Sundheds- og Ældreudvalget 2018-19 (1. samling)
L 141 A Bilag 14
Offentligt
2040572_0001.png
Sundheds- og Ældreministeriet
Enhed: JURPSYK
Sagsbeh.: SUMBGB
Koordineret med:
Sagsnr.: 1802690
Dok. nr.: 876087
Dato: 03-04-2019
Ændringsforslag
til 3. behandling af
Lov om ændring af lov om autorisation af sundhedspersoner og om
sundhedsfaglig virksomhed (Regulering af nåleakupunktur på brystkassen)
(L 141 A)
Af
Sundheds- og Ældreudvalget
tiltrådt af …
Til § 1
01)
I den under
nr. 3
foreslåede
§ 79 a
indsættes efter »§ 74 a, stk. 2,«:
»og stk. 3, 2. pkt.«
[Konsekvensændring]
Til § 2
02)
Efter stk. 2 indsættes som
stk. 3:
»Stk. 3.
Ikke autoriserede sundhedspersoner, der ved lovens ikrafttræden udøver
virksomhed med nåleakupunktur på brystkassen, kan uden at have gennemført den i § 74
a, stk. 3, 2. pkt. i lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig
virksomhed nævnte sundhedsmæssige uddannelse fortsat foretage nåleakupunktur på
brystkassen frem til den 30. juni 2024. Tilsvarende gælder for ikke autoriserede
sundhedspersoner, der etablerer sig som akupunktør efter lovens ikrafttræden og inden
den 30. juni 2024.
[Overgangsordning for ikke autoriserede sundhedspersoner, der udfører nåleakupunktur
på brystkassen]
Bemærkninger
Til nr. 01
Som konsekvens af, at der indføres et yderligere uddannelseskrav for ikke autoriserede
sundhedspersoner ændres straffebestemmelsen i § 79 a, således at ikke autoriserede
sundhedspersoner, der udfører nåleakupunktur på brystkassen uden at have gennemført
den sundhedsmæssige uddannelse, der er nævnt i § 74 a, stk. 3, 2. pkt., kan straffes med
bøde.
Til nr. 02
L 141a - 2018-19 (1. samling) - Bilag 14: Forslag til ændringsforslag, fra sundhedsministeren
Efter § 74, stk. 3, i lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig
virksomhed (autorisationsloven) er nåleakupunktur undtaget fra lægernes forbeholdte
virksomhedsområde i stk. 2. Dette medfører, at nåleakupunktur kan udføres af alle uden
krav om uddannelse. Dette gælder også nåleakupunktur på brystkassen.
Med ændringsforslaget foreslås det, at ikke autoriserede sundhedspersoner, der ved
lovens ikrafttræden udøver virksomhed med nåleakupunktur på brystkassen, fortsat kan
foretage nåleakupunktur på brystkassen frem til den 30. juni 2024 uden at have
gennemført den sundhedsmæssige uddannelse, som er nævnt i den foreslåede § 74 a, stk.
3, 2. pkt. Tilsvarende gælder ikke autoriserede sundhedspersoner, der etablerer sig som
akupunktør efter lovens ikrafttræden og inden den 30. juni 2024.
Af § 74, stk. 3, 2. pkt. fremgår det, at ikke autoriserede sundhedspersoner udover at have
gennemført et kursus i at forebygge, erkende og håndtere komplikationer ved
nåleakupunktur på brystkassen tillige skal have gennemført en sundhedsmæssig
uddannelse på minimum 660 undervisningstimer, hvoraf minimum 250 timer skal være i
akupunktur. Indholdet af uddannelsen skal svare til de krav, der gælder for akupunktører,
der er registrerede alternative behandlere. Det vil sige, at uddannelsen skal bestå af både
teori og praksis. Uddannelsen skal desuden indeholde undervisning i basal
sundhedslovgivning, herunder autorisationslovens bestemmelser om forbeholdt
virksomhedsområde og kvaksalveri, klinikvejledning/klientbehandling og psykologi.
Derudover skal uddannelsen afsluttes med eksaminer, herunder i basisfagene
anatomi/fysiologi og sygdomslære.
Side 2