Europaudvalget 2018-19 (1. samling)
Rådsmøde 3661 - RIA Bilag 2
Offentligt
1974126_0001.png
Samlenotat
for rådsmøde (retlige og indre anliggender)
den 6.-7. december 2018
22. november 2018
S.6: Dagsordenspunkt 13: Forslag til Europa-Parlamentet og Rådets forordning om
ændring af forordning (EF) nr. 767/2008, forordning (EF) nr. 810/2009, forordning (EU)
2017/2226, forordning (EU) 2016/399, forordning XX/2018 [forordningen om
interoperabilitet] og beslutning 2004/512/EF og om ophævelse af Rådets afgørelse
2008/633/RIA (VIS-forslaget)
KOM(2018) 302 endelig
Side
1/47
Rådsmøde nr. 3661 (retlige og indre anliggender) den 6.-7. december 2018 - Bilag 2: Samlenotat vedr. rådsmøde RIA 6-7/12-18 - integrationsdelen
S.18: Dagsordenspunkt 14: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om den
europæiske grænse- og kystvagt (Frontex-forordningen) og om ophævelse af Rådets fælles
aktion 98/700/RIA, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1052/2013 og
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2016/1624 (første læsning)
KOM(2018) 631 endelig
= Delvis generel indstilling/politisk drøftelse
Side
2/47
Rådsmøde nr. 3661 (retlige og indre anliggender) den 6.-7. december 2018 - Bilag 2: Samlenotat vedr. rådsmøde RIA 6-7/12-18 - integrationsdelen
S.26: Dagsordenspunkt 15: Forslag til Europa-Parlamentet og Rådets direktiv om fælles
standarder
og
procedurer
i
medlemsstaterne
for
tilbagesendelse
af
tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold (udsendelsesdirektivet) (omarbejdning)
KOM(2018) 634 endelig
= Fremskridtsrapport
Side
3/47
Rådsmøde nr. 3661 (retlige og indre anliggender) den 6.-7. december 2018 - Bilag 2: Samlenotat vedr. rådsmøde RIA 6-7/12-18 - integrationsdelen
S. 36: Dagsordenspunkt 16: Reform af det fælles europæiske asylsystem og
genbosætning
a) Dublin: Forslag til Europa-Parlamentets
og Rådets forordning om fastsættelse af
kriterier og procedurer til afgørelse af,
hvilken medlemsstat der er ansvarlig for
behandlingen af en ansøgning om
international beskyttelse, der er indgivet af
en tredjelandsstatsborger eller en statsløs i
en af medlemsstaterne (omarbejdning)
(Første gennemlæsning)
KOM(2016) 270 endelig
b) Modtagelsesforhold: Forslag til Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv om
fastlæggelse af minimumsstandarder for
modtagelse
af
asylansøgere
i
medlemsstaterne (Første gennemlæsning)
KOM(2016) 465 endelig
c) Kvalifikation:
Forslag
til
Europa-
Parlamentets og Rådets forordning om
fastsættelse af standarder for anerkendelse
af tredjelandsstatsborgere eller statsløse
som
personer
med
international
beskyttelse, for en ensartet status for
flygtninge eller for personer, der er
berettiget til subsidiær beskyttelse, og for
indholdet af en sådan beskyttelse og om
ændring af Rådets direktiv 2003/109/EF af
25.
november
2003
om
tredjelandsstatsborgeres
status
som
fastboende
udlænding
(Første
gennemlæsning)
KOM(2016) 466 endelig
d) Procedure:
Forslag
til
Europa-
Parlamentets og Rådets forordning om en
fælles
procedure
for
international
beskyttelse i EU og om ophævelse af
direktiv
2013/32/EU
(Første
gennemlæsning)
KOM(2016) 467 endelig
Side
4/47
Rådsmøde nr. 3661 (retlige og indre anliggender) den 6.-7. december 2018 - Bilag 2: Samlenotat vedr. rådsmøde RIA 6-7/12-18 - integrationsdelen
e) Eurodac: Forslag til Europa-Parlamentets
og Rådets forordning om oprettelse af
"Eurodac"
til
sammenligning
af
fingeraftryk med henblik på en effektiv
anvendelse af [forordning (EU) nr.
604/2013 om fastsættelse af kriterier og
procedurer til afgørelse af, hvilken
medlemsstat der er ansvarlig for
behandlingen af en ansøgning om
international beskyttelse, der er indgivet af
en tredjelandsstatsborger eller en statsløs i
en af medlemsstaterne], identificering af en
tredjelandsstatsborger eller en statsløs
person med ulovligt ophold og om
medlemsstaternes
retshåndhævende
myndigheders og Europols adgang til at
indgive anmodning om sammenligning
med Eurodac-oplysninger med henblik på
retshåndhævelse (omarbejdning) (Første
gennemlæsning)
KOM(2016) 272 endelig
f) EASO: Forslag til Europa-Parlamentets og
Rådets forordning om Den Europæiske
Unions Asylagentur og om ophævelse af
forordning (EU) nr. 439/2010 (Første
gennemlæsning)
KOM(2016) 271 endelig
g)
Genbosætning: Forslag til Europa-
Parlamentet og Rådet s forordning om
indførelse af en EU-genbosætningsramme
(Første gennemlæsning)
KOM(2016) 468 endelig
= Fremskridtsrapport
Side
5/47
Rådsmøde nr. 3661 (retlige og indre anliggender) den 6.-7. december 2018 - Bilag 2: Samlenotat vedr. rådsmøde RIA 6-7/12-18 - integrationsdelen
1974126_0006.png
Dagsordenspunkt 13: Forslag til Europa-Parlamentet og Rådets forordning om ændring
af forordning (EF) nr. 767/2008, forordning (EF) nr. 810/2009, forordning (EU)
2017/2226, forordning (EU) 2016/399, forordning XX/2018 [forordningen om
interoperabilitet] og beslutning 2004/512/EF og om ophævelse af Rådets afgørelse
2008/633/RIA (VIS-forslaget)
KOM(2018) 302 endelig
Nyt notat.
Sagen er omfattet af retsforbeholdet.
1
1. Resumé
Forslagets overordnede formål er at lette visumudstedelsesproceduren, styrke kontrollen på de
ydre grænser og på medlemsstaternes område samt at styrke den interne sikkerhed ved at lette
delingen af oplysninger mellem medlemsstaterne om langtidsvisum og opholdstilladelser.
Forslaget har endvidere en lang række underordnede formål, herunder at lette identitetscheck
af tredjelandsstatsborgere på medlemsstaternes område for medlemsstaternes
udlændingemyndigheder og retshåndhævende myndigheder, og at bidrage med oplysninger til
identifikation i forbindelse med tilbagesendelse af personer, der ikke har eller ikke længere har
ret til at opholde sig på medlemsstaternes område. Forslaget vurderes at være i
overensstemmelse med nærhedsprincippet. Hvis Danmark vælger at tilslutte sig forordningen,
vurderes det at have visse lovgivningsmæssige og statsfinansielle konsekvenser. Sagen
forelægges for udvalget med henblik på forhandlingsoplæg, idet der forventes en generel
indstilling i Rådet primo december, hvorefter forhandlinger med Europa-Parlamentet indledes.
Sagen forventes vedtaget på et kommende rådsmøde. Der ses ikke at foreligge offentlige
tilkendegivelser om de øvrige medlemsstaters holdninger til forslaget. Fra dansk side er man
overordnet set positivt indstillet over for forslaget, der anses som et yderligere bidrag til at
sikre de ydre grænser og kontrollen med, hvem der ind- og udrejser samt at højne sikkerheden
på medlemsstaternes område. Forslaget er omfattet af retsforbeholdet. Da der er tale om en
videreudvikling af Schengenreglerne, skal Danmark inden seks måneder efter Rådets
vedtagelse træffe afgørelse om, hvorvidt Danmark vil gennemføre forordningen i dansk ret.
2. Baggrund
Visuminformationssystemet (VIS) blev oprettet ved beslutning 2004/512/EF, og dets formål,
funktioner og ansvarsområder er fastsat i forordning (EF) nr. 767/2008 (VIS-forordningen).
Reglerne for registrering af biometriske identifikatorer i VIS er fastsat i forordning (EF) nr.
810/2009 (visumkodeksen). I Rådets afgørelse 2008/633/RIA af 23. juni 2008 fastlægges
betingelserne for, at de udpegede myndigheder i medlemsstaterne og Europol kan få adgang til
at søge i VIS med henblik på forebyggelse, afsløring og efterforskning af terrorhandlinger og
andre alvorlige strafbare handlinger.
1
Forslaget er fremsat med hjemmel i Traktaten om Den Europæiske Unions Funktionsmåde (TEUF), tredje del, afsnit V, artikel
77, stk. 2, litra a) og skal behandles efter den almindelige lovgivningsprocedure i TEUF artikel 294. Rådet træffer afgørelse
med kvalificeret flertal. Ifølge artikel 1 i protokollen om Danmarks stilling deltager Danmark ikke i vedtagelsen af
foranstaltninger, der foreslås i henhold til TEUF, tredje del, afsnit V, og ifølge artikel 2 i protokollen er ingen af de
foranstaltninger, der er vedtaget i henhold til dette afsnit, bindende for Danmark, ligesom de ikke finder anvendelse i Danmark
(”retsforbeholdet”). Da forordningen imidlertid vil udgøre en videreudvikling af Schengenreglerne, vil Danmark inden seks
måneder efter vedtagelsen af forordningen skulle træffe afgørelse om, hvorvidt Danmark vil gennemføre den i dansk ret, jf.
protokollens artikel 4.
Side
6/47
Rådsmøde nr. 3661 (retlige og indre anliggender) den 6.-7. december 2018 - Bilag 2: Samlenotat vedr. rådsmøde RIA 6-7/12-18 - integrationsdelen
1974126_0007.png
Siden 2011 har VIS fungeret som den tekniske løsning til at lette visumudstedelsesproceduren
for visum til korte ophold (højst 90 dage inden for en periode på 180 dage), der udstedes efter
reglerne i visumkodeks. Visumkodeks finder anvendelse på alle tredjelandsstatsborgere, der
skal have visum, når de passerer medlemsstaternes ydre grænser, jf. Rådets forordning (EF) nr.
539/2001 (visumforordningen).
Ved opslag i VIS kan grænse- og udlændingemyndigheder hurtigt og effektivt kontrollere de
nødvendige oplysninger om tredjelandsstatsborgere, der skal være i besiddelse af et visum i
forbindelse med indrejse- og ophold i EU. Systemet udfører biometrisk matchning, primært af
fingeraftryk, til identifikation og verifikation. Pr. maj 2018 var over 55 millioner
visumansøgninger og næsten 47 millioner sæt fingeraftryk registreret i systemet.
Den 14. marts 2018 udsendte Kommissionen en meddelelse til Europa-Parlamentet og Rådet
om tilpasning af den fælles visumpolitik til nye udfordringer (KOM (2018) 251). Meddelelsen
sætter fokus på, at de grundlæggende principper i visumbehandlingen ikke er blevet revideret,
siden visumkodeksen trådte i kraft i 2010, og VIS blev indført i 2011, hvorimod de vilkår, som
visumpolitikken skal fungere under, har ændret sig drastisk.
Samme dag fremsatte Kommissionen forslag om ændring af visumkodeksen (KOM (2018) 252
endelig).
2
Forslaget har til formål at forenkle og styrke visumansøgningsproceduren for at gøre
det lettere for turister og forretningsrejsende at komme til Europa med visum samtidig med, at
forebyggelsen af sikkerheds- og uregelmæssige migrationsrisici styrkes. VIS er i denne
sammenhæng det elektroniske værktøj, der understøtter visumproceduren.
Meddelelsen annoncerede tillige det kommende arbejde med at øge sikkerheden ved en revision
af VIS for øget kontrol med visumsagsbehandlingen bl.a. ved hjælp af interoperabilitet mellem
IT-systemer på området for retlige og indre anliggender (RIA). Særligt indførelsen af ind- og
udrejsesystemet (EES), som aktuelt forventes operationelt fra 2021, vil gøre VIS mere
velfungerende, fordi det indeholder oplysninger om, hvordan tredjelandsstatsborgere bruger
deres visa.
