Sundheds- og Ældreudvalget 2018-19 (1. samling), Sundheds- og Ældreudvalget 2018-19 (1. samling), Sundheds- og Ældreudvalget 2018-19 (1. samling)
L 141 Bilag 1, L 141 A Bilag 1, L 141 B Bilag 1
Offentligt
2005365_0001.png
Holbergsgade 6
DK-1057 København K
T +45 7226 9000
F +45 7226 9001
M sum@sum.dk
W sum.dk
Dato: 10-12 2018
Enhed: JURPSYK
Sagsbeh.: SUMBGB
Sagsnr.: 1802690
Dok. nr.: 769275
Kommenteret høringsnotat
vedrørende forslag til lov om ændring af lov om autorisation af
sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed
(Regulering af nåleakupunktur på brystkassen og forbud mod
konstruktion af kunstig hymen (”jomfruhinde”))
1. Høring over lovforslaget
Et udkast til lovforslag har i perioden fra den 6. november til den 3. december 2018
været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer:
3F, Advokatrådet, Alzheimerforeningen, Ankestyrelsen, Ansatte Tandlægers
Organisation, Bedre Psykiatri, Dakobe, Danmarks Apotekerforening, Danmarks
Optikerforening, Dansk Akupunktur Union, Dansk Handicap Forbund, Dansk
Kiropraktor Forening, Dansk Muslimsk Union, Dansk Psykiatrisk Selskab, Dansk
Psykolog Forening, Dansk Psykoterapeutforening, Dansk Selskab for Almen Medicin,
Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin, Dansk Selskab for Klinisk
Farmakologi, Dansk Selskab for Palliativ Medicin, Dansk Selskab for Obstetrik og
Gynækologi (DSOG),Dansk Selskab for Patientsikkerhed, Dansk Selskab for
Retsmedicin, Dansk Socialrådgiverforening, Dansk Standard, Dansk Sygeplejeråd,
Dansk Tandplejerforening, Danske Akupunktører, Danske Bandagister, Danske
Behandlerforbund, Danske Bioanalytikere, Danske Dental Laboratorier, Danske
Fodterapeuter, Danske Fysioterapeuter, Danske Handicaporganisationer, Danske
Patienter, Danske Regioner, Danske Seniorer, Danske Ældreråd, Datatilsynet, Den
Danske Dommerforening, Den Nationale Videnskabsetiske Komité, Det Centrale
Handicapråd, Det Etiske Råd, Diabetesforeningen, Ergoterapeutforeningen,
EtniskUng, Exitcirklen, Farmakonomforeningen, FOA, Forbrugerrådet, Forenede
Danske Zoneterapeuter, Foreningen af Kliniske Diætister, Foreningen af Kommunale
Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedschefer i Danmark, Foreningen af Speciallæger,
Foreningen Registrerede Fysiurgiske Massører, Forsikring & Pension, Landsforeningen
En Værdig Død, Landsforeningen Liv&død, Læger for aktiv dødshjælp, Retspolitisk
Forening, Færøernes Landsstyre, Gigtforeningen, Grønlands Selvstyre
(Naalakkersuisut), Hjernesagen, Hjerteforeningen, Høreforeningen,
Indvandrermedicinsk klinik, Odense Universitetshospital, Indvandrerrådgivningen,
Institut for Menneskerettigheder, Jordemoderforeningen, KL, Konkurrence- og
Forbrugerstyrelsen, Kost- og Ernæringsforbundet, Kræftens Bekæmpelse,
Københavns Universitet, Juridiske Fakultet og Sundhedsvidenskabelige Fakultet,
Landsforeningen af Kliniske Tandteknikere, Landsforeningen af nuværende og
tidligere psykiatribrugere (LAP), Landsforeningen LEV, Landsforeningen mod
spiseforstyrrelser og selvskade (LMS), Landsforeningen SIND, Muskelsvindfonden,
Lægeforeningen, Lægemiddelstyrelsen, Organisationen af Lægevidenskabelige
Selskaber, Patienterstatningen, Patientforeningen, Patientforeningen i Danmark,
1
L 141a - 2018-19 (1. samling) - Bilag 1: Høringssvar og høringsnotat, fra sundhedsministeren
2005365_0002.png
Patientforeningernes Samvirke, Praktiserende Akupunktører, Praktiserende Lægers
Organisation, Praktiserende Tandlægers Organisation, Psykolognævnet, Radiograf
Rådet, Region Hovedstaden, Region Midtjylland, Region Nordjylland, Region Sjælland,
Region Syddanmark, Regionernes Lønnings- og Takstnævn, Retslægerådet,
Rigsadvokaten, Rigsombudsmanden på Færøerne, Rigsombudsmanden i Grønland,
Rådet for Digital Sikkerhed, Rådet for Etniske Minoriteter, Rådet for Socialt Udsatte,
Scleroseforeningen, Sex og Samfund, Sjældne Diagnoser, Socialpædagogernes
Landsforbund, Sygeplejeetisk Råd, Sundhed Danmark, Syddansk Universitet,
Samfundsvidenskabelige Fakultet og Sundhedsvidenskabelige Fakultet,
Tandlægeforeningen, Tandlægeforeningens Tandskadeerstatning, Videncenter for
Rehabilitering og Palliation, Udviklingshæmmedes Landsforbund, Yngre Læger,
Zoneconnections Terapeutforening, ÆldreForum, Ældresagen, Özlem Cekic, Aalborg
Universitet, Juridisk Institut og Sundhedsvidenskabelige Fakultet og Aarhus
Universitet, Juridisk Institut og Health.
