Sundheds- og Ældreudvalget 2018-19 (1. samling), Sundheds- og Ældreudvalget 2018-19 (1. samling), Sundheds- og Ældreudvalget 2018-19 (1. samling)
L 141 Bilag 12, L 141 A Bilag 12, L 141 B Bilag 12
Offentligt
2039412_0001.png
Holbergsgade 6
DK-1057 København K
T +45 7226 9000
F +45 7226 9001
M sum@sum.dk
W sum.dk
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
Dato: 02-04-2019
Enhed: JURPSYK
Sagsbeh.: SUMBGB
Sagsnr.: 1802690
Dok. nr.: 875132
I betænkning over forslag til lov om ændring af lov om autorisation af sundhedsper-
soner og om sundhedsfaglig virksomhed (Regulering af nåleakupunktur på brystkas-
sen og forbud mod konstruktion af kunstig hymen (jomfruhinde)) afgivet af Sund-
heds- og Ældreudvalget den 26. marts 2019 fremgår følgende ændringsforslag stillet
af Enhedslisten:
”Ikke autoriserede sundhedspersoner,
der har gennemført det kursus, der er nævnt i
stk. 2, nr. 3, skal tillige have gennemført en sundhedsmæssig uddannelse på sammen-
lagt minimum 660 undervisningstimer, hvoraf 250 timer skal omfatte akupunktur, for
at kunne udøve nåleakupunktur på
brystkassen”.
Af betænkningen fremgår endvidere, at ændringsforslaget er tiltrådt af et flertal (S,
DF, ALT, SF og RV).
Sundheds- og Ældreministeriet har forelagt spørgsmålet om, hvorvidt ændringsforsla-
get giver anledning til overvejelser i forhold til grundlovens § 73 om ekspropriation,
for Justitsministeriet, der har oplyst følgende:
”Grundlovens § 73, stk. 1, har følgende ordlyd:
Ӥ
73. Ejendomsretten er ukrænkelig. Ingen kan tilpligtes at afstå sin ejen-
dom, uden hvor almenvellet kræver det. Det kan kun ske ifølge lov og mod
fuldstændig erstatning.”
Grundlovens ejendomsbegreb er meget bredt. Det antages, at også udøvelse
af næring, der ikke umiddelbart hviler på en lov mv., men som uden videre kan
udøves af enhver
hvilket efter gældende ret er tilfældet for nåleakupunktur
på brystkassen
kan være en beskyttet ret efter grundlovens § 73.
Selvom en rettighed er beskyttet af grundlovens § 73, betyder det ikke uden
videre,
at ethvert indgreb i rettigheden har karakter af ekspropriation ”afstå-
else”
. Der kan således foretages en række indgreb i beskyttede rettigheder,
uden at der af den grund er tale om ekspropriation. Der tales i så fald om er-
statningsfri regulering. Afgørelsen af, om der er tale om ekspropriation eller
erstatningsfri regulering, beror efter retspraksis på et samlet skøn over indgre-
bets beskaffenhed. Som momenter, der må tillægges betydning ved udøvelsen
af dette skøn, peges navnlig på indgrebets formål, i hvilken grad indgrebet er
generelt eller konkret (herunder om det rammer mange eller få rettighedsha-
vere), indgrebets intensitet, om indgrebet angår en fremtidig eller en aktuel
L 141a - 2018-19 (1. samling) - Bilag 12: Opfølgningen på betænkningen, fra sundhedsministeren
råden, og om der er tale om en tilintetgørelse af rettigheden eller en overfø-
relse til andre fysiske eller juridiske personer.
Ændringsforslaget indebærer, at der som betingelse for udøvelse af nåleaku-
punktur på brystkassen indføres et krav om gennemførelse af en sundheds-
mæssig uddannelse på minimum 660 undervisningstimer, hvoraf mindst 250
skal omhandle akupunktur. Personer, som ikke allerede opfylder denne betin-
gelse vil, sammenholdt med lovforslagets ikrafttrædelsesbestemmelse, skulle
opfylde betingelsen ved lovens ikrafttræden, som ifølge lovforslagets § 2, stk.
1, vil finde sted den 1. juli 2019.
