Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2018-19 (1. samling)
L 78 Bilag 2
Offentligt
1964752_0001.png
Til høringsparterne, jf. vedlagte høringsliste
Kontor/afdeling
Center for Forsyning
Dato
x. november 2018
J nr.
2018 - 19662
Høring over udkast til ny bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet
produceret fra afbrænding af biomasse på eksisterende ikke-afskrevne
biomasseanlæg
Energistyrelsen sender hermed bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet
produceret fra afbrænding af biomasse i henhold til § 45 a, i lov om fremme af
vedvarende energi i høring.
Eventuelle høringssvar til udkastet bedes være Energistyrelsen i hænde
senest den 4. december 2018 på adressen:
ens@ens.dk
med kopi til
jso@ens.dk og nal@ens.dk.
Høringen er i dag offentliggjort på Høringsportalen:
http://www.hoeringsportalen.dk/.
Baggrund
Bekendtgørelsen vil blive udstedt med hjemmel i lovforslag L 78 om ændring af lov
om fremme af vedvarende energi og lov om elforsyning (Pristillæg til elektricitet
produceret fra afbrænding af biomasse, digitalisering m.v.). Lovforslaget blev
fremsat i Folketinget den 25. oktober 2018, og bliver efter planen 1. behandlet i
Folketinget den 9. november 2018.
Lovforslaget indeholder regler om støtte til elproduktion på eksisterende
biomasseanlæg efter den 1. april 2019,
hvor den nugældende
statsstøttegodkendelse udløber.
For eksisterende ikke-afskrevne biomasseanlæg indeholder lovforslaget en
overgangsordning, som sikrer fortsat pristillæg på 15 øre pr. kWh til elektricitet
produceret fra afbrænding af biomasse i en overgangsperiode. Bekendtgørelsen
indeholder de administrative regler vedr. denne ordning.
Lovforslaget indfører ligeledes en ny driftsstøtteordning for eksisterende afskrevne
anlæg, der gør, at anlæggene kan få dækket den løbende meromkostning ved
fortsat at producere elektricitet fra afbrænding af biomasse i forhold til en
sammenlignelig fossil reference, som eksempelvis kul. Der vil på et senere
tidspunkt blive udstedt en ny bekendtgørelse om de administrative regler og krav til
varetagelsen af denne driftsstøtteordning.
Energistyrelsen
Amaliegade 44
1256 København K
T: +45 3392 6700
E: ens@ens.dk
www.ens.dk
Side 1/2
L 78 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 2: Ny bekendtgørelse om støtte til elproduktion på ikkeafskrevne biomasseanlæg sendes i høring
1964752_0002.png
Bekendtgørelsens indhold
Bekendtgørelsen er en udmøntning af energi-, forsynings- og klimaministerens
bemyndigelse til, i medfør af lov om fremme af vedvarende energi at fastsætte
regler om administration af ordningen for de eksisterende ikke-afskrevne
biomasseanlæg.
Bekendtgørelsen indeholder de administrative regler, som Energistyrelsen skal
anvende for at træffe afgørelse om tilsagn om pristillæg til elektricitet produceret fra
afbrænding af biomasse i henhold til § 45 a, i lov om fremme af vedvarende energi.
Det fremgår bl.a. af bekendtgørelsen, hvilke krav der stilles til en fyldestgørende
ansøgning. Endvidere beskrives proceduren for, at ansøgning om tilsagn om
pristillæg til elektricitet produceret fra afbrænding af biomasse mm.
Der kan gives tilsagn om støtte i 15 år fra idriftsættelsen for de anlæg, der er
ombygget til at producere elektricitet fra afbrænding af biomasse, og 20 år for de
anlæg, som er etableret til at producere elektricitet fra afbrænding af biomasse.
Ved reinvesteringer, som ikke er afskrevet under den nugældende støtteordning,
kan der ansøges om forlænget støtteperiode.
Anlæg skal, for at være omfattet af støtteordningen, have leveret elektricitet fra
afbrænding af biomasse til elforsyningsnettet inden den 1. april 2019.
Bekendtgørelsen indeholder en mulighed for, at energi-, forsynings- og
klimaministeren i særlige tilfælde kan dispensere fra dette krav.
Bekendtgørelsen træder i kraft samtidig med loven (L78) den 1. januar 2019.
Energistyrelsen gør opmærksom på, at modtagne høringssvar vil blive offentliggjort
på Høringsportalen.
Spørgsmål vedrørende høringen kan rettes til Johnni Sørensen på tlf. 33 92 49 48,
jso@ens.dk
og Nanna Alberti på tlf. 33 92 67 19,
nal@ens.dk.
Med venlig hilsen
Johnni Sørensen
Side 2/2