Udkastet til lovforslaget har endvidere været offentliggjort på Høringsportalen.
2. Høringssvar og kommentarer
Sundheds- og Ældreministeriet har modtaget indholdsmæssige bemærkninger fra
Akupunktur og Massage, Bestyrelsen af sundhedsfaglige akupunktører, Dansk
Kiropraktor Forening, Dansk Medicinsk Akupunktur Selskab, Dansk Psykolog Forening,
Dansk Samfundsmedicinsk Selskab, Dansk Selskab for Obstestik og Gynækologi,
Dansk Sygeplejeråd, Danske Akupunktører, Dansk Thoraxkirurgisk Selskab, Danske
Fysioterapeuter, Danske Regioner, Det Etiske Råd, Forbrugerrådet,
Indvandrermedicinsk Klinik på Hvidovre Hospital, Institut for Menneskerettigheder,
Jan Lindebjerg (overlæge med speciale i patologisk anatomi) og Ida Donkin (læge,
Phd), Jordemoderforeningen, Kræftens Bekæmpelse, Lægevidenskabelige Selskaber,
Lægeforeningen, Mette’s Clinic v/ Mette Lauridsen, Negin Jaafar (speciallæge i
gynækologi og obstetrik) Praktiserende Akupunktører og Torsten Brinch,
Circumwatch.dk.
Danmarks Apotekerforening, Datatilsynet, Finanstilsynet, FOA, Konkurrence- og
Forbrugerstyrelsen, Patienterstatningen, Psykolognævnet, Region Nordjylland,
Ældresagen har ikke haft bemærkninger til lovforslaget.
I det følgende foretages en gennemgang af de væsentligste bemærkninger til
lovforslaget og dets bemærkninger. Ministeriets kommentarer er
kursiverede.
3.
Bemærkninger til forslaget om regulering af nåleakupunktur på brystkas-
sen
Danske Akupunktører, Danske Regioenr, Forbrugerrådet, Jordemoderforeningen,
Kræftens Bekæmpelse og Praktiserende Akupunktører støtter overordnet lovforsla-
get om regulering af nåleakupunktur på brystkassen.
3.1 Nåleakupunktur på brystkassen – lægeforbeholdt virksomhedsområde
Dansk Samfundsmedicinsk Selskab finder, at man med lovforslaget kan nære betæn-
kelighed ved den foreslåede ordning, hvor ikke-autoriserede får mulighed for at ud-
føre akupunktur af brystkassen, da en sådan behandling er forbundet med ikke ube-
tydelige risici for komplikationer. Med henvisning hertil foreslår Dansk Samfundsme-
Side 2
2
L 141a - 2018-19 (1. samling) - Bilag 1: Høringssvar og høringsnotat, fra sundhedsministeren
2005365_0003.png
dicinsk Selskab, at muligheden for at udføre nåleakupunktur på brystkassen forbehol-
des sundhedsfagligt autoriseret personale/læger.
Dansk Thoraxkirurgisk Selskab mener ikke, at en praksis, hvor man tillader udførelse
af akupunktur mod brystkassen kan retfærdiggøres, uanset hvilken teknik der anven-
des, medmindre det udføres af en læge, der er uddannet i at erkende og behandle til-
stødende pneumothorax. Dansk Thoraxkirurgisk Selskab støtter, at andre faggrupper
udfører akupunktur mod brystkassen, når det sker som led i anden behandling på et
offentligt sygehus, hvor lægehjælp er tilgængelig.
Lægeforeningen er af den opfattelse, at nåleakupunktur på brystkassen bør være
forbeholdt læger eller sundhedspersoner, der handler på lægens ansvar.
Lægevidenskabelige Selskaber har anført, at den omstændighed, at der er risiko for at
gøre alvorlig skade på patienten i forbindelse med udførelse af nåleakupunktur, taler
for, at denne form for akupunktur ikke bør foretages i sammenhænge, der ikke er
underlagt tilsyn.
