Sundheds- og Ældreudvalget 2018-19 (1. samling)
L 141 A Bilag 16
Offentligt
2041520_0001.png
Til lovforslag nr.
L 141 A
Folketinget 2018-19
Tillægsbetænkning afgivet af Sundheds- og Ældreudvalget den 4. april 2019
Tillægsbetænkning
over
Forslag til lov om ændring af lov om autorisation af sundhedspersoner og om
sundhedsfaglig virksomhed
(Regulering af nåleakupunktur på brystkassen )
[af sundhedsministeren (Ellen Trane Nørby)]
1. Ændringsforslag
Dansk Folkepartis medlemmer af udvalget har stillet 2
ændringsforslag til lovforslaget.
2. Indstillinger
Et
flertal
i udvalget (udvalget med undtagelse af EL) ind-
stiller lovforslaget til
vedtagelse
med de stillede ændrings-
forslag.
Et
mindretal
i udvalget (EL) indstiller lovforslaget til
vedtagelse
i den affattelse, hvori det foreligger efter 2. be-
handling.
Inuit Ataqatigiit, Nunatta Qitornai, Tjóðveldi og
Javnaðarflokkurin havde ved afgivelsen af tillægsbetænk-
ningen ikke medlemmer i udvalget og dermed ikke adgang
til at komme med indstillinger eller politiske bemærkninger
i tillægsbetænkningen.
En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt
i tillægsbetænkningen.
3. Ændringsforslag med bemærkninger
Ændringsforslag
Af et
mindretal
(DF) tiltrådt af et
flertal
(det øvrige udvalg
med undtagelse af EL):
Til § 1
1)
I den under
nr. 3
foreslåede
§ 79 a
indsættes efter »§
74 a, stk. 2«: »og stk. 3, 2. pkt.«
[Konsekvensændring]
Til § 2
2)
Som
stk. 3
indsættes:
»Stk. 3.
Ikkeautoriserede sundhedspersoner, der ved lo-
vens ikrafttræden udøver virksomhed med nåleakupunktur
på brystkassen, kan uden at have gennemført den i § 74 a,
stk. 3, 2. pkt., i lov om autorisation af sundhedspersoner og
om sundhedsfaglig virksomhed nævnte sundhedsmæssige
uddannelse fortsat foretage nåleakupunktur på brystkassen
frem til den 30. juni 2024. Tilsvarende gælder for ikkeauto-
riserede sundhedspersoner, der etablerer sig som akupunktør
efter lovens ikrafttræden og inden den 30. juni 2024.«
[Overgangsordning for ikkeautoriserede sundhedspersoner,
der udfører nåleakupunktur på brystkassen]
Bemærkninger
Til nr. 1
Som konsekvens af, at der indføres et yderligere uddan-
nelseskrav for ikkeautoriserede sundhedspersoner, ændres
straffebestemmelsen i § 79 a, således at ikkeautoriserede
sundhedspersoner, der udfører nåleakupunktur på brystkas-
sen uden at have gennemført den sundhedsmæssige uddan-
nelse, der er nævnt i § 74 a, stk. 3, 2. pkt., kan straffes med
bøde.
Til nr. 2
Efter § 74, stk. 3, i lov om autorisation af sundhedsperso-
ner og om sundhedsfaglig virksomhed (autorisationsloven)
er nåleakupunktur undtaget fra lægernes forbeholdte virk-
somhedsområde i stk. 2. Dette medfører, at nåleakupunktur
kan udføres af alle uden krav om uddannelse. Dette gælder
også nåleakupunktur på brystkassen.
Med ændringsforslaget foreslås det, at ikkeautoriserede
sundhedspersoner, der ved lovens ikrafttræden udøver virk-
somhed med nåleakupunktur på brystkassen, fortsat kan fo-
retage nåleakupunktur på brystkassen frem til den 30. juni
AX023415
L 141a - 2018-19 (1. samling) - Bilag 16: Tillægsbetænkning afgivet den 4. april 2019
2041520_0002.png
2
2024 uden at have gennemført den sundhedsmæssige uddan-
nelse, som er nævnt i det ændringsforslag, som vedrører §
74 a, stk. 3, 2. pkt., og som blev vedtaget ved 2. behandling.
