Skatteudvalget 2018-19 (1. samling)
L 146 Spørgsmål 3
Offentligt
2016623_0001.png
Skatteudvalget
Til:
Dato:
Skatteministeren
15. februar 2019
Udvalget udbeder sig ministerens besvarelse af følgende spørgsmål:
L 146
Forslag til lov om ændring af ligningsloven og personskatteloven. (Permanent forhøjet be-
fordringsfradrag i yderkommuner og på visse øer, indførelse af øfradrag i yderkommuner
og visse øer, fradrag for passage af Fjordforbindelsen Frederikssund, nedsættelse af
bundskatten m.v.).
Af skatteministeren (Karsten Lauritzen)
Spørgsmål 3
Vil ministeren redegøre for den samfundsøkonomiske beregning for Fjordforbindelse Fre-
derikssund (Kronprinsesse Marys bro) efter indførelsen af standardfradraget for personer,
der passere broen i bil som led i den normale transportvej mellem hjem og arbejde? I for-
længelse heraf bedes ministeren endvidere redegøre for den samfundsøkonomiske be-
regning, hvis der også indføres et standardfradrag på 12 kr. pr. passage for brugere af
kollektiv trafik, der passere broen som led i den normale transportvej mellem hjem og ar-
bejde.
Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Rune Lund (EL).
Svar bedes sendt elektronisk til spørgeren på Rune.Lund@ft.dk og til lov@ft.dk.
På udvalgets vegne
Lea Wermelin
formand
1/1