Som baggrund for forslaget henvises tillige til Kommissionens evaluering af VIS fra 2016
3
, der
konkluderede, at VIS opfylder sine mål og funktioner og er et af de mest avancerede systemer
af sin art, men at nye udfordringer på områderne for visum-, grænse- og migrationsforvaltning
kræver, at det skal videreudvikles på en række specifikke områder.
På den baggrund har Kommissionen ved KOM(2018) 302 endelig af 16. maj 2018 fremsat
forslag til Europa-Parlamentet og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr.
767/2008, forordning (EF) nr. 810/2009, forordning (EU) 2017/2226, forordning (EU)
2016/399, forordning XX/2018 [forordningen om interoperabilitet] og beslutning 2004/512/EF
og om ophævelse af Rådets afgørelse 2008/633/RIA
4
.
2
Grund- og nærhedsnotat vedrørende Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådets forordning om ændring af
forordning (EF) nr. 810/2009 om en fællesskabskodeks for visa blev oversendt til Folketingets Europaudvalg og Udvalget for
Udlændinge- og Integrationspolitik den 30. april 2018. Forslaget forhandles aktuelt.
3
KOM(2016)655, SWD (2016) 327, SWD (2016) 328.
4
Grund- og nærhedsnotat vedrørende Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådets forordning om fastsættelse af
en ramme for interoperabiliteten mellem EU-informationssystemer (grænser og visum) og om ændring af Rådets afgørelse (EF)
Side
7/47
Rådsmøde nr. 3661 (retlige og indre anliggender) den 6.-7. december 2018 - Bilag 2: Samlenotat vedr. rådsmøde RIA 6-7/12-18 - integrationsdelen
1974126_0008.png
Hjemmelsgrundlaget og det danske retsforbehold
Forslaget er fremsat med hjemmel i Traktaten om Den Europæiske Unions Funktionsmøde
(TEUF), tredje del, afsnit V, artikel 77, stk. 2, litra a, b, d og e, der vedrører mål og kompetence
for den fælles politik for grænsekontrol. Dette er det primære retsgrundlag for den foreslåede
forordning.
Artikel 77, stk. 2, litra a, b, d og e, vedrører Europa-Parlamentets og Rådets adgang til at vedtage
foranstaltninger på områderne for visa og andre tilladelser til kortvarigt ophold, personkontrol
ved passage af de ydre grænser, nødvendige tiltag til den gradvise udvikling af et integreret
system for forvaltningen af de ydre grænser samt reglerne om, at personer uanset nationalitet
ikke kontrolleres ved passage af de indre grænser.
Ved forslagets fremsættelse blev en række ændringer med hjemmel i Traktaten om Den
Europæiske Unions Funktionsmåde (TEUF) artikel 16, stk. 2, artikel 78, stk. 2, litra d, e, og g,
artikel 79, stk. 2, litra c og d, artikel 87, stk. 2, litra a og artikel 88, stk. 2, litra a, foreslået. Disse
er udgået i forhandlingsforløbet.
Forslagets hjemmelsgrundlag er for nuværende TEUF artikel 87, stk. 2, litra a, der vedrører
Europa-Parlamentet og Rådets adgang til at vedtage foranstaltninger om indsamling,
opbevaring, behandling, analyse og udveksling af relevante oplysninger som led i Unionen
politisamarbejde, der inddrager alle medlemsstaternes kompetente myndigheder, herunder
politi, toldmyndigheder og andre særlige retshåndhævende myndigheder inden for
forebyggelse, afsløring og efterforskning af strafbare handlinger.
Forslaget skal behandles efter den almindelige lovgivningsprocedure i TEUF artikel 294. Rådet
træffer afgørelse med kvalificeret flertal.
Ifølge artikel 1 i protokollen om Danmarks stilling deltager Danmark ikke i vedtagelsen af
foranstaltninger, der foreslås i henhold til TEUF, tredje del, afsnit V, og ifølge artikel 2 i
protokollen er ingen af de foranstaltninger, der er vedtaget i henhold til dette afsnit, bindende
for Danmark, ligesom de ikke finder anvendelse i Danmark (”retsforbeholdet”).
Da
forordningen udbygger Schengenreglerne, skal Danmark i henhold til artikel 4 i protokollen om
Danmarks stilling inden seks måneder efter Rådets vedtagelse træffe afgørelse om, hvorvidt
Danmark vil gennemføre forordningen i dansk ret.
3. Formål og indhold
Forslagets overordnede formål er at lette visumudstedelse, styrke kontrollen på de ydre grænser
og på medlemsstaternes område samt at styrke den interne sikkerhed ved at lette delingen af
oplysninger mellem medlemsstaterne om langtidsvisum og opholdstilladelser.
Forslaget har desuden flere underordnede formål, herunder at lette identitetscheck af
tredjelandsstatsborgere
medlemsstaternes
område
for
medlemsstaternes
udlændingemyndigheder og retshåndhævende myndigheder og at bidrage med oplysninger til
nr. 2004/512/EF, forordning (EF) nr. 767/2008, Rådets beslutning 2008/633/RIA, forordning (EU) nr. 2016/399 og forordning
(EU) 2017/2226 blev oversendt til Folketingets Europaudvalg og Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik den 9. april
2018. Forslaget forhandles aktuelt.
Side
8/47
Rådsmøde nr. 3661 (retlige og indre anliggender) den 6.-7. december 2018 - Bilag 2: Samlenotat vedr. rådsmøde RIA 6-7/12-18 - integrationsdelen
1974126_0009.png
identifikation i forbindelse med tilbagesendelse af personer, der ikke har eller ikke længere har
ret til at opholde sig på medlemsstaternes område.
Gennemgående for alle dele af forslaget er et fornyet fokus på overholdelsen af de gældende
databeskyttelsesregler ved registrering, logning og anvendelse af data registeret i VIS.
Nedenfor følger en gennemgang af forslagets centrale dele.
3.1. Opgradering af tekniske komponenter i VIS
Der er foreslået en række ændringer af teknisk karakter, der har til formål at tilpasse systemet
til de nye lovgivningsforslag på området samt udnytte den teknologiske udviklings nye
muligheder for at gøre behandlingen af visumansøgninger lettere både for ansøgerne og
konsulaterne.
Det foreslås bl.a. at udvekslingen af oplysninger mellem det centrale VIS-system og de
nationale systemer strømlines ved at integrere den såkaldte VIS Mail-søgemekanisme i VIS.
Konfigurationen af det centrale system tilpasses med henblik på at imødekomme behovet for
hurtig og effektiv tilgængelighed i perioder med afbrydelse. Dvs., at backupsystemet er ændret
til en aktiv/aktiv-konfiguration
5
, der forventes at kunne sikre 99,99 % tilgængelighed.
Der sættes tillige fokus på at forbedre datakvaliteten og Det Europæiske Agentur for den
Operationelle Forvaltning af Store IT-systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og
Retfærdighed (eu-LISA) får fremover til opgave at forvalte datakvalitetskontrollen i VIS. For
at afhjælpe problemer med at indsamle biometriske data, navnlig problemer vedrørende
kvaliteten af ansigtsbilleder, indføres der alternative standarder, f.eks. direkte indsamling af
foto, hvilket vil sige ansigtsfoto taget på stedet.
Alene med henblik på en smidigere og hurtigere høringsprocedure foreslås den eksisterende
liste over medlemsstater, som kræver, at deres centrale myndigheder høres af andre
medlemsstaters centrale myndigheder under behandlingen af visumansøgninger om ensartede
visa indgivet af statsborgere fra specifikke tredjelande eller specifikke kategorier af disse
statsborgere, integreret i VIS.
3.2. Øget kontrol ved behandlingen af visumansøgninger ved hjælp af interoperabilitet
Ifølge de gældende regler er de visumudstedende myndigheder kun forpligtede til at kontrollere,
om visumansøgere er registreret med indrejseforbud i Schengen-informationssystemet (SIS),
når de udfører sikkerheds- og migrationsvurderinger af tredjelandsstatsborgere, der ansøger om
visum til kortvarigt ophold. Der er derimod ingen forpligtelse til at kontrollere visumansøgere
i andre EU-databaser (f.eks. Eurodac) eller i Interpols databaser, der bl.a. indeholder
oplysninger om stjålne og bortkomne rejsedokumenter.
Kommissionen har på den baggrund foreslået, at der fremover skal ske en automatiseret søgning
op mod andre databaser.
Forslaget har direkte sammenhæng med forslaget om fastsættelse af en ramme for
interoperabiliteten mellem EU-informationssystemer for grænser og visa, der også omfatter
En aktiv/aktiv-konfiguration er et set up af en såkaldt
”load
balancer” og to servere. Denne metode er med til at fordele
belastningen på serverne, hvilket kan sikre hurtig og effektiv tilgængelighed i normal drift og ved eventuelle afbrydelser.
5
Side
9/47
Rådsmøde nr. 3661 (retlige og indre anliggender) den 6.-7. december 2018 - Bilag 2: Samlenotat vedr. rådsmøde RIA 6-7/12-18 - integrationsdelen
1974126_0010.png
ændringer af VIS-forordningen. Med indførelsen af interoperabilitet bliver VIS en del af den
fælles platform sammen med ind- og udrejsesystemet (EES) og EU-systemet vedrørende
rejseinformation og rejsetilladelse (ETIAS), som skal udgøre fundamentet for
interoperabiliteten.
Interoperabilitetsforslaget introducerer også en multiidentitetsdetektor, der skal medvirke til at
sikre, at den visummyndighed, som behandler en ansøgning, automatisk bliver underrettet, hvis
ansøgeren er kendt under forskellige identiteter, med henblik på at træffe de nødvendige
foranstaltninger.
Den automatiserede søgning skal foretages via den europæiske søgeportal (ESP), der etableres
for at give brugeren hurtig, problemfri, effektiv, systematisk og kontrolleret adgang til de EU-
informationssystemer, Europol-data og Interpol-databaser de skal bruge for at løse deres
opgaver i overensstemmelse med deres adgangsrettigheder og for at støtte formålene med VIS.
Når de nye informationssystemer er taget i brug, og der er sikret interoperabilitet mellem dem,
vil de kompetente myndigheder, herunder de visumudstedende myndigheder, således få
væsentligt bedre muligheder for hurtigt at foretage baggrundskontrol af ansøgerne.
3.3. Informationer om langtidsvisum og opholdstilladelser inkluderes i VIS
Det er foreslået, at VIS fremover også skal indeholde oplysninger om dokumenter, der giver
tredjelandsstatsborgere tilladelse til at opholde sig på en given EU-medlemsstats område i mere
end 90 dage inden for en periode på 180 dage: Visa til længerevarende ophold og
opholdstilladelser.
I dag indhentes der ikke oplysninger om disse dokumenter og deres indehavere, og
oplysningerne kan ikke kontrolleres i EU’s IT-systemer
vedrørende grænser og sikkerhed (med
undtagelse af SIS i et begrænset omfang). Det betyder, at der er et aktuelt informationshul, hvad
angår disse kategorier af tredjelandsstatsborgere.
Forslaget vil sætte medlemsstaternes myndigheder
ud over den udstedende myndighed
i
stand til at kontrollere det pågældende dokument og dets indehaver ved grænsen eller på
medlemsstaternes område.
3.4. Eksisterende informationshuller ved behandlingen af visumansøgninger med kort
varighed adresseres
Lagring af en kopi af den biografiske side i ansøgerens rejsedokument i VIS til støtte for
tilbagesendelsesprocedurer
Medlemsstaterne har ikke en ensrettet praksis for lagring af VIS-kopier af rejsedokumenter, og
der findes heller ikke noget EU-regelsæt, der regulerer udvekslingen af disse oplysninger
mellem medlemsstaterne. Fraværet af et gyldigt rejsedokument eller en kopi heraf forsinker og
bremser i nogle tilfælde den nødvendige identifikation i forbindelse med tilbagesendelse af
tredjelandsstatsborgere, der er indrejst på et visum, men ikke retmæssigt er udrejst i
overensstemmelse med visummets gyldighedsperiode.
