninger om de rettigheder og
forpligtelser, som personer, der er omfattet af denne del, har, navnlig i form af
oplysningskampagner, der gennemføres ved hjælp af nationale og lokale medier og andre
kommunikationsmidler, alt efter hvad der er relevant.
ARTIKEL 38
Gunstigere bestemmelser
1.
Denne del berører ikke love, forskrifter eller administrative bestemmelser, der gælder i et
værtsland eller et arbejdsland, som ville stille de pågældende personer gunstigere. Dette stykke
finder ikke anvendelse på afsnit III.
&/da 66
kom (2018) 0833 - Ingen titel
2.
Artikel 12 og artikel 23, stk. 1, berører ikke ordningerne vedrørende det fælles rejseområde
mellem Det Forenede Kongerige og Irland, hvad angår en gunstigere behandling som følge af disse
ordninger for de pågældende personer.
ARTIKEL 39
Livslang beskyttelse
Personer, der er omfattet af denne del, nyder de rettigheder, der er fastlagt i denne dels relevante
afsnit, i hele deres levetid, medmindre de ophører med at opfylde betingelserne i de pågældende
afsnit.
&/da 67
kom (2018) 0833 - Ingen titel
TREDJE DEL
UDTRÆDELSESBESTEMMELSER
AFSNIT I
MARKEDSFØRTE VARER
ARTIKEL 40
Definitioner
I dette afsnit forstås ved:
a)
"tilgængeliggørelse på markedet": levering af en vare med henblik på distribution, forbrug
eller anvendelse på markedet som led i kommerciel aktivitet mod eller uden vederlag
b)
"markedsføring": den første tilgængeliggørelse af en vare på markedet i Unionen eller Det
Forenede Kongerige
&/da 68
kom (2018) 0833 - Ingen titel
c)
"levering af en vare med henblik på distribution, forbrug eller anvendelse": at en eksisterende
og individuelt identificerbar vare efter produktionsfasen er genstand for en skriftlig eller
mundtlig aftale mellem to eller flere juridiske eller fysiske personer om overdragelse af
ejendomsretten, en anden ejendomsrettighed eller besiddelse vedrørende den pågældende
vare, eller er genstand for et tilbud til en eller flere juridiske eller fysiske personer om at indgå
en sådan aftale
d)
"ibrugtagning": slutbrugerens første anvendelse af en vare i Unionen eller Det Forenede
Kongerige til de formål, den er beregnet til, eller, for så vidt angår skibsudstyr, anbringelse
om bord
e)
"markedsovervågning": de aktiviteter, der gennemføres, og de foranstaltninger, der træffes, af
markedsovervågningsmyndigheder for at sikre, at varer opfylder de relevante krav og ikke er
til skade for sundhed, sikkerhed eller andre aspekter vedrørende beskyttelse af offentlige
interesser
f)
"markedsovervågningsmyndighed": en myndighed i en medlemsstat eller i Det Forenede
Kongerige, der er ansvarlig for at udføre markedsovervågning på dens område
&/da 69
kom (2018) 0833 - Ingen titel
1986525_0071.png
g)
"betingelser for markedsføring af varer": krav vedrørende varers egenskaber, såsom
kvalitetsniveauer, præstation, sikkerhed eller dimensioner, herunder vedrørende sådanne
varers sammensætning eller vedrørende terminologi, symboler, afprøvning og
afprøvningsmetoder, emballering, mærkning, etikettering og
overensstemmelsesvurderingsprocedurer, der anvendes i forbindelse med sådanne varer;
udtrykket dækker ligeledes krav vedrørende produktionsmetoder og -processer, når de har en
indvirkning på varernes egenskaber
h)
"overensstemmelsesvurderingsorgan": et organ, der udfører
overensstemmelsesvurderingsopgaver, herunder kalibrering, afprøvning, certificering og
inspektion
i)
"bemyndiget organ": et overensstemmelsesvurderingsorgan, der er bemyndiget til som
uafhængig tredjepart at udføre overensstemmelsesvurderingsopgaver i henhold til EU-retten
om harmonisering af betingelserne for markedsføring af varer
j)
"animalske produkter": animalske produkter, animalske biprodukter og afledte produkter som
omhandlet i henholdsvis artikel 4, nr. 29), 30) og 31), i Europa-Parlamentets og Rådets
forordning (EU) 2016/429
1
, animalsk foder samt fødevarer og foder, der indeholder animalske
produkter.
1
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 af 9. marts 2016 om overførbare
dyresygdomme og om ændring og ophævelse af visse retsakter på området for dyresundhed
("dyresundhedsloven") (EUT L 84 af 31.3.2016, s. 1).
&/da 70
kom (2018) 0833 - Ingen titel
ARTIKEL 41
Fortsat omsætning af markedsførte varer
1.
Enhver vare, som lovligt er markedsført i Unionen eller Det Forenede Kongerige inden
overgangsperiodens udløb, kan:
a)
gøres yderligere tilgængelig på Unionens eller Det Forenede Kongeriges marked og omsættes
mellem disse to markeder, indtil den når slutbrugeren
b)
hvis dette er fastsat i EU-rettens relevante bestemmelser, tages i brug i Unionen eller Det
Forenede Kongerige.
2.
Kravene i artikel 34 og 35 i TEUF og den relevante EU-ret om markedsføring af varer,
herunder betingelserne for markedsføring af varer, der finder anvendelse på de pågældende varer,
finder anvendelse på de varer, der er omhandlet i stk. 1.
3.
Stk. 1 finder anvendelse på alle eksisterende og individuelt identificerbare varer som
omhandlet i tredje del, afsnit II, i TEUF, med undtagelse af omsætning mellem Unionens marked og
Det Forenede Kongeriges marked eller omvendt af:
a)
b)
levende dyr og avlsmateriale
animalske produkter.
&/da 71
kom (2018) 0833 - Ingen titel
4.
For så vidt angår flytning af levende dyr eller avlsmateriale mellem en medlemsstat og Det
Forenede Kongerige eller omvendt finder bestemmelserne i den i bilag II opførte EU-ret
anvendelse, forudsat at afsendelsesdatoen ligger inden overgangsperiodens udløb.
5.
Denne artikel berører ikke Det Forenede Kongeriges, en medlemsstats eller Unionens
mulighed for at træffe foranstaltninger til at forbyde eller begrænse tilgængeliggørelsen på sit
marked af en i stk. 1 omhandlet vare eller en kategori af sådanne varer, hvis og i det omfang EU-
retten tillader det.
6.
Dette afsnits bestemmelser berører ikke eventuelle gældende regler om salgsvilkår,
intellektuel ejendomsret, toldprocedurer, afgifter og skatter.
ARTIKEL 42
Bevis for markedsføring
Hvis en økonomisk aktør påberåber sig artikel 41, stk. 1, i forhold til en bestemt vare, bærer den
pågældende aktør bevisbyrden for på grundlag af ethvert relevant dokument at påvise, at varen blev
markedsført i Unionen eller Det Forenede Kongerige inden overgangsperiodens udløb.
&/da 72
kom (2018) 0833 - Ingen titel
ARTIKEL 43
Markedsovervågning
1.
Medlemsstaternes markedsovervågningsmyndigheder og Det Forenede Kongeriges
markedsovervågningsmyndigheder udveksler straks enhver relevant oplysning, der indsamles
vedrørende de varer, der er omhandlet i artikel 41, stk. 1, i forbindelse med deres respektive
markedsovervågningsaktiviteter. Navnlig meddeler de hinanden og Europa-Kommissionen enhver
oplysning om de pågældende varer, der udgør en alvorlig risiko, og enhver foranstaltning, der er
truffet vedrørende ikkeforskriftsmæssige varer, herunder relevante oplysninger fra net,
informationssystemer og databaser, der er oprettet i henhold til EU-retten eller Det Forenede
Kongerigs ret vedrørende de pågældende varer.
2.
Medlemsstaterne og Det Forenede Kongerige fremsender straks enhver anmodning fra
henholdsvis Det Forenede Kongeriges markedsovervågningsmyndigheder eller en medlemsstats
markedsovervågningsmyndigheder til et overensstemmelsesvurderingsorgan etableret på deres
område, hvis anmodningen vedrører en overensstemmelsesvurdering foretaget af det pågældende
organ i dets egenskab af bemyndiget organ inden overgangsperiodens udløb. Medlemsstaterne og
Det Forenede Kongerige sikrer, at alle sådanne anmodninger behandles hurtigt af
overensstemmelsesvurderingsorganet.
&/da 73
kom (2018) 0833 - Ingen titel
1986525_0075.png
ARTIKEL 44
Overførsel af sagsakter og dokumenter vedrørende igangværende procedurer
Det Forenede Kongerige overfører straks alle relevante sagsakter eller dokumenter vedrørende
vurderinger, godkendelser og tilladelser, der var igangværende dagen inden denne aftales
ikrafttrædelsesdato og behandledes af en kompetent myndighed i Det Forenede Kongerige i
overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 528/2012
1
, forordning
(EF) nr. 1107/2009
2
, direktiv 2001/83/EF
3
og direktiv 2001/82/EF
4
, til en medlemsstats kompetente
myndighed, som er udpeget i overensstemmelse med procedurerne i den gældende EU-ret.
1
2
3
4
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 528/2012 af 22. maj 2012 om
tilgængeliggørelse på markedet og anvendelse af biocidholdige produkter (EUT L 167 af
27.6.2012, s. 1).
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 af 21. oktober 2009 om
markedsføring af plantebeskyttelsesmidler (EUT L 309 af 24.11.2009, s. 1).
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/83/EF af 6. november 2001 om oprettelse af en
fællesskabskodeks for humanmedicinske lægemidler for så vidt angår traditionelle
plantelægemidler (EFT L 311 af 28.11.2011, s. 67).
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/82/EF af 6. november 2001 om oprettelse af en
fællesskabskodeks for veterinærlægemidler (EFT L 311 af 28.11.2001, s. 1).
&/da 74
kom (2018) 0833 - Ingen titel
ARTIKEL 45
Tilgængeliggørelse af oplysninger om tidligere procedurer for tilladelser
for lægemidler
1.
Efter begrundet anmodning fra en medlemsstat eller Det Europæiske Lægemiddelagentur gør
Det Forenede Kongerige straks dossieret i forbindelse med ansøgninger om tilladelse til
markedsføring af et lægemiddel, som en kompetent myndighed i Det Forenede Kongerige har
godkendt inden overgangsperiodens udløb, tilgængeligt, hvis dossieret er nødvendigt for
vurderingen af en ansøgning om markedsføringstilladelse i henhold til artikel 10 og 10a i direktiv
2001/83/EF eller artikel 13 og 13a i direktiv 2001/82/EF.
2.
Efter begrundet anmodning fra Det Forenede Kongerige gør en medlemsstat straks dossieret i
forbindelse med ansøgninger om tilladelse til markedsføring af et lægemiddel, som en kompetent
myndighed i den pågældende medlemsstat har godkendt inden overgangsperiodens udløb,
tilgængeligt, hvis dossieret er nødvendigt for vurderingen af en ansøgning om
markedsføringstilladelse i Det Forenede Kongerige i henhold til Det Forenede Kongeriges
lovgivningskrav, i det omfang disse lovgivningskrav modsvarer omstændighederne i artikel 10 og
10a i direktiv 2001/83/EF eller artikel 13 og 13a i direktiv 2001/82/EF.
&/da 75
kom (2018) 0833 - Ingen titel
ARTIKEL 46
Tilgængeliggørelse af oplysninger, som bemyndigede organer,
der er etableret i Det Forenede Kongerige eller i en medlemsstat, er i besiddelse af
1.
Det Forenede Kongerige sikrer, at oplysninger, som et overensstemmelsesvurderingsorgan
etableret i Det Forenede Kongerige er i besiddelse af i forbindelse med sine aktiviteter som
bemyndiget organ i henhold til EU-retten inden overgangsperiodens udløb, på anmodning af
certifikatets indehaver straks gøres tilgængelige for et bemyndiget organ etableret i en medlemsstat
som angivet af certifikatets indehaver.
2.
Medlemsstaterne sikrer, at oplysninger, som et bemyndiget organ etableret i den berørte
medlemsstat er i besiddelse af i forbindelse med sine aktiviteter inden overgangsperiodens udløb, på
anmodning af certifikatets indehaver straks gøres tilgængelige for et
overensstemmelsesvurderingsorgan etableret i Det Forenede Kongerige som angivet af certifikatets
indehaver.
&/da 76
kom (2018) 0833 - Ingen titel
1986525_0078.png
AFSNIT II
IGANGVÆRENDE TOLDPROCEDURER
ARTIKEL 47
Varers EU-status
1.
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013
1
finder anvendelse på EU-varer
som omhandlet i nævnte forordnings artikel 5, nr. 23), hvis sådanne varer transporteres fra Det
Forenede Kongeriges toldområde til Unionens toldområde eller omvendt, forudsat at transporten
påbegyndtes inden overgangsperiodens udløb og afsluttedes derefter. Transport af varer, som er
påbegyndt inden overgangsperiodens udløb og afsluttes derefter, anses som transport inden for
Unionen for så vidt angår EU-retlige krav til import- og eksporttilladelser.
1
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 af 9. oktober 2013 om EU-
toldkodeksen (EUT L 269 af 10.10.2013, s. 1).
