Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2018-19 (1. samling)
L 78 Bilag 3
Offentligt
1965149_0001.png
Notat
Kontor/afdeling
Forsyning
Dato
5. november 2018
J nr.
2018-19275
LIN/
Støtte til elproduktion fra biomasse: Forlængelse af
støtteperiode ved reinvesteringer
Lovforslaget om udfasning af 15-øren til elproduktion ved afbrænding af biomasse
(L78) fastlægger støtteperioderne for eksisterende værker til 15 år for ombyggede
anlæg og 20 år for anlæg etableret som biomasseanlæg.
Der er imidlertid anlæg, som inden for de seneste år har reinvesteret større beløb i
deres anlæg, selv om de er etableret eller konverteret for en del år siden. Disse
senere investeringer vil ikke nødvendigvis være afskrevet, når anlægget har
opbrugt sin støtteperiode på 15/20 år.
For at tage højde for disse reinvesteringer, er der efter høring af lovforslaget indsat
en mulighed for at forlænge støtteperioden for de anlæg, som de senere år har
reinvesteret i anlægget. Det vil være et krav, at investeringen har levetidsforlænget
anlægget, øget anlæggets kapacitet eller tilført flere brændselsmuligheder.
Forlængelsen af støtteperioden vil blive beregnet i forhold til størrelsen af den ikke
afskrevne del af investeringen, som kan tilskrives elproduktionen (investeringen
fordeles ligeligt mellem el og varmeproduktionen), og af den forventede støtte, der
vil blive udløst af forlængelsen. Reinvesteringen bliver i beregningen afskrevet
lineært over 10 år. En formel til beregning af forlængelsen fremgår af bilag 2 til
lovforslaget, som er indsat som bilag til dette notat.
Eksempel: Et kraftvarmeværk, hvis 15-øre-støtteperiode udløber 1. januar
2020 har reinvesteret i alt 100 mio. kr. i 2014.
Reinvesteringen nedskrives over 10 år, og derfor er 60 % nedskrevet i
perioden fra 2014 til 2020. Dermed er der en ikke-afskrevet del tilbage på
40 % af investeringen svarende til 40 mio. kr., hvoraf halvdelen
20 mio. kr.
- tilskrives elproduktionen.
Hvis den gennemsnitlige månedlige støtte udgør f. eks. 1 mio. kr. vil
støtteperioden kunne forlænges med 20 måneder.
Energistyrelsen
Amaliegade 44
1256 København K
T: +45 3392 6700
E: ens@ens.dk
www.ens.dk
Side 1/3
L 78 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 3: Orientering om to notater om forlænget afskrivningsperiode ved reinvesteringer og forventninger til støttesats til afskrevne værker
1965149_0002.png
Forlængelsen kan ikke føre til, at støtteperioden strækkes længere end frem til 1.
april 2023.
Investeringer gennemført efter 1. januar 2019 vil ikke kunne indgå i fastlæggelse af
afskrivnings- og støtteperiode og vil derfor ikke føre til forlængelse af
støtteperioden.
Efter udløb af den forlængede støtteperiode vil værkerne overgå til støtteordningen
for afskrevne værker, hvor støtten svarer til de løbende meromkostninger, der er
forbundet med at bruge biomasse frem for det fossile alternativ til
kraftvarmeproduktionen.
Administration af ordningen
For at opnå en forlængelse af støtteperioden skal ejeren ansøge herom senest den
17. februar 2019. Det er samme tidspunkt som den generelle ansøgningsfrist for de
eksisterende ikke-afskrevne værker.
Der kan ikke træffes beslutning om forlængelse af støtteperioden efter den 31.
marts 2019. Det skyldes Europa-Kommissionens krav om, at der senest på denne
dato er sat en endelig grænse for, hvor længe det enkelte anlæg kan fortsætte med
at modtage 15-øren.
Energistyrelsen tager konkret stilling til, om støtteperioden kan forlænges. Der vil
være tale om en forvaltningsafgørelse, som derfor skal overholde de almindelige
lighedsprincipper mm., hvor alle værker, som opfylder lovens betingelser, har krav
på at få forlænget støtteperioden.
Side 2/3
L 78 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 3: Orientering om to notater om forlænget afskrivningsperiode ved reinvesteringer og forventninger til støttesats til afskrevne værker
1965149_0003.png
Bilag 1: Bilag 2 fra lovforsaget om forlængelse af 15-øren.
Beregning af forlængelsen af støtteperioden ved reinvesteringer i et
biomasseanlæg, jf. denne lovs § 45 a stk. 4.
Forlængelsen af støtteperioden jf. § 45 a, stk. 4, beregnes efter nedenstående
formel:
���� =
����=
Hvor:
∑ ����
����
− ����
����
����
∗ ����
����
∗ , ����/ ���� ∗ , ����
F = det antal måneder støtteperioden forlænges med som følge af
reinvesteringer.
n = fortløbende nummerering af reinvesteringerne.
i = antallet af reinvesteringer, som ikke er afskrevet på tidspunktet for
udløb af den oprindelige støtteperiode, jf. § 45 a, stk. 2 og 3 (15 eller
20 år, dog tidligst 1. april 2019) ved en lineær afskrivning over 10 år.
I
n
= størrelsen af reinvesteringen n i kroner.
a
n
= antal måneder fra reinvesteringen n er taget i drift, til udløb af den
oprindelige støtteperiode, jf. § 45 a, stk. 2 og 3.
p = elproduktionen i en normalmåned i kWh. Defineres som
gennemsnittet af den månedlige støtteberettigede elproduktion i 2017
og 2018.
Side 3/3