Sundheds- og Ældreudvalget 2018-19 (1. samling)
L 141 A Bilag 18
Offentligt
2042380_0001.png
Til lovforslag nr.
L 141 A
Folketinget 2018-19
Ændringsforslag stillet den 8. april 2019
Ændringsforslag
til 3. behandling af
Forslag til lov om ændring af lov om autorisation af sundhedspersoner og om
sundhedsfaglig virksomhed
(Regulering af nåleakupunktur på brystkassen)
[af sundhedsministeren (Ellen Trane Nørby)]
Af
sundhedsministeren:
Til § 1
3)
I indledningen indsættes efter »18. december 2018,«
ordene: »og som ændres ved det af Folketinget den 4. april
2019 vedtagne forslag til lov om ændring af lov om autori-
sation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksom-
hed (Forbud mod konstruktion af en kunstig hymen (jomfru-
hinde)),«.
[Konsekvensændring som følge af forslag til lov om æn-
dring af lov om autorisation af sundhedspersoner og om
sundhedsfaglig virksomhed (Forbud mod konstruktion af en
kunstig hymen (jomfruhinde)) som vedtaget af Folketinget
ved 3. behandling den 4. april 2019. ]
4)
I
nr. 3
ændres i den indledende tekst »§ 79« til: »§ 79
a«, og den foreslåede nye paragraf betegnes § 79 b.
[Konsekvensændring som følge af forslag til lov om æn-
dring af lov om autorisation af sundhedspersoner og om
sundhedsfaglig virksomhed (Forbud mod konstruktion af en
kunstig hymen (jomfruhinde)) som vedtaget af Folketinget
ved 3. behandling den 4. april 2019]
Bemærkninger
Til nr. 3 og 4
Ændringsforslagene skyldes Folketingets vedtagelse af
forslag til lov om ændring af lov om autorisation af sund-
hedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed (Forbud
mod konstruktion af en kunstig hymen (jomfruhinde)) som
vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 4. april 2019.
Ved nævnte lovforslags § 1, nr. 4, indsættes en ny § 79 a i
lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundheds-
faglig virksomhed.
AX023425