&/da 77
kom (2018) 0833 - Ingen titel
1986525_0079.png
2.
Med henblik på stk. 1 finder formodningen om EU-varers toldmæssige status som omhandlet
i artikel 153, stk. 1, i forordning (EU) nr. 952/2013 ikke anvendelse. De pågældende varers
toldmæssige status som EU-varer og det forhold, at den i stk. 1 omhandlede transport påbegyndtes
inden overgangsperiodens udløb, skal for hver enkelt transport fastslås af den pågældende person
ved hjælp af et af de midler, der er omhandlet i artikel 199 i Kommissionens
gennemførelsesforordning (EU) 2015/2447
1
. Bevis for påbegyndelse af transporten skal ske i form
af et transportdokument for varerne.
3.
Stk. 2 finder ikke anvendelse på EU-varer, som forsendes ad luftvejen og er blevet indladet
eller omladet i en lufthavn i Det Forenede Kongeriges toldområde til forsendelse til Unionens
toldområde eller er blevet indladet eller omladet i en lufthavn i Unionens toldområde til forsendelse
til Det Forenede Kongeriges toldområde, hvis sådanne varer forsendes på grundlag af et og samme
transportdokument udstedt i et af de pågældende toldområder, forudsat at lufttransporten
påbegyndtes inden overgangsperiodens udløb, og at transporten afsluttedes derefter.
1
Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2447 af 24. november 2015 om
gennemførelsesbestemmelser til visse bestemmelser i Europa-Parlamentets og Rådets
forordning (EU) nr. 952/2013 om EU-toldkodeksen (EUT L 343 af 29.12.2015, s. 558).
&/da 78
kom (2018) 0833 - Ingen titel
1986525_0080.png
4.
Stk. 2 finder ikke anvendelse på EU-varer, som forsendes ad søvejen og er blevet
transporteret mellem havne i Det Forenede Kongeriges toldområde og havne i Unionens toldområde
med skib i fast rutefart som omhandlet i artikel 120 i Kommissionens delegerede forordning (EU)
2015/2446
1
, forudsat at:
a)
den sejlads, der omfatter havnene i Det Forenede Kongeriges toldområde og havnene i
Unionens toldområde, påbegyndtes inden overgangsperiodens udløb og afsluttedes derefter,
og
b)
skibet i fast rutefart anløb en eller flere havne i Det Forenede Kongeriges toldområde eller i
Unionens toldområde inden overgangsperiodens udløb.
5.
Hvis skibet i fast rutefart under den sejlads, der er omhandlet i stk. 4, litra a), anløber en eller
flere havne i Det Forenede Kongeriges toldområde efter overgangsperiodens udløb:
a)
ændres den toldmæssige status ikke for EU-varer, der blev indladet inden overgangsperiodens
udløb og losset i de pågældende havne
1
Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/2446 af 28. juli 2015 til supplering af
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 med nærmere regler angående
visse bestemmelser i EU-toldkodeksen (EUT L 343 af 29.12.2015, s. 1).
&/da 79
kom (2018) 0833 - Ingen titel
b)
ændres den toldmæssige status ikke for EU-varer, der blev indladet i havne, som blev anløbet
efter overgangsperiodens udløb, forudsat at det fastslås i overensstemmelse med stk. 2.
ARTIKEL 48
Summarisk indpassageangivelse og angivelse forud for afgang
1.
Forordning (EU) nr. 952/2013 finder anvendelse på summariske indpassageangivelser, der
blev indgivet på et toldsted for den første indpassage i overensstemmelse med nævnte forordnings
afsnit IV, kapitel I, inden overgangsperiodens udløb, og de pågældende angivelser har samme
retsvirkninger i Unionens toldområde og Det Forenede Kongeriges toldområde efter
overgangsperiodens udløb.
2.
Forordning (EU) nr. 952/2013 finder anvendelse på angivelser forud for afgang, der blev
indgivet i overensstemmelse med nævnte forordnings afsnit VIII, kapitel I, inden
overgangsperiodens udløb, og, hvis det er relevant, hvis varerne blev frigivet i overensstemmelse
med nævnte forordnings artikel 194 inden overgangsperiodens udløb. De pågældende angivelser har
samme retsvirkninger i Unionens toldområde og Det Forenede Kongeriges toldområde efter
overgangsperiodens udløb.
&/da 80
kom (2018) 0833 - Ingen titel
ARTIKEL 49
Afslutning af procedurer for midlertidig opbevaring eller toldprocedurer
1.
Forordning (EU) nr. 952/2013 finder anvendelse på ikke-EU-varer, som var under den i
nævnte forordnings artikel 5, nr. 17), omhandlede midlertidige opbevaring ved overgangsperiodens
udløb, og på varer, som var henført under en af de i nævnte forordnings artikel 5, nr. 16),
omhandlede toldprocedurer på Det Forenede Kongeriges toldområde ved overgangsperiodens
udløb, indtil den pågældende midlertidige opbevaring er ophørt, indtil en af de særlige
toldprocedurer er afsluttet, indtil varerne er overgået til fri omsætning, eller indtil varerene er bragt
ud af området, forudsat at sådanne begivenheder indtræffer efter overgangsperiodens udløb, dog
ikke senere end den fastsatte frist, der er omhandlet i bilag III.
Dog finder artikel 148, stk. 5, litra b) og c), og artikel 219 i forordning (EU) nr. 952/2013 ikke
anvendelse på transporter af varer mellem Det Forenede Kongeriges toldområde og Unionens
toldområde, som afsluttes efter overgangsperiodens udløb.
&/da 81
kom (2018) 0833 - Ingen titel
1986525_0083.png
2.
Forordning (EU) nr. 952/2013, Rådets afgørelse 2014/335/EU, Euratom
1
, Rådets forordning
(EU, Euratom) nr. 608/2014
2
og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 609/2014
3
finder anvendelse
på eventuel toldskyld, der opstår efter overgangsperiodens udløb, fra det i stk. 1 omhandlede ophør
af midlertidig opbevaring eller den i stk. 1 omhandlede afslutning.
3.
Afsnit II, kapitel I, afdeling 1, i gennemførelsesforordning (EU) 2015/2447 finder anvendelse
på anmodninger om udnyttelse af toldkontingenter, som er blevet godkendt af toldmyndighederne i
Det Forenede Kongeriges toldområde, og hvor den nødvendige dokumentation er indgivet i
overensstemmelse med nævnte forordnings artikel 50 af toldmyndighederne i Det Forenede
Kongeriges toldområde inden overgangsperiodens udløb, og finder anvendelse på annullering af
anmodninger og tilbageførsel af uudnyttede mængder i sådanne anmodninger.
1
2
3
Rådets afgørelse 2014/335/EU, Euratom af 26. maj 2014 om ordningen for Den Europæiske
Unions egne indtægter (EUT L 168 af 7.6.2014, s. 105).
Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 608/2014 af 26. maj 2014 om fastsættelse af
gennemførelsesforanstaltninger til ordningen for Den Europæiske Unions egne indtægter
(EUT L 168 af 7.6.2014, s. 29).
Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 609/2014 af 26. maj 2014 om metoderne og proceduren
for overdragelse af de traditionelle egne indtægter og egne indtægter fra moms og BNI og om
foranstaltningerne for at opfylde likviditetskrav (EUT L 168 af 7.6.2014, s. 39).
&/da 82
kom (2018) 0833 - Ingen titel
ARTIKEL 50
Adgang til relevante net, informationssystemer og databaser
Uanset artikel 8 har Det Forenede Kongerige, i det omfang det er strengt nødvendigt for at
overholde sine forpligtelser i henhold til dette afsnit, adgang til de net, informationssystemer og
databaser, der er opført i bilag IV. Det Forenede Kongerige refunderer Unionen de faktiske
omkostninger, som Unionen har afholdt til at lette den pågældende adgang. Unionen meddeler
senest den 31. marts hvert år indtil udløbet af den periode, der er omhandlet i bilag IV, Det
Forenede Kongerige det pågældende omkostningsbeløb. Hvis det meddelte beløb for de faktisk
afholdte omkostninger afviger betydeligt fra det beløb ud fra bedste skøn, som Unionen meddelte
Det Forenede Kongerige inden undertegnelsen af denne aftale, betaler Det Forenede Kongerige
straks Unionen beløbet ud fra bedste skøn, og Det Blandede Udvalg fastsætter, hvordan differencen
mellem de faktisk afholdte omkostninger og beløbet ud fra bedste skøn skal håndteres.
&/da 83
kom (2018) 0833 - Ingen titel
1986525_0085.png
AFSNIT III
IGANGVÆRENDE MOMS- OG PUNKTAFGIFTSANLIGGENDER
ARTIKEL 51
Merværdiafgift (moms)
1.
Rådets direktiv 2006/112/EF
1
finder anvendelse på varer, der forsendes eller transporteres fra
Det Forenede Kongeriges område til en medlemsstats område eller omvendt, forudsat at
forsendelsen eller transporten påbegyndtes inden overgangsperiodens udløb og afsluttedes derefter.
2.
Direktiv 2006/112/EF finder fortsat anvendelse indtil fem år efter overgangsperiodens udløb,
for så vidt angår den afgiftspligtige persons rettigheder og forpligtelser i forbindelse med
transaktioner med et grænseoverskridende element mellem Det Forenede Kongerige og en
medlemsstat, som fandt sted inden overgangsperiodens udløb, og for så vidt angår transaktioner, der
er omfattet af stk. 1.
1
Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem
(EUT L 347 af 11.12.2006, s. 1).
&/da 84
kom (2018) 0833 - Ingen titel
1986525_0086.png
3.
Uanset stk. 2 og artikel 15 i Rådets direktiv 2008/9/EF
1
skal tilbagebetalingsanmodninger
vedrørende moms, som blev betalt i en medlemsstat af en afgiftspligtig person etableret i Det
Forenede Kongerige, eller som blev betalt i Det Forenede Kongerige af en afgiftspligtig person
etableret i en medlemsstat, indgives efter betingelserne i nævnte direktiv senest den 31. marts 2021.
4.
Uanset stk. 2 og artikel 61, stk. 2, i Rådets gennemførselsforordning (EU) nr. 282/2011
2
skal
ændringer af en momsangivelse, der blev indgivet i henhold til artikel 364 eller 369f i direktiv
2006/112/EF enten i Det Forenede Kongerige, for så vidt angår tjenesteydelser leveret i
forbrugsmedlemsstaterne inden overgangsperiodens udløb, eller i en medlemsstat, for så vidt angår
tjenesteydelser leveret i Det Forenede Kongerige inden overgangsperiodens udløb, indgives senest
den 31. december 2021.
1
2
Rådets direktiv 2008/9/EF af 12. februar 2008 om detaljerede regler for tilbagebetaling af
moms i henhold til direktiv 2006/112/EF til afgiftspligtige personer, der ikke er etableret i
tilbagebetalingsmedlemsstaten, men i en anden medlemsstat (EUT L 44 af 20.2.2008, s. 23).
Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 282/2011 af 15. marts 2011 om foranstaltninger til
gennemførelse af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem (EUT L 77 af
23.3.2011, s. 1).
&/da 85
kom (2018) 0833 - Ingen titel
1986525_0087.png
ARTIKEL 52
Punktafgiftspligtige varer
Rådets direktiv 2008/118/EF
1
finder anvendelse på bevægelse af punktafgiftspligtige varer under en
afgiftssuspensionsordning og på bevægelse af punktafgiftspligtige varer, der er overgået til forbrug,
fra Det Forenede Kongeriges område til en medlemsstats område eller omvendt, forudsat at
bevægelsen påbegyndtes inden overgangsperiodens udløb og afsluttedes derefter.
ARTIKEL 53
Adgang til relevante net, informationssystemer og databaser
Uanset artikel 8 har Det Forenede Kongerige, i det omfang det er strengt nødvendigt for at
overholde sine forpligtelser i henhold til dette afsnit, adgang til de net, informationssystemer og
databaser, der er opført i bilag IV. Det Forenede Kongerige refunderer Unionen de faktiske
omkostninger, som Unionen har afholdt til at lette den pågældende adgang. Unionen meddeler
senest den 31. marts hvert år indtil udløbet af den periode, der er omhandlet i bilag IV, Det
Forenede Kongerige det pågældende omkostningsbeløb. Hvis det meddelte beløb for de faktisk
afholdte omkostninger afviger betydeligt fra det beløb ud fra bedste skøn, som Unionen meddelte
Det Forenede Kongerige inden undertegnelsen af denne aftale, betaler Det Forenede Kongerige
straks Unionen beløbet ud fra bedste skøn, og Det Blandede Udvalg fastsætter, hvordan differencen
mellem de faktisk afholdte omkostninger og beløbet ud fra bedste skøn skal håndteres.
1
Rådets direktiv 2008/118/EF af 16. december 2008 om den generelle ordning for
punktafgifter og om ophævelse af direktiv 92/12/EØF (EUT L 9 af 14.1.2009, s. 12).
&/da 86
kom (2018) 0833 - Ingen titel
1986525_0088.png
AFSNIT IV
INTELLEKTUEL EJENDOMSRET
ARTIKEL 54
Fortsat beskyttelse i Det Forenede Kongerige af registrerede eller tildelte rettigheder
1.