På den baggrund foreslås det, at en kopi af ansøgerens rejsedokument for fremtiden skal lagres
som en ny datakategori i VIS. Kopien skal indlæses i forbindelse med ansøgningen og skal
Side
10/47
Rådsmøde nr. 3661 (retlige og indre anliggender) den 6.-7. december 2018 - Bilag 2: Samlenotat vedr. rådsmøde RIA 6-7/12-18 - integrationsdelen
1974126_0011.png
efterfølgende kunne tilgås af relevante myndigheder i medlemsstaterne under strenge
betingelser i forbindelse med en tilbagesendelsesproces. I modsætning til oplysninger, der
udtrækkes af VIS, er kopier af rejsedokumenter et bevis for nationalitet, som i højere grad
anerkendes af tredjelande.
Alderen for at få optaget fingeraftryk for registrering i VIS sænkes
Det er foreslået at nedsætte alderen for, hvornår der skal optages fingeraftryk til
visumansøgningen fra 12 til 6 år. Der er samtidig foreslået yderligere lovgivningsmæssige
sikkerhedsforanstaltninger for at sikre, at der tages hensyn til barnets tarv gennem hele
visumansøgningsproceduren og ved enhver efterfølgende anvendelse af barnets oplysninger.
Foranstaltningen vil give myndighederne mulighed for at verificere et barns identitet under
visumansøgningsproceduren og vil samtidig muliggøre en kontrol ved passagen af en ydre
grænse.
Det er Kommissionens vurdering, at utvetydig identifikation af børn vil medføre en øget
beskyttelse af børnene, bekæmpe handel med børn og irregulær migration.
3.5. Adgang til VIS-oplysninger med henblik på retshåndhævelse
Hjemlen for retshåndhævende myndigheders adgang til VIS integreres i VIS-forordningen
Medlemsstaternes retshåndhævende myndigheders og Europols adgang til VIS er fastlagt ved
Rådets afgørelse 2008/633/RIA.
Indholdet af denne afgørelse er foreslået integreret i VIS-forordningen for at bringe den i
overensstemmelse med den nuværende traktatmæssige ramme.
Ved bekæmpelsen af terrorhandlinger og andre alvorlige strafbare handlinger er det vigtigt, at
de retshåndhævende myndigheder råder over helt aktuelle oplysninger, hvis de skal udføre
deres opgaver effektivt.
D
et
foreslås derfor, at de retshåndhævendes myndigheders adgang skal udvides til også at
omfatte kommende oplysninger i VIS vedrørende længerevarende ophold.
Med henblik på at beskytte personoplysninger og udelukke systematiske søgninger, der udføres
af retshåndhævende myndigheder, bør behandling af VIS-oplysninger kun finde sted i særlige
tilfælde, og når det er nødvendigt med henblik på at forebygge, afsløre eller efterforske
terrorhandlinger eller andre alvorlige strafbare handlinger. De udpegede myndigheder og
Europol må således kun anmode om adgang til VIS, når de har rimelig grund til at formode, at
en sådan adgang vil kunne tilvejebringe oplysninger, der i væsentlig grad vil kunne hjælpe dem
med at forebygge, opdage eller efterforske en terrorhandling eller en anden alvorlig strafbar
handling.
Nemmere identifikation af savnede personer
Side
11/47
Rådsmøde nr. 3661 (retlige og indre anliggender) den 6.-7. december 2018 - Bilag 2: Samlenotat vedr. rådsmøde RIA 6-7/12-18 - integrationsdelen
1974126_0012.png
Interoperabilitetsrammen giver mulighed for, at politiet kan identificere en person ud fra den
pågældendes biometriske data, som er indhentet under en identitetskontrol, hvis den nationale
lovgivning tillader det.
En sådan adgang er imidlertid ikke tilstrækkelig effektiv under særlige omstændigheder som
f.eks., hvor personer skal identificeres af hensyn til dem selv, fordi de er forsvundet, savnet
eller identificeret som ofre for menneskehandel.
Det er derfor foreslået at give de retshåndhævende myndigheder hurtig adgang til VIS-
oplysninger i sådanne situationer. Dette med henblik på, at de kan foretage en hurtig og
pålidelig identifikation af personen, uden at de først skal opfylde alle betingelser og yderligere
sikkerhedsforanstaltninger for retshåndhævende myndigheders adgang.
3.6. Andre identificerede informationshuller
Listen over anerkendte rejsedokumenter integreres i VIS
Den allerede eksisterende liste over rejsedokumenter, der giver indehaveren ret til at passere
de ydre grænser, og som kan forsynes med et visum, jf. Europa-Parlamentets og Rådets
afgørelse nr. 1105/2011/EU
6
, integreres i VIS.
Forslaget betyder, at der fremover vil være en central forvaltning af listen i systemet, og at der
vil blive foretaget en automatiseret søgning i listen i forbindelse med
visumudstedelsesproceduren.
Adgang til oplysninger i VIS for medlemmer af europæiske grænse- og kystvagthold
Medlemmer af europæiske grænse- og kystvagthold og hold af medarbejdere, der er involveret
i opgaver vedrørende tilbagesendelse, har i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets
forordning (EU) 2016/1624
7
tilladelse til at foretage søgninger i europæiske databaser, der er
nødvendige for at opfylde de operative mål, der er fastlagt i den operative plan om
grænsekontrol, grænseovervågning og tilbagesendelse, under værtsmedlemsstatens
myndighed.
Med henblik på at lette denne søgning og give holdene en effektiv adgang til de data, der er
indlæst i VIS, foreslås det, at Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning
(Frontex) skal have adgang til VIS. Adgangen underlægges de nødvendige betingelser og
begrænsninger for at sikre, at adgangen kun gives indenfor det fastlagte mandat.
Transportvirksomheders adgang til oplysninger med henblik på kontrol
Med henblik på at overholde deres forpligtelser i konventionen om gennemførelse af Schengen-
aftalen er det foreslået, at internationale transportvirksomheder skal kunne kontrollere, om
6
Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1105/2011/EU af 25. oktober 2011 om listen over rejsedokumenter, der giver
indehaveren ret til at passere de ydre grænser, og som kan forsynes med et visum, og om oprettelse af en mekanisme til at
opstille denne liste.
7
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1624 af 14. september 2016 om den europæiske grænse- og kystvagt
og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/399 og om ophævelse af Europa-Parlamentets og
Rådets forordning (EF) nr. 863/2007, Rådets forordning (EF) nr. 2007/2004 og Rådets beslutning 2005/267/EF.
Side
12/47
Rådsmøde nr. 3661 (retlige og indre anliggender) den 6.-7. december 2018 - Bilag 2: Samlenotat vedr. rådsmøde RIA 6-7/12-18 - integrationsdelen
tredjelandsstatsborgere med et visum til kortvarigt ophold, et visum til længerevarende ophold
eller en opholdstilladelse er i besiddelse af de krævede gyldige rejsedokumenter.
Kontrollen skal muliggøres ved daglige udtræk af VIS-oplysninger til en særskilt
skrivebeskyttet database, som understøtter udtræk af den mindst nødvendige delmængde af data
til at foretage en forespørgsel af, om personen har et gyldigt visum eller ej. Databasen skal
kunne give transportørerne et OK/IKKE OK-svar.
4. Europa-Parlamentets udtalelser
Europa-Parlamentet har endnu ikke vedtaget en udtalelse i sagen.
5. Nærhedsprincippet
Det er Kommissionens vurdering, at det nuværende forslag ligger inden for de begrænsninger,
der fastsættes i denne bestemmelse. Formålet med forslaget er at videreudvikle og forbedre
reglerne om den elektroniske behandling af ansøgninger om udstedelse af visa for forventede
ophold på medlemsstaternes område i højst 90 dage inden for en periode på 180 dage.
Medlemsstaterne kan ikke hver for sig i tilstrækkelig grad nå dette mål, da det kun er Unionen,
der kan ændre en eksisterende EU-retsakt (VIS-forordningen).
Artikel 77, stk. 2, litra b), i TEUF giver Unionen beføjelser til at træffe foranstaltninger vedr.
"personkontrol ved passage af de ydre grænser".
Det er Kommissionens vurdering, at der er behov for at tilpasse de gældende EU-regler om
udstedelse af visa. Dette er særligt vigtigt for at tage højde for de nye regler om løbende
registrering og kontrol af tredjelandsstatsborgeres ind- og udrejse i Europa-Parlamentets og
Rådets forordning (EU) nr. 2017/2226 om oprettelse af et ind- og udrejsesystem til registrering
af ind- og udrejseoplysninger og oplysninger om nægtelse af indrejse vedrørende
tredjelandsstatsborgere, der passerer medlemsstaternes ydre grænser, om fastlæggelse af
betingelserne for adgang til ind- og udrejsesystemet til retshåndhævelsesformål og om ændring
af konventionen om gennemførelse af Schengenaftalen og forordning (EF) nr. 767/2008 og
(EU) nr. 1077/2011 (EES).
Det er på det foreliggende grundlag regeringens vurdering, at nærhedsprincippet er overholdt
for de ændringsforslag, der udgør en videreudvikling og/eller forbedring af reglerne for den
elektroniske behandling af ansøgninger om udstedelse af visa for forventede ophold på
medlemsstaternes område i højst 90 dage inden for en periode på 180 dage.
Hvad angår forslaget om at inkludere oplysninger om langtidsvisum og opholdstilladelser i VIS,
sikrer Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 2016/399 om en EU-kodeks for
personers grænsepassage (Schengengrænsekodeks) gensidig anerkendelse blandt
medlemsstaterne af, at indehavere af disse dokumenttyper kan indrejse og opholde sig frit på
medlemsstaternes område på samme præmisser som tredjelandsstatsborgere, der har fået
udstedt visum for kortvarigt ophold (90 dage inden for en periode på 180 dage).
Regeringen er også af den opfattelse, at nærhedsprincippet på det foreliggende grundlag er
overholdt, for så vidt angår denne del af forslaget. Udgangspunktet med gensidig anerkendelse
blandt medlemsstaterne af langtidsvisum og opholdstilladelser til tredjelandsstatsborgere
betyder, at indehaveren kan indrejse hvor som helst på den ydre grænse, hvorfor en effektiv
Side
13/47
Rådsmøde nr. 3661 (retlige og indre anliggender) den 6.-7. december 2018 - Bilag 2: Samlenotat vedr. rådsmøde RIA 6-7/12-18 - integrationsdelen
1974126_0014.png
kontrol nødvendiggør en effektiv deling af nationale oplysninger om dokumentindehaveren og
dokuments gyldighed.
6. Gældende dansk ret
Det følger af udlændingelovens § 2 a, stk. 3, at der ved Schengengrænsekodeksen i denne lov
forstås forordning om indførelse af en fællesskabskodeks for personens grænsepassage
(Schengengrænsekodeks) med senere ændringer.
Det følger af udlændingelovens § 2 a, stk. 4, at bestemmelserne i Europa-Parlamentets og
Rådets forordning om en fællesskabskodeks for visa (visumkodeks) med senere ændringer
gælder her i landet.
Det følger af udlændingelovens § 2 a, stk. 5, at udlændinge- og integrationsministeren kan
fastsætte regler om optagelse af personfotografi og fingeraftryk af en udlænding, der søger
visum til Danmark.
Det følger af udlændingelovens § 2 a, stk. 6, at bestemmelserne i Europa-Parlamentets og
Rådets forordning om visuminformationssystemet (VIS) og udveksling af oplysninger mellem
medlemsstaterne om visa til kortvarigt ophold (VIS-forordningen) med senere ændringer
gælder her i landet.
Det følger af udlændingelovens § 2 a, stk. 7, at rådsafgørelsen om adgang til søgning i
visuminformationssystemet (VIS) for de udpegede myndigheder i medlemsstaterne og for
Europol med henblik på forebyggelse, afsløring og efterforskning af terrorhandlinger og andre
alvorlige strafbare handlinger gælder her i landet.
Efter udlændingelovens § 58 d, 1. pkt., kan udlændinge- og integrationsministeren fastsætte
nærmere bestemmelser til gennemførelse af reglerne i bl.a. VIS-forordningen og
visumkodeksen.
Det følger af udlændingelovens § 59 a, at den, der bringer en udlænding her til landet, straffes
med bøde, såfremt den pågældende udlænding ved indrejse i Danmark eller i transit i en dansk
lufthavn ikke er i besiddelse af fornøden rejselegitimation og visum, jf. § 39. Dette finder dog
ikke anvendelse ved indrejse fra et Schengenland, medmindre udlændinge- og
integrationsministeren har truffet beslutning herom i forbindelse med, at der er indført
indrejsekontrol ved grænsen i medfør af Schengengrænsekodeksens artikel 25, jf. § 38, stk. 2.
Folketinget gav med vedtagelsen den 19. april 2018 af beslutningsforslag nr. B 104 sit samtykke
til, at regeringen på Danmarks vegne i henhold til artikel 4 i protokollen om Danmarks stilling
på mellemstatsligt grundlag kunne tilslutte sig bl.a. Europa-Parlamentets og Rådets forordning
(EU) 2017/2226 af 30. november 2017 om oprettelse af et ind- og udrejsesystem (EES).
Danmark notificerede den 30. maj 2018 Rådet og Kommissionen om, at Danmark vil
gennemføre forordningen i dansk ret. Udlændinge- og Integrationsministeriet vil i en senere
folketingssamling fremsætte lovforslag til gennemførelse af forordningen.
7. Konsekvenser
Lovgivningsmæssige konsekvenser
En vedtagelse af forslaget kan medføre behov for tilpasning af dansk lovgivning.
Side
14/47
Rådsmøde nr. 3661 (retlige og indre anliggender) den 6.-7. december 2018 - Bilag 2: Samlenotat vedr. rådsmøde RIA 6-7/12-18 - integrationsdelen
1974126_0015.png
Såfremt Danmark beslutter sig for at gennemføre ændringerne til VIS-forordningen, forventes
udlændingelovens § 2 a, stk. 7, at kunne ophæves, idet det er foreslået at ophæve Rådets
afgørelse 2008/633/RIA af 23. juni 2008 om adgang til søgning i visuminformationssystemet
(VIS) for de udpegede myndigheder i medlemsstaterne og for Europol med henblik på
forebyggelse, afsløring og efterforskning af terrorhandlinger og andre alvorlige strafbare
handlinger, og i stedet integrere indholdet af rådsafgørelsen i VIS-forordningen.
Da straffebestemmelsen i udlændingelovens § 59 a alene finder anvendelse for udlændinge, der
ikke er i besiddelse af fornøden rejselegitimation og visum, forventes bestemmelsen at skulle
revideres som følge af forslaget om, at transportvirksomhederne tillige skal kontrollere,
hvorvidt tredjelandsstatsborgere er i besiddelse af et visum til længerevarende ophold eller en
opholdstilladelse.
Den foreløbige vurdering er, at lovforslaget ikke vil have yderligere lovgivningsmæssige
konsekvenser, da de berørte forordninger i stort omfang er gennemført ved en overordnet
henvisning i udlændingeloven.
Økonomiske konsekvenser
Statsfinansielle konsekvenser
Der vil være statsfinansielle
forordningsforslaget i dansk ret.
konsekvenser
forbundet
med
implementeringen
af
Kommissionen har i forbindelse med forslaget forudsat et centralt budget i perioden 2021-2023
på 182 mio. euro, herunder ca. 45 mio. euro til dækning af medlemsstaternes udgifter til bl.a.
etablering af forbindelse til VIS-systemet for de myndigheder, som udsteder opholdstilladelser.
Hvis Danmark vælger at tilslutte sig forslaget, vil Danmark skulle bidrage til finansieringen.
Danmarks finansieringsandel udgør ca. 2 pct. svarende til ca. 27,3 mio. kr. i den samlede
periode.
Der forventes på det foreliggende grundlag at være nationale udgifter for det offentlige,
herunder primært på Udlændinge- og Integrationsministeriets, Udenrigsministeriet, Børne- og
Socialministeriets og Justitsministeriets områder.
Merudgifterne forventes bl.a. at vedrøre it-området, hvor der vil være behov for at gennemføre
nationale it-tilpasninger og udvikling i såvel den nationale udgave af VIS som i
udlændingemyndigheders sagsbehandlingssystemer for at sikre myndighedernes adgang til at
søge oplysninger og foretage registreringer mv. i VIS. Der kan ligeledes opstå behov for at
foretage justeringer i politiets sagsbehandlingssystemer.
Der forventes endvidere merudgifter som følge af en øget sagsbehandling hos
udlændingemyndighederne, da der skal foretages søgninger ved hjælp af ESP og registreringer
mv. i VIS i forbindelse med sager om visum og opholdstilladelser. Der vil herudover være en
række opstartsudgifter, da der bl.a. skal ske sletning af oplysninger i VIS for personer, for hvilke
forordningen ikke længere finder anvendelse, f.eks. personer der har opnået statsborgerskab i
Danmark eller en anden medlemsstat mv. Der forventes ligeledes at være merudgifter forbundet
Side
15/47
Rådsmøde nr. 3661 (retlige og indre anliggender) den 6.-7. december 2018 - Bilag 2: Samlenotat vedr. rådsmøde RIA 6-7/12-18 - integrationsdelen
med at føre tilsyn med behandlingen af personoplysninger i VIS, bl.a. fordi mængden af data i
VIS udvides.
Det er på det foreliggende grundlag ikke muligt at konkretisere de potentielle merudgifter
forbundet med forslaget.
Evt. merudgifter forbundet med forslaget vil i udgangspunktet blive afholdt inden for egen
bevillingsramme,
jf. budgetvejledningen.
Erhvervsøkonomiske konsekvenser
Det vurderes på det foreliggende grundlag, at forslaget vil have begrænsede administrative og
økonomiske konsekvenser for danske luftfartsselskaber, søfartsselskaber og busselskaber, der
fremover skal kontrollere, om tredje-landsstatsborgere med visum til korte ophold,
langtidsvisum og opholdstilladelser er i besiddelse af de krævede gyldige rejsedokumenter.
Vurderingen er foretaget med udgangspunkt i en forudsætning om, at transportørerne kan
foretage kontrollen ved hjælp af en enkel IT-løsning med et OK/IKKE-OK svar.
8. Høring
Sagen har senest været forelagt Specialudvalget for asyl- og indvandringssamarbejde den 19.
november 2018.
Grund- og nærhedsnotatet har i juli 2018 været sendt i høring ved Specialudvalget for asyl- og
indvandringssamarbejde.
Dansk Industri (DI) har i den forbindelse bemærket, at de ser positivt på, at man fra europæisk
side vil facilitere visumudstedelsesproceduren og de øvrige processer i forbindelse med
visumpligtige udlændinges adgang til medlemsstaternes område, herunder ved hjælp af
interoperabilitet mellem de forskellige IT-databaser. DI finder det særligt positivt, at
transportvirksomheder får mulighed for at kontrollere gyldigheden af tredjelandsstatsborgeres
rejsedokumenter. DI ønsker præciseret, hvorvidt søgningen i databasen er obligatorisk eller
frivillig for transportørerne. Dette under henvisning til, at en obligatorisk kontrolopgave vil
være forbundet med yderligere omkostninger for transportørerne. DI opfordrer samtidig til, at
man fra dansk side arbejder for at afskaffe transportøransvaret i de tilfælde, hvor
tredjelandsstatsborgere har gyldig rejsehjemmel og alligevel bliver afvist ved grænsen, og hvor
transportøren i god tro efter opslag i databasen har transporteret den rejsende.
9. Generelle forventninger til andre landes holdninger
Der ses ikke at foreligge offentlige tilkendegivelser om de øvrige medlemsstaters holdninger til
punktet.
10. Regeringens generelle holdning
Fra dansk side er man overordnet set positivt indstillet over for forslaget, der vil medvirke til at
facilitere visumudstedelsesproceduren til gavn for både de visumudstedende myndigheder og
visumansøgerne.
Side
16/47
Rådsmøde nr. 3661 (retlige og indre anliggender) den 6.-7. december 2018 - Bilag 2: Samlenotat vedr. rådsmøde RIA 6-7/12-18 - integrationsdelen
Regeringen anser også forslaget som endnu et positivt bidrag til at sikre de ydre grænser og
højne sikkerheden på medlemsstaternes område, herunder ved øget brug af interoperabilitet
mellem IT-systemer.
Regeringen kan endvidere støtte, at informationer om langtidsvisum og opholdstilladelser
inkluderes i VIS, og at retshåndhævendes myndigheders adgang udvides til også at omfatte
kommende oplysninger i VIS vedrørende længerevarende ophold.
Regeringen støtter i udgangspunktet muligheden for i højere grad at benytte oplysninger fra
VIS til identifikationsprocessen i forbindelse med tilbagesendelse af personer, der ikke har eller
ikke længere har ret til at opholde sig på medlemsstaternes område. Da det i den forbindelse
bliver muligt at videregive oplysninger om en tredjelandsstatsborger i udsendelsesposition til
tredjelande eller internationale organisationer uden tredjelandsstatsborgerens samtykke, skal
forholdet til databeskyttelsesreglerne dog søges nærmere afklaret.
Regeringen forholder sig umiddelbart mindre positiv over for den under forhandlingerne
indsatte lempelsesregel for ansøgere, som påberåber sig at være familiemedlem til en EU-
borger, der kan medføre, at ansøgerens oplysninger alene underlægges en begrænset
sammenkøring med de øvrige IT-systemer på et tidspunkt, hvor det endnu ikke er fastlagt,
hvorvidt den pågældende er omfattet af opholdsdirektivets anvendelsesområde.
Den nærmere rækkevidde og det nærmere indhold af en række bestemmelser i forslaget må
søges afklaret under de kommende forhandlinger.
11. Tidligere forelæggelser for Folketingets Europaudvalg
Sagen har ikke tidligere været forelagt udvalget. Der blev dog oversendt grund- og
nærhedsnotat den 11. juli 2018.
Der blev oversendt en revideret udgave af grund- og nærhedsnotat den 24. august 2018, hvor
Dansk Industris høringssvar er indarbejdet.
Side
17/47
Rådsmøde nr. 3661 (retlige og indre anliggender) den 6.-7. december 2018 - Bilag 2: Samlenotat vedr. rådsmøde RIA 6-7/12-18 - integrationsdelen
1974126_0018.png
Dagsordenspunkt 14: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om den
europæiske grænse- og kystvagt (Frontex-forordningen) og om ophævelse af Rådets fælles
aktion 98/700/RIA, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1052/2013 og
Europa-Parlamentets- og Rådets forordning 2016/1624
KOM(2018) 631 endelig
= Delvis generel indstilling/politisk drøftelse
Revideret notat. Ændringer er markeret i kursiv.
Sagen er omfattet af retsforbeholdet, idet der dog er tale om en udbygning af Schengen-
reglerne.
8
1. Resumé
På rådsmødet (retlige og indre anliggender) den 6.-7. december 2018 forventes en generel
indstilling for så vidt angår de bestemmelser i Frontex-forslaget, der vedrører samarbejdet med
tredjelande samt Frontex’ rolle
i forbindelse med tilbagesendelser. Derudover forventes en
politisk drøftelse af de øvrige dele af forslaget. Forslaget omfatter en markant stigning i
Frontex’ budget fra ca. 211 mio. euro om året i perioden 2014-2020
til ca. 1,5 mia. euro årligt
(2018-priser). Forslaget lægger op til en markant
styrkelse af agenturets (Frontex’) mandat og
kapacitet og
har til formål i endnu højere grad at sikre en integreret grænseforvaltning af EU’s
ydre grænser med henblik på effektivt at styre migrationen, herunder gennem oprettelse af et
nyt stående korps med en operativ stab på 10.000 personer med udøvende beføjelser og eget
udstyr til at bistå EU-medlemsstater
langs EU’s ydre grænser og i tredjelande i samarbejde
med de respektive lande. Forslaget lægger endvidere op til, at agenturet vil få et stærkere
mandat, for så vidt angår tilbagesendelser og samarbejdet med tredjelande samt med det
forstærkede EU-Asylagentur (nuværende EASO). Forslaget er omfattet af retsforbeholdet, idet
der dog er tale om en udbygning af Schengen-reglerne. Det er regeringens umiddelbare
vurdering, at forslaget er i overensstemmelse med nærhedsprincippet. Forslaget vurderes
umiddelbart ikke at nødvendiggøre ændringer i dansk lovgivning. Forslaget ventes at få
statsfinansielle konsekvenser. Fra dansk side er man overordnet set positivt indstillet over for
forslaget, der ses som et yderligere bidrag til at forbedre kontrollen med de ydre grænser, styrke
kampen mod irregulær migration og højne sikkerheden på medlemsstaternes område. Det er
den umiddelbare vurdering, at forslaget respekterer medlemslandenes nationale
grænseforvaltningskompetencer og suverænitet. Da der er tale om en videreudvikling af
Schengenreglerne, skal Danmark inden seks måneder efter Rådets vedtagelse træffe afgørelse
om, hvorvidt Danmark vil gennemføre forordningen i dansk ret.
