Sundheds- og Ældreudvalget 2018-19 (1. samling)
L 141 A Bilag 15
Offentligt
2040641_0001.png
Til lovforslag nr.
L 141 A
Folketinget 2018-19
Tillægsbetænkning afgivet af Sundheds- og Ældreudvalget den 0. april 2019
Udkast
til
Tillægsbetænkning
over
Forslag til lov om ændring af lov om autorisation af sundhedspersoner og om
sundhedsfaglig virksomhed
(Regulering af nåleakupunktur på brystkassen )
[af sundhedsministeren (Ellen Trane Nørby)]
1. Indstillinger
<>
Inuit Ataqatigiit, Nunatta Qitornai, Tjóðveldi og
Javnaðarflokkurin havde ved afgivelsen af tillægsbetænk‐
ningen ikke medlemmer i udvalget og dermed ikke adgang
til at komme med indstillinger eller politiske bemærkninger
i tillægsbetænkningen.
En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt
i tillægsbetænkningen.
2. Politiske bemærkninger
<>
3. Udvalgsarbejdet
Lovforslaget blev fremsat den 24. januar 2019 var til 1.
behandling den 8. februar 2019. Lovforslaget blev efter 1.
behandling henvist til behandling i Sundheds- og Ældreud‐
valget. Udvalget afgav betænkning den 26. marts 2019.
Lovforslaget var til 2. behandling den 2. april 2019, hvoref‐
ter det blev henvist til fornyet behandling i udvalget.
Skriftlige henvendelser
Udvalget har efter afgivelsen af betænkning modtaget 1
skriftlig henvendelse om lovforslaget.
Deputationer
[Udvalget har under det fornyede udvalgsarbejde modta‐
get 1 deputationer, der mundtligt har redegjort for deres
holdning til lovforslaget. ]
Oversigt over lovforslagets sagsforløb og dokumenter
Lovforslaget og dokumenterne i forbindelse med ud‐
valgsbehandlingen kan læses under lovforslaget på Folketin‐
gets hjemmeside www.ft.dk.
Møder
Udvalget har, efter lovforslaget blev henvist til fornyet
udvalgsbehandling, behandlet lovforslaget i [2] møder.
Bilag
Efter udvalgets afgivelse af betænkning er der omdelt 2
bilag på lovforslaget.
Liselott Blixt (DF)
fmd.
Karin Nødgaard (DF) Karina Adsbøl (DF) Susanne Eilersen (DF) Jeppe Jakobsen (DF)
Jan Erik Messmann (DF) Jane Heitmann (V) Hans Christian Schmidt (V) Hans Andersen (V) Martin Geertsen (V)
Thomas Danielsen (V) Jacob Jensen (V) Laura Lindahl (LA) May-Britt Kattrup (LA) Mette Abildgaard (KF)
Astrid Krag (S) Flemming Møller Mortensen (S) Malte Larsen (S) Julie Skovsby (S)
nfmd.
Karin Gaardsted (S)
DokumentId
Journalnummer
L 141a - 2018-19 (1. samling) - Bilag 15: Udkast til tillægsbetænkning
2040641_0002.png
2
Lea Wermelin (S) Yildiz Akdogan (S) Peder Hvelplund (EL) Finn Sørensen (EL) Pernille Schnoor (ALT) Torsten Gejl (ALT)
Lotte Rod (RV) Kirsten Normann Andersen (SF) Trine Torp (SF)
Inuit Ataqatigiit, Nunatta Qitornai, Tjóðveldi og Javnaðarflokkurin havde ikke medlemmer i udvalget.
Socialdemokratiet (S)
Dansk Folkeparti (DF)
Venstre, Danmarks Liberale Parti (V)
Enhedslisten (EL)
Liberal Alliance (LA)
Alternativet (ALT)
Radikale Venstre (RV)
46
37
34
14
13
10
8
Socialistisk Folkeparti (SF)
Det Konservative Folkeparti (KF)
Inuit Ataqatigiit (IA)
Nunatta Qitornai (NQ)
Tjóðveldi (T)
Javnaðarflokkurin (JF)
7
6
1
1
1
1