Sundheds- og Ældreministeriet har endvidere fået et høringssvar fra Jan Lindebjerg
(overlæge med speciale i patologisk anatomi) og Ida Donkin (læge, Phd), som har an-
ført, at nylige studier viser, at der ud over en mulig effekt på kvalme og visse typer af
smerter, ikke er effekt af akupunkturbehandling. De er af den opfattelse, at akupunk-
tur i brystregionen er en farlig procedure, og mener ikke at det kan retfærdiggøres, at
en procedure, der dokumenterbart ingen effekt har, benyttes, når den samtidigt har
kendte, potentielt livsfarlig komplikationer.
Ministeriets kommentarer:
Efter den gældende bestemmelse § 74, stk. 3, i autorisationsloven er nåleakupunktur
undtaget fra lægernes forbeholdte virksomhedsområde. Dette betyder, at nåleaku-
punkturbehandling kan foretages af alle, såvel personer med som uden autorisation.
Styrelsen for Patientsikkerhed har vurderet, at der generelt ikke er patientsikkerheds-
mæssige problemer forbundet med akupunktur på andre dele af kroppen end bryst-
kassen. Styrelsen for Patientsikkerhed har imidlertid vurderet, at behandlere, der ud-
fører nåleakupunktur på brystkassen, skal være i stand til at vurdere symptomerne
korrekt, hvis der måtte opstå komplikationer efter behandlingen, så der kan iværksæt-
tes den relevante akutte lægelige behandling. På baggrund af vurderinger fra Sund-
hedsstyrelsen og Styrelsen for Patientsikkerhed, foreslås det med lovforslaget at fast-
holde, at akupunktur ikke skal være en behandling, som skal være forbeholdt læger at
udføre, men at kravene til de behandlere, der udøver nåleakupunktur på brystkassen
skal skærpet i forhold til, hvad der gælder i dag. Med henvisning hertil finder ministe-
riet ikke, at nåleakupunktur på brystkassen bør gøres lægeforbeholdt.
3.2 Dispensation for kravet om gennemførelse af kursus i forebyggelse, erkendelse
og håndtering af komplikationer ved akupunktur på brystkassen
Bestyrelsen af Sundhedsfaglige Akupunktører finder det urimeligt, at det alene er
fagpersonale i den offentlige sektor, som efter forslaget bliver anerkendt som
tilstrækkeligt uddannede, så de ikke skal gennemføre kurset i komplikationer ved
akupunktur på brystkassen. Bestyrelsen af Sundhedsfaglige Akupunktører har oplyst,
at medlemmerne oprindeligt er sundhedsfagligt uddannede, og at der derfor i
Side 3
3
L 141a - 2018-19 (1. samling) - Bilag 1: Høringssvar og høringsnotat, fra sundhedsministeren
2005365_0004.png
lovforslaget bør sondres mellem uddannede og ikke-uddannede, da der er forskel på,
om en akupunktør kommer med en sundhedsfaglig uddannelse eller med en anden
baggrund.
Dansk Kiropraktor Forening anerkender formålet med lovforslaget; at højne
patientsikkerheden ved at indføre et kursuskrav i forhold til behandlere, der ønsker
at udføre behandling med nåleakupunktur på brystkassen. Dansk Kiropraktor
Forening henviser til, at der med forslaget er lagt op til, at læger og personer, der
udfører akupunktur på brystkassen som led i offentlig sygehusbehandling, er
undtaget fra kravet om kursus. Dansk Kiropraktor Forening opfordrer til, at denne
undtagelse udvides til også at omfatte kiropraktorer. Baggrunden herfor er, at de
kundskaber, der er lagt op til med kurset, allerede indgår i kiropraktorernes
uddannelse, som er en femårige kandidatgrad i klinisk biomekanik på Syddansk
Universitet samt et efterfølgende et-årigt turnusforløb, som skal gennemføres for at
blive autoriseret til at udøve selvstændig virksomhed. Dansk Kiropraktor Forening har
endvidere henvist til, at bachelordelen på kiropraktoruddannelsen læses sammen
med bachelorstuderende i medicin, og at de studerende modtager grundlæggende
undervisning i anatomi, fysiologi, patologi og håndtering af skader.
Dansk Medicinsk Akupunktur Selskab har foreslået, at tillige tandlæger og dyrlæger
på baggrund af deres faglige kompetencer bør undtages fra kravet om gennemførelse
af kurset i forebyggelse, erkendelse og håndtering af komplikationer ved
nåleakupunktur på brystkassen.
