Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2018-19 (1. samling)
L 78 Bilag 2
Offentligt
1964753_0001.png
Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret fra afbrænding af
biomasse i henhold til § 45 a i lov om fremme af vedvarende energi
I medfør af § 45 a, stk. 8, § 50, stk. 6, § 57, stk. 1, § 59, § 61, § 68, nr. 1, og § 73,
stk. 1, i lov om fremme af vedvarende energi, jf. lovbekendtgørelse nr. 1194 af 28.
september 2018, som ændret ved lov nr.
X
af
X,
fastsættes efter bemyndigelse i
henhold til § 4, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 1512 af 15. december 2017 om
Energistyrelsens opgaver og beføjelser:
Kapitel 1
Anvendelsesområde og definitioner
§ 1.
Denne bekendtgørelse vedrører pristillæg efter § 45 a, i lov om fremme af
vedvarende energi til elektricitet produceret fra den 1. april 2019 ved afbrænding af
biomasse.
§ 2.
I denne bekendtgørelse forstås ved:
1) Biomasse: Materiale, som fremgår af bilag 1 i lov om fremme af
vedvarende energi.
2) Biomasse-elproduktionsanlæg: Teknisk enhed til elproduktion med eget
GSRN-nummer.
3) Driftsomkostninger: Omkostninger forbundet ved driften af det støttede
anlæg, herunder også brændselsomkostninger.
4) Etableret biomasseanlæg: Elproduktionsanlæg, der oprindeligt er
nyetableret bl.a. med det formål at kunne producere elektricitet fra
afbrænding af biomasse.
5) Fyldestgørende ansøgning: Når Energistyrelsen har modtaget alle
nødvendige oplysninger til at kunne træffe en afgørelse.
6) Idriftsættelsestidspunktet for anvendelse af biomasse: Det tidspunkt, hvor
biomasse-elproduktionsanlægget er begyndt at levere elektricitet til
elforsyningsnettet fra afbrænding af biomasse. For ombyggede anlæg:
Første gang der er leveret elektricitet fra afbrænding af biomasse efter, at
anlægget første gang er ombygget med henblik på at producere elektricitet
ved afbrænding af biomasse.
7) Kriseramt virksomhed: Virksomhed som er kriseramt i medfør af
definitionerne i Fællesskabets gældende retningslinjer for statsstøtte til
redning og omstrukturering af kriseramte virksomheder som ændret eller
Energistyrelsen
Amaliegade 44
1256 København K
T: +45 3392 6700
E: ens@ens.dk
www.ens.dk
Side 1/7
L 78 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 2: Ny bekendtgørelse om støtte til elproduktion på ikkeafskrevne biomasseanlæg sendes i høring
1964753_0002.png
8)
9)
10)
11)
erstattet, jf. punkt 16 i Europa-Kommissionens Retningslinjer for statsstøtte
til miljøbeskyttelse og energi 2014-2020 (2014/C 200/01).
Multibrændselsanlæg: Biomasse-elproduktionsanlæg, som er indrettet til
anvendelse af biomasse sammen med andre brændsler.
Ombygget anlæg: Biomasse-elproduktionsanlæg, der tidligere
udelukkende har anvendt fossile brændsler, som eksempelvis kul i
elproduktionen for at kunne producere elektricitet, og der på et senere
tidspunkt har foretaget direkte væsentlige investeringer, som fysisk har
ombygget anlægget til, at kunne producere elektricitet fra afbrænding af
biomasse.
Store virksomheder: Virksomheder, som ikke er en SMV omfattet af
definitionen i Kommissionens henstilling af 6. maj 2003 om definitionen af
mikrovirksomheder, små og mellemstore virksomheder, (EU-Tidende 2003,
nr. 124 af 20. maj 2003, s. 36).
Reinvesteringer: Egentlige investeringer i ombygning af anlægget som er
foretaget efter den første ombygning eller etablering. Anskaffelser og
øvrige omkostninger i forbindelse med vedligeholdelse af anlægget, indgår
ikke som reinvestering.
Kapitel 2
Pristillæg for elektricitet produceret fra afbrænding af biomasse som nævnt i § 45 a
i lov om fremme af vedvarende energi
§ 3.
Energistyrelsen meddeler tilsagn om pristillæg på 15 øre pr. kWh til elektricitet
produceret fra afbrænding af biomasse efter reglerne i § 45 a i lov om fremme af
vedvarende energi og reglerne i denne bekendtgørelse.
Stk. 2.
