Sundheds- og Ældreudvalget 2018-19 (1. samling)
L 111
Offentligt
2003758_0001.png
Holbergsgade 6
DK-1057 København K
T +45 7226 9000
F +45 7226 9001
M sum@sum.dk
W sum.dk
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
Dato: 21-01-2019
Enhed: SPOLD
Sagsbeh.: DEPSIST
Sagsnr.: 1803701
Dok. nr.: 791074
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg har den 20. december 2018 stillet følgende
spørgsmål nr. 14 til L 111 om ændring af sundhedsloven (Betaling for akut og fortsat
sygehusbehandling af visse personer uden bopæl i Danmark) til sundhedsministeren,
som hermed besvares. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Stine Brix (EL).
Spørgsmål nr. 14:
”Ministeren
bedes præcisere, hvad der tidsmæssigt menes med det i forslaget
anvendte begreb "midlertidig" opholder sig i Danmark.”
Svar:
Personer, der har bopæl her i landet, har ret til lovens ydelser, jf. sundhedslovens § 7,
stk. 1. Ved bopæl forstås tilmelding til Folkeregisteret, jf. sundhedslovens § 7, stk. 2.
Personer, der ikke har bopæl her i landet, har under midlertidigt ophold ret til ydelser
efter bestemmelserne i § 80, jf. sundhedslovens § 8. Efter sundhedslovens § 80, stk.
1, yder regionsrådet akut behandling til personer, som ikke har bopæl her i landet,
men som midlertidigt opholder sig i regionen, jf. § 8, ved sit eller ved andre regioners
sygehusvæsen. Herudover yder regionsrådet efter § 80, stk. 2, behandling til disse
personer, når det under de foreliggende omstændigheder ikke skønnes rimeligt at
henvise personen til behandling i hjemlandet, herunder Færøerne og Grønland, eller
personen ikke tåler at blive flyttet der.
Lovforslaget vedrører alene opkrævning af betaling for ydelser, givet i medfør af
sundhedslovens § 80, men ændrer ikke de i ovennævnte bestemmelser fastlagte be-
greber om ret og adgang til sygehusbehandling m.v. for personer med enten bopæl
eller midlertidigt ophold her i landet.
Med venlig hilsen
Ellen Trane Nørby
/
Signe Struberga