Dansk Sygeplejeråd finder, at kravet om gennemførelse af kursus er for vidtgående
for sygeplejersker med fuld akupunktøruddannelse, da de allerede har fuld
tilstrækkelig viden til at handle på komplikationer, herunder tilstrækkelig
patofysiologisk viden. Med henvisning hertil mener Dansk Sygeplejeråd, at
sygeplejersker med akupunktøruddannelse bør dispenseres fra det nye kursuskrav på
lige fod med læger og ansatte i hospitalssektoren.
Danske Fysioterapeuter imødeser, hvordan loven skal udmøntes, herunder hvordan
det skal håndteres, at akupunkturuddannede fysioterapeuter kan sikres merit.
Ministeriets kommentarer:
På baggrund af de indkomne høringssvar, har Sundhedsstyrelsen vurderet, at perso-
ner, som udfører akupunktur på brystkassen kan inddeles i tre grupper, hvilket medfø-
rer, at lovforslaget er ændret i forhold til høringsudgaven, i overensstemmelse med
Sundhedsstyrelsens vurdering. Inddelingen af grupper medfører, at der vil være en
gruppe, som ikke er omfattet af kravet om gennemførelse af kursus. Denne gruppe
omfatter læger, da læger er er uddannede til at erkende og håndtere komplikationer i
forbindelse med en behandling. Gruppen omfatter endvidere kiropraktorer, da disse
gennem deres grunduddannelse – ligesom læger – har opnået viden, således at de er i
stand til at forebygge, erkende og håndtere skader op lungerne efter nåleakupunktur
på brystkassen. Endelige vil akupunkturbehandling, som sker som led i sygehusbe-
handling på et offentligt sygehus, heller ikke være omfattet af kravet om et kursus.
Dette skyldes, at regionerne som led i det almindelige driftsherreansvar sikrer, at per-
sonalet har de nødvendige og tilstrækkelig kompetencer. Endvidere forudsættes det,
at regionerne sikrer, at personalet har kompetencer til at forebygge, erkende og
Side 4
4
L 141a - 2018-19 (1. samling) - Bilag 1: Høringssvar og høringsnotat, fra sundhedsministeren
2005365_0005.png
håndtere eventuelle skader på lungerne. På baggrund heraf vurderer Styrelsen for Pa-
tientsikkerhed ikke, at der er behov for at stille krav om, at de autoriserede sundheds-
personer, der alene udfører behandling med nåleakupunktur på brystkassen på et of-
fentligt sygehus, skal gennemføre kurset.
Gruppe 2 omfatter sundhedspersoner med en uddannelse på professionsbachelorni-
veau: fysioterapeuter, sygeplejersker og jordemødre. Denne gruppe besidder i for-
vejen uddannelsesmæssige kompetencer, som bevirker, at de alene vil skulle gennem-
føre et kursus af en dags varighed. Formålet med kurset er, at deltagerne bliver op-
lært i at være opmærksomme på symptomer på, at patientens lunge er klappet sam-
men enten forud for behandlingen eller under selve behandlingen. Deltagerne skal
som følge heraf opnå færdigheder i at holde patienten stabil og immobil og kunne
give førstehjælp, hvis patientens tilstand forværres.
Gruppe 3 omfatter øvrige personer, som ønsker at udføre nåleakupunktur på bryst-
kassen. Denne gruppe vil skulle gennemføre et kursus af 3 dages varighed. Formålet
vil kurset vil være gøre deltagerne i stand til at forebygge, erkende og håndtere kom-
plikationer ved behandlinger, ligesom deltagerne skal tilegne sig viden inden for ana-
tomi, fysiologi og patofysiologi.
3.3. Krav til kursusindhold
Akupunktur- og Massage er af den opfattelse, at uddannelsen alene bør være et
dagskursus, idet de akupunktører, der er Registrerede Alternative behandlere alle-
rede har gennemgået undervisning i anatomi, fysiologi og sygdomslære.
Dansk Medicinsk Akupunktur Selskab ser med stor tilfredshed på, at undervisningen
på kurset skal forestås af læger og håber, at det ”dialogbaserede” kursus, der med
forslaget er lagt op til, dækker over et kursus med fysisk tilstedeværelse og indehol-
dende praktiske øvelser.
Danske Akupunktører foreslår, at kurset alene skal tilbydes personer, som besidder
viden om anatomi, fysiologi, patologi og har akupunktur som kompetencer, ligesom
Danske Akupunktører i sit høringssvar er kommet med forslag til indhold og udbud af
kurset.
Danske Fysioterapeuter har i samarbejde med Dansk Selskab for Akupunktur
bemærket, at det foreslåede kursus på 3 dage ikke vil eller kan sikre, at
sundhedspersonen kan arbejde med omhu og samvittighedsfuldhed og leve op til
kravet om patientsikker behandling ved akupunkturbehandling på brystkassen.
Forslaget vil ifølge Danske Fysioterapeuter og Dansk Selskab for Akupunktur bidrage
til en generel forringelse af uddannelses- og kompetenceniveauet hos
sundhedspersonerne, hvorfor man opfordrer til, at kravet til sundhedspersonernes
uddannelse for så vidt angår akupunkturbehandling skærpes. Danske Fysioterapeuter
og Dansk Selskab for Akupunktur finder det uhensigtsmæssigt, at kurset varetages af
læger, idet der er mangel på denne faggruppe, og der derfor vil være risiko for en
flaskehalsproblematik.
Praktiserende Akupunktører henviser til, at patientsikkerheden kan styrkes yderligere
derved, at der lægges op til en faglig minimumsstandard som adgangskrav til kurset,
Side 5
5
L 141a - 2018-19 (1. samling) - Bilag 1: Høringssvar og høringsnotat, fra sundhedsministeren
2005365_0006.png
fx i lighed med det uddannelseskrav, der gælder registreringsordningen for
alternative behandlere.
Sundheds- og Ældreministeriet har endvidere modtaget høringssvar fra Mette’s Clinic
v/Mette Lauridsen, som er af den opfattelse, at også læger og andre sundhedsfagligt
uddannede bør have gennemført en uddannelse i akupunktur forud for udførelse af
akupunktur på brystkassen.
Ministeriets kommentarer:
Som tidligere nævnt kan nåleakupunkturbehandling foretages af alle, det vil sige både
af personer med og personer uden autorisation, ligesom der ikke stilles særlige
uddannelseskrav til personer, der udøver nåleakupunktur behandling. Det skal i den
forbindelse fremhæves, at er der tale om autoriserede sundhedspersoner, som
udfører nåleakupunkturbehandling ligger det forudsætningsvis i autorisationslovens §
17, at disse under udøvelse af deres virksomhed er forpligtet til at udvise omhu og
samvittighedsfuldhed. Hvad der til enhver tid anses for omhyggelig og
samvittighedsfuld sundhedsfaglig virksomhed, afhænger af den medicinske viden og
de tekniske muligheder samt de krav, samfundet stiller til sundhedspersonens
virksomhed, og hvad den almindelige samfundsudvikling i øvrigt medfører. Som
nævnt ovenfor under pkt. 3.2 foreslås det, at læger og kiropraktorer ikke skal
gennemføre det påkrævede kursus, idet de forudsættes at være uddannet til at
erkende og håndtere komplikationer ved en behandling. Ministeriet finder på den
baggrund ikke anledning til at ændre lovforslaget, således at læger tillige pålægges at
gennemføre kurset. Med lovforslaget bemyndiges Styrelsen for Patientsikkerhed og
Sundhedsstyrelsen til at fastsætte regler om kursets nærmere indhold. Som nævnte
under pkt. 3.2. inddeles personer, der ønsker at udføre nåleakupunktur på
brystkassen i tre grupper. Én gruppe undtages fra kravet om gennemførelse af kurset.
Gruppe 2, som består af fysioterapeuter, sygeplejersker og jordemødre skal
gennemføre et kursus af 1 dags varighed med det formål at opnå færdigheder i at
holde patienten stabil og immobil og kunne give førstehjælp, hvis patientens tilstand
forværres. Gruppe 3, som omfatter øvrige personer, skal gennemføre et kursus af 3
dages varighed. Kurset skal fokusere på forebyggelse, erkendelse af og håndtering af
komplikationer (punktering af lungehinden med risiko for sammenfald af lunge) efter
nåleakupunktur på brystkassen. Det er endvidere hensigten, at kurset skal give
deltagerne et nærmere kendskab til områderne anatomi, fysiologi og patofysiologi.
Ministeriet anerkender, at der i flere høringssvar er forslag til kursusindhold, kursets
varighed/længde og tilbud om afholdelse/udbud af kurset. Det bemærkes i den
forbindelse, at det nærmere indhold af kurset, udbydere af kurset samt undervisere
endnu ikke er fastlagt. Men det foreslås, at kravene udmøntes i en bekendtgørelser,
der vil blive sendt i offentlig høring hos berørte interessenter forud for udstedelsen.
3.4. Manglende tilsyn med ikke-autoriserede sundhedspersoner
Dansk Medicinsk Akupunktur Selskab har fremhævet, at akupunktur, der tilbydes af
ikke-læger, vil være uden nogen form for tilsyn.
Danske Akupunktører foreslår, at der indføres en sanktionsmulighed, således at
Styrelsen for Patientsikkerhed i særlige tilfælde kan fratage en ikke
sundhedsautoriseret person retten til at udføre akupunktur på brystkassen.