Der ydes pristillæg for elektricitet produceret fra og med den 1. april 2019 i
en periode frem til 15 år fra det tidspunkt, hvor anlægget første gang ved direkte
væsentlige investeringer er ombygget til at producere elektricitet fra afbrænding af
biomasse til elforsyningsnettet.
Stk. 3.
Der ydes pristillæg for elektricitet produceret fra og med den 1. april 2019 i
en periode frem til 20 år fra det tidspunkt, hvor anlægget ved direkte væsentlige
investeringer er etableret, og er begyndt at levere elektricitet fra afbrænding af
biomasse til elforsyningsnettet.
Stk. 4.
Støtteordningen er godkendt i medfør af Kommissionens EF-Retningslinjer
for statsstøtte til miljøbeskyttelse 2008-2014 af 1. april 2008, Den Europæiske
Unions Tidende 2008, nr. C 82, s. 1, og ordningen administreres i
overensstemmelse hermed.
Stk. 5.
Der kan ikke ydes støtte til en virksomhed, der ikke har efterkommet et krav
om tilbagebetaling af støtte, som Europa-Kommissionen ved en tidligere afgørelse
har fundet ulovlig og uforenelig med det indre marked.
Stk. 6.
Der kan ikke ydes støtte til en kriseramt virksomhed, jf. § 2, nr. 7.
Side 2/7
L 78 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 2: Ny bekendtgørelse om støtte til elproduktion på ikkeafskrevne biomasseanlæg sendes i høring
1964753_0003.png
Ansøgning om tilsagn om pristillæg
§ 4.
Fyldestgørende ansøgning om tilsagn om pristillæg til elektricitet produceret fra
afbrænding af biomasse skal være modtaget i Energistyrelsen senest den 17.
februar 2019. Ansøgningen skal indgives på et ansøgningsskema, som findes på
Energistyrelsens hjemmeside
www.ens.dk
og indsendes med elektronisk post via
e-boks til Energistyrelsen.
Stk. 2.
Behandling af fyldestgørende ansøgninger påbegyndes i den rækkefølge,
de modtages i Energistyrelsen.
Stk. 3.
Der skal indsendes én ansøgning for hvert biomasse-elproduktionsanlæg
med angivelse af anlæggets GSRN-nummer.
Stk. 4.
Indsendelsestidspunktet regnes fra det tidspunkt, hvor en fyldestgørende
ansøgning er modtaget i Energistyrelsen.
§ 5.
Ansøgning om tilsagn efter § 3 skal som minimum indeholde følgende
oplysninger:
1) Navn på ejeren eller ejerne af elproduktionsanlægget.
2) CVR-nr. for den virksomhed, der ansøger om pristillæg.
3) GSRN-nummer for anlægget, jf. § 4, stk. 3.
4) Biomasse-elproduktionsanlæggets nominelle effekt målt i megawatt.
5) Beskrivelse af biomasse-elproduktionsanlægget, herunder beskrivelse af
delkomponenter (kedel, turbine, generator, motor, gasturbine m.v.) samt
beskrivelse af hvilke brændsler, der kan anvendes på anlægget.
6) Dokumentation for om anlægget er nyetableret eller ombygget, jf. § 2, nr. 4
og 9.
7) Dokumentation for idriftsættelsestidspunkt for biomasse-
elproduktionsanlæggets elproduktion fra afbrænding af biomasse, jf. § 2,
nr. 6.
Afgørelse om tilsagn om pristillæg
§ 6.
Energistyrelsen træffer afgørelse om pristillæg til elektricitet produceret fra
afbrænding af biomasse efter § 45 a i lov om fremme af vedvarende energi til og
med den 31. marts 2019.
Stk. 2.
Energistyrelsen kan til brug for behandlingen af ansøgningen anvende
dokumentation eller data fra Energistyrelsens egne registre eller databaser, eller fra
andre offentligt tilgængelige registre eller databaser til kontrol af eller supplement til
de oplysninger, der er angivet i ansøgningen.
Kapitel 3
Dispensation fra krav om levering af elektricitet fra afbrænding af biomasse til
elforsyningsnettet
Side 3/7
L 78 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 2: Ny bekendtgørelse om støtte til elproduktion på ikkeafskrevne biomasseanlæg sendes i høring
1964753_0004.png
§ 7.
Energistyrelsen kan i særlige tilfælde dispensere fra kravet i § 45 a, stk. 2 og 3,
i lov om fremme af vedvarende energi om, at anlægget skal være begyndt at levere
elektricitet til elforsyningsnettet fra afbrænding af biomasse inden den 1. april 2019.
Dispensation meddeles efter reglerne i § 45 a, stk. 7, i lov om fremme af
vedvarende energi.
