Sundheds- og Ældreudvalget 2018-19 (1. samling)
L 141 A Bilag 17
Offentligt
2042092_0001.png
Holbergsgade 6
DK-1057 København K
T +45 7226 9000
F +45 7226 9001
M sum@sum.dk
W sum.dk
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
Dato: 05-04-2019
Enhed: JURPSYK
Sagsbeh.: SUMBGB
Sagsnr.: 1802690
Dok. nr.: 877020
./.
Hermed sendes 2 ændringsforslag til 3. behandling af forslag til lov om ændring af lov
om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed (Regulering
af nåleakupunktur på brystkassen)
L 141 A.
Det ene ændringsforslag ophæver bestemmelsen i lovforslagets § 74 a, stk. 3, 2. pkt.
der blev vedtaget på 2. behandlingen den 2. april 2019, hvorefter der blev stillet krav
om, at ikke autoriserede sundhedspersoner tillige skulle gennemføre en sundheds-
mæssig uddannelse, som svarer til den uddannelse, der gælder for registrerede alter-
native behandlere.
I det andet ændringsforslag bibeholdes ovennævnte bestemmelse, og der indføres
med ændringsforslaget en overgangsordning, således at ikke autoriserede sundheds-
personer får en periode indtil 30. juni 2024 til at gennemføre ovennævnte sundheds-
mæssige uddannelse. Som en konsekvens heraf indeholder ændringsforslaget tillige
en ændring af straffebestemmelsen, således at ikke autoriserede sundhedspersoner,
der udfører nåleakupunktur på brystkassen uden at have gennemført ovennævnte
sundhedsmæssige uddannelse, tillige vil være omfattet af straffebestemmelsen.
Med venlig hilsen
Ellen Trane Nørby
/
Birgitte Gram Blenstrup