Side 6
6
L 141a - 2018-19 (1. samling) - Bilag 1: Høringssvar og høringsnotat, fra sundhedsministeren
2005365_0007.png
Praktiserende Akupunktører henviser til, at der ikke er tilsyn/reaktionsmuligheder
over for behandlere, der har kortere uddannelse end beskrevet i loven om
registrering af alternative behandlere.
Ministeriets kommentarer:
Styrelsen for Patientsikkerhed fører tilsyn med den sundhedsfaglige virksomhed, der
udføres af personer inden for sundhedsvæsenet, det vil sige autoriserede sundheds-
personer. Akupunktur er et virksomhedsområde, der kan udføres af alle både autori-
serede og ikke-autoriserede behandlere, og der er ikke knyttet et myndighedstilsyn til
dette erhverv. Af autorisationslovens § 87 fremgår det imidlertid, at en person, der
uden autorisation, behandler syge og i den forbindelse udsætter nogen helbred for
påviselig fare straffes med bøde eller fængsel i indtil 4 måneder. Hvis den pågældende
har forårsaget væsentlig skade på legeme og helbred kan straffen stige til fængsel i
indtil et år. Det skal endvidere fremhæves, at Styrelsen for Patientsikkerhed med for-
slaget skal offentliggøre en liste over de personer, der har gennemført kurset. Derved
bliver det muligt for brugeren at indhente oplysninger om, hvilke behandlere, der må
udføre nåleakupunktur på brystkassen. Desuden er der med lovforslaget indsat en
straffebestemmelse, således at personer, der udøver nåleakupunktur på brystkassen
uden at have gennemført kurset, kan straffes med bøde. Med henvisning hertil finder
ministeriet ikke grundlag for at ændre lovforslaget.
3.5 Overgangsordning
Danske Regioner finder, at der er tale om en forholdsvis lang overgangsordning ift.
indførelse af kursuskravet særligt i lyset af, at det i bemærkningerne til lovforslaget
bliver påpeget, at nåleakupunkturbehandling på brystkassen indebærer en potentielt
livsfarlig komplikation i form at sammenklapning af én eller begge lunger. På den
baggrund mener Danske Regioner, at det bør overvejes, om overgangsordningen kan
reduceres.
Kræftens Bekæmpelse undrer sig over implementeringsperioden på to år.
Ministeriets kommentarer:
Med henvisning til, at formålet med overgangsperioden er at give Sundhedsstyrelsen
og Styrelsen for Patientsikkerhed tid til at udvikle kurset, og til at Styrelsen for
Patientsikkerhed kan indrette sig på at skulle modtage meddelelse fra de behandlere,
der har gennemført kurset, finder ministeriet ikke anledning til at ændre
overgangsordningen på 2 år i lovforslaget.
4.
Forbud mod konstruktion af kunstig hymen (”jomfruhinde”)
Danske Regioner gør opmærksom på, at der ved gennemførelse af et forbud er en
gruppe kvinder, som kan blive sat i en alvorlig situation. Samtidig er der en risiko for,
at sådanne indgreb fortsat vil blive foretaget, men uden tilstrækkelige lægelige kom-
petencer. Danske Regioner opfordrer derfor til, at der udover bred oplysning i den
danske befolkning også sikres et tilbud til kvinderne om samtale, oplysning og støtte.
Dansk Psykolog Forening fremfører overvejelser for og imod et forbud. Foreningen
finder det herefter ikke underbygget, at et forbud alene kan forventes eller formodes
Side 7
7
L 141a - 2018-19 (1. samling) - Bilag 1: Høringssvar og høringsnotat, fra sundhedsministeren
2005365_0008.png
at aflive myten om hymen. Foreningen anbefaler derfor, at man prioriterer forsk-
nings- og oplysningsmæssige indsatser på området.
Dansk Sygeplejeråd støtter forslaget, men finder det afgørende, at der bliver sat fo-
kus på oplysning om fakta generelt og støttemuligheder for de piger, der kan komme
i problemer som konsekvens af religiøse og kulturelle opfattelser. Dansk Sygeplejeråd
mener, at indgrebet bør forbydes i alle tilfælde, eftersom rådet ikke kan finde nogen
medicinske årsager til at konstruere kunstig hymen.
Dansk Samfundsmedicinsk Selskab (DASAM) konstaterer, at der er tale om et lille
kirurgisk indgreb, som ikke er udbredt i praksis, og hvor der er ringe risiko for kompli-
kationer. DASAM finder et forbud i autorisationsloven bestemt for læger derfor upro-
portionalt og uhensigtsmæssigt. DASAM finder videre, at forbuddet kan stille nogle
kvinder i en udsat position, som vil tvinge dem til at søge indgrebet foretaget under
uautoriserede forhold. DASAM understreger derfor, at oplysning om realiteter vedr.
hymen vil være den rigtige og relevante vej at gå.
