Sundheds- og Ældreudvalget 2018-19 (1. samling), Sundheds- og Ældreudvalget 2018-19 (1. samling), Sundheds- og Ældreudvalget 2018-19 (1. samling)
L 141 Bilag 11, L 141 A Bilag 11, L 141 B Bilag 11
Offentligt
2037642_0001.png
Til lovforslag nr.
L 141
Folketinget 2018-19
Betænkning afgivet af Sundheds- og Ældreudvalget den 26. marts 2019
Betænkning
over
Forslag til lov om ændring af lov om autorisation af sundhedspersoner og om
sundhedsfaglig virksomhed
(Regulering af nåleakupunktur på brystkassen og forbud mod konstruktion af en kunstig hymen (jomfruhinde))
[af sundhedsministeren (Ellen Trane Nørby)]
1. Ændringsforslag
Enhedslistens medlemmer af udvalget har stillet 5 æn‐
dringsforslag til lovforslaget, herunder om deling af lovfor‐
slaget.
2. Indstillinger
Udvalget
vil stemme for ændringsforslag nr. 1 om deling
af lovforslaget.
Et
flertal
i udvalget (S, DF og RV) indstiller lovforslag A
og B til
vedtagelse
med de under nr. 2, 3 og 5 stillede æn‐
dringsforslag. Flertallet vil stemme imod ændringsforslag
nr. 4.
Et
mindretal
i udvalget (V, LA og KF) indstiller lovfor‐
slag A og B til
vedtagelse
med de under nr. 3 og 5 stillede
ændringsforslag. Mindretallet vil stemme imod ændringsfor‐
slag nr. 2 og 4.
Et
andet mindretal
i udvalget (EL, ALT og SF) indstiller
lovforslag A og B til
vedtagelse
med de stillede ændrings‐
forslag.
Inuit Ataqatigiit, Nunatta Qitornai, Tjóðveldi og
Javnaðarflokkurin havde ved betænkningsafgivelsen ikke
medlemmer i udvalget og dermed ikke adgang til at komme
med indstillinger eller politiske bemærkninger i betænknin‐
gen.
En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt
i betænkningen.
3. Politiske bemærkninger
Enhedslisten
Enhedslistens medlemmer af udvalget er helt enige i, at
myten om en jomfruhinde er dybt skadelig og kan få store
konsekvenser for unge kvinder. Det er helt afgørende at
styrke informations- og oplysningsindsatsen og at sikre
hjælp og støtte til de kvinder og familier, der måtte være un‐
derlagt denne myte.
Derfor har EL først og fremmest arbejdet for at styrke in‐
formations- og oplysningsindsatsen og i den forbindelse
fremsat et ændringsforslag, der ville pålægge klinikker, der
måtte tilbyde konstruktion af kunstig hymen, en skærpet op‐
lysnings- og informationspligt, ud over det krav om infor‐
meret samtykke, der allerede gælder for personer ansat i
sundhedsvæsenet. Erfaringer viser, at information og oplys‐
ning netop afholder langt de fleste kvinder, der måtte over‐
veje indgrebet, fra at få det foretaget. Desværre har det ikke
været muligt at samle flertal bag dette ændringsforslag.
Socialistisk Folkeparti
Socialistisk Folkepartis medlemmer af udvalget deler for‐
slagets intentioner om ved forbud mod konstruktion af kuns‐
tig hymen at signalere, at det er en myte, at der skulle eksi‐
stere en jomfruhinde. SF mener imidlertid, at forslaget alene
er symptombehandling af de bagvedliggende årsager til, at
kvinder efterspørger rekonstruktion af hymen. SF vil derfor
arbejde for oplysningskampagner m.v., som er målrettet mil‐
jøer, hvor myten om jomfruhinden har forårsaget, at frygt‐
somme kvinder i hemmelighed har søgt hjælp til rekonstruk‐
tion af hymen. SF vil samtidig arbejde for at højne sikkerhe‐
den for kvinder, som lever i miljøer, hvor myten om jom‐
fruhinden fortsat håndhæves.
4. Ændringsforslag med bemærkninger
Ændringsforslag
Af et
mindretal
(EL), tiltrådt af et
flertal
(det øvrige ud‐
valg):
AX023358
L 141a - 2018-19 (1. samling) - Bilag 11: Betænkning afgivet den 26. marts 2019
2037642_0002.png
2
a
Ændringsforslag om deling af lovforslaget
1)
Lovforslaget deles i to lovforslag med følgende titler
og indhold:
A.
»Forslag til lov om ændring af lov om autorisation af
sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed (Regu‐
lering af nåleakupunktur på brystkassen)« omfattende § 1,
nr. 2-4, og §§ 2 og 3.
B.
»Forslag til lov om ændring af lov om autorisation af
sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed (For‐
bud mod konstruktion af en kunstig hymen (jomfruhinde))«
omfattende § 1, nr. 1 og 4, § 2, stk. 1, og § 3.
[Forslag om deling af lovforslaget]
b
Ændringsforslag til det under A nævnte forslag
Til § 1
Af et
mindretal
(EL), tiltrådt af et
flertal
(S, DF, ALT, SF
og RV):
2)
I den under
nr. 3
foreslåede
§ 74 a, stk. 3,
indsættes
som
2. pkt.:
»Ikke autoriserede sundhedspersoner, der har gennemført
det kursus, der er nævnt i stk. 2, nr. 3, skal tillige have gen‐
nemført en sundhedsmæssig uddannelse på sammenlagt mi‐
nimum 660 undervisningstimer, hvoraf 250 timer skal om‐
fatte akupunktur, for at kunne udøve nåleakupunktur på
brystkassen.«
[Indførelse af et uddannelseskrav inden for akupunktur som
betingelse for at udøve nåleakupunktur på brystkassen for
personer uden en sundhedsfaglig autorisation]
Af et
mindretal
(EL), tiltrådt af et
flertal
(det øvrige ud‐
valg):
3)
Nr. 4
affattes således:
»4.
Efter § 79 indsættes:
Ȥ 79 a.
Den, der i strid med § 74 a, stk. 2, udfører nålea‐
kupunktur på brystkassen, straffes med bøde.««
[Konsekvensændring af ændringsforslag nr. 1]
c
Ændringsforslag til det under B nævnte forslag
Til § 1
Af et
mindretal
(EL), tiltrådt af et
mindretal
(ALT og SF):
4)
Efter afsnit III indsættes:
»Afsnit III a
Skærpet oplysningspligt for enhver, der tilbyder
konstruktion af en kunstig hymen
Kapitel 25 a
§ 72 a.
Enhver, der tilbyder konstruktion af en kunstig hy‐
men for skedeindgangen, har en skærpet oplysningspligt om
hymens anatomi og mulige konsekvenser af indgrebet.«
[Indførelse af en skærpet oplysningspligt for enhver, der til‐
byder konstruktion af en kunstig hymen]
Af et
mindretal
(EL), tiltrådt af et
flertal
(det øvrige ud‐
valg):
5)
Nr. 4
affattes således:
»4.
Efter § 79 indsættes:
Ȥ 79 a.
Den, der i strid med § 72 a konstruerer en kuns‐
tig hymen for skedeindgangen, straffes med bøde.««
[Konsekvensændring af ændringsforslag nr. 1]
Bemærkninger
Til nr. 1, 3 og 5
Det foreslås, at lovforslaget opdeles i to lovforslag, såle‐
des at et lovforslag omfatter regler om regulering af nålea‐
kupunktur på brystkassen og et lovforslag omfatter regler
om forbud mod konstruktion af en kunstig hymen (jomfru‐
hinde).
Efter en opdeling af lovforslaget som foreslået vil det ene
lovforslag have titlen »Forslag til lov om ændring af lov om
autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig
virksomhed (Regulering af nåleakupunktur på brystkassen)«
og omfatte § 1, indledningen, nr. 2 og 3 og nr. 4 vedrørende
§ 79 a, stk. 2, og §§ 2 og 3 i det oprindelige lovforslag. Der
er tale om de dele af lovforslaget, der omhandler regulering
af nåleakupunktur på brystkassen.
