Sundheds- og Ældreudvalget 2018-19 (1. samling)
L 111
Offentligt
2014987_0001.png
Sundheds- og Ældreudvalget 2018-19
L 111 endeligt svar på spørgsmål 13
Offentligt
Holbergsgade 6
DK-1057 København K
T +45 7226 9000
F +45 7226 9001
M sum@sum.dk
W sum.dk
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
Dato: 21-01-2019
Enhed: SPOLD
Sagsbeh.: DEPSIST
Sagsnr.: 1803701
Dok. nr.: 791072
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg har den 20. december 2018 stillet følgende
spørgsmål nr. 13 til L 111 om ændring af sundhedsloven (Betaling for akut og fortsat
sygehusbehandling af visse personer uden bopæl i Danmark) til sundhedsministeren,
som hermed besvares. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Stine Brix (EL).
Spørgsmål nr. 13:
”Ministeren
bedes oplyse, hvor mange personer der aktuelt opholder sig i Danmark,
som er familiesammenført, men som ikke har bopælsregistrering i Danmark.”
Svar:
Jeg har til brug for besvarelse af spørgsmålet indhentet bidrag fra Udlændinge- og In-
tegrationsministeriet, da familiesammenføring hører under deres ressortområde.
Udlændinge- og Integrationsministeriet har oplyst, at ministeriet ikke er bekendt
med, hvor mange personer der er indrejst og aktuelt opholder sig her i landet på bag-
grund af en meddelt opholdstilladelse om familiesammenføring, men som ikke er bo-
pælsregistreret i CPR.
Jeg kan henholde mig til Udlændinge- og Integrationsministeriets bidrag.
Med venlig hilsen
Ellen Trane Nørby
/
Signe Struberga