Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2018-19 (1. samling)
L 131 Bilag 2
Offentligt
2001660_0001.png
Til lovforslag nr.
L 131
Folketinget 2018-19
Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den [7. februar 2019]
2. udkast
til
Betænkning
over
Forslag til lov om ændring af lov om sikkerhed til søs
(Sammensætning af Fiskeriets Arbejdsmiljøråd)
[af erhvervsministeren (Rasmus Jarlov)]
1. Indstillinger
<>
Inuit Ataqatigiit, Nunatta Qitornai, Tjóðveldi og
Javnaðarflokkurin havde ved betænkningsafgivelsen ikke
medlemmer i udvalget og dermed ikke adgang til at komme
med indstillinger eller politiske bemærkninger i betænknin‐
gen.
En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt
i betænkningen.
2. Politiske bemærkninger
<Parti/partier>
<>
<Parti/partier>
<>
3. Udvalgsarbejdet
Lovforslaget blev fremsat den 19. december 2018 og var
til 1. behandling den 8. januar 2019. Lovforslaget blev efter
1. behandling henvist til behandling i Erhvervs-, Vækst- og
Eksportudvalget.
Oversigt over lovforslagets sagsforløb og dokumenter
Lovforslaget og dokumenterne i forbindelse med ud‐
valgsbehandlingen kan læses under lovforslaget på Folketin‐
gets hjemmeside www.ft.dk.
Møder
Udvalget har behandlet lovforslaget i <antal> møder.
Høringssvar
Et udkast til lovforslaget har inden fremsættelsen været
sendt i høring, og erhvervsministeren sendte den 24. oktober
2018 dette udkast til udvalget, jf. ERU alm. del – bilag 29.
Den 18. december 2018 sendte erhvervsministeren hørings‐
svarene og et høringsnotat til udvalget.
Bilag
Under udvalgsarbejdet er der omdelt <1> bilag på lovfor‐
slaget.
Spørgsmål
Udvalget har under udvalgsarbejdet stillet <antal>
spørgsmål til <>ministeren til skriftlig besvarelse, som mini‐
steren har besvaret.
Hans Kristian Skibby (DF) Mette Hjermind Dencker (DF) Jan Rytkjær Callesen (DF) Merete Dea Larsen (DF)
Tilde Bork (DF) Dorthe Ullemose (DF) Torsten Schack Pedersen (V) Preben Bang Henriksen (V) Carl Holst (V)
Hans Christian Schmidt (V) Erling Bonnesen (V) Jane Heitmann (V) May-Britt Kattrup (LA) Joachim B. Olsen (LA)
nfmd.
Anders Johansson (KF) Erik Christensen (S) Karin Gaardsted (S) Peter Hummelgaard Thomsen (S) Kaare Dybvad (S)
DokumentId
Journalnummer
(Omtryk - 16-01-2019 - (Afsnit 2. Politiske bemærkninger er fjernet). ) L 131 Bilag 2: Bet_L131
2001660_0002.png
2
Morten Bødskov (S)
fmd.
Rasmus Horn Langhoff (S) Thomas Jensen (S) Malou Lunderød (S) Pelle Dragsted (EL)
Rune Lund (EL) Rasmus Nordqvist (ALT) Ida Auken (RV) Lisbeth Bech Poulsen (SF) Karsten Hønge (SF)
Inuit Ataqatigiit, Nunatta Qitornai, Tjóðveldi og Javnaðarflokkurin havde ikke medlemmer i udvalget.
Socialdemokratiet (S)
Dansk Folkeparti (DF)
Venstre, Danmarks Liberale Parti (V)
Enhedslisten (EL)
Liberal Alliance (LA)
Alternativet (ALT)
Radikale Venstre (RV)
46
37
34
14
13
10
8
Socialistisk Folkeparti (SF)
Det Konservative Folkeparti (KF)
Inuit Ataqatigiit (IA)
Nunatta Qitornai (NQ)
Tjóðveldi (T)
Javnaðarflokkurin (JF)
7
6
1
1
1
1