Indehaveren af en af følgende intellektuelle ejendomsrettigheder, som er registreret eller
tildelt inden overgangsperiodens udløb, bliver uden nogen form for fornyet behandling indehaver af
en tilsvarende registreret og retskraftig intellektuel ejendomsrettighed i Det Forenede Kongerige i
henhold til Det Forenede Kongeriges ret:
a)
indehaveren af et EU-varemærke registreret i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og
Rådets forordning (EU) 2017/1001
1
bliver indehaver af et varemærke i Det Forenede
Kongerige bestående af samme mærke for samme varer eller tjenesteydelser
1
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1001 af 14. juni 2017 om EU-
varemærker (EUT L 154 af 16.6.2017, s. 1).
&/da 87
kom (2018) 0833 - Ingen titel
1986525_0089.png
b)
indehaveren af et EF-design, der er registreret og, hvor det er relevant, bekendtgjort efter en
udsættelse af bekendtgørelsen i overensstemmelse med Rådets forordning (EF) nr. 6/2002
1
,
bliver indehaver af en registreret designret i Det Forenede Kongerige for det samme design
c)
indehaveren af en EF-sortsbeskyttelsesrettighed meddelt i henhold til Rådets forordning (EF)
nr. 2100/94
2
bliver indehaver af en sortbeskyttelsesrettighed i Det Forenede Kongerige for
den samme sort.
1
2
Rådets forordning (EF) nr. 6/2002 af 12. december 2001 om EF-design (EFT L 3 af 5.1.2002,
s. 1).
Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 af 27. juli 1994 om EF-sortsbeskyttelse (EFT L 227 af
1.9.1994, s. 1).
&/da 88
kom (2018) 0833 - Ingen titel
1986525_0090.png
2.
Hvis en geografisk betegnelse, oprindelsesbetegnelse eller garanteret traditionel specialitet
som omhandlet i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1151/2012
1
, en geografisk
betegnelse, oprindelsesbetegnelse eller traditionel benævnelse for vin som omhandlet i Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013
2
, en geografisk betegnelse som omhandlet i
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 110/2008
3
eller en geografisk betegnelse som
omhandlet i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 251/2014
4
er beskyttet i Unionen
på overgangsperiodens sidste dag i medfør af nævnte forordninger, har de personer, der har ret til at
bruge den pågældende geografiske betegnelse, oprindelsesbetegnelse, garanterede traditionelle
specialitet eller traditionelle benævnelse for vin, ret til fra overgangsperiodens udløb uden nogen
form for fornyet behandling at bruge den pågældende geografiske betegnelse,
oprindelsesbetegnelse, garanterede traditionelle specialitet eller traditionelle benævnelse for vin i
Det Forenede Kongerige, idet Det Forenede Kongeriges ret skal yde mindst samme
beskyttelsesniveau som beskyttelsesniveauet i henhold til følgende bestemmelser i EU-retten:
1
2
3
4
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1151/2012 af 21. november 2012 om
kvalitetsordninger for landbrugsprodukter og fødevarer (EUT L 343 af 14.12.2012, s. 1).
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 af 17. december 2013 om en
fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om ophævelse af Rådets forordning (EØF)
nr. 922/72, (EØF) nr. 234/79, (EF) nr. 1037/2001 og (EF) nr. 1234/2007 (EUT L 347 af
20.12.2013, s. 671).
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 110/2008 af 15. januar 2008 om
definition, betegnelse, præsentation og mærkning af samt beskyttelse af geografiske
betegnelser for spiritus og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 1576/89 (EUT L 39
af 13.2.2008, s. 16).
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 251/2014 af 26. februar 2014 om
definition, beskrivelse, præsentation, mærkning og beskyttelse af geografiske betegnelser for
aromatiserede vinprodukter og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 1601/91 (EUT
L 84 af 20.3.2014, s. 14).
&/da 89
kom (2018) 0833 - Ingen titel
1986525_0091.png
a)
b)
artikel 4, stk. 1, litra i), j) og k), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/2436
1
og
med henblik på den pågældende geografiske betegnelse, oprindelsesbetegnelse, garanterede
traditionelle specialitet eller traditionelle benævnelse for vin: artikel 13, artikel 14, stk. 1,
artikel 24, artikel 36, stk. 3, artikel 38 og 44 og artikel 45, stk. 1, litra b), i forordning (EU)
nr. 1151/2012, artikel 90, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU)
nr. 1306/2013
2
, artikel 100, stk. 3, artikel 102, stk. 1, artikel 103 og 113 og artikel 157, stk. 1,
litra c), nr. x), i forordning (EU) nr. 1308/2013, artikel 62, stk. 3 og 4, i Kommissionens
forordning (EF) nr. 607/2009
3
, artikel 15, stk. 3, første afsnit, artikel 16 og artikel 23, stk. 1, i
forordning (EF) nr. 110/2008 og, for så vidt og i det omfang det drejer sig om overholdelse af
de pågældende bestemmelser i nævnte forordning: nævnte forordnings artikel 24, stk. 1, eller
artikel 19, stk. 1, og artikel 20 i forordning (EU) nr. 251/2014.
1
2
3
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/2436 af 16. december 2015 om indbyrdes
tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (EUT L 336 af 23.12.2015, s. 1).
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1306/2013 af 17. december 2013 om
finansiering, forvaltning og overvågning af den fælles landbrugspolitik (EUT L 347 af
20.12.2013, s. 549).
Kommissionens forordning (EF) nr. 607/2009 af 14. juli 2009 om
gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 479/2008 for så vidt angår
beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser, traditionelle
benævnelser og mærkning og præsentation af visse vinavlsprodukter (EUT L 193 af
24.7.2009, s. 60).
&/da 90
kom (2018) 0833 - Ingen titel
Hvis en geografisk betegnelse, oprindelsesbetegnelse, garanteret traditionel specialitet eller
traditionel benævnelse for vin som omhandlet i første afsnit ophører med at være beskyttet i
Unionen efter overgangsperiodens udløb, ophører første afsnit med at finde anvendelse på den
pågældende geografiske betegnelse, oprindelsesbetegnelse, garanterede traditionelle specialitet eller
traditionelle benævnelse for vin.
Første afsnit finder ikke anvendelse, hvis beskyttelsen i Unionen følger af internationale aftaler,
som Unionen er part i.
Dette stykke finder anvendelse, medmindre og indtil en aftale som omhandlet i artikel 184, der har
afløser dette stykke, træder i kraft eller finder anvendelse.
3.
Hvis en intellektuel ejendomsrettighed som omhandlet i stk. 1 erklæres ugyldig eller fortabt
eller, hvis der er tale om en EF-sortsbeskyttelsesrettighed, erklæres ugyldig eller ophæves i Unionen
som følge af en administrativ eller retslig procedure, som på overgangsperiodens sidste dag var
igangværende, skal den tilsvarende rettighed i Det Forenede Kongerige uanset nævnte stykke også
erklæres ugyldig eller fortabt eller erklæres ugyldig eller ophæves. Erklæringen, fortabelsen eller
ophævelsen får virkning fra samme dato i Det Forenede Kongerige som i Unionen.
&/da 91
kom (2018) 0833 - Ingen titel
Uanset første afsnit er Det Forenede Kongerige ikke forpligtet til at erklære den tilsvarende
rettighed i Det Forenede Kongerige ugyldig eller fortabt, såfremt begrundelsen for ugyldigheden
eller fortabelsen af EU-varemærket eller det registrerede EF-design ikke gør sig gældende i Det
Forenede Kongerige.
4.
Den første fornyelsesdato for en varemærkeret eller registreret designrettighed, som opstår i
Det Forenede Kongerige i henhold til stk. 1, litra a) eller b), er fornyelsesdatoen for den tilsvarende
intellektuelle ejendomsrettighed, der er registreret i overensstemmelse med EU-retten.
5.
Med hensyn til varemærker i Det Forenede Kongerige som omhandlet i stk. 1, litra a), gælder
følgende:
a)
varemærket tillægges EU-varemærkets ansøgningsdato eller prioritetsdato og, hvis det er
relevant, ancienniteten for et varemærke i Det Forenede Kongerige, der påberåbes i henhold
til artikel 39 eller 40 i forordning (EU) 2017/1001
b)
varemærket kan ikke fortabes med den begrundelse, at der ikke er gjort reel brug af det
tilsvarende EU-varemærke i Det Forenede Kongeriges område inden overgangsperiodens
udløb
&/da 92
kom (2018) 0833 - Ingen titel
c)
indehaveren af et EU-varemærke, der har opnået et renommé i Unionen, er berettiget til i Det
Forenede Kongerige at udøve rettigheder svarende til dem, der er fastsat i artikel 9, stk. 2,
litra c), i forordning (EU) 2017/1001 og artikel 5, stk. 3, litra a), i direktiv 2015/2436, med
hensyn til det tilsvarende varemærke på basis af det renommé, der er opnået i Unionen ved
overgangsperiodens udløb, hvorefter det pågældende varemærkes fortsatte renommé skal
baseres på anvendelsen af varemærket i Det Forenede Kongerige.
6.
For så vidt angår registrerede designrettigheder og sortsrettigheder, jf. stk. 1, litra b) og c),
gælder følgende:
a)
beskyttelsestiden i henhold til Det Forenede Kongeriges ret skal mindst svare til den
resterende beskyttelsesperiode i henhold til EU-retten for det tilsvarende registrerede EF-
design eller den tilsvarende EF-sortsbeskyttelsesrettighed
b)
ansøgningsdatoen eller prioritetsdatoen er datoen for det tilsvarende registrerede EF-design
eller den tilsvarende EF-sortbeskyttelsesrettighed.
&/da 93
kom (2018) 0833 - Ingen titel
ARTIKEL 55
Registreringsprocedure
1.
Registreringen, tildelingen eller beskyttelsen i henhold til denne aftales artikel 54, stk. 1 og 2,
foretages af de relevante enheder i Det Forenede Kongerige uden vederlag under anvendelse af de
tilgængelige data fra registrene hos Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret,
EF-Sortsmyndigheden og Europa-Kommissionen. Med henblik på nærværende artikel betragtes
bilag III til forordning (EF) nr. 110/2008 som et register.
2.
Med henblik på stk. 1 er indehavere af intellektuelle ejendomsrettigheder som omhandlet i
artikel 54, stk. 1, og de personer, som har ret til at benytte en geografisk betegnelse,
oprindelsesbetegnelse, garanteret traditionel specialitet eller traditionel benævnelse for vin som
omhandlet i artikel 54, stk. 2, ikke forpligtede til at indgive ansøgning eller følge nogen bestemt
administrativ procedure. Indehavere af intellektuelle ejendomsrettigheder som omhandlet i artikel
54, stk. 1, er ikke forpligtede til at have en postadresse i Det Forenede Kongerige i de første tre år
efter overgangsperiodens udløb.
3.
Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret, EF-Sortsmyndigheden og
Europa-Kommissionen meddeler de relevante enheder i Det Forenede Kongerige de oplysninger,
der er nødvendige til registrering, tildeling eller beskyttelse i Det Forenede Kongerige i henhold til
artikel 54, stk. 1 eller 2.
&/da 94
kom (2018) 0833 - Ingen titel
4.
Nærværende artikel berører ikke eventuelle fornyelsesgebyrer, der måtte gælde på tidspunktet
for fornyelse af rettighederne, eller de pågældende indehaveres mulighed for at give afkald på deres
intellektuelle ejendomsrettigheder i Det Forenede Kongerige efter den relevante procedure i Det
Forenede Kongeriges ret.
ARTIKEL 56
Fortsat beskyttelse i Det Forenede Kongerige
af internationale registreringer, hvor Unionen er designeret
Det Forenede Kongerige træffer foranstaltninger til sikring af, at fysiske og juridiske personer, der
inden overgangsperiodens udløb har opnået beskyttelse af varemærker, der er genstand for
international registrering, eller design, hvor Unionen er designeret i henhold til Madrid-ordningen
om den internationale registrering af varemærker eller i henhold til Haag-ordningen for
international deponering af industrielle design, nyder beskyttelse i Det Forenede Kongerige af deres
internationale varemærker eller industrielle design for så vidt angår de pågældende internationale
registreringer.
&/da 95
kom (2018) 0833 - Ingen titel
ARTIKEL 57
Fortsat beskyttelse i Det Forenede Kongerige af ikkeregistrerede EF-design
Indehaveren af en rettighed vedrørende et ikkeregistreret EF-design, som opstod inden
overgangsperiodens udløb i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 6/2002, bliver
ipso jure
indehaver af en retskraftig intellektuel ejendomsrettighed i Det Forenede Kongerige i henhold til
Det Forenede Kongeriges ret, som yder samme beskyttelsesniveau som det, der følger af forordning
(EF) nr. 6/2002. Beskyttelsestiden for denne rettighed i henhold til Det Forenede Kongeriges ret
skal mindst svare til den resterende beskyttelsesperiode for det tilsvarende ikkeregistrerede EF-
design i henhold til nævnte forordnings artikel 11, stk. 1.
&/da 96
kom (2018) 0833 - Ingen titel
1986525_0098.png
ARTIKEL 58
Fortsat beskyttelse af databaser
1.