2. Baggrund
Kommissionen har ved KOM(2018) 631 endelig af 12. september 2018 fremsat forslag til
Europa-Parlamentets og Rådets forordning om den europæiske grænse- og kystvagt (Frontex-
forordningen) og om ophævelse af Rådets fælles aktion 98/700/RIA, Europa-Parlamentets og
8
Forslaget til forordning er fremsat efter
Traktaten om Den Europæiske Unions Funktionsmåde (TEUF),
tredje del, afsnit V.
Protokollen om Danmarks stilling, der er knyttet til Lissabon-traktaten, finder derfor anvendelse, hvilket indebærer, at
foranstaltningerne ikke vil være bindende for og ikke finder anvendelse i Danmark. Da forordningen imidlertid udgør en
videreudvikling af Schengen-reglerne, træffer Danmark inden seks måneder efter vedtagelsen af forordningen afgørelse om,
hvorvidt Danmark vil gennemføre forordningen i dansk ret, jf. protokollens artikel 4 (”opt in”).
Side
18/47
Rådsmøde nr. 3661 (retlige og indre anliggender) den 6.-7. december 2018 - Bilag 2: Samlenotat vedr. rådsmøde RIA 6-7/12-18 - integrationsdelen
1974126_0019.png
Rådets forordning (EU) nr. 1052/2013 og Europa-Parlamentets og Rådets forordning
2016/1624.
Hjemmelsgrundlaget og det danske retsforbehold
Forslaget er fremsat med hjemmel i Traktaten om Den Europæiske Unions Funktionsmåde
(TEUF), tredje del, afsnit V, artikel 77, stk. 2, litra b) og d), og artikel 79, stk. 2, litra c). Artikel
77 vedrører mål og kompetence for den fælles politik for grænsekontrol, og artikel 79 vedrører
den fælles indvandringspolitik. Forslaget skal behandles efter den almindelige
lovgivningsprocedure i TEUF artikel 294. Rådet træffer afgørelse med kvalificeret flertal.
Ifølge artikel 1 i protokollen om Danmarks stilling deltager Danmark ikke i vedtagelsen af
foranstaltninger, der foreslås i henhold til TEUF, tredje del, afsnit V, og ifølge artikel 2 i
protokollen er ingen af de foranstaltninger, der er vedtaget i henhold til dette afsnit, bindende
for Danmark, ligesom de ikke finder anvendelse i Danmark (”retsforbeholdet”). Da
forordningen udbygger Schengenreglerne, skal Danmark i henhold til artikel 4 i protokollen om
Danmarks stilling inden seks måneder efter Rådets vedtagelse træffe afgørelse om, hvorvidt
Danmark vil gennemføre forordningen i dansk ret.
Oprettelsen af den europæiske grænse- og kystvagt i 2016, der bestod af en videreudvikling af
det oprindelige Frontex, betød en markant ændring i medlemsstaternes muligheder for i
fællesskab at beskytte EU’s ydre grænser.
Her blev der indført to obligatoriske
beredskabspuljer på grænsekontrolområdet, Rapid Reaction Pool (personel) og Rapid
Reaction Equipment Pool (materiel) og tre puljer på udsendelsesområdet bestående af
observatører, ledsagere og specialister.
Ifølge Kommissionen har afhængigheden af frivillige
bidrag fra medlemsstaterne
til de regelmæssige fælles operationer, for så vidt angår
personel
og udstyr, medført konstante mangler, som har påvirket effektiviteten af de fælles operationer.
Det er Kommissionens opfattelse, at den europæiske grænse- og kystvagt har skabt
forbedringer, men at den ikke har kunnet imødekomme Unionens ambitionsniveau og behov for
at beskytte de ydre grænser.
Nærværende forslag er således bl.a. en reaktion på denne mangel
i medlemslandenes frivillige bidrag. Som det fremgår af forslaget, skal det sikres, at agenturet
er i besiddelse af mandatet og ressourcerne til effektivt at kunne bidrage til at sikre, at EU som
helhed har de nødvendige midler til at beskytte de fælles grænser, reagere på fremtidige
udfordringer og sikre, at den fri bevægelighed for personer med ret til fri bevægelighed i
Schengenområdet er sikret.
3. Formål og indhold
3.1. Generelt
Formålet med forslaget er, at EU skal kunne forvalte sine ydre grænser mere effektivt, forbedre
muligheden for tilbagesendelser og sikre et højt sikkerhedsniveau i EU. Med henblik herpå
foreslår Kommissionen at udstyre den europæiske grænse- og kystvagt med den operative
kapacitet og de nødvendige beføjelser til effektivt at kunne støtte medlemsstaterne.
Det fremgår af forslaget, at det fortsat er den europæiske grænse- og kystvagt, der består af
agenturet og medlemsstaternes grænseforvaltninger i fællesskab, der skal gennemføre den
integrerede europæiske grænseforvaltning. Det er fortsat medlemsstaterne, der som
udgangspunkt har hovedansvaret for forvaltningen af deres ydre grænser.
3.2. Elementer, der skal styrke Frontex
Side
19/47
Rådsmøde nr. 3661 (retlige og indre anliggender) den 6.-7. december 2018 - Bilag 2: Samlenotat vedr. rådsmøde RIA 6-7/12-18 - integrationsdelen
1974126_0020.png
Med henblik på at opnå ovennævnte formål fastlægger forslaget en række elementer, som skal
styrke agenturets rolle:
3.2.1. Oprettelsen af et stående korps med en operativ stab på 10.000 personer
Det foreslås at oprette et nyt stående korps i Frontex-regi på 10.000
operationelle medarbejdere
fra
1. januar
2020. Korpset skal have udøvende beføjelser og eget udstyr for at sikre, at Frontex
til enhver tid har de nødvendige kompetencer til at kunne udføre sine aktiviteter,
herunder også
muligheden for udover at kunne operere i nabolande også at kunne agere i tredjelande.
Korpset
vil bestå af personale fra agenturet samt
personale udstationeret eller udsendt af
medlemsstaterne til grænsekontrol- og tilbagesendelsesopgaver. Det stående korps vil ikke kun
udgøre en kvantitativ forøgelse, men vil ifølge forslaget også medføre en kvalitativ forbedring
ved at sikre en let tilgængelig og stabil løsning. Det vil ifølge forslaget medføre, at Unionen
kollektivt har den nødvendige kapacitet til at beskytte de ydre grænser, forhindre sekundære
bevægelser og effektivt gennemføre tilbagesendelse af irregulære migranter.
Som udgangspunkt skal det stående korps udgøres af tre kategorier.
1) Agenturets eget personel, som vil få beføjelser til at foretage grænsekontrol og
tilbagesendelse
2) Obligatorisk personelbidrag fra medlemslande udsendt i længere perioder
i modsætning
til i dag.
3)
Obligatorisk
personelbidrag fra medlemslande udsendt i kortere perioder (op til 4
måneder)
Disse kategorier vil give agenturet den nødvendige fleksibilitet til at udføre sine operative
opgaver. Løsningen er baseret på, at alle medlemslandes deltagelse i forvaltning af de ydre
grænser skal være tilstrækkelig og skal afspejle det fælles ansvar, der ligger i, at
Schengenområdet kan fungere optimalt. Det stående korps skal være fuldt operativt senest
den
1. januar
2020. Det er forudsat, at puljen af nationale korttidsudsendte (3) gradvist aftager og
bliver erstattet af personale fra agenturet og personale udstationeret på langtidskontrakter (2).
Derudover er det fra Kommissionens side understreget, at det er vigtigt at sikre tilstrækkelig
planlægning og uddannelse af det stående korps. Af den grund lægger forslaget tillige op til en
midtvejsevaluering af korpset.
Ved de ydre grænser er der lagt op til, at det stående korps under værtsmedlemsstatens
myndighed og tilsyn får mulighed for at udføre grænsekontrol, herunder kontrollere en persons
identitet, give tilladelse til eller nægte indrejse, stemple rejsedokumenter, udføre
grænsepatruljering og standse personer, som har passeret grænsen ulovligt. Det stående korps
vil også få mulighed for at udføre opgaver i forbindelse med tilbagesendelse, herunder bistå
ved identifikation og tilvejebringelse af rejsedokumenter samt ledsage tredjelandsstatsborgere,
der tilbagesendes tvangsmæssigt.
Som noget nyt inddrages agenturets eget personale (kategori 1) som medlemmer af det stående
korps med alle de nødvendige beføjelser til at udføre grænsekontrol og
tilbagesendelsesopgaver.
Et andet centralt element er den obligatoriske karakter af medlemsstaternes bidrag af
personale. Størrelsen af medlemsstaternes individuelle bidrag foreslås baseret på den
Side
20/47
Rådsmøde nr. 3661 (retlige og indre anliggender) den 6.-7. december 2018 - Bilag 2: Samlenotat vedr. rådsmøde RIA 6-7/12-18 - integrationsdelen
1974126_0021.png
fordelingsnøgle, der blev aftalt bilateralt under forhandlinger til den nuværende forordning fra
2016, for så vidt angår bidragene til udrykningsstyrken. Som udgangspunkt er antallet baseret
på befolkningstal og BNP.
Følges den aktuelle fordelingsnøgle foreslået af Kommissionen, vil Danmark skulle bidrage
med 29 medarbejdere årligt til langtidsudsendelser (kategori 2) fra 2020, som gradvist forhøjes
til 58 medarbejdere årligt i 2027. Herudover vil Danmark skulle bidrage med 135
korttidsudsendelser á fire måneders varighed fra 2020 (kategori 3), som aftager gradvist til 77
korttidsudsendelser á fire måneders varighed i 2027. Danmark vil derfor sammenlagt skulle
bidrage med ca. 74 årsværk i 2020 stigende til 84 årsværk i 2027. Derudover er det
Kommissionens ambition, at kategori 1-personel skal ansættes fra medlemsstaterne, dog
påhviler der i forslaget ikke et krav til medlemsstaterne om at afgive kategori 1-personel til
agenturet.
For at afhjælpe medlemsstaterne med deres obligatoriske bidrag indeholder forslaget
bestemmelser om et system for finansiel støtte med henblik på at understøtte og sikre den
langsigtede udvikling af de menneskelige ressourcer, idet medlemsstaterne gives mulighed for
at ansætte og uddanne yderligere personale.
3.2.2 Erhvervelse af eget udstyr
Det fremgår af forslaget, at agenturet vil få
øget
mulighed for at erhverve,
lease,
vedligeholde
og
betjene sit eget udstyr.
Dette er begrundet i de udfordringer, agenturet har oplevet i forhold
til
omfanget af
medlemsstaternes bidrag. I næste budgetperiode (2021-2027) er der øremærket
en pulje til at sikre agenturets mulighed for erhvervelse
og leasing
af eget udstyr. Der lægges
endvidere op til, at agenturet
også fremadrettet, herunder særligt
i perioden indtil fuld
erhvervelse af eget udstyr
er opnået, vil have behov for bidrag af udstyr fra medlemslandene til
at dække de operationelle behov, da det vil tage tid før agenturet er i stand til at lease/erhverve
teknisk udstyr i et omfang, der modsvarer operationelle behov.
3.2.3 Fastlæggelse af en politikcyklus
Forslaget tilsigter at strukturere den politiske styring af den europæiske integrerede
grænseforvaltning ved at fastlægge en politikcyklus bestående af en flerårig strategisk politik
for europæisk integreret grænseforvaltning, en teknisk og operationel strategi for europæisk
integreret grænseforvaltning og medlemsstaternes nationale strategier for integreret
grænseforvaltning. Den struktur udvikles med henblik på at forbedre operationer ved
grænserne og fastlægge, hvordan der skal reageres på forhøjede behov for
overvågningsaktiviteter i visse grænseafsnit (indvirkningsniveauer), og navnlig hvordan
agenturet vil benytte korpset til støtte for medlemslande. Det er hensigten, at dette skal styrke
den europæiske grænse- og kystvagts kapacitet gennem koordinering af uddannelse,
erhvervelse af udstyr på kort og langt sigt, herunder forskning og udvikling.