For Det Etiske Råd er det afgørende spørgsmål, om det er etisk acceptabelt og hen-
sigtsmæssigt at aflive myten ved et forbud. Det Etiske Råd påpeger, at individets selv-
bestemmelse har en fremtrædende plads i sundhedsloven, og der skal være væsent-
lige begrundelser for at tilsidesætte den. Der er efter rådets vurdering ikke tale om en
væsentlig sundhedsfaglig risiko til indgrebet, som kan begrunde en tilsidesættelse af
en kvindes (på mindst 15 år) beslutningsret. Indgrebet er ifølge rådet heller ikke mere
risikofyldt end andre lovlige indgreb, som f. eks. mindre kosmetiske behandlinger
samt behandlinger på grund af borgerens kulturelle tilhørsforhold, f. eks. omskæring
af drengebørn og særlige indsatser ift. Jehovas Vidner, som ikke ønsker blodtransfu-
sion.
Lovforslaget er efter Det Etiske Råds vurdering forfejlet, fordi det anvender kvinderne
som midler til at gennemføre samfundsmæssige ændringer, der kun i begrænset om-
fang kommer kvinderne selv til gode. Det Etiske Råd finder videre, at det er vanskeligt
at forudsige konsekvenserne af et forbud.
Det Etiske Råd vurderer, at effekten ved et forbud kombineret med information ikke
er større end en ren informationsindsats. Det skyldes, at konstruktion af kunstig hy-
men i høj grad foregår i det skjulte. At nogle kvinder afskæres fra at få foretaget ind-
grebet, kan måske derfor ikke i sig selv antages at skabe den store diskussion i de på-
gældende miljøer eller i samfundet som helhed.
Nogle medlemmer (15 medlemmer) af Det Etiske Råd mener herefter ikke, at kon-
struktion af kunstig hymen bør forbydes. De mener, at man bør forsøge at løse de
problemer, der ligger til grund for lovforslaget, gennem målrettet information i ste-
det for forbud. Begrundelsen herfor er, at de positive konsekvenser, et forbud evt.
kunne have, ikke retfærdiggør den indskrænkning af kvinders ret til selvbestemmelse,
som et forbud ville udgøre; at et forbud i uacceptabel grad behandle kvinderne som
midler for samfundsmæssige anliggender og ikke som et mål i sig selv; og at det må
tages i betragtning, at et forbud i nogle tilfælde kan have alvorlige, negative konse-
kvenser for den enkelte kvinde.
Side 8
8
L 141a - 2018-19 (1. samling) - Bilag 1: Høringssvar og høringsnotat, fra sundhedsministeren
2005365_0009.png
Ét medlem mener, at det i første omgang bør vurderes nærmere, hvilke konsekvenser
forbuddet må forventes at have. Hvis et forbud må antages at have væsentlige posi-
tive konsekvenser, er det efter dette medlems opfattelse acceptabelt at indføre et
forbud.
Et forbud er efter Dansk selskab for Obstetrik og Gynækologis (DSOG) mening ikke på
nuværende tidspunkt løsningen, men der er behov for et mere omfattende tilbud om
hjælp og en bred oplysningskampagne. DSOG forudser, at med forbuddet risikerer
man indirekte at skade de unge kvinder, man netop ønsker at beskytte. Disse kvinder
vil være nødsaget til at opsøge alternative løsninger uden for sundhedsvæsenet for at
få udført et indgreb medførende øget risiko for sårinfektion og senfølger. Det er
DSOGs holdning, at kvinderne bedst hjælpes med et professionelt og multidiscipli-
nært tilbud bestående af bl.a. gynækologer, psykologer og socialrådgivere, og DSOG
står gerne til rådighed ift. at etablere et sådant tilbud.
Indvandrermedicinsk Klinik (IMK) på Hvidovre Hospital støtter lovforslaget, men op-
fordrer til, at Sundheds- og Ældreministeriet samtidig klargør, hvor unge kvinder og
de sundhedsprofessionelle kan få professionel rådgivning og vejledning, når der er
behov for det, f. eks. via landets indvandrermedicinske klinikker. IMK opfordrer end-
videre til, at der udarbejdes oplysningsmateriale til brug for både familier og autorise-
rede sundhedsprofessionelle. IMK deltager gerne i dette oplysningsarbejde.
Institut for Menneskerettigheder anbefaler, at der i lovudkastet mere præcist rede-
gøres for, hvorledes omfanget af undervisningen af fagfolk og ændring af seksualun-
dervisning af unge, vil bidrage til at mane denne myte til jorden. Instituttet anbefaler
endvidere, at det bør overvejes at fastsætte en aldersgrænse, således at det kun er
kirurgiske indgreb på unge kvinder, som vil omfattes af forbuddet.
