Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2018-19 (1. samling)
L 78 Bilag 2
Offentligt
1964751_0001.png
Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget
Christiansborg
1240 København K
Ministeren
Dato:
6. november 2018
J nr. 2018-1188
Orientering om at ny bekendtgørelse om støtte til elproduktion på ikke-
afskrevne biomasseanlæg sendes i høring
Til Udvalgets orientering fremsendes høringsbrev og udkast til en ny
bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret fra afbrænding af biomasse
på eksisterende ikke-afskrevne anlæg i henhold til § 45 a i lov om fremme af
vedvarende energi.
Baggrunden for udstedelsen af bekendtgørelsen er det lovforslag om pristillæg til
elektricitet produceret fra afbrænding af biomasse, digitalisering m.v., som blev
fremsat den 25. oktober 2018, og skal 1. behandles den 9. november 2018 (L78
lovforslag om ændring af lov om fremme af vedvarende energi og lov om
elforsyning). Lovforslaget indeholder fortsættelse af det nuværende støtteniveau
(15-øre) i en overgangsperiode for ikke-afskrevne biomasseanlæg.
Af lovforslaget fremgår det, at energi-, forsynings og klimaministeren kan fastætte
regler og krav ved indførelsen af overgangsordningen for ikke-afskrevne
biomasseanlæg. Varetagelsen af denne overgangsordning er delegeret til
Energistyrelsen i medfør af bekendtgørelse om Energistyrelsens opgaver og
beføjelser.
Bekendtgørelsen indeholder de administrative regler for den kommende
ansøgningsprocedure for tilsagn om pristillæg under overgangsordningen for ikke-
afskrevne biomasseanlæg.
Bekendtgørelsen sendes i ekstern høring den 6. november 2018 med frist for
afgivelse af høringssvar den 4. december 2018. Jeg vil efter høringen sende
høringssvar og høringsnotat til udvalgets orientering.
Ændringerne forventes at træde i kraft samtidig med loven den 1. januar 2019.
Udstedelsen af bekendtgørelsen forudsætter naturligvis, at L78 vedtages inden jul.
Med venlig hilsen
Lars Chr. Lilleholt
Energi-, Forsynings- og
Klimaministeriet
Stormgade 2-6
1470 København K
T: +45 3392 2800
E: efkm@efkm.dk
Side 1/1
www.efkm.dk