3.2.4 Et stærkere mandat vedrørende tilbagesendelser
Det foreslås, at agenturet skal kunne yde medlemsstater støtte ved tilbagesendelse af personer,
som ikke har ret til at opholde sig i EU. Agenturets støtte omfatter udarbejdelse af afgørelser
om tilbagesendelse, identifikation af migranter uden lovligt ophold, erhvervelse af
rejsedokumenter og bistand ved udvikling af nationale systemer til styring af tilbagesendelse.
Endvidere skal agenturet organisere og koordinere aktiviteter, som gør det muligt at udveksle
informationer og samle erfaringer på området for tilbagesendelse mellem medlemsstaterne. Det
Side
21/47
Rådsmøde nr. 3661 (retlige og indre anliggender) den 6.-7. december 2018 - Bilag 2: Samlenotat vedr. rådsmøde RIA 6-7/12-18 - integrationsdelen
1974126_0022.png
bemærkes, at medlemsstaterne fortsat har kompetencen til at træffe den endelige afgørelse om
tilbagesendelse og fortsat er ansvarlige for udsendelse.
Forslaget skal ses i sammenhæng med Kommissionens forslag til en revision af
udsendelsesdirektivet med henblik på at bistå medlemsstaterne med at effektivisere
tilbagesendelser og opnå en mere effektiv og sammenhængende europæisk
tilbagesendelsespolitik.
Der lægges op til, at agenturet skal udvikle en referencemodel for et system for forvaltning af
tilbagesendelser, og at agenturet kan yde bistand til tilbagesendelsesaktiviteter i tredjelande
ved at indsætte korpset i tredjelande.
3.2.5 Forbedret samarbejde med EU’s Asylagentur
Det foreslås, at agenturet samarbejder med EU’s styrkede asylagentur,
herunder navnlig
med
indsættelsen af migrationsstyringsstøttehold i
hotspots og i ”kontrollerede centre” med henblik
på at tilbyde integreret støtte.
Formålet er at sikre synergi mellem asyl- og
tilbagesendelsesprocedurerne gennem koordinering med de nationale kompetente
myndigheder og relevante EU-agenturer.
3.2.6 Øget samarbejde med tredjelande
Agenturet vil med sit nye mandat kunne iværksætte fælles operationer i og udsende personel til
tredjelande
ikke kun som hidtil nabolande
med henblik på at yde støtte til grænse- og
migrationsforvaltning og tilbagesendelse. Det vil være omfattet af en forhåndsaftale mellem
EU og de pågældende.
Det fremgår af forslaget, at Kommissionens rolle i forhold til samarbejde med tredjelande
tydeliggøres, idet det fremgår, at Kommissionen skal bistå i udarbejdelsen af udkast til
bilaterale og multilaterale aftaler indgået mellem medlemsstater og tredjelande.
3.2.7 Forbedre situationskendskab og reaktionsevne
Det europæiske grænseovervågningssystem (EUROSUR) vil funktionsmæssigt blive fuldt
integreret i den europæiske grænse- og kystvagt. Dette giver mulighed for en fælles
risikoanalyse, forbedret indberetning, udveksling og konsolidering af data og tilvejebringelse
af en reaktionsmekanisme lokalt, nationalt, regionalt og på EU-plan.
Det bemærkes, at analysemodellen skal kunne danne udgangspunkt for Kommissionens
flerårige strategiske politicyklus, som skal udarbejdes hvert andet år.
Med en integrering af EUROSUR i forslaget er der lagt op til forbedring af EUROSUR’s
virkemåde og en udvidelse af dets anvendelsesområde til at omfatte de fleste komponenter af
integreret grænseforvaltning. Det vil således blive lettere at opdage, foregribe og reagere på
krisesituationer ved Unionens ydre grænser og i tredjelande.
3.2.8
Ændring/styrkelse af Frontex’ administration
For at sikre, at Frontex’ styrkede mandat og udvidede opgaver kan udføres, er det foreslået, at
der ansættes to vicedirektører ud over den nuværende ene vicedirektør. Derudover nedsættes
en komité, der bistår Kommissionen i forberedelsen af en række gennemførelsesretsakter, som
forslaget lægger op til.
Side
22/47
Rådsmøde nr. 3661 (retlige og indre anliggender) den 6.-7. december 2018 - Bilag 2: Samlenotat vedr. rådsmøde RIA 6-7/12-18 - integrationsdelen
1974126_0023.png
3.2.9 Integration af FADO-systemet (falske og ægte dokumenter online) i rammerene for den
europæiske grænse- og kystvagt
FADO er et europæisk billedsystem, der er udformet til at udveksle oplysninger mellem
medlemsstaterne om ægte og falske dokumenter. Integrationen af FADO skulle give agenturet
mulighed for at bekæmpe dokumentfalsk.
3.2.10 Kommissionens rolle i situationer ved de ydre grænser, der kræver en hurtig indsats
Det foreslås, at Kommissionen erstatter Rådets rolle når det handler om brug af
gennemførelsesretsakt i situationer ved de ydre grænser, der kræver en hurtig indsats.
4. Europa-Parlamentets udtalelser
Europa-Parlamentet har endnu ikke afgivet udtalelse i sagen.
5. Nærhedsprincippet
TEUF artikel 77, stk. 1, litra b) og c), indeholder bestemmelser om, at EU skal udforme en
politik, der sikrer, at der foretages personkontrol og effektiv overvågning ved passage af de
ydre grænser, og at der gradvis indføres et integreret system for forvaltningen af de ydre
grænser. Med henblik herpå vedtager Europa-Parlamentet og Rådet efter den almindelige
lovgivningsprocedure, jf. artikel 77, stk. 2, litra b) og d) foranstaltninger vedrørende den
kontrol, som personer, der passerer de ydre grænser, skal underkastes, og alle andre
foranstaltninger, der er nødvendige for gradvist at indføre et integreret system for forvaltningen
af de ydre grænser.
TEUF artikel 79, stk. 2, litra c), giver Europa-Parlamentet og Rådet beføjelse til at vedtage
foranstaltninger på området ulovlig indvandring og ulovligt ophold, herunder udsendelse og
repatriering af personer med ulovligt ophold.
Kommissionen har vedrørende nærhedsprincippet anført, at formålet med forslaget er:
“at sikre en integreret europæisk grænseforvaltning af EU’s ydre grænser med henblik på
effektivt at styre migration og sikre et højt sikkerhedsniveau internt i EU samtidig med, at den
frie bevægelighed for personer opretholdes. I et område uden indre grænser påvirker irregulær
migration via en medlemsstats ydre grænser alle de andre medlemsstater. Det er kun muligt at
opretholde et område uden grænser, hvis de ydre grænser beskyttes effektivt. Da kontrollen med
EU’s
ydre grænser er af fælles interesse og skal foretages i overensstemmelse med høje og
ensartede EU-standarder, kan målene for dette forslag ikke i tilstrækkelig grad nås af
medlemsstaterne; de kan lettere nås på EU-plan, og EU kan derfor vedtage foranstaltninger i
overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union”
Det er på det foreliggende grundlag regeringens vurdering, at nærhedsprincippet er overholdt.
6. Gældende dansk ret
Ikke relevant.
7. Konsekvenser
Lovgivningsmæssige konsekvenser
Forslaget vurderes ikke at have lovgivningsmæssige konsekvenser. Der er dog endnu ikke
foretaget en vurdering af de lovgivningsmæssige konsekvenser for de af forslagets dele, der
Side
23/47
Rådsmøde nr. 3661 (retlige og indre anliggender) den 6.-7. december 2018 - Bilag 2: Samlenotat vedr. rådsmøde RIA 6-7/12-18 - integrationsdelen
1974126_0024.png
omfatter udstationering/udsendelse af tjenestemandsansatte som del af det obligatoriske bidrag
til det stående korps, herunder særligt i forhold til forslaget om at indsætte korpset i
tredjelande.
Forholdet til grundloven
Det er den foreløbige vurdering, at forslaget ikke ændrer grundlæggende ved
kompetencefordelingen mellem personel fra Frontex og de nationale myndigheder, herunder
vil en medlemsstats nationale myndigheder fortsat have instruktionsbeføjelse ift. personel
udsendt fra Frontex til medlemsstatens område. Forslaget vurderes på den baggrund foreløbigt
ikke at rejse spørgsmål i forhold til grundloven.
Økonomiske konsekvenser
Der forventes på det foreliggende grundlag at være nationale udgifter for det offentlige,
herunder primært på Udlændinge- og Integrationsministeriets, Forsvarsministeriets og
Justitsministeriets område, såvel som gennem EU-bidraget.
På det foreliggende grundlag forventes de samlede udgifter forbundet med etableringen af det
stående korps, erhvervelse af agenturets eget udstyr og varetagelse af de eksisterende og nye
opgaver at udgøre ca. 1,3 mia. euro (løbende priser) i perioden 2019-2020. Dette svarer ca. til
en fordobling af de budgetterede udgifter i forhold til agenturets nuværende mandat. I den næste
budgetperiode for 2021-2027 forventes de samlede udgifter til alle agenturets opgraderede
opgaver og funktioner at udgøre ca. 11,3 mia. euro (løbende priser). Dette svarer til knap en
firdobling af det budgetterede udgiftsniveau i forhold til agenturets nuværende mandat.
Danmarks finansieringsandel udgør ca. 2 pct. af de samlede udgifter svarende til ca. 195 mio.
kr. i 2019-2020 og ca. 2 mia. kr. i 2021-2027.
Hvis Danmark vælger at tilslutte sig forslaget, vil Danmark endvidere skulle bidrage til
agenturet i form af bl.a. udstyr og udsendt personale af langvarig og kortvarig karakter.
Medlemsstaterne forventes at have mulighed for at modtage støtte fra Fonden for Integreret
Grænseforvaltning (9,3 mia. euro), som Kommissionen har foreslået for den næste
budgetperiode 2021-2027.
8. Høring
Sagen har
senest været forelagt Specialudvalget for asyl- og indvandringssamarbejde den 19.
november 2018.
Sagen har tidligere været forelagt Specialudvalget for asyl- og indvandringssamarbejde den
30. oktober og 25. september 2018.
9. Generelle forventninger til andre landes holdninger
Der ses ikke at foreligge offentlige tilkendegivelser om de øvrige medlemsstaters holdninger til
forslaget.
10. Regeringens generelle holdning
Regeringen lægger vægt på, at drøftelserne vedrørende Frontex ikke foregriber forhandlingerne
om den kommende overordnede finansielle ramme, idet regeringens hovedprioritet for denne
er at realisere et samlet udgiftsniveau svarende til 1,00 pct. af EU's BNI.
Side
24/47
Rådsmøde nr. 3661 (retlige og indre anliggender) den 6.-7. december 2018 - Bilag 2: Samlenotat vedr. rådsmøde RIA 6-7/12-18 - integrationsdelen
Regeringen forholder sig overordnet positivt, idet forslaget
har til formål at styrke EU’s ydre
grænser. Og det vurderes umiddelbart, at forslaget respekterer medlemslandenes nationale
grænseforvaltningskompetencer og suverænitet. Denne vurdering forudsætter, at der ikke
ændres ved det vilkår, at operative opgaver udelukkende kan gennemføres efter instruks af
myndigheder i det land, der huser operationen.
Regeringen kan endvidere støtte, at agenturet får yderligere beføjelser og mandat i forbindelse
med at assistere medlemsstater ved tilbagesendelser og mener, at Frontex kan bidrage til et mere
sammenhængende og effektivt system for tilbagesendelse. Ligeledes er regeringen positiv over
for forslaget om, at der skal etableres et meget tættere samarbejde mellem bl.a. Frontex og
EASO/EUAA bl.a. i hotspots og kommende kontrollerede centre, hvor agenturet kan assistere
med identifikation og tilbagesendelse af personer, der ikke har behov for international
beskyttelse.