Indehaveren af en rettighed angående en database i Det Forenede Kongerige i
overensstemmelse med artikel 7 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 96/9/EF
1
, som opstod
inden overgangsperiodens udløb, bevarer med hensyn til den pågældende database en retskraftig
intellektuel ejendomsrettighed i Det Forenede Kongerige i henhold til Det Forenede Kongeriges ret,
som yder samme beskyttelsesniveau som det, der følger af direktiv 96/9/EF, forudsat at indehaveren
af den pågældende rettighed fortsat opfylder kravene i nævnte direktivs artikel 11. Beskyttelsestiden
for denne rettighed i henhold til Det Forenede Kongeriges ret skal mindst svare til den resterende
beskyttelsesperiode i henhold til artikel 10 i direktiv 96/9/EF.
2.
Følgende personer og virksomheder anses for at opfylde kravene i artikel 11 i direktiv
96/9/EF:
a)
b)
statsborgere i Det Forenede Kongerige
fysiske personer med sædvanlig bopæl i Det Forenede Kongerige
1
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 96/9/EF af 11. marts 1996 om retlig beskyttelse af
databaser (EFT L 77 af 27.3.1996, s. 20).
&/da 97
kom (2018) 0833 - Ingen titel
c)
virksomheder, der er etableret i Det Forenede Kongerige, forudsat at en sådan virksomheds
aktiviteter har reel og varig forbindelse med Det Forenede Kongeriges eller en af
medlemsstaternes økonomi, hvis den kun har sit vedtægtsmæssige hjemsted i Det Forenede
Kongerige.
ARTIKEL 59
Prioritetsret vedrørende endnu ikke færdigbehandlede ansøgninger
om EU-varemærker og EF-sortsbeskyttelsesrettigheder
1.
Hvis en person har indgivet ansøgning om et EU-varemærke eller et EF-design i
overensstemmelse med EU-retten inden overgangsperiodens udløb, og der for den pågældende
ansøgning blev fastsat en ansøgningsdato, har den pågældende person for samme varemærke for
varer eller tjenesteydelser, som er af samme art eller er omfattet af dem, for hvilke varemærket
søges registreret i Unionen, eller for samme design ret til at indgive ansøgning i Det Forenede
Kongerige senest ni måneder efter overgangsperiodens udløb. En ansøgning i henhold til denne
artikel tillægges samme ansøgningsdato og prioritetsdato som den tilsvarende ansøgning i Unionen
og, hvis det er relevant, anciennitet for et varemærke i Det Forenede Kongerige, der påberåbes i
henhold til artikel 39 eller 40 i forordning (EU) 2017/1001.
&/da 98
kom (2018) 0833 - Ingen titel
2.
Hvis en person har indgivet ansøgning om en EF-sortbeskyttelsesrettighed i
overensstemmelse med EU-retten inden overgangsperiodens udløb, har den pågældende person med
henblik på at indgive ansøgning om samme sortbeskyttelsesrettighed i Det Forenede Kongerige en
ad hoc-prioritetsret i Det Forenede Kongerige i en periode på seks måneder fra overgangsperiodens
udløb. Prioritetsdatoen for ansøgningen om en EF-sortbeskyttelsesrettighed anses som følge af
prioritetsretten for at være datoen for indgivelse af ansøgningen om en sortsbeskyttelsesrettighed i
Det Forenede Kongerige med henblik på at fastslå selvstændigheden af, nyhedsværdien af og
adkomsten til rettigheden.
&/da 99
kom (2018) 0833 - Ingen titel
1986525_0101.png
ARTIKEL 60
Endnu ikke færdigbehandlede ansøgninger om supplerende beskyttelsescertifikater
i Det Forenede Kongerige
1.
Henholdsvis Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1610/96
1
og (EF)
nr. 469/2009
2
finder anvendelse på ansøgninger om supplerende beskyttelsescertifikater for
plantebeskyttelsesmidler og for lægemidler samt på ansøgninger om forlængelse af sådanne
certifikaters gyldighedsperiode, såfremt sådanne ansøgninger blev indgivet til en myndighed i Det
Forenede Kongerige inden overgangsperiodens udløb, i tilfælde hvor den administrative procedure
for udstedelse af det pågældende certifikat eller forlængelsen af gyldighedsperioden var
igangværende ved overgangsperiodens udløb.
2.
Ethvert certifikat, der udstedes i henhold til stk. 1, skal yde samme beskyttelsesniveau som
det, der er fastsat ved forordning (EF) nr. 1610/96 eller forordning (EF) nr. 469/2009.
1
2
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1610/96 af 23. juli 1996 om indførelse af
et supplerende beskyttelsescertifikat for plantebeskyttelsesmidler (EFT L 198 af 8.8.1996,
s. 30).
Europa-Parlamentet og Rådets forordning (EF) nr. 469/2009 af 6. maj 2009 om det
supplerende beskyttelsescertifikat for lægemidler (EUT L 152 af 16.6.2009, s. 1).
&/da 100
kom (2018) 0833 - Ingen titel
ARTIKEL 61
Konsumption af rettigheder
Intellektuelle ejendomsrettigheder, som blev konsumeret både i Unionen og i Det Forenede
Kongerige inden overgangsperiodens udløb på de vilkår, der er fastsat i EU-retten, forbliver
konsumerede både i Union og i Det Forenede Kongerige.
&/da 101
kom (2018) 0833 - Ingen titel
1986525_0103.png
AFSNIT V
IGANGVÆRENDE POLITISAMARBEJDE OG RETLIGT SAMARBEJDE I STRAFFESAGER
ARTIKEL 62
Igangværende retligt samarbejde i straffesager
1.
Følgende retsakter finder anvendelse som følger i Det Forenede Kongerige samt i
medlemsstaterne i situationer, der involverer Det Forenede Kongerige:
a)
konventionen udarbejdet af Rådet i henhold til artikel 34 i traktaten om Den Europæiske
Union om gensidig retshjælp i straffesager mellem Den Europæiske Unions medlemsstater
1
og protokollen udarbejdet af Rådet i overensstemmelse med artikel 34 i traktaten om Den
Europæiske Union, til konventionen om gensidig retshjælp i straffesager mellem Den
Europæiske Unions medlemsstater
2
finder anvendelse på anmodninger om gensidig retshjælp,
som inden overgangsperiodens udløb modtages af den centrale myndighed eller den judicielle
myndighed inden for rammerne af det pågældende instrument
1
2
EUT C 197 af 12.7.2000, s. 3.
EFT C 326 af 21.11.2001, s. 2.
&/da 102
kom (2018) 0833 - Ingen titel
1986525_0104.png
b)
Rådets rammeafgørelse 2002/584/RIA
1
finder anvendelse på europæiske arrestordrer, såfremt
den eftersøgte person blev anholdt inden overgangsperiodens udløb med henblik på
fuldbyrdelse af en europæisk arrestordre, uafhængigt af den fuldbyrdende judicielle
myndigheds afgørelse om, hvorvidt den eftersøgte person fortsat skal frihedsberøves eller
løslades midlertidigt
c)
Rådets rammeafgørelse 2003/577/RIA
2
finder anvendelse på indefrysningskendelser, som
inden overgangsperiodens udløb modtages af den centrale myndighed eller af den judicielle
myndighed, der er kompetent til at fuldbyrde den, eller af en judiciel myndighed i
fuldbyrdelsesstaten, som ikke er kompetent til at anerkende eller fuldbyrde en
indefrysningskendelse, men som på embeds vegne fremsender indefrysningskendelsen til den
judicielle myndighed, der er kompetent til at fuldbyrde den
d)
Rådets rammeafgørelse 2005/214/RIA
3
finder anvendelse på afgørelser, der inden
overgangsperiodens udløb modtages af den centrale myndighed eller den kompetente
myndighed i fuldbyrdelsesstaten eller af en myndighed i fuldbyrdelsesstaten, som ikke er
kompetent til at anerkende eller fuldbyrde en afgørelse, men som på embeds vegne
fremsender afgørelsen til den myndighed, der er kompetent til at fuldbyrde den
1
2
3
Rådets rammeafgørelse 2002/584/RIA af 13. juni 2002 om den europæiske arrestordre og om
procedurerne for overgivelse mellem medlemsstaterne (EFT L 190 af 18.7.2002, s. 1).
Rådets rammeafgørelse 2003/577/RIA af 22. juli 2003 om fuldbyrdelse i Den Europæiske
Union af kendelser om indefrysning af formuegoder eller bevismateriale (EUT L 196 af
2.8.2003, s. 45).
Rådets rammeafgørelse 2005/214/RIA af 24. februar 2005 om anvendelse af princippet om
gensidig anerkendelse på bødestraffe (EUT L 76 af 22.3.2005, s. 16).
&/da 103
kom (2018) 0833 - Ingen titel
1986525_0105.png
e)
Rådets rammeafgørelse 2006/783/RIA
1
finder anvendelse på afgørelser om konfiskation, som
inden overgangsperiodens udløb modtages af den centrale myndighed eller den kompetente
myndighed i fuldbyrdelsesstaten eller af en myndighed i fuldbyrdelsesstaten, som ikke er
kompetent til at anerkende eller fuldbyrde en afgørelse om konfiskation, men som på embeds
vegne fremsender afgørelsen om konfiskation til den myndighed, der er kompetent til at
fuldbyrde den
f)
Rådets rammeafgørelse 2008/909/RIA
2
finder anvendelse:
i)
på domme, som inden overgangsperiodens udløb modtages af den kompetente
myndighed i fuldbyrdelsesstaten eller af en myndighed i fuldbyrdelsesstaten, som ikke
er kompetent til at anerkende eller fuldbyrde en dom, men som på embeds vegne
fremsender dommen til den myndighed, der er kompetent til at fuldbyrde den
ii)
med henblik på artikel 4, stk. 6, eller artikel 5, stk. 3, i rammeafgørelse 2002/584/RIA,
når nævnte rammeafgørelse finder anvendelse i medfør af nærværende stykkes litra b).
1
2
Rådets rammeafgørelse 2006/783/RIA af 7. oktober 2006 om anvendelse af princippet om
gensidig anerkendelse på afgørelser om konfiskation (EUT L 328 af 24.11.2006, s. 54).
Rådets rammeafgørelse 2008/909/RIA af 27. november 2008 om anvendelse af princippet om
gensidig anerkendelse på domme i straffesager om idømmelse af frihedsstraffe eller
frihedsberøvende foranstaltninger med henblik på fuldbyrdelse i Den Europæiske Union
(EUT L 327 af 5.12.2008, s. 27).
&/da 104
kom (2018) 0833 - Ingen titel
1986525_0106.png
g)
Rådets rammeafgørelse 2008/675/RIA
1
finder anvendelse på nye straffesager som omhandlet
i nævnte rammafgørelses artikel, der er indledt inden overgangsperiodens udløb
h)
Rådets rammeafgørelse 2009/315/RIA
2
finder anvendelse på anmodninger om oplysninger
vedrørende domme, som inden overgangsperiodens udløb modtages af den centrale
myndighed; efter overgangsperiodens udløb fremsendes svar på sådanne anmodninger dog
ikke via det europæiske informationssystem vedrørende strafferegistre, der er indført i
henhold til Rådets afgørelse 2009/316/RIA
3
i)
Rådets rammeafgørelse 2009/829/RIA
4
finder anvendelse på afgørelser om
tilsynsforanstaltninger, som inden overgangsperiodens udløb modtages af den centrale
myndighed eller den kompetente myndighed i fuldbyrdelsesstaten eller af en myndighed i
fuldbyrdelsesstaten, som ikke er kompetent til at anerkende en afgørelse, men som på embeds
vegne fremsender den til den myndighed, der er kompetent til at fuldbyrde den
1
2
3
4
Rådets rammeafgørelse 2008/675/RIA af 24. juli 2008 om hensyntagen til domme afsagt i
medlemsstaterne i Den Europæiske Union i forbindelse med en ny straffesag (EUT L 220 af
15.8.2008, s. 32).
Rådets rammeafgørelse 2009/315/RIA af 26. februar 2009 om tilrettelæggelsen og indholdet
af udvekslinger af oplysninger fra strafferegistre mellem medlemsstaterne (EUT L 93 af
7.4.2009, s. 23).
Rådets afgørelse 2009/316/RIA af 6. april 2009 om indførelse af det europæiske
informationssystem vedrørende strafferegistre (ECRIS) i henhold til artikel 11 i
rammeafgørelse 2009/315/RIA (EUT L 93 af 7.4.2009, s. 33).
Rådets rammeafgørelse 2009/829/RIA af 23. oktober 2009 om anvendelse mellem Den
Europæiske Unions medlemsstater af princippet om gensidig anerkendelse på afgørelser om
tilsynsforanstaltninger som et alternativ til varetægtsfængsling (EUT L 294 af 11.11.2009,
s. 20).
&/da 105
kom (2018) 0833 - Ingen titel
1986525_0107.png
j)
Artikel 10, stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/93/EU
1
finder anvendelse på
anmodninger om oplysninger, som inden overgangsperiodens udløb modtages af den centrale
myndighed; efter overgangsperiodens udløb fremsendes svar på sådanne anmodninger dog
ikke via det europæiske informationssystem vedrørende strafferegistre, der er indført i
henhold til afgørelse 2009/316/RIA
k)
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/99/EU
2
finder anvendelse på europæiske
beskyttelsesordrer, som inden overgangsperiodens udløb modtages af den centrale myndighed
eller den kompetente myndighed i fuldbyrdelsesstaten eller af en myndighed i
fuldbyrdelsesstaten, som ikke er kompetent til at anerkende en europæisk beskyttelsesordre,
men som på embeds vegne videresender den til den myndighed, der er kompetent til at
fuldbyrde den
l)
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/41/EU
3
finder anvendelse på europæiske
efterforskningskendelser, som inden overgangsperiodens udløb modtages af den centrale
myndighed eller den fuldbyrdende myndighed eller af en myndighed i fuldbyrdelsesstaten,
som ikke er kompetent til at anerkende eller fuldbyrde en europæisk beskyttelsesordre, og
som på embeds vegne videresender den til den fuldbyrdende myndighed med henblik på
fuldbyrdelse.
