Transport-, Bygnings- og Boligudvalget 2018-19 (1. samling)
L 38 Spørgsmål 33
Offentligt
1963400_0001.png
Transport-, Bygnings- og Boligudvalget
Til:
Dato:
Transport-, bygnings- og boligministeren
5. november 2018
Udvalget udbeder sig ministerens besvarelse af følgende spørgsmål:
L 38
Forslag til lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om leje af almene boliger og
lov om leje. (Nye kriterier for udsatte boligområder og ghettoområder, initiativer til udvik-
ling eller afvikling af ghettoområder, skærpelse af anvisnings- og udlejningsregler, ophæ-
velse af lejekontrakt på grund af kriminalitet m.v.).
Af transport-, bygnings- og boligministeren (Ole Birk Olesen)
Spørgsmål 33
Vil ministeren oplyse, hvilken betydning det justerede uddannelseskriterie får for andelen
af personer med grundskoleuddannelse? Der bedes fremsendt en opgørelse for de be-
rørte boligområder, hvor det fremgår, hvad den nuværende procentvise andel udgør, og
den procentvise andel med lovforslaget forventes at udgøre.
Svar bedes sendt elektronisk til lov@ft.dk.
På udvalgets vegne
Lennart Damsbo-Andersen
formand
1/1