Der udestår fortsat afklaring af omfang og udmøntning af et stærkere mandat vedrørende
tilbagesendelse. Rammerne for agenturets forventede omfang og virkemåde er således endnu
ikke afklaret.
Regeringen forholder sig umiddelbart mindre positivt over for forslaget om et stående korps på
10.000 personer, da behovet for grænsevagter skal tilrettelægges og prioriteres på den bedst
mulige måde og afspejle de til enhver tid reelle operative behov med den igangværende
operationelle opgaveløsning. Dertil kommer, at det skal sikres, at der er tilstrækkelige nationale
grænsevagter til at tage sig af national grænsekontrol. Der lægges endvidere vægt på, at antallet
af grænsevagter baseres på behovsanalyser.
Regeringen vil arbejde for en fastholdelse af Rådets rolle i vurderingen og håndteringen af
situationer, som kræver en hurtig indsats, da udstationering af grænsevagter i krisesituationer
bør være en politisk beslutning, som skal træffes af Rådet og ikke Kommissionen, hvilket der er
lagt op til i forslaget.
For så vidt angår fastlæggelse af en strategisk politikcyklus for integreret grænseforvaltning
(IBM), er det regeringens vurdering, at en sådan vil stille øgede krav til Frontex’ operationelle
aktiviteter og medlemsstaternes nationale grænseforvaltning, hvorfor det er regeringens
holdning, at en sådan skal udarbejdes i tæt samarbejde mellem Kommissionen, agenturet og
medlemslandene.
11. Tidligere forelæggelse for Folketingets Europaudvalg
Sagen har været forelagt Folketingets Europaudvalg den 5. oktober 2018 forud for rådsmødet
(retlige og indre anliggender) den 11.-12. oktober 2018.
Side
25/47
Rådsmøde nr. 3661 (retlige og indre anliggender) den 6.-7. december 2018 - Bilag 2: Samlenotat vedr. rådsmøde RIA 6-7/12-18 - integrationsdelen
1974126_0026.png
Dagsordenspunkt 15: Forslag til Europa-Parlamentet og Rådets direktiv om fælles
standarder og procedurer i medlemsstaterne for tilbagesendelse af
tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold (udsendelsesdirektivet) (omarbejdning)
KOM(2018) 634 endelig
= Fremskridtsrapport
Revideret notat. Ændringer er markeret med kursiv.
Sagen er omfattet af retsforbeholdet.
9
1. Resumé
Forslagets overordnede formål er at effektivisere de eksisterende fælles procedurer i
forbindelse med tilbagesendelse af tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold i EU.
Forslaget, der ikke ændrer det gældende direktivs anvendelsesområde, er en del af en pakke af
foranstaltninger, som Kommissionen har igangsat i overensstemmelse med Det Europæiske
Råds konklusioner fra juni 2018 for at sikre en mere effektiv håndtering af de stigende
migrations- og sikkerhedsudfordringer, som EU står overfor, herunder også ønsket om at
bekæmpe irregulære migranters sekundære bevægelser samt skabe en mere effektiv
tilbagesendelsespolitik for tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold. Forslaget vurderes at
være i overensstemmelse med nærhedsprincippet. Hvis Danmark vælger at tilslutte sig
direktivet, vurderes det at have lovgivningsmæssige og statsfinansielle konsekvenser. Fra dansk
side ser man overordnet positivt på det nye forslag, der har til hensigt at effektivisere EU's
udsendelsesbestræbelser, herunder bl.a. i forhold til at sikre mere effektive procedurer under
hele processen, mere fokus på pligten til at samarbejde om udsendelsen samt modvirke ulovligt
ophold, ulovlig genindrejse og forhindre sekundære bevægelser. Forslaget er omfattet af det
danske retsforbehold, men da det samtidig udgør en udbygning af Schengen-reglerne, kan
Danmark tilslutte sig forslaget via den danske Schengen-protokol. På rådsmødet (retlige og
indre anliggender) den 11.-12. december 2018 forventes en fremskridtsrapport om forslaget.
2. Baggrund
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2008/115/EF om fælles standarder og procedurer i
medlemsstaterne for tilbagesendelse af tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold blev
vedtaget i 2008 og trådte i kraft i 2010. Direktivet var et forsøg på at fastsætte klare,
gennemsigtige og retfærdige fælles standarder og procedurer med henblik på at sikre en effektiv
tilbagesendelsespolitik som en nødvendig del af en velforvaltet migrationspolitik i fuld
overensstemmelse med grundlæggende menneskerettigheder.
Det vedvarende migrationspres, som medlemsstaternes asyl- og migrationssystemer har oplevet
de seneste år, har imidlertid understreget behovet for en mere effektiv tilbagesendelsespolitik.
er fremsat med hjemmel i Traktaten om Den Europæiske Unions Funktionsmåde (TEUF), tredje del, afsnit V, artikel
79, stk. 2, litra c) og skal behandles efter den almindelige lovgivningsprocedure i TEUF artikel 294. Rådet træffer afgørelse
med kvalificeret flertal. Ifølge artikel 1 i protokollen om Danmarks stilling deltager Danmark ikke i vedtagelsen af
foranstaltninger, der foreslås i henhold til TEUF, tredje del, afsnit V, og ifølge artikel 2 i protokollen er ingen af de
foranstaltninger, der er vedtaget i henhold til dette afsnit, bindende for Danmark, ligesom de ikke finder anvendelse i Danmark
(”retsforbeholdet”). Da
direktivet imidlertid vil udgøre en videreudvikling af Schengen-reglerne, vil Danmark inden seks
måneder efter vedtagelsen af direktivet skulle træffe afgørelse om, hvorvidt Danmark vil gennemføre den i dansk ret, jf.
protokollens artikel 4.
Side
26/47
9
Forslaget
Rådsmøde nr. 3661 (retlige og indre anliggender) den 6.-7. december 2018 - Bilag 2: Samlenotat vedr. rådsmøde RIA 6-7/12-18 - integrationsdelen
1974126_0027.png
Samtidig med det øgede migrationspres på EU, har Kommissionens løbende evalueringer af
medlemslandene påvist en både ineffektiv og inkonsekvent anvendelse af direktivet. EU's
tilbagesendendelsespolitik er således i dag præget af store forskelle mellem medlemslandenes
nationale praksis på området, ligesom medlemslandene ikke udnytter fleksibiliteten af de
procedurer, som er fastsat i direktivet og samtidig møder forhindringer for effektivt at fuldbyrde
deres afgørelser om tilbagesendelse. På trods af intensiverede bestræbelser fra medlemsstaterne
og på EU-plan for at gennemføre den eksisterende politik på området, herunder handlingsplaner
fra Kommissionen i 2015
10
og 2017
11
og Kommissionens anbefalinger fra marts 2017
12
har
fremskridtene med at forbedre effektiviteten af tilbagesendelser været utilfredsstillende. En
anden betydelig forhindring for tilbagesendelser har været samarbejdet med
oprindelseslandene. Til illustration af situationen viste seneste tal fra Kommissionen i 2017
således, at tilbagesendelser af tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold alene fandt sted i
36,6 % af tilfældene mod 45,8 % i 2016.
Kommissionen har på den baggrund den 12. september 2018 fremsat et forslag til omarbejdning
af udsendelsesdirektivet (KOM (2018) 634 endelig) med henblik på yderligere at præcisere og
harmonisere de eksisterende fælles regler for tilbagesendelse for hermed at maksimere deres
effektivitet og sikre en mere konsekvent anvendelse af reglerne i medlemsstaterne.
Forslaget skal ikke ses isoleret, men som en del af en række foranstaltninger, som
Kommissionen har foreslået som opfølgning på Det Europæiske Råds møde den 28. juni 2018,
der netop understregede nødvendigheden af at øge bestræbelserne for at opnå en mere effektiv
tilbagesendelse af irregulære migranter, og som opfordrede Kommissionen til at fremsætte
forslag herom.
Andre igangværende tiltag indebærer en styrkelse af Frontex’ rolle i
forvaltningen af tilbagesendelse og et forbedret samarbejde med oprindelseslande om at
tilbagetage deres egne statsborgere via tilbagetagelsesaftaler.
Hjemmelsgrundlaget og det danske retsforbehold
Forslaget er fremsat med hjemmel i Traktaten om Den Europæiske Unions Funktionsmåde
(TEUF), tredje del, afsnit V, artikel 79, stk. 2, litra c, og skal behandles efter den almindelige
lovgivningsprocedure i TEUF artikel 294. Rådet træffer afgørelse med kvalificeret flertal.
Ifølge artikel 1 i protokollen om Danmarks stilling deltager Danmark ikke i vedtagelsen af
foranstaltninger, der foreslås i henhold til TEUF, tredje del, afsnit V, og ifølge artikel 2 i
protokollen er ingen af de foranstaltninger, der er vedtaget i henhold til dette afsnit, bindende
for Danmark, ligesom de ikke finder anvendelse i Danmark (”retsforbeholdet”). Da direktivet
imidlertid vil udgøre en videreudvikling af Schengen-reglerne, vil Danmark inden seks
måneder efter vedtagelsen af direktivet skulle træffe afgørelse om, hvorvidt Danmark vil
gennemføre det i dansk ret, jf. protokollens artikel 4.
3. Formål og indhold
Forslagets overordnede formål er at præcisere, harmonisere og videreudvikle de eksisterende
fælles regler og foranstaltninger for tilbagesendelse af tredjelandsstatsborgere med ulovligt
10 COM/2015/0453 (endelig)
11
12
COM(2017) 200 (endelig)
C(2017) 1600 (endelig) COMMISSION RECOMMENDATION of 7.3.2017 on making returns more effective when
implementing the Directive 2008/115/EC of the European Parliament and of the Council
Side
27/47
Rådsmøde nr. 3661 (retlige og indre anliggender) den 6.-7. december 2018 - Bilag 2: Samlenotat vedr. rådsmøde RIA 6-7/12-18 - integrationsdelen
1974126_0028.png
ophold i EU for at sikre en mere konsekvent og effektiv anvendelse i medlemsstaterne og
dermed modvirke sekundære bevægelser. Samtidig er det tilsigtet, at der med de forbedrede
procedurer skal skabes en bedre sammenhæng mellem asyl- og udsendelsesprocedurer.
Ændringerne tager således sigte på at løse centrale udfordringer i tilbagesendelsesprocedurerne
samt mindske de hindringer, som medlemsstaterne har mødt i deres forsøg på at tilbagesende
tredjelandsstatsborgere.
De foreslåede ændringer berører ikke direktivets anvendelsesområde. Direktivet finder således
fortsat anvendelse på tredjelandsstatsborgere, som ikke længere opfylder betingelserne for
indrejse eller som af en anden grund opholder sig ulovligt på en medlemsstats område (artikel
2, stk. 1). Med tredjelandsstatsborger forstås enhver person, der ikke er unionsborger, og som
ikke har ret til fri bevægelighed i henhold til EU-retten, som fastsat i Schengengrænsekodekset
(artikel 2, punkt 5).
Ændringerne er i fuld overensstemmelse med grundlæggende rettigheder og international ret,
herunder beskyttelse af flygtninge og menneskeretlige forpligtelser, navnlig princippet om non-
refoulement.
Nedenfor følger en gennemgang af forslagets ændringer i forhold til det gældende direktiv.
3.1. Håndtering af tilbagesendelse
Kommissionen foreslår som et nyt tiltag (artikel 14), at medlemslandene skal forpligtes til at
etablere nationale datasystemer for håndteringen af tilbagesendelser, der gør det muligt at have
rettidig information om identitet og opholdsstatus for tredjelandsstatsborgere. Kommissionen
begrunder forslaget med, at sådanne systemer medfører bedre monitorering og opfølgning af
de enkelte sager og dermed vil være med til at sikre en mere effektiv håndering af verserende
sager om tilbagesendelse. Det er meningen, at systemerne skal kobles op til et centralt system,
som foreslås etableret i Kommissionens samtidige forslag til en revision af Frontex-
forordningen som led i pakken af foranstaltninger, der skal sikre en effektiv
tilbagesendelsespolitik.
Kommissionen foreslår ydermere, at medlemslandene skal etablere
tilbagesendelsesprogrammer for frivillig tilbagevenden, som også kan omfatte støtte til
reintegration.
