Sundheds- og Ældreudvalget 2018-19 (1. samling)
L 111 Spørgsmål 40
Offentligt
2005710_0001.png
Sundheds- og Ældreudvalget
Til:
Dato:
Sundhedsministeren
25. januar 2019
Udvalget udbeder sig ministerens besvarelse af følgende spørgsmål:
L 111
Forslag til lov om ændring af sundhedsloven. (Betaling for akut og fortsat sygehusbe-
handling af visse personer uden bopæl i Danmark).
Af sundhedsministeren (Ellen Trane Nørby)
Spørgsmål 40
Ministeren bedes i forlængelse af svar på spm. 13 oplyse, om de danske myndigheder
ikke har overblik over, hvor mange familiesammenførte personer, der er indrejst og ophol-
der sig i Danmark, men som ikke er bopælsregistreret i CPR.
Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Peder Hvelplund (EL).
Svar bedes sendt elektronisk til spørgeren på peder.hvelplund@ft.dk og til lov@ft.dk.
På udvalgets vegne
Liselott Blixt
formand
1/1