Det andet lovforslag vil have titlen »Forslag til lov om
ændring af lov om autorisation af sundhedspersoner og om
sundhedsfaglig virksomhed (Forbud mod konstruktion af en
kunstig hymen (jomfruhinde))« og omfatte § 1, indlednin‐
gen, nr. 1 og nr. 4 vedrørende § 79 a, stk. 1, § 2, stk. 1, og §
3 i det oprindelige lovforslag. Der er tale om de dele af lov‐
forslaget, der omhandler forbud mod konstruktion af en
kunstig hymen (jomfruhinde).
Til nr. 2
Efter § 74, stk. 3, i lov om autorisation af sundhedsperso‐
ner og om sundhedsfaglig virksomhed (autorisationsloven)
er nåleakupunktur undtaget fra lægernes forbeholdte virk‐
somhedsområde i stk. 2. Bestemmelsen blev indført ved lov
nr. 451 af 22. maj 2006. Nåleakupunktur var hidtil blevet
kategoriseret som et operativt indgreb, hvilket indebar, at
alene læger og tandlæger og disses medhjælp lovligt kunne
udføre akupunkturbehandling.
Baggrunden for, at nåleakupunktur blev undtaget fra §
74, stk. 2, og herefter kunne foretages af alle, det vil sige
personer med og uden autorisation, var, at Sundhedsstyrel‐
sen i et notat af 3. januar 2000 om retlige og sundhedsfagli‐
L 141a - 2018-19 (1. samling) - Bilag 11: Betænkning afgivet den 26. marts 2019
2037642_0003.png
3
ge problemstillinger i forbindelse med ikkelægeuddannedes
brug af nåleakupunktur i behandlingsøjemed havde tilkende‐
givet, at det burde overvejes at lempe adgangen til at udføre
akupunktur.
Med ændringsforslaget indføres der et krav om, at sund‐
hedspersoner uden en sundhedsfaglig autorisation, der øn‐
sker at udøve nåleakupunktur på brystkassen, ud over at ha‐
ve gennemført kurset i at forebygge, erkende og håndtere
skader på lungerne efter akupunktur på brystkassen tillige
skal have gennemført et kursus, der svarer til de krav, der
stilles til registrerede alternative behandlere.
Ændringsforslaget medfører, at denne persongruppe tilli‐
ge vil skulle have gennemført en sundhedsmæssig uddannel‐
se på minimum 660 undervisningstimer. Uddannelsen vil
skulle omfatte minimum 250 undervisningstimer i det pri‐
mære fagområde, i dette tilfælde akupunktur.
Til nr. 4
Efter det foreslåede afsnit III a, kapitel 25 a og § 72 a er
det ikke tilladt at konstruere en kunstig hymen for skedeind‐
gangen.
Det foreslås, at det foreslåede afsnit III a, kapitel 25 a og
§ 72 a ændres således, at der i stedet indføres en skærpet op‐
lysningspligt for enhver, der tilbyder konstruktion af en
kunstig hymen for skedeindgangen.
Forslaget indebærer, at enhver, der tilbyder konstruktion
af kunstig hymen, pålægges en skærpet oplysningspligt. Det
vil sige, at eksempelvis sygehuse og klinikker, der tilbyder
konstruktion af en kunstig hymen, skal give brugerne fagligt
korrekt oplysning om hymens anatomi og om alle de mulige
konsekvenser af indgrebet, herunder at indgrebet ikke er ga‐
ranti for blødning.
Der skal bl.a. oplyses om, at hymen består af fleksible
slimhindefolder og ser forskellig ud fra kvinde til kvinde, at
idéen om hymen som en intakt hinde, der dækker skedeind‐
gangen og springer ved første samleje, er en myte, at hymen
for mange kvinder hverken vil briste eller bløde ved første
samleje, at indgrebet ikke er garanti for, at kvinden bløder,
første gang hun har samleje efter indgrebet, at det ikke ved
en undersøgelse kan ses, om kvinden har haft et samleje, og
at indgrebet kan medføre komplikationer i form af blødning,
infektion og smertefuld ardannelse m.m.