Stk. 2.
Ansøgning om dispensation indsendes som elektronisk post via e-boks til
Energistyrelsen. Ansøgningen skal være modtaget i Energistyrelsen senest den 17.
februar 2019.
Stk. 3.
Ansøgning om dispensation skal som minimum indeholde følgende
oplysninger:
1) Beskrivelse af baggrunden for, at der ønskes dispensation fra kravet om, at
anlægget skal være begyndt at levere elektricitet til elforsyningsnettet fra
afbrænding af biomasse inden den 1. april 2019.
2) Dokumentation for den oprindelige tidsplan.
3) Dokumentation for at den irreversible investering i nyanlæg eller
ombygning af biomasseanlægget er foretaget inden den 29. juni 2018.
4) Ny tidsplan for forventet levering af elektricitet til elforsyningsnettet som
følge af det uforudsete forhold.
§ 8.
Energistyrelsen meddeler afgørelse om dispensation til og med den 31. marts
2019.
Stk. 2.
Energistyrelsen kan til brug for behandlingen af ansøgningen anvende
dokumentation eller data fra Energistyrelsens egne registre eller databaser, eller fra
andre offentligt tilgængelige registre eller fra databaser til kontrol af eller
supplement til de oplysninger, der er angivet i ansøgningen.
Kapitel 4
Forlængelse af støtteperioden ved reinvesteringer
§ 9.
Ved reinvesteringer meddeler Energistyrelsen tilsagn om forlængelse af de
støtteperioder, der fremgår af § 45 a, stk. 2 og 3 efter reglerne i § 45 a, stk. 4, i lov
om fremme af vedvarende energi. Energistyrelsen meddeler tilsagn om forlængelse
af støtteperioderne til og med den 31. marts 2019.
Stk. 2.
Ansøgning om forlængelse af støtteperioden for reinvesteringer skal være
modtaget i Energistyrelsen senest den 17. februar 2019. Ansøgningen skal
indsendes elektronisk via e-boks til Energistyrelsen.
Stk. 3.
Energistyrelsen beregner forlængelsen af støtteperioden efter den formel,
der fremgår af bilag 2 til lov om fremme af vedvarende energi.
Stk. 4.
Der skal ved ansøgning om forlængelse af støtteperioden indsendes
dokumentation for værdien af samtlige reinvesteringer gennemført inden den 1.
januar 2019 på biomasse-elproduktionsanlægget.
Side 4/7
L 78 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 2: Ny bekendtgørelse om støtte til elproduktion på ikkeafskrevne biomasseanlæg sendes i høring
1964753_0005.png
Stk. 5.
Ansøgning om forlængelse af støtteperioden skal indeholde de oplysninger
der fremgår af § 5. Ansøgningen skal yderligere indeholde følgende oplysninger for
hver reinvestering:
1) Et regnskab for reinvesteringen specificeret på hovedposter. I tilfælde hvor det
endelige regnskab endnu ikke foreligger, fremsendes et budget specificeret på
hovedposter.
2) Faktura for større anskaffelser i forbindelse med reinvesteringen. I tilfælde, hvor
der endnu ikke foreligger en faktura, fremsendes købsaftale for anskaffelserne.
3) Dokumentation for datoen for idriftsættelsen af reinvesteringen i anlægget.
4) En underskrevet erklæring om, at reinvestering enten levetidsforlænger
anlægget, øger kapaciteten, eller medfører, at anlægget kan producere elektricitet
fra afbrænding af yderligere biomassebrændsler.
5)
Oplysning om størrelsen af elproduktionen produceret ved afbrænding af
biomasse for hvert af årene 2017 og 2018.
Stk. 6.
Energistyrelsen kan til brug for behandlingen af ansøgningen anvende
dokumentation eller data fra Energistyrelsens egne registre eller databaser, eller fra
andre offentligt tilgængelige registre eller databaser til kontrol af eller supplement til
de oplysninger, der er angivet i ansøgningen.
Kapitel 5
Udbetaling af pristillæg
§ 10.
Baseret på de måledata som netselskabet har indberettet til stamdataregistret
i medfør af bekendtgørelse nr. XX af X.X. om stamdataregistret for elproducerende
anlæg mv., og de i § 11 nævnte oplysninger, udbetaler Energistyrelsen månedligt
pristillæg til støttemodtageren.
Indberetning og underretningspligt
§ 11.
Støttemodtagere skal årligt til Energistyrelsen indberette og dokumentere den
anvendte mængde af hver type af biomasse i form af købsaftaler, kontrakter,
oplysning om ændring i lagerbeholdning mm., som er blevet afbrændt til at
producere elektricitet til elforsyningsnettet, og som der er modtaget pristillæg til
efter § 45 a i lov om fremme af vedvarende energi.