1
2
3
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/93/EU af 13. december 2011 om bekæmpelse af
seksuelt misbrug og seksuel udnyttelse af børn og børnepornografi og om erstatning af Rådets
rammeafgørelse 2004/68/RIA (EUT L 335 af 17.12.2011, s. 1).
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/99/EU af 13. december 2011 om den
europæiske beskyttelsesordre (EUT L 338 af 21.12.2011, s. 2).
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/41/EU af 3. april 2014 om den europæiske
efterforskningskendelse i straffesager (EUT L 130 af 1.5.2014, s. 1).
&/da 106
kom (2018) 0833 - Ingen titel
1986525_0108.png
2.
Det Forenede Kongeriges kompetente myndigheder kan fortsat deltage i de fælles
efterforskningshold, som de deltog i inden overgangsperiodens udløb, hvis de pågældende
efterforskningshold blev oprettet i overensstemmelse med enten artikel 13 i konventionen
udarbejdet af Rådet i henhold til artikel 34 i traktaten om Den Europæiske Union om gensidig
retshjælp i straffesager mellem Den Europæiske Unions medlemsstater eller Rådets rammeafgørelse
2002/465/RIA
1
.
Uanset denne aftales artikel 8 har Det Forenede Kongerige ret til i højst et år efter
overgangsperiodens udløb at anvende netværksprogrammet til sikker informationsudveksling
(SIENA) i det omfang, det er strengt nødvendigt for at udveksle oplysninger i de fælles
efterforskningshold, som er omhandlet i første afsnit. Det Forenede Kongerige refunderer Unionen
de faktiske omkostninger, som Unionen har afholdt til at lette Det Forenede Kongeriges anvendelse
af SIENA. Unionen meddeler senest den 21. marts 2021 Det Forenede Kongerige det pågældende
omkostningsbeløb. Hvis det meddelte beløb for de faktisk afholdte omkostninger afviger betydeligt
fra det beløb ud fra bedste skøn, som Unionen meddelte Det Forenede Kongerige inden
undertegnelsen af denne aftale, betaler Det Forenede Kongerige straks Unionen beløbet ud fra
bedste skøn, og Det Blandede Udvalg fastsætter, hvordan differencen mellem de faktisk afholdte
omkostninger og beløbet ud fra bedste skøn skal håndteres.
1
Rådets rammeafgørelse 2002/465/RIA af 13. juni 2002 om fælles efterforskningshold (EFT
L 162 af 20.6.2002, s. 1).
&/da 107
kom (2018) 0833 - Ingen titel
1986525_0109.png
3.
Eurojust kan efter anmodning fra Det Forenede Kongerige og med forbehold af, at artikel 26a,
stk. 7, litra a), og artikel 27 i Rådets afgørelse 2002/187/JHA
1
overholdes, videregive oplysninger,
herunder personoplysninger, fra sit sagsforvaltningssystem, hvis det er nødvendigt for at færdiggøre
de igangværende procedurer, der er omhandlet i nærværende artikels stk. 1, litra a), b), c), e) og l),
eller aktiviteterne hos de fælles efterforskningshold, der er omhandlet i nærværende artikels stk. 2.
Det Forenede Kongeriges kompetente myndigheder kan efter anmodning videregive oplysninger i
dets besiddelse til Eurojust, hvis det er nødvendigt for at færdiggøre de igangværende procedurer,
der er omhandlet i nærværende artikels stk. 1, litra a), b), c), e) og l), eller aktiviteterne hos de
fælles efterforskningshold, der er omhandlet i nærværende artikels stk. 2. Hvis der opstår udgifter af
ekstraordinær karakter som følge af anvendelsen af nærværende stykke, fastlægger Det Blandede
Udvalg, hvordan sådanne udgifter skal håndteres.
1
Rådets afgørelse 2002/187/RIA af 28. februar 2002 om oprettelse af Eurojust for at styrke
bekæmpelsen af grov kriminalitet (EFT L 63 af 6.3.2002, s. 1).
&/da 108
kom (2018) 0833 - Ingen titel
1986525_0110.png
ARTIKEL 63
Igangværende retshåndhævende samarbejde,
politisamarbejde og udveksling af oplysninger
1.
Følgende retsakter finder anvendelse som følger i Det Forenede Kongerige samt i
medlemsstaterne i situationer, der involverer Det Forenede Kongerige:
a)
Artikel 39 og 40 i konventionen om gennemførelse af Schengen-aftalen af 14. juni 1985
("Schengengennemførelseskonventionen")
1
sammenholdt med dennes artikel 42 og 43 finder
anvendelse på:
i)
anmodninger i overensstemmelse med Schengengennemførelseskonventionens
artikel 39, som inden overgangsperiodens udløb modtages af den centrale instans, der af
den kontraherende part har fået pålagt at varetage det internationale politisamarbejde,
eller af den anmodede parts kompetente myndigheder, eller af anmodede
politimyndigheder, som ikke er kompetente til at efterkomme anmodningen, men som
videregiver anmodningen til de kompetente myndigheder
1
Konvention om gennemførelse af Schengen-aftalen af 14. juni 1985 mellem regeringerne for
staterne i Den Økonomiske Union Benelux, Forbundsrepublikken Tyskland og Den Franske
Republik om gradvis ophævelse af kontrollen ved de fælles grænser (EFT L 239 af 22.9.2000,
s. 19).
&/da 109
kom (2018) 0833 - Ingen titel
1986525_0111.png
ii)
anmodninger om gensidig retshjælp i overensstemmelse med
Schengengennemførelseskonventionens artikel 40, stk. 1, som inden
overgangsperiodens udløb modtages af en myndighed, som en kontraherende part har
udpeget
iii)
observation på en anden kontraherende parts område, som udføres uden forudgående
tilladelse i overensstemmelse med Schengengennemførelseskonventionens artikel 40,
stk. 2, hvis den pågældende observation påbegyndtes inden overgangsperiodens udløb
b)
konventionen, udarbejdet på grundlag af artikel K.3 i traktaten om Den Europæiske Union,
om gensidig bistand og samarbejde mellem toldmyndighederne
1
finder anvendelse på:
i)
anmodninger om oplysninger, som inden overgangsperiodens udløb modtages af den
bistandssøgte myndighed
ii)
anmodninger om overvågning, som inden overgangsperiodens udløb modtages af den
bistandssøgte myndighed
iii)
anmodninger om undersøgelser, som inden overgangsperiodens udløb modtages af den
bistandssøgte myndighed
iv)
anmodninger om forkyndelse, som inden overgangsperiodens udløb modtages af den
bistandssøgte myndighed
1
EFT C 24 af 23.1.1998, s. 2.
&/da 110
kom (2018) 0833 - Ingen titel
1986525_0112.png
v)
anmodninger om tilladelse til observation over grænserne eller om overladelse af
observation til embedsmændene i den medlemsstat, på hvis område den finder sted, som
inden overgangsperiodens udløb modtages af en myndighed, som den anmodede
medlemsstat har udpeget, og som er kompetent til at give en sådan tilladelse eller
videresende anmodningen
vi)
observation på en anden kontraherende parts område, som udføres uden forudgående
tilladelse i overensstemmelse med Schengengennemførelseskonventionens artikel 40,
stk. 2, hvis den pågældende observation påbegyndtes inden overgangsperiodens udløb
vii) anmodninger om at anvende kontrollerede leverancer, som inden overgangsperiodens
udløb modtages af den bistandssøgte myndighed
(viii) anmodninger om tilladelse til diskrete undersøgelser, som inden overgangsperiodens
udløb modtages af den bistandssøgte myndighed
(ix) fælles særlige efterforskningshold, som inden overgangsperiodens udløb nedsættes i
henhold til nævnte konventions artikel 24
c)
Rådets afgørelse 2000/642/RIA
1
finder anvendelse på anmodninger, som inden
overgangsperiodens udløb modtages af den anmodede finansielle efterretningsenhed
1
Rådets afgørelse 2000/642/RIA af 17. oktober 2000 om samarbejdsordninger mellem
medlemsstaternes finansielle efterretningsenheder for så vidt angår udveksling af oplysninger
(EFT L 271 af 24.10.2000, s. 4).
&/da 111
kom (2018) 0833 - Ingen titel
1986525_0113.png
d)
Rådets rammeafgørelse 2006/960/RIA
1
finder anvendelse på anmodninger, som inden
overgangsperiodens udløb modtages af den anmodede kompetente retshåndhævende
myndighed
e)
Rådets afgørelse 2007/533/RIA
2
finder anvendelse på udveksling af uddybende oplysninger,
hvis der inden overgangsperiodens udløb forekommer et hit på en indberetning, der er
foretaget i Schengeninformationssystemet, forudsat at dens bestemmelser finder anvendelse
for Det Forenede Kongerige på overgangsperiodens sidste dag. Uanset denne aftales artikel 8
har Det Forenede Kongerige ret til i højst tre måneder efter overgangsperiodens udløb at
anvende den kommunikationsinfrastruktur, der er omhandlet i artikel 8, stk. 1, i afgørelse
2007/533/RIA i det omfang, det er strengt nødvendigt for at udveksle sådanne uddybende
oplysninger. Det Forenede Kongerige refunderer Unionen de faktiske omkostninger, som
Unionen har afholdt til at lette Det Forenede Kongeriges anvendelse af
kommunikationsinfrastrukturen. Unionen meddeler senest den 31. marts 2021 Det Forenede
Kongerige de pågældende omkostningsbeløb. Hvis det meddelte beløb for de faktisk afholdte
omkostninger afviger betydeligt fra det beløb ud fra bedste skøn, som Unionen meddelte Det
Forenede Kongerige inden undertegnelsen af denne aftale, betaler Det Forenede Kongerige
straks Unionen beløbet ud fra bedste skøn, og Det Blandede Udvalg fastsætter, hvordan
differencen mellem de faktisk afholdte omkostninger og beløbet ud fra bedste skøn skal
håndteres.
1
2
Rådets rammeafgørelse 2006/960/RIA af 18. december 2006 om forenkling af udvekslingen
af oplysninger og efterretninger mellem medlemsstaternes retshåndhævende myndigheder
(EUT L 386 af 29.12.2006, s. 89).
Rådets afgørelse 2007/533/RIA af 12. juni 2007 om oprettelse, drift og brug af anden
generation af Schengeninformationssystemet (SIS II) (EUT L 205 af 7.8.2007, s. 63).
&/da 112
kom (2018) 0833 - Ingen titel
1986525_0114.png
f)
Rådets afgørelse 2007/845/RIA
1
finder anvendelse på anmodninger, som inden
overgangsperiodens udløb modtages af et kontor for inddrivelse af aktiver
g)
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/681
2
finder anvendelse på anmodninger,
som inden overgangsperiodens udløb modtages af passageroplysningsenheden i
overensstemmelse med direktivets artikel 9 og 10.
2.
Uanset artikel 8 har Det Forenede Kongerige ret til i højst et år efter overgangsperiodens
udløb at anvende netværksprogrammet til sikker informationsudveksling (SIENA) i det omfang, det
er strengt nødvendigt for at færdiggøre de igangværende procedurer, der er omhandlet i nærværende
artikels stk. 1, litra c), d), f) og g). Det Forenede Kongerige refunderer Unionen de faktiske
omkostninger, som Unionen har afholdt til at lette Det Forenede Kongeriges anvendelse af SIENA.
Unionen meddeler senest den 31. marts 2021 Det Forenede Kongerige de pågældende
omkostningsbeløb. Hvis det meddelte beløb for de faktisk afholdte omkostninger afviger betydeligt
fra det beløb ud fra bedste skøn, som Unionen meddelte Det Forenede Kongerige inden
undertegnelsen af denne aftale, betaler Det Forenede Kongerige straks Unionen beløbet ud fra
bedste skøn, og Det Blandede Udvalg fastsætter, hvordan differencen mellem de faktisk afholdte
omkostninger og beløbet ud fra bedste skøn skal håndteres.
1
2
Rådets afgørelse 2007/845/RIA af 6. december 2007 om samarbejde mellem
medlemsstaternes kontorer for inddrivelse af aktiver om opsporing og identificering af
udbyttet fra strafbart forhold eller andre formuegoder forbundet med kriminalitet (EUT L 332
af 18.12.2007, s. 103).
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/681 af 27. april 2016 om anvendelse af
passagerlisteoplysninger (PNR-oplysninger) til at forebygge, opdage, efterforske og
retsforfølge terrorhandlinger og grov kriminalitet (EUT L 119 af 4.5.2016, s. 132).
&/da 113
kom (2018) 0833 - Ingen titel
ARTIKEL 64
Bekræftelse af modtagelse eller anholdelse
1.