Justitsministeriet bemærker, at det navnlig taler imod at anse det foreslåede
krav for ekspropriativt, at der vil være tale om en generel regulering af en virk-
somhed, der er undergivet fri næring, og at indgrebet vil være båret af saglige,
almene hensyn.
Der vil imidlertid kunne blive tale om et efter omstændighederne ganske in-
tensivt indgreb over for behandlere, der i dag ernærer sig ved udøvelse af nå-
leakupunktur på brystkassen, og som ikke opfylder det foreslåede uddannel-
seskrav. Der foreligger ikke oplysninger om de enkelte behandleres situation,
som gør det muligt at foretage en nærmere vurdering. Eftersom det må for-
ventes, at en betydelig andel af denne gruppe af behandlere i praksis ikke vil
kunne nå at opfylde det foreslåede uddannelseskrav inden lovens ikrafttræ-
den, er det efter Justitsministeriets opfattelse på det foreliggende grundlag
sandsynligt, at ændringsforslaget vil kunne ramme enkelte behandlere så
hårdt, at den foreslåede ændring vil kunne indebære ekspropriation.
Som anført ovenfor indebærer grundlovens § 73, stk. 1, at ekspropriation
alene kan gennemføres ifølge lov, og at der skal ydes fuldstændig erstatning.
Hvis lovgivningsmagten ønsker, at lovforslaget skal give mulighed for ekspro-
priation, hvis der måtte foreligge sådanne tilfælde som netop nævnt, bør der
derfor tilvejebringes hjemmel til at udbetale erstatning til den gruppe perso-
ner, for hvem ændringsforslaget måtte vise sig at udgøre et ekspropriativt ind-
greb.
Hvis lovgivningsmagten
ikke
ønsker, at lovforslaget skal give mulighed for ek-
spropriation, vil der kunne indføres hjemmel til en dispensationsordning, hvor-
efter nuværende akupunktører efter ansøgning og efter en konkret vurdering
kan fritages for uddannelseskravet, således at dette vil gælde på et senere
tidspunkt end 1. juli 2019, hvis det foreslåede uddannelseskrav ellers ville ud-
gøre et ekspropriativt indgreb over for ansøgeren. Der vil også kunne indføres
en generel overgangsordning, der sikrer, at de berørte behandlere gives mulig-
hed for at opfylde det foreslåede uddannelseskrav inden for en nærmere be-
stemt årrække efter
lovforslagets ikrafttræden.”
Sundheds- og Ældreministeriet kan på den baggrund pege på følgende muligheder for
at tage højde for, at en eventuel vedtagelse af ændringsforslaget vil kunne indebære
ekspropriation:
at der ved et yderligere ændringsforslag skabes hjemmel til at udbetale er-
statning ved eventuel ekspropriation,
Side 2
L 141a - 2018-19 (1. samling) - Bilag 12: Opfølgningen på betænkningen, fra sundhedsministeren
at der ved et yderligere ændringsforslag etableres en dispensationsordning,
således at der i konkrete tilfælde gives mulighed for at dispensere fra ord-
ningens ikrafttrædelsestidspunkt, hvis det foreslåede uddannelseskrav ellers
vurderes at ville indebære et ekspropriativt indgreb over for ansøgeren, eller
at der ved et yderligere ændringsforslag etableres en overgangsordning,
hvorefter uddannelseskravet først skal opfyldes efter en nærmere bestemt
årrække.
Sundheds- og Ældreministeriet bistår gerne ved udformningen af et sådant yderligere
ændringsforslag.
Afhængigt af, hvilken løsning der eventuelt måtte vælges, skal jeg gøre opmærksom
på, at ændringsforslaget vurderes at måtte have økonomiske konsekvenser enten i
form af erstatning på grund af risikoen for ekspropriation eller økonomiske konse-
kvenser for erhvervslivet ved valg af dispensationsordning eller overgangsordning.
Jeg vil derfor foreslå, at lovforslagets del om akupunkturbehandling henvises tilbage
til udvalget efter 2. behandlingen med henblik på yderligere drøftelse og tilpasning af
lovforslaget inden 3. behandlingen.
Med venlig hilsen
Ellen Trane Nørby
/
Birgitte Gram Blenstrup
Side 3