Jordemoderforeningen støtter forbuddet og noterer sig, at regeringen lægger op til
formidling af viden omkring den kvindelige anatomi til unge mennesker for at fore-
bygge, at ønsket om en konstruktion af hymen opstår.
LVS finder det positivt, at regeringen vil tage initiativer ift. bedre seksualundervisning
og oplysning, som kan bearbejde de holdninger, der gør, at nogle kvinder føler sig
nødsaget til at opsøge kirurgi for konstruktion af hymen. Der er tale om unødig be-
handling, og patienter bør i videst muligt omfang skånes for unødige behandlinger.
LVS finder imidlertid ikke, at et forbud vil løse problemet for de berørte kvinder. Der
bør i stedet sættes ind med nem adgang til tværfaglig støtte og vejledning samt op-
lysningskampanger m.v. Herudover henviser LVS til DSOG og DASAMs høringssvar.
Lægeforeningen støtter ikke det fremsatte forslag. Lægeforingen er enige i, at moti-
vationen for at foretage indgrebet hviler på en forkert opfattelse af den kvindelige
anatomi, og at det ville være bedre, hvis indgrebet hverken blev efterspurgt eller fo-
retaget. Lægeforeningen påpeger, at der mangler grundlæggende viden om, hvad
konsekvenserne af det foreslåede forbud vil være, herunder hvilke konsekvenser det
ville have for de konkrete kvinder, der efterspørger indgrebet. Lægeforeningen fryg-
ter, at et forbud i nogle tilfælde vil forværre situationen yderligere. Lægeforeningen
opfordrer i stedet til, at der iværksættes en bredere indsats med inddragelse af både
social-, psykolog og lægefaglige kompetencer for at hjælpe disse meget sårbare kvin-
Side 9
9
L 141a - 2018-19 (1. samling) - Bilag 1: Høringssvar og høringsnotat, fra sundhedsministeren
2005365_0010.png
der. Og at der parallelt med denne indsats etableres et ordentligt vidensgrundlag om,
hvordan konstruktion af kunstig hymen helt elimineres uden alvorlige negative kon-
sekvenser for en gruppe af kvinder, der eftersøger indgrebet.
Negin Jaafar (NJ), speciallæge i Gynækologi og obstetrik, støtter ikke forslaget om et
forbud, fordi lovforslaget skader de kvinder, som i forvejen er ramt af deres kultur.
Indgrebet efterspørges, fordi deres liv er i fare. Negin Jaafar ser komplikationer efter
indgreb foretaget af folk med manglende kirurgiske kompetencer. Negin Jaafar fore-
slår at etablere et til to centre på landsplan bestående af gynækologer, psykologer,
socialrådgivere samt psykiatere til varetagelse af denne patientgruppe. Det er igen-
nem massiv oplysning på landsplan, at effekten vil kunne ses.
Torsten Brinch finder, at bestemmelsen rettelig hører hjemme i straffeloven, hvor der
allerede findes en bestemmelse, der specifikt forbyder ”fjernelse af kvindelige ydre
kønsorganer helt eller delvis”.
Ministeriets kommentarer:
Høringssvarene viser, at det er en svær problemstilling. Selvom der kan være gode in-
tentioner bag indgrebet i forhold til at afhjælpe kvindernes situation her og nu, er det
hverken en acceptabel eller holdbar løsning. Jomfruhinden som noget, der sprænger
første gang, man har samleje, er nemlig en myte, og når kvinder føler sig nødsaget til
at få foretaget indgreb på baggrund af urealistiske forventninger, der ikke er baseret
på fakta, er der brug for en indsats for at få manet myten i jorden.
Forbuddet skal ses i forlængelse af regeringens øvrige initiativer på området, som al-
lerede er iværksat. Sundhedsministeren har således sammen med udviklingsministe-
ren og ligestillingsministeren skrevet til WHO for at gøre opmærksom på problemstil-
lingen. Sundhedsministeren har også bedt Sundhedsstyrelsen om at sikre, at de ord og
begreber, som styrelsen anvender, er ”up to date” med den nyeste viden og sproglige
udvikling og ikke fastholder et kønsstereotypt billede. I foråret 2018 har uddannelses-
og forskningsministeren også rettet henvendelse til uddannelsesinstitutionerne og op-
fordret til at sikre, at undervisningsmaterialet på blandt andet de sundhedsfaglige ud-
dannelser er opdateret med den korrekte viden om kvinders hymen og reproduktive
sundhed.
Ministeriet tager høringsparternes forslag om mere oplysning om emnet med i de vi-
dere overvejelser.
Med disse bemærkninger finder ministeriet ikke anledning til at ændre forslaget om
forbud mod konstruktion af kunstig hymen.
Side 10
10