Sundheds- og Ældreudvalget 2018-19 (1. samling)
L 141 A Bilag 17
Offentligt
2042091_0001.png
Sundheds- og Ældreministeriet
Enhed: JURPSYK
Sagsbeh.: SUMBGB
Koordineret med:
Sagsnr.: 1802690
Dok. nr.: 878380
Dato: 05-04-2019
Ændringsforslag
til 3. behandling af
Forslag til lov om ændring af lov om autorisation af sundhedspersoner og om
sundhedsfaglig virksomhed (Regulering af nåleakupunktur på brystkassen)
Til § 1
Af
sundhedsministeren:
1)
I i dled i ge i dsættes efter ” 8. de e er
8”
ordene:
”, og so æ dres
ved det af Folketinget den 4. april 2019 vedtagne forslag til lov om ændring af lov
om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed (Forbud
mod konstruktion af en kunstig hymen (jomfruhinde)).
[Konsekvensændring som følge af forslag til lov om ændring af lov om
autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed (Forbud
mod konstruktion af en kunstig hymen (jomfruhinde)) som vedtaget af
Folketinget ved 3. behandling den 4. april 2019.]
2) I
nr. 3
ændres i den indledende tekst »§ 79« til: »§ 79 a« og den foreslåede nye
paragraf betegnes § 79 b.
[Konsekvensændring som følge af forslag til lov om ændring af lov om
autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed (Forbud
mod konstruktion af en kunstig hymen (jomfruhinde)) som vedtaget af
Folketinget ved 3. behandling den 4. april 2019]
Bemærkninger
Til nr. 1 og 2
Ændringsforslagene skyldes Folketingets vedtagelse af forslag til lov om ændring af lov om
autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed (Forbud mod
konstruktion af en kunstig hymen (jomfruhinde)) som vedtaget af Folketinget ved 3.
behandling den 4. april 2019. Ved nævnte lovforslags § 1, nr. 4, indsættes en ny § 79 a i lov
om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed.