Sundheds- og Ældreudvalget 2018-19 (1. samling), Sundheds- og Ældreudvalget 2018-19 (1. samling), Sundheds- og Ældreudvalget 2018-19 (1. samling)
L 141 Bilag 10, L 141 A Bilag 10, L 141 B Bilag 10
Offentligt
2034840_0001.png
Til lovforslag nr.
L 141
Folketinget 2018-19
Betænkning afgivet af Sundheds- og Ældreudvalget den 0. marts 2019
2. udkast
til
Betænkning
over
Forslag til lov om ændring af lov om autorisation af sundhedspersoner og om
sundhedsfaglig virksomhed
(Regulering af nåleakupunktur på brystkassen og forbud mod konstruktion af en kunstig hymen (jomfruhinde))
[af sundhedsministeren (Ellen Trane Nørby)]
1. Ændringsforslag
Enhedslistens medlemmer af udvalget har stillet 4 æn‐
dringsforslag til lovforslaget, herunder om deling af lovfor‐
slaget.
2. Indstillinger
[Udvalget vil stemme for ændringsforslag nr. 1 om deling
af lovforslaget. ]
[Et
flertal
i udvalget (S, DF, V, LA RV og KF ...) indstil‐
ler lovforslag A og B til
vedtagelse uændret.
Flertallet vil
stemme imod ændringsforslag nr. 2-4. ]
[Et
mindretal
i udvalget (EL ...) indstiller det under A
nævnte lovforslag til
vedtagelse
med det under nr. 2 stillede
ændringsforslag. Mindretallet indstiller det under B nævnte
lovforslag til
forkastelse
ved 3. behandling. Mindretallet vil
stemme for de under nr. 3 og 4 stillede ændringsforslag. ]
Inuit Ataqatigiit, Nunatta Qitornai, Tjóðveldi og
Javnaðarflokkurin havde ved betænkningsafgivelsen ikke
medlemmer i udvalget og dermed ikke adgang til at komme
med indstillinger eller politiske bemærkninger i betænknin‐
gen.
En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt
i betænkningen.
3. Politiske bemærkninger
<>
4. Ændringsforslag med bemærkninger
Ændringsforslag
Af et
mindretal
(EL), tiltrådt af et [flertal (det øvrige ud‐
valg):]
a
Ændringsforslag om deling af lovforslaget
1)
Lovforslaget deles i to lovforslag med følgende titler
og indhold:
A.
»Forslag til lov om ændring af lov om autorisation af
sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed (Regu‐
lering af nåleakupunktur på brystkassen)« omfattende § 1,
indledningen, nr. 2, 3 og nr. 4 vedrørende § 79 a, stk. 2, § 2
og § 3.
B.
»Forslag til lov om ændring af lov om autorisation af
sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed (For‐
bud mod konstruktion af kunstig hymen (jomfruhinde))«
omfattende § 1, indledningen, nr. 1 og nr. 4. vedrørende §
79 a, stk. 1, § 2, stk. 1, og § 3.
[Forslag om deling af lovforslaget]
Af et
mindretal
(EL), tiltrådt af <>:
DokumentId
Journalnummer
L 141a - 2018-19 (1. samling) - Bilag 10: 2. udkast til betænkning
2034840_0002.png
2
b
Ændringsforslag til det under A nævnte forslag
Til § 1
2)
I den under
nr. 3
foreslåede
§ 74 a, stk. 3,
indsættes
som
2. punktum:
»Ikke autoriserede sundhedspersoner, der har gennemført
det kursus, der er nævnt i nr. 3, skal tillige have gennemført
en sundhedsmæssig uddannelse på sammenlagt minimum
660 undervisningstimer, hvoraf 250 timer skal omfatte aku‐
punktur, for at kunne udøve nåleakupunktur på brystkas‐
sen.«
[Indførelse af et uddannelseskrav inden for akupunktur som
betingelse for at udøve nåleakupunktur på brystkassen for
personer uden en sundhedsfaglig autorisation]
c
Ændringsforslag til det under B nævnte forslag
Til § 1
3)
Nr. 1
affattes således:
»Kapitel 25 a
Afsnit III a Skærpet oplysningspligt for enhver, der
tilbyder konstruktion af en kunstig hymen
§ 72 a.
Enhver, der tilbyder konstruktion af en kunstig hy‐
men for skedeindgangen, har en skærpet oplysningspligt om
hymens anatomi og mulige konsekvenser af indgrebet.«
[Indførelse af en skærpet oplysningspligt for enhver, der til‐
byder konstruktion af en kunstig hymen]
4)
Den under
nr. 4
foreslåede
§ 79 a stk. 1,
affattes såle‐
des:
Ȥ 79 a.
Den, der tilbyder konstruktion af en kunstig hy‐
men for skedeindgangen uden at overholde oplysningsplig‐
ten i § 72 a, straffes med bøde.«
[Konsekvensændring som følge af indførelse af en skærpet
oplysningspligt for enhver, der tilbyder konstruktion af en
kunstig hymen]
Bemærkninger
Til nr. 1
Det foreslås, at lovforslaget opdeles i to lovforslag såle‐
des, at et lovforslag omfatter regler om regulering af nålea‐
kupunktur på brystkassen, og et lovforslag omfatter regler
om forbud mod konstruktion af kunstig hymen (jomfruhin‐
de).
Efter en opdeling af lovforslaget som foreslået vil det ene
lovforslag have titlen »Forslag til lov om ændring af lov om
autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig
virksomhed (Regulering af nåleakupunktur på brystkassen)«
og omfatte § 1, indledningen, nr. 2, 3 og nr. 4 vedrørende §
79 a, stk. 2, § 2 og § 3 i det oprindelige lovforslag. Der er
tale om de dele af lovforslaget, der omhandler regulering af
nåleakupunktur på brystkassen.
Det andet lovforslag vil have titlen »Forslag til lov om
ændring af lov om autorisation af sundhedspersoner og om
sundhedsfaglig virksomhed (Forbud mod konstruktion af
kunstig hymen (jomfruhinde))« og omfatte § 1, indlednin‐
gen, nr. 1 og nr. 4. vedrørende § 79 a, stk. 1, § 2, stk. 1, og §
3 i det oprindelige lovforslag. Der er tale om de dele af lov‐
forslaget, der omhandler forbud mod konstruktion af kunstig
hymen (jomfruhinde).
Til nr. 2
Efter § 74, stk. 3, i lov om autorisation af sundhedsperso‐
ner og om sundhedsfaglig virksomhed (autorisationsloven)
er nåleakupunktur undtaget fra lægernes forbeholdte virk‐
somhedsområde i stk. 2. Bestemmelsen blev indført ved lov
nr. 451 af 22. maj 2006. Nåleakupunktur var hidtil blevet
kategoriseret som et »operativt indgreb«, hvilket indebar, at
alene læger (og tandlæger) – og disses medhjælp – lovligt
kunne udføre akupunkturbehandling.
Baggrunden for, at nåleakupunktur blev undtaget fra §
74, stk. 2, og herefter kunne foretages af alle, det vil sige
personer med og uden autorisation var, at Sundhedsstyrelsen
i et notat af 3. januar 2000 om retlige og sundhedsfaglige
problemstillinger i forbindelse med ikke-lægers brug af nå‐
leakupunktur i behandlingsøjemed havde tilkendegivet, at
det burde overvejes at lempe adgangen til at udføre aku‐
punktur.
Med ændringsforslaget indføres der et krav om, at sund‐
hedspersoner uden en sundhedsfaglig autorisation, der øn‐
sker at udøve nåleakupunktur på brystkassen, udover at have
gennemført kurset i forebygge, erkende og håndtere skader
på lungerne efter akupunktur på brystkassen tillige skal have
gennemført et kursus, der svarer til de krav, der stilles til re‐
gistrerede alternative behandlere.
Ændringsforslaget medfører, at denne persongruppe tilli‐
ge vil skulle have gennemført en sundhedsmæssig uddannel‐
se på minimum 660 undervisningstimer. Uddannelsen vil
skulle omfatte minimum 250 undervisningstimer i det pri‐
mære fagområde, i dette tilfælde akupunktur.
Til nr. 3
Efter det foreslåede afsnit III a, kapitel 25 a og § 72 a, er
det ikke tilladt at konstruere en kunstig hymen for skedeind‐
gangen.
Det foreslås, at det foreslåede afsnit III a, kapitel 25 a og
§ 72 a, ændres således, at der i stedet indføres en skærpet
oplysningspligt for enhver, der tilbyder konstruktion af en
kunstig hymen for skedeindgangen.
Forslaget indebærer, at enhver, der tilbyder konstruktion
af kunstig hymen, pålægges en skærpet oplysningspligt. Det
vil sige, at eksempelvis sygehuse og klinikker, der tilbyder
konstruktion af en kunstig hymen, skal oplyse brugerne om
hymens anatomi, der er fagligt korrekt, og alle de mulige
konsekvenser af indgrebet, herunder at indgrebet ikke er ga‐
ranti for blødning.
Der skal bl.a. oplyses om, at hymen består af fleksible
slimhindefolder og ser forskellig ud fra kvinde til kvinde, at
idéen om hymen som en intakt hinde, der dækker skedeind‐
gangen og springer ved første samleje, er en myte, at hymen
L 141a - 2018-19 (1. samling) - Bilag 10: 2. udkast til betænkning
2034840_0003.png
3
for mange kvinder hverken vil briste eller bløde ved første
samleje, at indgrebet ikke er garanti for, at kvinden bløder
første gang, hun har samleje efter indgrebet, at det ikke ved
en undersøgelse kan ses, om kvinden har haft et samleje, og
at indgrebet kan medføre komplikationer i form af blødning,
infektion og smertefuld ardannelse m.m.
Den skærpede oplysningspligt indebærer, at enhver, der
tilbyder konstruktion af kunstig hymen, både på deres hjem‐
mesider, ved den første kontakt med den pågældende kvinde
og lige forud for indgrebet, skal oplyse kvinden om bl.a.
ovennævnte forhold.