Den kompetente udstedende eller anmodende myndighed kan anmode om en kvittering for
modtagelsen af en retsafgørelse eller en retsanmodning som omhandlet i artikel 62, stk. 1, litra a),
litra) c)-e), litra f), nr. i), og litra h)-l), og artikel 63, stk. 1, litra a), nr. i) og ii), litra b), nr. i)-v), nr.
vii) og nr. ix), samt litra c), d), f) og g), senest 10 dage efter overgangsperiodens udløb, såfremt den
er i tvivl om, hvorvidt en sådan retsafgørelse eller retsanmodning blev modtaget af
fuldbyrdelsesmyndigheden eller den anmodede myndighed inden overgangsperiodens udløb.
2.
I de tilfælde, der er omhandlet i artikel 62, stk. 1, litra b), kan den kompetente udstedende
judicielle myndighed, såfremt den er i tvivl om, hvorvidt den eftersøgte blev anholdt i henhold til
artikel 11 i rammeafgørelse 2002/584/RIA inden overgangsperiodens udløb, anmode den
kompetente fuldbyrdende judicielle myndighed om en bekræftelse af anholdelsen senest 10 dage
efter overgangsperiodens udløb.
&/da 114
kom (2018) 0833 - Ingen titel
1986525_0116.png
3.
Medmindre der allerede er tilvejebragt bekræftelse i henhold til EU-rettens relevante
bestemmelser, besvarer den i stk. 1 og 2 omhandlede fuldbyrdelsesmyndighed eller anmodede
myndighed en anmodning om bekræftelse af modtagelse eller anholdelse senest 10 dage efter
modtagelsen af anmodningen.
ARTIKEL 65
Andre EU-retsakter, der finder anvendelse
Europa-Parlaments og Rådets direktiv 2010/64/EU
1
og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv
2012/13/EU
2
finder anvendelse på det samarbejde, der er omhandlet i denne aftales artikel 62,
stk. 1, litra b).
1
2
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/64/EU af 20. oktober 2010 om retten til tolke-
og oversætterbistand i straffesager (EUT L 280 af 26.10.2010, s. 1).
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/13/EU af 22. maj 2012 om ret til information
under straffesager (EUT L 142 af 1.6.2012, s. 1).
&/da 115
kom (2018) 0833 - Ingen titel
1986525_0117.png
AFSNIT VI
IGANGVÆRENDE RETLIGT SAMARBEJDE PÅ DET CIVIL- OG HANDELSRETLIGE
OMRÅDE
ARTIKEL 66
Lovvalgsregler for sager i eller uden for kontrakt
I Det Forenede Kongerige finder følgende retsakter anvendelse som følger:
a)
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 593/2008
1
finder anvendelse på kontrakter
indgået inden overgangsperiodens udløb
b)
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 864/2007
2
finder anvendelse på
skadevoldende begivenheder, såfremt sådanne begivenheder fandt sted inden
overgangsperiodens udløb.
1
2
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 593/2008 af 17. juni 2008 om
lovvalgsregler for kontraktlige forpligtelser (Rom I) (EUT L 177 af 4.7.2008, s. 6).
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 864/2007 af 11. juli 2007 om
lovvalgsregler for forpligtelser uden for kontrakt (Rom II-forordningen) (EUT L 199 af
31.7.2007, s. 40).
&/da 116
kom (2018) 0833 - Ingen titel
1986525_0118.png
ARTIKEL 67
Retternes kompetence, anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser
og dermed forbundet samarbejde mellem centralmyndigheder
1.
Med hensyn til retssager anlagt inden overgangsperiodens udløb og retssager eller krav, som
er indbyrdes sammenhængende med sådanne retssager i henhold til artikel 29, 30 og 31 i Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1215/2012
1
, artikel 19 i forordning (EF) nr. 2201/2003
eller artikel 12 og 13 i Rådets forordning (EF) nr. 4/2009
2
, finder følgende retsakter eller
bestemmelser anvendelse i Det Forenede Kongerige samt i medlemsstaterne i situationer, der
involverer Det Forenede Kongerige:
a)
bestemmelserne om retternes kompetence i forordning (EU) nr. 1215/2012
1
2
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1215/2012 af 12. december 2012 om
retternes kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og
handelsretlige område (EUT L 351 af 20.12.2012, s. 1).
Rådets forordning (EF) nr. 4/2009 af 18. december 2008 om kompetence, lovvalg,
anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser og samarbejde vedrørende underholdspligt
(EUT L 7 af 10.1.2009, s. 1).
&/da 117
kom (2018) 0833 - Ingen titel
1986525_0119.png
b)
bestemmelserne om retternes kompetence i forordning (EU) 2017/1001, forordning (EF)
nr. 6/2002, forordning (EF) nr. 2100/94, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU)
2016/679
1
og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 96/71/EF
2
c)
d)
2.
bestemmelserne i forordning (EF) nr. 2201/2003 om retternes kompetence
bestemmelserne i forordning (EF) nr. 4/2009 om retternes kompetence.
Med hensyn til anerkendelse og fuldbyrdelse af domme, retsafgørelser, officielt bekræftede
dokumenter, retsforlig og aftaler finder følgende retsakter eller bestemmelser anvendelse som følger
i Det Forenede Kongerige samt i medlemsstaterne i situationer, der involverer Det Forenede
Kongerige:
a)
forordning (EU) nr. 1215/2012 finder anvendelse på anerkendelse og fuldbyrdelse af domme
afsagt i retssager, som er anlagt inden overgangsperiodens udløb, og på officielt bekræftede
dokumenter, som er udstedt eller registreret, og retsforlig, som er godkendt eller indgået,
inden overgangsperiodens udløb
1
2
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af
fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af
sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om
databeskyttelse) (EUT L 119 af 4.5.2016, s. 1).
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 96/71/EF af 16. december 1996 om udstationering af
arbejdstagere som led i udveksling af tjenesteydelser (EFT L 18 af 21.1.1997, s. 1).
&/da 118
kom (2018) 0833 - Ingen titel
1986525_0120.png
b)
bestemmelserne i forordning (EF) nr. 2201/2003 vedrørende anerkendelse og fuldbyrdelse
finder anvendelse på domme afsagt i retssager, som er anlagt inden overgangsperiodens
udløb, og på officielt bekræftede dokumenter, som er udstedt eller registreret, og aftaler, som
er indgået, inden overgangsperiodens udløb
c)
bestemmelserne i forordning (EF) nr. 4/2009 vedrørende anerkendelse og fuldbyrdelse finder
anvendelse på retsafgørelser truffet i retssager, som er anlagt inden overgangsperiodens udløb,
og på retsforlig, som er godkendt eller indgået, og officielt bekræftede dokumenter, som er
udarbejdet, inden overgangsperiodens udløb
d)
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 805/2004
1
finder anvendelse på domme
afsagt i retssager, som er anlagt inden overgangsperiodens udløb, og på retsforlig, som er
godkendt eller indgået, og officielt bekræftede dokumenter, som er udstedt, inden
overgangsperiodens udløb, forudsat at anmodningen om attestering som et europæisk
tvangsfuldbyrdelsesdokument blev indgivet inden overgangsperiodens udløb.
1
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 805/2004 af 21. april 2004 om indførelse
af et europæisk tvangsfuldbyrdelsesdokument for ubestridte krav (EUT L 143 af 30.4.2004,
s. 15).
&/da 119
kom (2018) 0833 - Ingen titel
1986525_0121.png
3.
Følgende bestemmelser finder anvendelse som følger i Det Forenede Kongerige samt i
medlemsstaterne i situationer, der involverer Det Forenede Kongerige:
a)
kapitel IV i forordning (EF) nr. 2201/2003 finder anvendelse på begæringer og anmodninger,
der modtages af centralmyndigheden eller en anden kompetent myndighed i den anmodede
stat inden overgangsperiodens udløb
b)
kapitel VII i forordning (EF) nr. 4/2009 finder anvendelse på anmodninger om anerkendelse
eller fuldbyrdelse som omhandlet i stk. 2, litra c), og anmodninger, der modtages af
centralmyndigheden i den anmodede stat inden overgangsperiodens udløb
c)
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/848
1
finder anvendelse på
insolvensbehandlinger og søgsmål som omhandlet i nævnte forordnings artikel 6, stk. 1,
forudsat at hovedbehandlingen blev indledt inden overgangsperiodens udløb
1
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/848 af 20. maj 2015 om
insolvensbehandling (EUT L 141 af 5.6.2015, s. 19).
&/da 120
kom (2018) 0833 - Ingen titel
1986525_0122.png
d)
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1896/2006
1
finder anvendelse på
europæiske betalingspåkrav, for hvilke anmodning er indgivet inden overgangsperiodens
udløb; hvis sagen, når en sådan anmodning er indgivet, overføres i henhold til nævnte
forordnings artikel 17, stk. 1, anses sagen for at være blevet anlagt inden overgangsperiodens
udløb
e)
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 861/2007
2
finder anvendelse på
småkravsprocedurer, for hvilke der var indgivet anmodning inden overgangsperiodens udløb
f)
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 606/2013
3
finder anvendelse på attester
udstedt inden overgangsperiodens udløb.
1
2
3
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1896/2006 af 12. december 2006 om
indførelse af en europæisk betalingspåkravsprocedure (EUT L 399 af 30.12.2006, s. 1).
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 861/2007 af 11. juli 2007 om indførelse af
en europæisk småkravsprocedure (EUT L 199 af 31.7.2007, s. 1).
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 606/2013 af 12. juni 2013 om gensidig
anerkendelse af beskyttelsesforanstaltninger i civilretlige spørgsmål (EUT L 181 af 29.6.2013,
s. 4).
&/da 121
kom (2018) 0833 - Ingen titel
1986525_0123.png
ARTIKEL 68
Igangværende retlige samarbejdsprocedurer
Følgende retsakter finder anvendelse som følger i Det Forenede Kongerige samt i medlemsstaterne i
situationer, der involverer Det Forenede Kongerige:
a)
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1393/2007
1
finder anvendelse på retslige
og udenretslige dokumenter, der blev modtaget med henblik på forkyndelse inden
overgangsperiodens udløb af en af følgende:
i)
ii)
iii)
en modtagende instans
et centralt organ i den stat, hvor forkyndelsen skal foretages, eller
diplomatiske eller konsulære repræsentanter, postforkyndelse eller stævningsmænd,
embedsmænd eller andre kompetente personer i modtagerstaten, jf. nævnte forordnings
artikel 13, 14 og 15
1
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1393/2007 af 13. november 2007 om
forkyndelse i medlemsstaterne af retslige og udenretslige dokumenter i civile og
kommercielle sager (forkyndelse af dokumenter) og om ophævelse af Rådets forordning (EF)
nr. 1348/2000 (EUT L 324 af 10.12.2007, s. 79).
&/da 122
kom (2018) 0833 - Ingen titel
1986525_0124.png
b)
Rådets forordning (EF) nr. 1206/2001
1
finder anvendelse på anmodninger, der blev modtaget
inden overgangsperiodens udløb af en af følgende:
i)
ii)
iii)
en anmodet ret
et centralt organ i den medlemsstat, hvor bevisoptagelsen ønskes, eller
et centralt organ eller en kompetent myndighed, jf. nævnte forordnings artikel 17, stk. 1
c)
Rådets beslutning 2001/470/EF
2
finder anvendelse på anmodninger, der blev modtaget inden
overgangsperiodens udløb; det anmodende kontaktpunkt kan anmode om en kvittering for
modtagelse senest syv dage efter overgangsperiodens udløb, hvis det er i tvivl om, hvorvidt
anmodningen blev modtaget inden overgangsperiodens udløb.
1
2
Rådets forordning (EF) nr. 1206/2001 af 28. maj 2001 om samarbejde mellem
medlemsstaternes retter om bevisoptagelse på det civil- og handelsretlige område (EFT L 174
af 27.6.2001, s. 1).
Rådets beslutning 2001/470/EF af 28. maj 2001 om oprettelse af et europæisk retligt netværk
på det civil- og handelsretlige område (EFT L 174 af 27.6.2001, s. 25).
&/da 123
kom (2018) 0833 - Ingen titel
1986525_0125.png
ARTIKEL 69
Andre bestemmelser, der finder anvendelse
1.
Følgende retsakter finder anvendelse som følger i Det Forenede Kongerige samt i
medlemsstaterne i situationer, der involverer Det Forenede Kongerige:
a)
Rådets direktiv 2003/8/EF
1
finder anvendelse på ansøgninger om retshjælp, der blev modtaget
af den modtagende myndighed inden overgangsperiodens udløb. Den anmodende myndighed
kan anmode om en kvittering for modtagelse senest syv dage efter overgangsperiodens udløb,
hvis den er i tvivl om, hvorvidt anmodningen blev modtaget inden denne dato
b)
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/52/EF
2
finder anvendelse, såfremt følgende
fandt sted inden overgangsperiodens udløb:
i)
parterne besluttede at anvende mægling, efter at tvisten var opstået
1
2
Rådets direktiv 2003/8/EF af 27. januar 2003 om forbedret adgang til domstolene
i -grænseoverskridende tvister gennem fastsættelse af fælles mindsteregler for retshjælp i
forbindelse med tvister af denne art (EFT L 26 af 31.1.2003, s. 41).
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/52/EF af 21. maj 2008 om visse aspekter af
mægling på det civil- og handelsretlige område (EUT L 136 af 24.5.2008, s. 3).