Tilsvarende gælder for ikkeautoriserede sundhedspersoner,
der etablerer sig som akupunktør efter lovens ikrafttræden
og inden den 30. juni 2024.
Af § 74, stk. 3, 2. pkt., fremgår det, at ikkeautoriserede
sundhedspersoner ud over at have gennemført et kursus i at
forebygge, erkende og håndtere komplikationer ved nålea-
kupunktur på brystkassen tillige skal have gennemført en
sundhedsmæssig uddannelse på minimum 660 undervis-
ningstimer, hvoraf minimum 250 timer skal være i akupunk-
tur. Indholdet af uddannelsen skal svare til de krav, der gæl-
der for akupunktører, der er registrerede alternative behand-
lere. Det vil sige, at uddannelsen skal bestå af både teori og
praksis. Uddannelsen skal desuden indeholde undervisning i
basal sundhedslovgivning, herunder autorisationslovens be-
stemmelser om forbeholdt virksomhedsområde og kvaksal-
veri, klinikvejledning/klientbehandling og psykologi. Der-
udover skal uddannelsen afsluttes med eksaminer, herunder
i basisfagene anatomi/fysiologi og sygdomslære.
4. Udvalgsarbejdet
Lovforslaget blev fremsat den 24. januar 2019 og var til
1. behandling den 8. februar 2019. Lovforslaget blev efter 1.
behandling henvist til behandling i Sundheds- og Ældreud-
valget. Udvalget afgav betænkning den 26. marts 2019.
Lovforslaget var til 2. behandling den 2. april 2019, hvorun-
der det blev delt i 2 lovforslag, L 141 A og L 141 B. L 141
A blev henvist til fornyet behandling i udvalget.
Oversigt over lovforslagets sagsforløb og dokumenter
Lovforslaget og dokumenterne i forbindelse med ud-
valgsbehandlingen kan læses under lovforslaget på Folketin-
gets hjemmeside www.ft.dk.
Møder
Udvalget har, efter lovforslaget blev henvist til fornyet
udvalgsbehandling, behandlet lovforslaget i 2 møder.
Bilag
Efter udvalgets afgivelse af betænkning er der omdelt 4
bilag på lovforslaget.
Skriftlige henvendelser
Udvalget har efter afgivelsen af betænkning modtaget 1
skriftlig henvendelse om lovforslaget.
Deputationer
Udvalget har under det fornyede udvalgsarbejde modta-
get 1 deputation, der mundtligt har redegjort for deres hold-
ning til lovforslaget.
Liselott Blixt (DF)
fmd.
Karin Nødgaard (DF) Karina Adsbøl (DF) Susanne Eilersen (DF) Jeppe Jakobsen (DF)
Jan Erik Messmann (DF) Jane Heitmann (V) Hans Christian Schmidt (V) Hans Andersen (V) Martin Geertsen (V)
Thomas Danielsen (V) Karen Ellemann (V) Laura Lindahl (LA) May-Britt Kattrup (LA) Mette Abildgaard (KF)
Astrid Krag (S) Flemming Møller Mortensen (S) Malte Larsen (S) Julie Skovsby (S)
nfmd.
Karin Gaardsted (S)
Lea Wermelin (S) Yildiz Akdogan (S) Peder Hvelplund (EL) Finn Sørensen (EL) Pernille Schnoor (ALT) Torsten Gejl (ALT)
Lotte Rod (RV) Kirsten Normann Andersen (SF) Trine Torp (SF)
Inuit Ataqatigiit, Nunatta Qitornai, Tjóðveldi og Javnaðarflokkurin havde ikke medlemmer i udvalget.
Socialdemokratiet (S)
Dansk Folkeparti (DF)
Venstre, Danmarks Liberale Parti (V)
Enhedslisten (EL)
Liberal Alliance (LA)
Alternativet (ALT)
Radikale Venstre (RV)
46
37
34
14
13
10
8
Socialistisk Folkeparti (SF)
Det Konservative Folkeparti (KF)
Inuit Ataqatigiit (IA)
Nunatta Qitornai (NQ)
Tjóðveldi (T)
Javnaðarflokkurin (JF)
7
6
1
1
1
1