Stk. 2.
Information om proceduren for indberetning findes på
www.ens.dk.
Stk. 3.
Energistyrelsen fastsætter fristen for indberetning og offentliggør denne på
www.ens.dk.
§ 12.
Omkostninger ved indberetning og måling, jf. §§ 10 og 11 afholdes af
støttemodtageren.
Side 5/7
L 78 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 2: Ny bekendtgørelse om støtte til elproduktion på ikkeafskrevne biomasseanlæg sendes i høring
1964753_0006.png
§ 13.
Enhver, der modtager pristillæg efter § 45 a, stk. 2 og 3, i lov om fremme af
vedvarende energi er forpligtet til at underrette Energistyrelsen om enhver
oplysning, der har betydning for berettigelsen for at modtage pristillæg ved
fastsættelse af størrelse og varigheden af pristillægget. Ethvert forhold skal
underrettes så snart, at det er indtruffet eller fra det tidspunkt, hvor
støttemodtageren bliver bekendt med dette.
Kapitel 6
Afslag på udbetaling eller bortfald af pristillæg
§ 14.
Energistyrelsen kan afslå at udbetale pristillæg, hvis støttemodtageren eller
netselskabet ikke indberetter de nødvendige måledata og oplysninger til beregning
af pristillægget, jf. § 10, eller hvis støttemodtageren ikke indberetter og
dokumenterer den anvendte biomasse, jf. § 11.
Stk. 2.
Udbetalingen genoptages, når de nødvendige måledata og oplysninger er
modtaget verificeret hos Energistyrelsen.
§ 15.
Energistyrelsen kan træffe afgørelse om, at tilsagn om pristillæg efter §§ 3, 7
og 9 bortfalder helt eller delvist, hvis:
1) Støttemodtageren har givet urigtige eller vildende oplysninger eller fortiet
oplysning af betydning for Energistyrelsens behandling af ansøgning om
tilsagn.
2) Tildeling af tilskuddet er i strid mod Kommissionens meddelelse om
retningslinjer for statsstøtte til miljøbeskyttelse 2008-2014 af 1. april 2008,
s. 1(EUT C 82).
Stk. 2.
Hvis pristillægget er udbetalt, kan det kræves helt eller delvist tilbagebetalt i
de i stk. 1 opregnede tilfælde.
Stk. 3.
Tilbagebetaling af pristillægget skal ske senest 14 dage efter påkrav.
Tilbagebetales det skyldige beløb ikke rettidigt, tillægges beløbet rente efter
forfaldsdagen svarende den rente, der er fastsat i medfør af § 5 i lov om renter ved
forsinket betaling m.v. Den tillagte rente udgør dog mindst 50 kr.
Kontrolbestemmelser
§ 16.
Den til enhver tid værende ejer af biomasseanlægget er forpligtet til overfor
netselskabet eller Energistyrelsen at afgive sådanne oplysninger, herunder
regnskaber og lignende dokumentation, som findes nødvendigt til gennemførelsen
af bekendtgørelsens bestemmelser om pristillæg.
Stk. 2.
Energistyrelsen kan foretage regnskabsmæssig stikprøvekontrol af
ansøgninger om udbetalinger af pristillæg.
Kapitel 7
Side 6/7
L 78 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 2: Ny bekendtgørelse om støtte til elproduktion på ikkeafskrevne biomasseanlæg sendes i høring
1964753_0007.png
Klageadgang
§ 17.
Energistyrelsens afgørelser efter denne bekendtgørelse kan påklages til
Forsyningstilsynet inden 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt, jf. § 61 i lov om
fremme af vedvarende energi.
Stk. 2. Energistyrelsens afgørelser efter § 8 kan ikke påklages til anden
administrativ myndighed.
Straffebestemmelser
§ 21.
Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde
den, der
1) afgiver urigtige oplysninger i forbindelse med modtagelse af pristillæg for
elektricitet produceret fra afbrænding af biomasse eller
2) undlader at indsende underretning om ændringer i forudsætninger af betydning
for pristillæg fra elektricitet produceret fra afbrænding af biomasse, eller som
afgiver urigtige oplysninger i forbindelse med en sådan underretning.
Stk. 2.
Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter
reglerne i straffelovens 5. kapitel.
Kapitel 8
Ikrafttrædelse
§ 22.
Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2019.
Energistyrelsen den XX 2018
Martin Hansen
Vicedirektør
/ Jane Glindvad Kristensen
Side 7/7