Sundheds- og Ældreudvalget 2018-19 (1. samling), Sundheds- og Ældreudvalget 2018-19 (1. samling), Sundheds- og Ældreudvalget 2018-19 (1. samling)
L 141 Bilag 9, L 141 A Bilag 9, L 141 B Bilag 9
Offentligt
2031707_0001.png
Til lovforslag nr.
L 141
Folketinget 2018-19
Betænkning afgivet af Sundheds- og Ældreudvalget den 0. marts 2019
Udkast
til
Betænkning
over
Forslag til lov om ændring af lov om autorisation af sundhedspersoner og om
sundhedsfaglig virksomhed
(Regulering af nåleakupunktur på brystkassen og forbud mod konstruktion af en kunstig hymen (jomfruhinde))
[af sundhedsministeren (Ellen Trane Nørby)]
1. Ændringsforslag
Enhedslistens medlemmer af udvalget har stillet 1 æn‐
dringsforslag til lovforslaget om deling af lovforslaget.
2. Indstillinger
<>
Inuit Ataqatigiit, Nunatta Qitornai, Tjóðveldi og
Javnaðarflokkurin havde ved betænkningsafgivelsen ikke
medlemmer i udvalget og dermed ikke adgang til at komme
med indstillinger eller politiske bemærkninger i betænknin‐
gen.
En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt
i betænkningen.
3. Politiske bemærkninger
<>
4. Ændringsforslag med bemærkninger
Ændringsforslag
Af et
mindretal
(EL), tiltrådt af <>:
a
Ændringsforslag om deling af lovforslaget
1)
Lovforslaget deles i to lovforslag med følgende titler
og indhold:
A.
»Forslag til lov om ændring af lov om autorisation af
sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed (Regu‐
lering af nåleakupunktur på brystkassen)« omfattende § 1,
indledningen, nr. 2, 3 og nr. 4 vedrørende § 79 a, stk. 2, § 2
og § 3.
B.
»Forslag til lov om ændring af lov om autorisation af
sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed (For‐
bud mod konstruktion af kunstig hymen (jomfruhinde))«
omfattende § 1, indledningen, nr. 1 og nr. 4. vedrørende §
79 a, stk. 1, § 2, stk. 1, og § 3.
[Forslag om deling af lovforslaget]
Bemærkninger
Til nr. 1
Det foreslås, at lovforslaget opdeles i to lovforslag såle‐
des, at et lovforslag omfatter regler om regulering af nålea‐
kupunktur på brystkassen, og et lovforslag omfatter regler
om forbud mod konstruktion af kunstig hymen (jomfruhin‐
de).
Efter en opdeling af lovforslaget som foreslået vil det ene
lovforslag have titlen »Forslag til lov om ændring af lov om
autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig
virksomhed (Regulering af nåleakupunktur på brystkassen)«
og omfatte § 1, indledningen, nr. 2, 3 og nr. 4 vedrørende §
79 a, stk. 2, § 2 og § 3 i det oprindelige lovforslag. Der er
tale om de dele af lovforslaget, der omhandler regulering af
nåleakupunktur på brystkassen.
Det andet lovforslag vil have titlen »Forslag til lov om
ændring af lov om autorisation af sundhedspersoner og om
sundhedsfaglig virksomhed (Forbud mod konstruktion af
kunstig hymen (jomfruhinde))« og omfatte § 1, indlednin‐
gen, nr. 1 og nr. 4. vedrørende § 79 a, stk. 1, § 2, stk. 1, og §
DokumentId
Journalnummer
L 141a - 2018-19 (1. samling) - Bilag 9: Udkast til betænkning
2031707_0002.png
2
3 i det oprindelige lovforslag. Der er tale om de dele af lov‐
forslaget, der omhandler forbud mod konstruktion af kunstig
hymen (jomfruhinde).
5. Udvalgsarbejdet
Lovforslaget blev fremsat den 24. januar 2019 og var til
1. behandling den 8. februar 2019. Lovforslaget blev efter 1.
behandling henvist til behandling i Sundheds- og Ældreud‐
valget.
Oversigt over lovforslagets sagsforløb og dokumenter
Lovforslaget og dokumenterne i forbindelse med ud‐
valgsbehandlingen kan læses under lovforslaget på Folketin‐
gets hjemmeside www.ft.dk.
Møder
Udvalget har behandlet lovforslaget i [3] møder.
Høringssvar
Et udkast til lovforslaget har inden fremsættelsen været
sendt i høring, og sundhedsministeren sendte den 6. novem‐
ber 2018 dette udkast til udvalget, jf. Sundheds- og Ældre‐
udvalget, alm. del – bilag 70. Den 24. januar 2019 sendte
sundhedsministeren høringssvarene og et høringsnotat til
udvalget.
Bilag
Under udvalgsarbejdet er der omdelt 8 bilag på lovforsla‐
get.
Skriftlige henvendelser
Udvalget har under udvalgsarbejdet modtaget 5 skriftlige
henvendelser om lovforslaget.
Deputationer
Udvalget har under udvalgsarbejdet modtaget 1 deputa‐
tion, der mundtligt har redegjort for deres holdning til lov‐
forslaget.
Spørgsmål
Udvalget har under udvalgsarbejdet stillet 21 spørgsmål
til sundhedsministeren til skriftlig besvarelse, som ministe‐
ren har besvaret.
Liselott Blixt (DF)
fmd.
Karin Nødgaard (DF) Karina Adsbøl (DF) Susanne Eilersen (DF) Jeppe Jakobsen (DF)
Jan Erik Messmann (DF) Jane Heitmann (V) Hans Christian Schmidt (V) Hans Andersen (V) Martin Geertsen (V)
Thomas Danielsen (V) Jacob Jensen (V) Laura Lindahl (LA) May-Britt Kattrup (LA) Mette Abildgaard (KF)
Astrid Krag (S) Flemming Møller Mortensen (S) Malte Larsen (S) Julie Skovsby (S)
nfmd.
Karin Gaardsted (S)
Lea Wermelin (S) Yildiz Akdogan (S) Peder Hvelplund (EL) Finn Sørensen (EL) Pernille Schnoor (ALT) Torsten Gejl (ALT)
Lotte Rod (RV) Kirsten Normann Andersen (SF) Trine Torp (SF)
Inuit Ataqatigiit, Nunatta Qitornai, Tjóðveldi og Javnaðarflokkurin havde ikke medlemmer i udvalget.
Socialdemokratiet (S)
Dansk Folkeparti (DF)
Venstre, Danmarks Liberale Parti (V)
Enhedslisten (EL)
Liberal Alliance (LA)
Alternativet (ALT)
Radikale Venstre (RV)
46
37
34
14
13
10
8
Socialistisk Folkeparti (SF)
Det Konservative Folkeparti (KF)
Inuit Ataqatigiit (IA)
Nunatta Qitornai (NQ)
Tjóðveldi (T)
Javnaðarflokkurin (JF)
7
6
1
1
1
1