Oplysningspligten vil gælde for enhver, herunder offent‐
lige og private sygehuse og klinikker.
Til nr. 4
Efter det foreslåede § 79 a, stk. 1, straffes den, der kon‐
struerer en kunstig hymen for skedeindgangen, med bøde.
Som følge af den foreslåede indførelse af en skærpet op‐
lysningspligt for enhver, der tilbyder konstruktion af en
kunstig hymen for skedeindgangen, i det foreslåede afsnit
III a, kapitel 25 a og § 72 a, foreslås en konsekvensændring
af den foreslåede straffebestemmelse.
Med det foreslåede § 79 a, stk. 1, foreslås det, at den, der
tilbyder konstruktion af en kunstig hymen for skedeindgan‐
gen uden at overholde oplysningspligten i § 72 a, straffes
med bøde.
Bestemmelsen medfører, at enhver, herunder offentlige
og private sygehuse og klinikker, der tilbyder konstruktion
af en kunstig hymen uden at overholde oplysningspligten,
vil kunne straffes med bøde.
Det vurderes, at straffen for overtrædelse af de foreslåede
bestemmelser ikke bør være lavere end en bøde på 10.000
kr.
Fastsættelsen af bødestørrelsen vil fortsat bero på dom‐
stolenes konkrete vurdering i det enkelte tilfælde af samtlige
omstændigheder i sagen, og det angivne strafniveau vil kun‐
ne fraviges i op- og nedgående retning, hvis der i den kon‐
krete sag foreligger skærpende eller formildende omstæn‐
digheder, jf. herved de almindelige regler om straffens fast‐
sættelse i straffelovens kapitel 10.
5. Udvalgsarbejdet
Lovforslaget blev fremsat den 24. januar 2019 og var til
1. behandling den 8. februar 2019. Lovforslaget blev efter 1.
behandling henvist til behandling i Sundheds- og Ældreud‐
valget.
Oversigt over lovforslagets sagsforløb og dokumenter
Lovforslaget og dokumenterne i forbindelse med ud‐
valgsbehandlingen kan læses under lovforslaget på Folketin‐
gets hjemmeside www.ft.dk.
Møder
Udvalget har behandlet lovforslaget i [3] møder.
Høringssvar
Et udkast til lovforslaget har inden fremsættelsen været
sendt i høring, og sundhedsministeren sendte den 6. novem‐
ber 2018 dette udkast til udvalget, jf. Sundheds- og Ældre‐
udvalget, alm. del – bilag 70. Den 24. januar 2019 sendte
sundhedsministeren høringssvarene og et høringsnotat til
udvalget.
Bilag
Under udvalgsarbejdet er der omdelt 9 bilag på lovforsla‐
get.
Skriftlige henvendelser
Udvalget har under udvalgsarbejdet modtaget 5 skriftlige
henvendelser om lovforslaget.
Deputationer
Udvalget har under udvalgsarbejdet modtaget 1 deputa‐
tion, der mundtligt har redegjort for deres holdning til lov‐
forslaget.
Spørgsmål
Udvalget har under udvalgsarbejdet stillet 23 spørgsmål
til sundhedsministeren til skriftlig besvarelse, som ministe‐
ren har besvaret.
Liselott Blixt (DF)
fmd.
Karin Nødgaard (DF) Karina Adsbøl (DF) Susanne Eilersen (DF) Jeppe Jakobsen (DF)
Jan Erik Messmann (DF) Jane Heitmann (V) Hans Christian Schmidt (V) Hans Andersen (V) Martin Geertsen (V)
Thomas Danielsen (V) Jacob Jensen (V) Laura Lindahl (LA) May-Britt Kattrup (LA) Mette Abildgaard (KF)
Astrid Krag (S) Flemming Møller Mortensen (S) Malte Larsen (S) Julie Skovsby (S)
nfmd.
Karin Gaardsted (S)
Lea Wermelin (S) Yildiz Akdogan (S) Peder Hvelplund (EL) Finn Sørensen (EL) Pernille Schnoor (ALT) Torsten Gejl (ALT)
Lotte Rod (RV) Kirsten Normann Andersen (SF) Trine Torp (SF)
Inuit Ataqatigiit, Nunatta Qitornai, Tjóðveldi og Javnaðarflokkurin havde ikke medlemmer i udvalget.
Socialdemokratiet (S)
Dansk Folkeparti (DF)
46
37
Socialistisk Folkeparti (SF)
Det Konservative Folkeparti (KF)
7
6
L 141a - 2018-19 (1. samling) - Bilag 10: 2. udkast til betænkning
2034840_0004.png
4
Venstre, Danmarks Liberale Parti (V)
Enhedslisten (EL)
Liberal Alliance (LA)
Alternativet (ALT)
Radikale Venstre (RV)
34
14
13
10
8
Inuit Ataqatigiit (IA)
Nunatta Qitornai (NQ)
Tjóðveldi (T)
Javnaðarflokkurin (JF)
1
1
1
1