Den skærpede oplysningspligt indebærer, at enhver, der
tilbyder konstruktion af kunstig hymen, både på deres hjem‐
mesider, ved den første kontakt med den pågældende kvinde
og lige forud for indgrebet, skal oplyse kvinden om bl.a.
ovennævnte forhold.
Oplysningspligten vil gælde for enhver, herunder offent‐
lige og private sygehuse og klinikker.
Hvis ændringsforslaget vedtages, vil forslagsstillerne stil‐
le konsekvensændringsforslag til titlen og til strafbestem‐
melser.
5. Udvalgsarbejdet
Lovforslaget blev fremsat den 24. januar 2019 og var til
1. behandling den 8. februar 2019. Lovforslaget blev efter 1.
behandling henvist til behandling i Sundheds- og Ældreud‐
valget.
Oversigt over lovforslagets sagsforløb og dokumenter
Lovforslaget og dokumenterne i forbindelse med ud‐
valgsbehandlingen kan læses under lovforslaget på Folketin‐
gets hjemmeside www.ft.dk.
Møder
Udvalget har behandlet lovforslaget i 3 møder.
Høringssvar
Et udkast til lovforslaget har inden fremsættelsen været
sendt i høring, og sundhedsministeren sendte den 6. novem‐
ber 2018 dette udkast til udvalget, jf. Sundheds- og Ældre‐
udvalget, alm. del – bilag 70. Den 24. januar 2019 sendte
sundhedsministeren høringssvarene og et høringsnotat til
udvalget.
Bilag
Under udvalgsarbejdet er der omdelt 10 bilag på lovfor‐
slaget.
Skriftlige henvendelser
Udvalget har under udvalgsarbejdet modtaget 5 skriftlige
henvendelser om lovforslaget.
Deputationer
Udvalget har under udvalgsarbejdet modtaget 1 deputa‐
tion, der mundtligt har redegjort for deres holdning til lov‐
forslaget.
Spørgsmål
Udvalget har under udvalgsarbejdet stillet 23 spørgsmål
til sundhedsministeren til skriftlig besvarelse, som ministe‐
ren har besvaret.
Liselott Blixt (DF)
fmd.
Karin Nødgaard (DF) Karina Adsbøl (DF) Susanne Eilersen (DF) Jeppe Jakobsen (DF)
Jan Erik Messmann (DF) Jane Heitmann (V) Hans Christian Schmidt (V) Hans Andersen (V) Martin Geertsen (V)
Thomas Danielsen (V) Jacob Jensen (V) Laura Lindahl (LA) May-Britt Kattrup (LA) Mette Abildgaard (KF)
Astrid Krag (S) Flemming Møller Mortensen (S) Malte Larsen (S) Julie Skovsby (S)
nfmd.
Karin Gaardsted (S)
Lea Wermelin (S) Yildiz Akdogan (S) Peder Hvelplund (EL) Finn Sørensen (EL) Pernille Schnoor (ALT) Torsten Gejl (ALT)
Lotte Rod (RV) Kirsten Normann Andersen (SF) Trine Torp (SF)
L 141a - 2018-19 (1. samling) - Bilag 11: Betænkning afgivet den 26. marts 2019
2037642_0004.png
4
Inuit Ataqatigiit, Nunatta Qitornai, Tjóðveldi og Javnaðarflokkurin havde ikke medlemmer i udvalget.
Socialdemokratiet (S)
Dansk Folkeparti (DF)
Venstre, Danmarks Liberale Parti (V)
Enhedslisten (EL)
Liberal Alliance (LA)
Alternativet (ALT)
Radikale Venstre (RV)
46
37
34
14
13
10
8
Socialistisk Folkeparti (SF)
Det Konservative Folkeparti (KF)
Inuit Ataqatigiit (IA)
Nunatta Qitornai (NQ)
Tjóðveldi (T)
Javnaðarflokkurin (JF)
7
6
1
1
1
1