&/da 124
kom (2018) 0833 - Ingen titel
1986525_0126.png
ii)
iii)
c)
mæglingen blev pålagt af en ret, eller
en ret opfordrede parterne til at anvende mægling
Rådets direktiv 2004/80/EF
1
finder anvendelse på ansøgninger, der modtages af den
besluttende myndighed inden overgangsperiodens udløb.
2.
Nærværende aftales artikel 67, stk. 1, litra a), artikel 67, stk. 2, litra a), og artikel 67, stk. 3,
litra a), finder også anvendelse for så vidt angår de bestemmelser i forordning (EU) nr. 1215/2012,
der finder anvendelse i kraft af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget Danmark
om retternes kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og
handelsretlige område
2
.
3.
Nærværende aftales artikel 68, litra a), finder også anvendelse for så vidt angår de
bestemmelser i forordning (EF) nr. 1393/2007, der finder anvendelse i kraft af aftalen mellem Det
Europæiske Fællesskab og Kongeriget Danmark om forkyndelse af retslige og udenretslige
dokumenter i civile og kommercielle sager
3
.
1
2
3
Rådets direktiv 2004/80/EF af 29. april 2004 om erstatning til ofre for forbrydelser (EUT
L 261 af 6.8.2004, s. 15).
EUT L 299 af 16.11.2005, s. 62.
EUT L 300 af 17.11.2005, s. 55.
&/da 125
kom (2018) 0833 - Ingen titel
1986525_0127.png
AFSNIT VII
DATA OG OPLYSNINGER, DER BEHANDLES ELLER INDHENTES
INDEN OVERGANGSPERIODENS UDLØB
ELLER PÅ GRUNDLAG AF DENNE AFTALE
ARTIKEL 70
Definition
I dette afsnit forstås ved "EU-retten om beskyttelse af personoplysninger":
a)
b)
forordning (EU) 2016/679 med undtagelse af dennes kapitel VII
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/680
1
1
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/680 af 27. april 2016 om beskyttelse af
fysiske personer i forbindelse med kompetente myndigheders behandling af
personoplysninger med henblik på at forebygge, efterforske, afsløre eller retsforfølge
strafbare handlinger eller fuldbyrde strafferetlige sanktioner og om fri udveksling af sådanne
oplysninger og om ophævelse af Rådets rammeafgørelse 2008/977/RIA (EUT L 119 af
4.5.2016, s. 89).
&/da 126
kom (2018) 0833 - Ingen titel
1986525_0128.png
c)
d)
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/58/EF
1
andre bestemmelser i EU-retten, der vedrører beskyttelse af personoplysninger.
ARTIKEL 71
Beskyttelse af personoplysninger
1.
EU-retten om beskyttelse af personoplysninger finder anvendelse i Det Forenede Kongerige
for så vidt angår behandling af personoplysninger for registrerede uden for Det Forenede
Kongerige, forudsat at personoplysningerne:
a)
blev behandlet i henhold til EU-retten i Det Forenede Kongerige inden overgangsperiodens
udløb eller
b)
behandles i Det Forenede Kongerige efter overgangsperiodens udløb på grundlag af denne
aftale.
1
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/58/EF af 12. juli 2002 om behandling af
personoplysninger og beskyttelse af privatlivets fred i den elektroniske kommunikationssektor
(Direktiv om databeskyttelse inden for elektronisk kommunikation) (EFT L 201 af 31.7.2002,
s. 37).
&/da 127
kom (2018) 0833 - Ingen titel
1986525_0129.png
2.
Stk. 1 finder ikke anvendelse, i det omfang behandlingen af de deri omhandlede
personoplysninger er underlagt et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau som fastsat i relevante afgørelser
i henhold til artikel 45, stk. 3, i forordning (EU) 2016/679 eller artikel 36, stk. 3, i direktiv (EU)
2016/680.
3.
I det omfang en afgørelse, der er omhandlet i stk. 2, er ophørt med at finde anvendelse, sikrer
Det Forenede Kongerige et beskyttelsesniveau for personoplysninger, der i det væsentlige svarer til
niveauet i EU-retten om beskyttelse af personoplysninger, for så vidt angår den i stk. 1 omhandlede
behandling af registreredes personoplysninger.
ARTIKEL 72
Fortrolig behandling og begrænset anvendelse af data og oplysninger
i Det Forenede Kongerige
Ud over EU-retten om beskyttelse af personoplysninger finder, uden at dette berører artikel 71, EU-
rettens bestemmelser om fortrolig behandling, begrænset anvendelse, opbevaringsbegrænsning og
pligt til sletning af data og oplysninger anvendelse på data og oplysninger, der er indhentet af
myndigheder eller officielle organer fra eller i Det Forenede Kongerige eller af ordregivende
enheder som defineret i artikel 4 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/25/EU
1
fra eller i
Det Forenede Kongerige:
a)
inden overgangsperiodens udløb eller
1
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/25/EU af 26. februar 2014 om
fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter inden for vand- og energiforsyning, transport
samt posttjenester og om ophævelse af direktiv 2004/17/EF (EUT L 94 af 28.3.2014, s. 243).
&/da 128
kom (2018) 0833 - Ingen titel
b)
på grundlag af denne aftale.
ARTIKEL 73
Behandling af data og oplysninger indhentet fra Det Forenede Kongerige
Unionen må ikke behandle data og oplysninger, der er indhentet fra Det Forenede Kongerige inden
overgangsperiodens udløb, eller som er indhentet efter overgangsperiodens udløb på grundlag af
denne aftale, anderledes end data og oplysninger, der er indhentet fra en medlemsstat, alene med
den begrundelse, at Det Forenede Kongerige er udtrådt af Unionen.
&/da 129
kom (2018) 0833 - Ingen titel
ARTIKEL 74
Informationssikkerhed
1.
EU-rettens bestemmelser om beskyttelse af EU's klassificerede informationer og Euratoms
klassificerede informationer finder anvendelse på klassificerede informationer, der blev indhentet af
Det Forenede Kongerige enten inden overgangsperiodens udløb eller på grundlag af denne aftale,
eller som blev indhentet fra Det Forenede Kongerige af Unionen eller en medlemsstat enten inden
overgangsperiodens udløb eller på grundlag af denne aftale.
2.
De forpligtelser, der følger af EU-retten om industriel sikkerhed, finder anvendelse på Det
Forenede Kongerige i sager, hvor udbuds-, kontrakt- eller tilskudsproceduren for den klassificerede
kontrakt, underkontrakt eller tilskudsaftale blev indledt inden overgangsperiodens udløb.
3.
Det Forenede Kongerige sikrer, at kryptografiske produkter, der anvender klassificerede
kryptografiske algoritmer udviklet under kontrol af samt evalueret og godkendt af
kryptogodkendelsesmyndigheden i en medlemsstat eller i Det Forenede Kongerige, og som er
blevet godkendt af Unionen ved overgangsperiodens udløb og er til stede i Det Forenede
Kongerige, ikke overføres til et tredjeland.
4.
Alle krav, begrænsninger og betingelser, der er fastsat i EU-godkendelsen af kryptografiske
produkter, finder anvendelse på disse produkter.
&/da 130
kom (2018) 0833 - Ingen titel
AFSNIT VIII
IGANGVÆRENDE OFFENTLIGE UDBUDSPROCEDURER OG LIGNENDE PROCEDURER
&/da 131
kom (2018) 0833 - Ingen titel
1986525_0133.png
ARTIKEL 75
Definition
I dette afsnit forstås ved "relevante regler": de generelle principper i EU-retten, der finder
anvendelse på tildelingen af offentlige kontrakter, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv
2009/81/EF
1
, 2014/23/EU
2
, 2014/24/EU
3
og 2014/25/EU
4
, Europa-Parlamentets og Rådets
forordning (EF) nr. 2195/2002
5
og (EF) nr. 1370/2007
6
, artikel 4 i Rådets forordning (EØF)
nr. 3577/92
7
, artikel 11 og 12 i Rådets direktiv 96/67/EF
8
, artikel 16, 17 og 18 i Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1008/2008
9
, artikel 6 og 7 i Europa-Parlamentets og
Rådets forordning (EU) 2017/352
10
og eventuelle andre særlige bestemmelser i EU-retten
vedrørende offentlige udbudsprocedurer.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/81/EF af 13. juli 2009 om samordning af
fremgangsmåderne ved ordregivende myndigheders eller ordregiveres indgåelse af visse
bygge- og anlægs-, vareindkøbs- og tjenesteydelseskontrakter på forsvars- og
sikkerhedsområdet og om ændring af direktiv 2004/17/EF og 2004/18/EF (EUT L 216 af
20.8.2009, s. 76).
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/23/EU af 26. februar 2014 om tildeling af
koncessionskontrakter (EUT L 94 af 28.3.2014, s. 1).
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU af 26. februar 2014 om offentlige udbud
og om ophævelse af direktiv 2004/18/EF (EUT L 94 af 28.3.2014, s. 65).
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/25/EU af 26. februar 2014 om
fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter inden for vand- og energiforsyning, transport
samt posttjenester og om ophævelse af direktiv 2004/17/EF (EUT L 94 af 28.3.2014, s. 243).
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2195/2002 af 5. november 2002 om det
fælles glossar for offentlige kontrakter (CPV) (EFT L 340 af 16.12.2002, s. 1).
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1370/2007 af 23. oktober 2007 om
offentlig personbefordring med jernbane og ad vej og om ophævelse af Rådets forordning
(EØF) nr. 1191/69 og (EØF) nr. 1107/70 (EUT L 315 af 3.12.2007, s. 1).
Rådets forordning (EØF) nr. 3577/92 af 7. december 1992 om anvendelse af princippet om fri
udveksling af tjenesteydelser inden for søtransport i medlemsstaterne (cabotagesejlads) (EFT
L 364 af 12.12.1992, s. 7).
Rådets direktiv 96/67/EF af 15. oktober 1996 om adgang til ground handling-markedet i
Fællesskabets lufthavne (EFT L 272 af 25.10.1996, s. 36).
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1008/2008 af 24. september 2008 om
fælles regler for driften af lufttrafiktjenester i Fællesskabet (EUT L 293 af 31.10.2008, s. 3).
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/352 af 15. februar 2017 om opstilling
af rammer for levering af havnetjenester og fælles regler om finansiel gennemsigtighed for
havne (EUT L 57 af 3.3.2017, s. 1).
&/da 132
kom (2018) 0833 - Ingen titel
ARTIKEL 76
Regler, der finder anvendelse på igangværende procedurer
1.
a)
De relevante regler finder anvendelse:
uden at dette berører litra b), på procedurer, der blev indledt af ordregivende myndigheder
eller ordregivende enheder fra medlemsstaterne eller Det Forenede Kongerige under disse
regler inden overgangsperiodens udløb, og som endnu ikke er afsluttet på overgangsperiodens
sidste dag, herunder procedurer, der gør brug af dynamiske indkøbssystemer, og procedurer,
hvor indkaldelsen af tilbud sker i form af en forhåndsmeddelelse, en vejledende periodisk
bekendtgørelse eller en bekendtgørelse om anvendelse af en kvalifikationsordning, og
b)
på de procedurer, der er omhandlet i artikel 29, stk. 2, 3 og 4, i direktiv 2009/81/EF,
artikel 33, stk. 2-5, i direktiv 2014/24/EU og artikel 51, stk. 2, i direktiv 2014/25/EU, som
vedrører opfyldelsen af følgende rammeaftaler, der er indgået af ordregivende myndigheder
eller ordregivende enheder fra medlemsstaterne eller Det Forenede Kongerige, herunder
tildeling af kontrakter baseret på sådanne rammeaftaler:
i)
rammeaftaler, der er indgået inden overgangsperiodens udløb, og som hverken er
udløbet eller opsagt på overgangsperiodens sidste dag, eller
&/da 133
kom (2018) 0833 - Ingen titel
ii)
rammeaftaler, der er indgået efter overgangsperiodens udløb efter en procedure, der er
omfattet af litra a).
2.
Uden at dette berører anvendelsen af restriktioner i overensstemmelse med EU-retten,
overholder ordregivende myndigheder og ordregivende enheder princippet om
ikkeforskelsbehandling med hensyn til tilbudsgivere eller, hvor det er relevant, personer, der på
anden måde er berettiget til at indsende ansøgninger, fra medlemsstaterne og Det Forenede
Kongerige i forbindelse med procedurerne omhandlet i stk. 1.
3.
En procedure omhandlet i stk. 1 betragtes som indledt, når en indkaldelse af tilbud eller en
anden opfordring til indsendelse af ansøgninger har fundet sted i overensstemmelse med de
relevante regler. Hvis de relevante regler gør det muligt at anvende procedurer, der ikke kræver en
indkaldelse af tilbud eller en anden opfordring til indsendelse af ansøgninger, betragtes proceduren
som indledt, da den ordregivende myndighed eller ordregivende enhed tog kontakt til økonomiske
aktører vedrørende den specifikke procedure.
4.
a)
En procedure omhandlet i stk. 1 betragtes som afsluttet:
ved offentliggørelse af en bekendtgørelse om indgåede kontrakter i overensstemmelse med de
relevante regler eller, såfremt disse regler ikke kræver, at der offentliggøres en bekendtgørelse
om indgåede kontrakter, ved indgåelse af den relevante kontrakt eller
&/da 134
kom (2018) 0833 - Ingen titel
1986525_0136.png
b)
ved meddelelse til tilbudsgiverne eller i givet fald de personer, der på anden måde er
berettiget til at indsende ansøgninger, om grundene til, at kontrakten ikke blev tildelt, såfremt
den ordregivende myndighed eller ordregivende enhed besluttede ikke at tildele en kontrakt.
