Skatteudvalget 2018-19 (1. samling)
L 102
Offentligt
1978835_0001.png
30. november 2018
J.nr. 2018 - 3007
Til Folketinget
Skatteudvalget
Vedrørende L 102 - Forslag til Lov om ændring af ligningsloven, ejendomsværdiskattelo-
ven, lov om et indkomstregister, personskatteloven og skatteindberetningsloven (Bedre
vilkår for vækst og korrekt betaling i dele- og platformsøkonomien).
Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 1 af 19. november 2018.
Karsten Lauritzen
/ Lise Bo Nielsen
L 102 - 2018-19 (1. samling) - Endeligt svar på spørgsmål 1: Spm. om kommentar til henvendelsen af 19/11-18 fra Ferieboligweb om bundfradrag i indtægter fra udlejning af sommerhuse, til skatteministeren
1978835_0002.png
Spørgsmål
Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 19. november 2018 fra Ferieboligweb, jf.
L 102 - bilag 3.
Svar
I henvendelsen anfører Ferieboligweb, at der med lovforslaget vil ske en urimelig favori-
sering af udlejning af ferieboliger gennem bureauer og Airbnb, fordi udlejerne vil fore-
trække et fradrag på 40.000 kr. i stedet for et mindre på 11.000 kr.
Ferieboligweb ønsker, at Ferieboligweb ligestilles med udenlandske virksomheder, der
formidler udlejning af ferieboliger. Ved en sådan ligestilling kan Ferieboligweb efter aftale
med udlejer indberette de oplysninger, der er omfattet af indberetningspligten.
Forslaget forudsætter, at Ferieboligweb får kendskab til pengestrømmene mellem lejer og
udlejer. Ferieboligweb planlægger en forretningsmodel for at opnå dette kendskab, hvor
Ferieboligweb opretter et selskab med indberetningspligt for de tilsluttede lejere. Udle-
jerne forpligter sig til at køre de formidlede udlejninger og tilhørende indtægter gennem
selskabets it-system og skal anvende Ferieboligwebs standardbetingelser for leje. Udleje-
ren genererer ved hvert lejemål en lejeaftale, der sendes direkte til lejer, og som indehol-
der oplysninger om tid, pris, sted, betaling og betingelser.
Indledningsvis vil jeg bemærke, at regeringen ønsker attraktive og gunstige vilkår for dele-
økonomien i Danmark, så længe der er styr på skattebetalingen. Det er årsagen til, at de
nye bundfradrag betinges af, at udlejningen sker gennem en tredjepart, der både formidler
udlejning af den skattepligtiges bolig, og som indberetter udlejernes fulde lejeindtægter til
skattemyndighederne. Modellen kendes allerede ved udlejning af fritidshuse. Ved formid-
ling af udlejningen forstås, at formidleren både er ansvarlig for opkrævning af lejeindtæg-
ten og afregningen af lejeindtægten med udlejer. Det vil ikke være tilstrækkeligt, at op-
krævning og betaling overlades til udlejer og lejer.
En sådan tredjepart kan fx være en deleøkonomisk platform eller et udlejningsbureau.
Der er heller ikke noget i vejen for, at små udlejningsbureauer, der indberetter brugernes
fulde indtægter, kan anvende ordningen.
Det er dog en forudsætning for at kunne foretage indberetningen, at udlejningen formid-
les på en sådan måde, at formidleren har kendskab til den fulde lejeindtægt. Er der fx tale
om en platform, hvor der alene foregår annoncering, mens indgåelsen af aftalen om leje
og betalingen foregår direkte mellem udlejeren og lejeren, vil denne forudsætning ikke
være opfyldt. Hvis forudsætningen om indberetning af brugerens fulde indtægt ikke kan
opfyldes, vil en frivillig indberetning fra sådanne platforme derfor ikke kunne sikre udle-
jerne det nye store bundfradrag.
Side 2 af 2