Skatteudvalget 2018-19 (1. samling)
L 146
Offentligt
2021507_0001.png
26. februar 2019
J.nr.
Til Folketinget
Skatteudvalget
Vedrørende L 146 - Forslag til Lov om ændring af ligningsloven personskatteloven. (Per-
manent forhøjet befordringsfradrag i yderkommuner og på visse øer, indførsel af øfradrag
i yderkommuner og visse øer, fradrag for passage af Fjordforbindelsen Frederikssund,
nedsættelse af bundskatten m.v.).
Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 3 af 15. februar 2019. Spørgsmålet er stillet efter
ønske fra Rune Lund (EL).
Karsten Lauritzen
/ Søren Schou
L 146 - 2018-19 (1. samling) - Endeligt svar på spørgsmål 3: Spm. om at redegøre for den samfundsøkonomiske beregning for Fjordforbindelse Frederikssund (Kronprinsesse Marys bro) efter indførelsen af standardfradraget for personer, der passere broen i bil som led i den normale transportvej mellem hjem og arbejde, til skatteministeren
2021507_0002.png
Spørgsmål
Vil ministeren redegøre for den samfundsøkonomiske beregning for Fjordforbindelse
Frederikssund (Kronprinsesse Marys bro) efter indførelsen af standardfradraget for per-
soner, der passere broen i bil som led i den normale transportvej mellem hjem og ar-
bejde? I forlængelse heraf bedes ministeren endvidere redegøre for den samfundsøkono-
miske beregning, hvis der også indføres et standardfradrag på 12 kr. pr. passage for bru-
gere af kollektiv trafik, der passere broen som led i den normale transportvej mellem
hjem og arbejde.
Svar
Med lovforslaget foreslås et standardfradrag på 12 kr. pr. passage for pendlere, der passe-
rer Fjordforbindelse Frederikssund (Kronprinsesse Marys bro) i bil som led i den normale
transportvej mellem hjem og arbejde. Pendlere, der passerer Fjordforbindelsen Frederiks-
sund, kan derved opnå et standardfradrag i lighed med pendlere, der benytter de to øvrige
betalingsbroforbindelser, Storebæltsbroen og Øresundsforbindelsen.
I forbindelse med forslaget er der på helt normal vis skønnet over virkningen på de of-
fentlige finanser.
De ekstra standardfradrag ved passagen af betalingsbroer skal ses i relation til pendlernes
merudgifter ved transporten. Ved passage af Storebæltsbroen og Øresundsforbindelsen
gives der et ekstra fradrag ved offentlig transport på henholdsvis 15 kr. og 8 kr.
I forhold til Fjordforbindelse Frederikssund forventes det imidlertid ikke, at betalingen
ved passage af broen overvæltes i priserne for de pendlere, der benytter offentlig trans-
port til passage. Ud fra et samfundsøkonomiske perspektiv vil et ekstra fradrag pr. pas-
sage for brugere af den kollektive trafik, der passerer broen, alt andet lige indebære et
uforholdsmæssigt stort tilskud til pendlere, som benytter denne type offentlig transport.
Side 2 af 2