5.
Denne artikel berører ikke Unionens eller Det Forenede Kongeriges regler om told,
varebevægelser, levering af tjenesteydelser, anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer eller
intellektuel ejendomsret.
ARTIKEL 77
Klageprocedurer
Rådets direktiv 89/665/EØF
1
og 92/13/EØF
2
finder anvendelse på de offentlige udbudsprocedurer
omhandlet i denne aftales artikel 76, der er omfattet af disse direktivers anvendelsesområde.
1
2
Rådets direktiv 89/665/EØF af 21. december 1989 om samordning af love og administrative
bestemmelser vedrørende anvendelsen af klageprocedurerne i forbindelse med indgåelse af
offentlige indkøbs- samt bygge- og anlægskontrakter (EFT L 395 af 30.12.1989, s. 33).
Rådets direktiv 92/13/EØF af 25. februar 1992 om samordning af love og administrative
bestemmelser vedrørende anvendelse af EF-reglerne for fremgangsmåden ved tilbudsgivning
inden for vand- og energiforsyning samt transport og telekommunikation (EFT L 76 af
23.3.1992, s. 14).
&/da 135
kom (2018) 0833 - Ingen titel
ARTIKEL 78
Samarbejde
Uanset denne aftales artikel 8 finder artikel 61, stk. 2, i direktiv 2014/24/EU anvendelse i en periode
på højst ni måneder fra overgangsperiodens udløb for så vidt angår de procedurer i henhold til dette
direktiv, der blev indledt af ordregivende myndigheder fra Det Forenede Kongerige inden
overgangsperiodens udløb, og som endnu ikke var afsluttet på overgangsperiodens sidste dag.
&/da 136
kom (2018) 0833 - Ingen titel
AFSNIT IX
EURATOM-RELATEREDE SPØRGSMÅL
ARTIKEL 79
Definitioner
I dette afsnit forstås ved:
a)
b)
"Fællesskabet": Det Europæiske Atomenergifællesskab
"sikkerhedskontrol": aktiviteter til kontrol af, at nukleart materiale og udstyr ikke anvendes til
andre formål end de af brugerne angivne, og aktiviteter til kontrol af, at internationale retlige
forpligtelser til at anvende nukleart materiale og udstyr til fredelige formål overholdes
c)
"specielle fissile materialer": specielle fissile materialer som defineret i Euratomtraktatens
artikel 197, nr. 1)
d)
"malme": malme som defineret i Euratomtraktatens artikel 197, nr. 4)
&/da 137
kom (2018) 0833 - Ingen titel
1986525_0139.png
e)
f)
g)
"udgangsmaterialer": udgangsmaterialer som defineret i Euratomtraktatens artikel 197, nr. 3)
"nukleart materiale": malme, udgangsmaterialer og specielle fissile materialer
"brugt nukleart brændsel" og "radioaktivt affald": brugt nukleart brændsel og radioaktivt
affald som defineret i artikel 3, nr. 7) og 11), i Rådets direktiv 2011/70/Euratom
1
.
ARTIKEL 80
Ophør af Fællesskabets ansvar for spørgsmål vedrørende Det Forenede Kongerige
1.
Det Forenede Kongerige har eneansvaret for at sikre, at alle malme, udgangsmaterialer og
specielle fissile materialer, der er omfattet af Euratomtraktaten og er til stede på Det Forenede
Kongeriges område ved overgangsperiodens udløb, håndteres i overensstemmelse med relevante og
gældende internationale traktater og konventioner, herunder, men ikke begrænset til, internationale
traktater og konventioner om nuklear sikkerhed, sikkerhedskontrol, ikkespredning og fysisk
beskyttelse af nukleare materialer samt internationale traktater og konventioner om sikker
håndtering af brugt nukleart brændsel og sikker håndtering af radioaktivt affald.
1
Rådets direktiv 2011/70/Euratom af 19. juli 2011 om fastsættelse af en fællesskabsramme for
ansvarlig og sikker håndtering af brugt nukleart brændsel og radioaktivt affald (EUT L 199 af
2.8.2011, s. 48).
&/da 138
kom (2018) 0833 - Ingen titel
2.
Det Forenede Kongerige har eneansvaret for at sikre dets overholdelse af internationale
forpligtelser, som følger af dets medlemskab af Den Internationale Atomenergiorganisation eller af
traktaten om ikkespredning af kernevåben eller eventuelle andre relevante internationale traktater
eller konventioner, som Det Forenede Kongerige er part i.
ARTIKEL 81
Sikkerhedskontrol
Det Forenede Kongerige gennemfører en sikkerhedskontrolordning. Denne
sikkerhedskontrolordning skal anvende et system, der giver tilsvarende effektivitet og dækning som
det, der har været stillet til rådighed af Fællesskabet på Det Forenede Kongeriges område i
overensstemmelse med aftalen mellem Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland, Det
Europæiske Atomenergifællesskab og Den Internationale Atomenergiorganisation om anvendelse af
sikkerhedskontrol i Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland i forbindelse med
traktaten om ikkespredning af kernevåben (INFCIRC/263) som ændret.
&/da 139
kom (2018) 0833 - Ingen titel
ARTIKEL 82
Specifikke forpligtelser i henhold til internationale aftaler
Det Forenede Kongerige sikrer, at alle specifikke forpligtelser i henhold til aftaler, som
Fællesskabet har indgået med tredjelande eller internationale organisationer vedrørende nukleart
udstyr, nukleart materiale eller andre nukleare produkter, der er til stede på Det Forenede
Kongeriges område ved overgangsperiodens udløb, overholdes, eller identificerer på anden vis
passende ordninger efter aftale med det pågældende tredjeland eller den pågældende internationale
organisation.
ARTIKEL 83
Ejerskab og brugs- og forbrugsret
over specielle fissile materialer i Det Forenede Kongerige
1.
Specielle fissile materialer, der er til stede på Det Forenede Kongeriges område, og på hvilke
Euratomtraktatens artikel 86 fandt anvendelse indtil overgangsperiodens udløb, ophører med at
være Fællesskabets ejendom ved overgangsperiodens udløb.
2.
Ejendomsretten til de i stk. 1 omhandlede specielle fissile materialer overgår til de personer
eller virksomheder, der havde ubegrænset brugs- og forbrugsret over de pågældende materialer ved
overgangsperiodens udløb i overensstemmelse med Euratomtraktatens artikel 87.
&/da 140
kom (2018) 0833 - Ingen titel
1986525_0142.png
3.
Hvis brugs- og forbrugsretten over de i stk. 2 omhandlede specielle fissile materialer ("de
pågældende materialer") ligger hos en medlemsstat eller personer eller virksomheder, der er
etableret på en medlemsstats område, gælder følgende med henblik på at beskytte integriteten af
den fælles forsyningspolitik, der er fastlagt i henhold til Euratomtraktatens afsnit II, kapitel 6, og det
nukleare fællesmarked, der er oprettet i henhold til nævnte afsnits kapitel 9, herunder med hensyn
til det sikkerhedskontrolniveau, der finder anvendelse på de pågældende materialer:
a)
Fællesskabet har under henvisning til denne aftales artikel 5 ret til at kræve, at de pågældende
materialer deponeres hos det agentur, der er oprettet i henhold til Euratomtraktatens artikel 52,
stk. 2, litra b), eller i andre depoter, som kontrolleres eller kan kontrolleres af Europa-
Kommissionen
b)
Fællesskabet har ret til at indgå kontrakter om leverancer af de pågældende materialer til
enhver person eller virksomhed, der er etableret på Det Forenede Kongeriges område eller i et
tredjeland, i overensstemmelse med Euratomtraktatens artikel 52, stk. 2
c)
artikel 20 i Kommissionens forordning (Euratom) nr. 302/2005
1
finder med undtagelse af
stk. 1, litra b) og c), anvendelse på de pågældende materialer
1
Kommissionens forordning (Euratom) nr. 302/2005 af 8. februar 2005 om anvendelse af
sikkerhedskontrol inden for Euratom (EUT L 54 af 28.2.2005, s. 1).
&/da 141
kom (2018) 0833 - Ingen titel
1986525_0143.png
d)
tilladelse til eksport af de pågældende materialer til et tredjeland udstedes af de kompetente
myndigheder i den medlemsstat, hvor den person eller virksomhed, der har brugs- og
forbrugsret over de pågældende materialer, har hjemsted, i overensstemmelse med artikel 9,
stk. 2, i Rådets forordning (EF) nr. 428/2009
1
e)
for så vidt angår de pågældende materialer har Fællesskabet ret til at udøve enhver anden
rettighed, der i henhold til Euratomtraktaten følger af ejendomsret, jf. nævnte traktats
artikel 86.
4.
Medlemsstater, personer eller virksomheder, der har ubegrænset brugs- og forbrugsret over
specielle fissile materialer, der er til stede på Det Forenede Kongeriges område ved
overgangsperiodens udløb, bevarer denne ret.
1
Rådets forordning (EF) nr. 428/2009 af 5. maj 2009 om en fællesskabsordning for kontrol
med udførsel, overførsel, mæglervirksomhed og transit i forbindelse med produkter med
dobbelt anvendelse (EUT L 134 af 29.5.2009, s. 1).
&/da 142
kom (2018) 0833 - Ingen titel
ARTIKEL 84
Udstyr og anden ejendom relateret til sikkerhedskontrol
1.
Fællesskabets udstyr og anden ejendom, der er relateret til sikkerhedskontrol i henhold til
Euratomtraktaten og befinder sig i Det Forenede Kongerige ved overgangsperiodens udløb, som
fastsat i bilag V overgår til Det Forenede Kongerige. Det Forenede Kongerige refunderer Unionen
værdien af dette udstyr og denne anden ejendom, idet beregningen heraf baseres på den værdi, der
er tildelt dette udstyr og denne anden ejendom i det konsoliderede årsregnskab for 2020.
2.
Det Forenede Kongerige påtager sig alle Fællesskabets rettigheder og forpligtelser vedrørende
det udstyr og den anden ejendom, der er omhandlet i stk. 1.
ARTIKEL 85
Brugt nukleart brændsel og radioaktivt affald
Artikel 4, stk. 1 og 2, og artikel 4, stk. 4, første afsnit, i direktiv 2011/70/Euratom finder anvendelse
med hensyn til Det Forenede Kongeriges endelige ansvar for brugt nukleart brændsel og radioaktivt
affald, der er frembragt i Det Forenede Kongerige og er til stede på en medlemsstats område ved
overgangsperiodens udløb.
&/da 143
kom (2018) 0833 - Ingen titel
AFSNIT X
UNIONENS RETSLIGE OG ADMINISTRATIVE PROCEDURER
KAPITEL 1
RETSLIGE PROCEDURER
ARTIKEL 86
Sager, der er indbragt for Den Europæiske Unions Domstol
1.
Den Europæiske Unions Domstol har fortsat kompetence i sager, der er indbragt af eller mod
Det Forenede Kongerige inden overgangsperiodens udløb. Sådan kompetence gælder alle stadier af
sagen, herunder behandlingen af appelsagen for Domstolen og behandlingen for Retten, hvor sagen
hjemvises til Retten.
2.
Den Europæiske Unions Domstol har fortsat kompetence til at afgøre præjudicielle spørgsmål
vedrørende anmodninger fra domstole i Det Forenede Kongerige indgivet inden
overgangsperiodens udløb.
&/da 144
kom (2018) 0833 - Ingen titel
3.
Med henblik på dette kapitel anses sager for at være indbragt for Den Europæiske Unions
Domstol og anmodninger om præjudicielle afgørelser for at være indgivet på det tidspunkt, hvor det
indledende processkrift er blevet registreret af Domstolens eller Rettens Justitskontor, alt efter
omstændighederne.
ARTIKEL 87
Nye sager for Domstolen
1.
Hvis Europa-Kommissionen finder, at Det Forenede Kongerige inden overgangsperiodens
udløb ikke har overholdt en forpligtelse, der påhviler det i henhold til traktaterne eller i henhold til
denne aftales fjerde del, kan Europa-Kommissionen inden for fire år efter overgangsperiodens
udløb indbringe sagen for Den Europæiske Unions Domstol i overensstemmelse med kravene i
artikel 258 i TEUF eller artikel 108, stk. 2, andet afsnit, i TEUF, alt efter omstændighederne. Den
Europæiske Unions Domstol har kompetence i sådanne sager.
&/da 145
kom (2018) 0833 - Ingen titel
2.
Hvis Det Forenede Kongerige ikke efterkommer en afgørelse, der er omhandlet i denne
aftales artikel 95, stk. 1, eller undlader at give retsvirkning i Det Forenede Kongeriges retsorden til
en afgørelse som omhandlet i nævnte bestemmelse, der var rettet til en fysisk eller juridisk person,
som er bosiddende eller etableret i Det Forenede Kongerige, kan Europa-Kommissionen inden for
fire år fra datoen for den pågældende afgørelse indbringe sagen for Den Europæiske Unions
Domstol i overensstemmelse med procedurekravene i artikel 258 i TEUF eller artikel 108, stk. 2,