Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2018-19 (1. samling)
L 78 Bilag 3
Offentligt
1965150_0001.png
Notat
Kontor/afdeling
Forsyning/Systemanalyse
Dato
5. november 2018
J nr.
2018-19275
LIN/TKI
Satsen for støtte til elproduktion på afskrevne
biomasseværker
Når den nye støtteordning for el produceret på biomasse træder i kraft den 1. april
2019, vil de værker som betragtes som afskrevne ikke længere kunne fortsætte på
den nuværende støtteordning(15-øren). I stedet vil de afskrevne værker kunne
opnå driftsstøtte efter en ny ordning. Støttesatsen vil årligt blive udregnet, så den
svarer til ekstra driftsudgifter (inkl. brændselsudgifter) til elproduktion på biomasse,
sammenlignet med omkostningerne til elproduktion på kul.
De ekstra driftsudgifter, som er bestemmende for støttesatsen, vil bl.a. afhænge af
brændselsudgifter, afgifter og prisen på CO
2
-kvoter. Støttesatsen må derfor
forventes at svinge fra år til år. Hertil kommer, at beregningsmetoden til
fastsættelse af støttesatserne skal fastsættes i en bekendtgørelse. Høring af
bekendtgørelsen kan føre til præcisering af regnemetode og forudsætninger.
Med de forudsætninger der lå til grund for energiaftalen var det forventningen, at
støttesatsen til træpiller ville blive i størrelsesordenen 9 øre/kWh i 2019, mens
støttesatsen til træflis og halm forventedes at være 0 øre/kWh i 2019.
De kraftigt stigende CO
2
-kvotepriser, som vi ser nu, vil, hvis de fortsætter, betyde,
at biomassen bliver mere konkurrencedygtig med kul. Derfor vil de stigende
kvotepriser også medføre, at støttesatsen til el produceret på biomasse på de
afskrevne værker vil blive nedsat. Ved energiaftalens indgåelse blev anvendt en
kvotepris fra 46 kr./ton i 2019. I de opdaterede forudsætninger angives nu en
kvotepris på116 kr./ton i 2019. Isoleret set vil denne forøgelse føre til, at
støttesatsen til træpiller nu forventes at være i størrelsesordenen 1 øre/kWh i 2019.
Støttesatsen til træflis og halm forventes uændret på 0 øre/kWh.
Det skal understreges, at støttesatsen vil ændre sig fra år til år, og at den endelige
støttesats for 2019 endnu ikke er fastsat. De endelige støttesatser for det
kommende år, vil først blive fastsat, efter loven er vedtaget.
Med de opdaterede forventninger til den fremtidige CO
2
-kvotepris vil støtten
desuden falde yderligere frem mod 2030 og vil helt bortfalde i 2027. Det skal dog
bemærkes, at dette er en alt andet lige vurdering, og det må forventes at elpriserne
Energistyrelsen
Amaliegade 44
1256 København K
T: +45 3392 6700
E: ens@ens.dk
www.ens.dk
Side 1/2
L 78 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 3: Orientering om to notater om forlænget afskrivningsperiode ved reinvesteringer og forventninger til støttesats til afskrevne værker
1965150_0002.png
ligeledes vil stige som følge af den stigende CO
2
-kvotepris. Da det antages at
kulværker generelt producerer lidt mere el end træpilleværkerne vil dette altså have
en modsatrettet effekt fordi kulværkets konkurrenceevne ift. biomasseværket som
følge af elprisstigningen isoleret set øges. Dermed reduceres effekten af kvote-
prisstigningen en anelse, og støttesatsen, hvis man medtager denne effekt, må
altså forventes at være lidt højere end de 1 øre/kWh nævnt ovenfor. Denne effekt
er ikke medregnet i ovenstående. Desuden kan også brændselspriser og øvrige
faktorer, som indgår i beregningen, ændre sig løbende, og føre til ændringer af
støttesatsen.
Det er formentlig
som følge af statsstøttereglerne - ikke muligt politisk at beslutte
en højere sats.
Hvilke værker har det betydning for?
Kun 3 af de værker, som i dag modtager 15-øren og som forventes afskrevet frem
mod 2029, anvender træpiller. De er angivet nedenfor med året, hvor de forventes
afskrevet i forhold til støtteordningen
Herningværket
1
(2019)
(2022)
(2025)
Avedøreværket blok 2
Amagerværket blok 1
1
For Herningværket udgør træpillerne kun ca. ¼ af brændslet, da værket primært
anvender træflis.
Side 2/2