3.2. Grænseprocedurer
Kommissionen foreslår indførelse af en hasteprocedure ved EU's ydre grænser og enklere
tilbagesendelsesprocedurer for afviste asylansøgere, der allerede har fået deres asylansøgning
afvist ved grænsen for at sikre, at afgørelser om tilbagesendelser hurtigt kan blive truffet og
eksekveret ved EU's ydre grænser, herunder i kontrollerede centre (artikel 22). Den enklere
tilbagesendelsesprocedure ved de ydre grænser eller i kontrollede centre indebærer korte frister
for indgivelse af klage over afgørelsen, samt at der ikke stilles krav om en forudgående frist for
frivillig udrejse, før en tilbagesendelsesprocedure indledes.
De foreslåede regler til den nye grænseprocedure i udsendelsesdirektivet er i overensstemmelse
med den foreslåede grænseprocedure i forslaget til asylprocedureforordningen, som muliggør,
at asylafgørelser kan blive truffet i EU’s ydre grænseområder.
3.3. Frihedsberøvelse med henblik på udsendelse
Side
28/47
Rådsmøde nr. 3661 (retlige og indre anliggender) den 6.-7. december 2018 - Bilag 2: Samlenotat vedr. rådsmøde RIA 6-7/12-18 - integrationsdelen
1974126_0029.png
Frihedsberøvelse af tredjelandsstatsborgere i forbindelse med udsendelse er allerede reguleret i
det gældende udsendelsesdirektiv. Kommissionen foreslår i lyset af den forværrede
sikkerhedssituation, som migrantkrisen i EU har medført, at skærpe reglerne for
frihedsberøvelse. Kommissionen foreslår som en udbygning af eksisterende regler om
frihedsberøvelse på udsendelsesområdet (artikel 18), at tredjelandsstatsborgere med ulovligt
ophold også kan frihedsberøves, hvis de udgør en trussel mod den offentlige orden eller
nationale sikkerhed.
Som reglerne er i dag, kan medlemsstaterne frihedsberøve en tredjelandsstatsborger i op til
maksimum 6 måneder. I lyset af, at nogle medlemslande har betydelig kortere frister for den
maksimale periode for frihedsberøvelse, hvilket vurderes at være til hinder for en effektiv
udsendelse, foreslår Kommissionen, at den maksimale periode for varigheden af en
frihedsberøvelse ikke må være mindre end 3 måneder. En frihedsberøvelse skal fortsat være af
så kort varighed som muligt, og må kun opretholdes, så længe udsendelsen er under
forberedelse og gennemføres med den nødvendige omhu.
3.4 Retsmidler og klage
Adgangen til effektive retsmidler i forhold til at klage over en afgørelse om tilbagesendelse
ændres ikke med forslaget. Med forslaget introduceres som noget nyt en frist for indgivelse af
klager.
Kommissionen begrunder dette med, at praksis fra medlemslandene har vist, at klagefrister for
afgørelser om udsendelser løber fra få dage i nogle lande til flere måneder i andre. De lange
klagefrister har vist sig at lægge hindringer i vejen for en effektiv og hurtig udsendelse.
Kommissionen lægger derfor op til en klagefrist på 5 dage ved afgørelser om tilbagesendelse
efter endeligt afslag på asyl (artikel 16). Kun i de sager, hvor spørgsmålet om overholdelse af
princippet om non-refoulement endnu ikke har været prøvet af kompetente
retlige
myndigheder, vil fuldbyrdelse af afgørelsen om tilbagesendelse blive automatisk suspenderet.
Kommissionen vurderer, at klagefristen er i overensstemmelse med grundlæggende rettigheder
som adgangen til effektive retsmidler.
3.5. Indrejseforbud udstedt i forbindelse med grænsekontrol
Såfremt en tredjelandsstatsborger, der opholder sig ulovligt på en medlemsstats område,
identificeres for første gang i forbindelse med den pågældendes udrejse, kan det under visse
omstændigheder være hensigtsmæssigt at indføre et indrejseforbud for at forhindre fremtidige
indrejser.
Med kommissionens forslag gives medlemsstaterne mulighed for at meddele et indrejsebud i
denne situation uden en forudgående afgørelse om tilbagesendelse. Det fremgår endvidere, at
dette skal ske efter en konkret vurdering i den enkelte sag og under hensyntagen til
proportionalitetsprincippet (artikel 13).
3.6. Frivillig udrejse
I direktivet defineres en frivillig tilbagerejse som en tredjelandsstatsborgers opfyldelse af
forpligtelsen til at vende tilbage inden for den frist, der er fastsat herfor i afgørelsen om
tilbagesendelse.
Side
29/47
Rådsmøde nr. 3661 (retlige og indre anliggender) den 6.-7. december 2018 - Bilag 2: Samlenotat vedr. rådsmøde RIA 6-7/12-18 - integrationsdelen
1974126_0030.png
I det gældende direktiv er der allerede fastsat udrejsefrister i forbindelse med frivillig udrejse
fra 7 til 30 dage. Det nye direktivforslag lægger op til ikke længere at have en minimumsfrist,
og i stedet lade det være op til medlemslandene at sikre en hurtigere og mere effektiv udsendelse
(artikel 8).
3.7. Afgørelse om tilbagesendelse samtidig med eller i forlængelse af afslag på ophold
Da Kommissionens evalueringer af medlemslandenes praksis på udsendelsesområdet har vist,
at medlemsstaterne ikke automatisk og systematisk knytter en afgørelse om tilbagesendelse op
til en afgørelse om afslag på ophold, hvorved udsendelsesprocedurerne bliver uforholdsmæssigt
langvarige, præciserer forslaget behovet for at udstede en afgørelse om tilbagesendelse samtidig
eller i umiddelbart forlængelse af en afgørelse om afslag på ophold på et medlemslands område
(artikel 8).
Forslaget har således til formål at styrke sammenhængen mellem en afgørelse, der bringer en
tredjelandsstatsborgers lovlige ophold til ophør, og vedtagelsen af en afgørelse om
tilbagesendelse for at mindske risikoen for, at den pågældende forsvinder, samt mindsker
sandsynligheden for uautoriserede sekundære bevægelser. Forslaget lægger således op til, at
der træffes afgørelse om tilbagesendelse samtidig (ideelt i samme afgørelse) som afslag på
opholdstilladelse eller i forbindelse med ophør af lovligt ophold på et medlemslands område
eller i umiddelbart forlængelse heraf.
3.8. Forpligtelse til at samarbejde
Kommissionen foreslår at indføre en særlig forpligtelse for tredjelandsstatsborgere til at
samarbejde under hele sagsforløbet, der vedrører tilbagesendelse. Kommissionen begrunder
denne forpligtelse med, at den vil hjælpe medlemsstaterne med at få oplysninger til at
kontrollere identiteten af irregulære migranter og erhverve rejsedokumenter, der er nødvendige
for udsendelsen. Denne forpligtelse til at samarbejde med de kompetente myndigheder er i tråd
med asylforslagene, der forhandles som led i reformen af det fælles europæiske asylsystem.
3.9. Risiko for at personer forsvinder før effektuering af tilbagesendelsesafgørelsen:
Der har vist sig et stort behov for at finde fælles EU kriterier for, hvornår der er tale om risiko
for, at en tredjelandsstatsborger kan forsvinde forud for en udsendelse. Kommissionen har i
forslaget oplistet en fælles, men ikke udtømmende liste over objektive kriterier for at fastslå
risikoen for en mulig forsvinden af en tredjelandsstatsborger med henblik på at bistå
medlemslandes vurdering af de konkrete omstændigheder i den enkelte sag (artikel 6). Desuden
indeholder artiklen en formodningsregel, således at hvis nogle af de oplistede kriterier er til
stede, er der grundlag for en afkræftelig formodning om, at der er risiko for, at den pågældende
forsvinder.
4. Europa-Parlamentets udtalelser
Europa-Parlamentet har endnu ikke afgivet udtalelse i sagen.
5. Nærhedsprincippet
Det er Kommissionens vurdering, at forslaget ligger inden for de begrænsninger, der fastsættes
i denne bestemmelse. Formålet med forslaget er at videreudvikle, harmonisere og forbedre
reglerne i udsendelsesdirektivet, da det gældende direktiv ikke på tilstrækkelig vis har hjulpet
medlemslandene til at gennemføre en effektiv tilbagesendelsespolitik af tredjelandsstatsborgere
med ulovligt ophold. Bekæmpelsen af ulovlig indvandring og udsendelse af
Side
30/47
Rådsmøde nr. 3661 (retlige og indre anliggender) den 6.-7. december 2018 - Bilag 2: Samlenotat vedr. rådsmøde RIA 6-7/12-18 - integrationsdelen
tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold i EU er et væsentligt element i den europæiske
dagsorden for migration og må siges at være en fælles interesse for medlemslandene, hvorfor
medlemsstaterne ikke hver for sig i tilstrækkelig grad kan nå dette mål. Der er derfor behov for
en yderligere EU-indsats for at forbedre effektiviteten af EU's tilbagesendelsespolitik.
Det er på det foreliggende grundlag vurderingen, at nærhedsprincippet er overholdt for det nye
direktivforslag, der udgør en videreudvikling og en forbedring af reglerne for de allerede
eksisterende standarder og procedurer som fastsat i det gældende udsendelsesdirektiv.
6. Gældende dansk ret
Ved lov nr. 248 af 30. marts 2011 om ændring af udlændingeloven blev Europa-Parlamentets
og Rådets direktiv 2008/115/EF af 16. december 2008 om fælles standarder og procedurer i
medlemsstaterne for tilbagesendelse af tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold
(udsendelsesdirektivet) gennemført i dansk ret.
Ved lov nr. 516 af 26. maj 2014 om ændring af udlændingeloven (Ændring af reglerne om
afvisning m.v. til gennemførelse af direktiv 2008/115/EF om fælles standarder og procedurer i
medlemsstaterne for tilbagesendelse af tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold
(udsendelsesdirektivet) m.v.) blev der på baggrund af Europa-Kommissionens gennemgang af
Danmarks implementering af direktivet gennemført en række supplerende ændringer af
udlændingeloven. Endvidere blev reglerne om beregning af et indrejseforbud, der ligeledes
følger af udsendelsesdirektivet, ændret på baggrund af EU-domstolens dom i sag C-225/16
Ouhrami ved lov nr. 318 af 25. april 2018 om ændring af udlændingeloven (Indkvartering og
forsørgelse af flygtninge og asylansøgere, advisering af kommunerne om visse afgørelser i
klagesager og ændring af beregningen af varigheden af et indrejseforbud m.v.).
I forbindelse med det nuværende udsendelsesdirektivs gennemførelse i dansk ret blev det i
henhold til artikel 2, stk. 2, besluttet, at udsendelsesdirektivet ikke finder anvendelse på
behandling af afvisningssager over for tredjelandsstatsborgere, dvs. sager, hvor en udlænding
afvises i forbindelse med indrejse over Danmarks ydre grænser, og i sager om udvisning af
tredjelandsstatsborgere på grund af kriminalitet, dvs. sager om udvisning efter
udlændingelovens §§ 22-24, § 25 a, stk. 1, og § 25 c.
Afslag på opholdstilladelse, afslag på forlængelse af opholdstilladelse, beslutning om
inddragelse af opholdstilladelse, afslag på en ansøgning om udstedelse af et registreringsbevis
eller opholdskort, beslutning om inddragelse af et registreringsbevis eller opholdskort,
beslutning om udvisning efter §§ 25, 25 a eller 25 b og beslutning om udsendelse efter § 27 b
indebærer, at den pågældende udlænding ikke længere har ret til ophold her i landet, og skal
indeholde en frist for udrejse, jf. udlændingelovens § 33, stk. 1.
Efter udlændingelovens § 33, stk. 2, skal fristen for udrejse fastsættes til mellem 7 dage og 1
måned, men kan i påtrængende tilfælde fastsættes til straks. Udrejsefristen fastsættes bl.a. til
straks, når det vurderes, at der er risiko for, at udlændingen vil forsvinde eller unddrage sig
udsendelse.
En afgørelse om tilbagesendelse efter udlændingelovens § 33, stk. 1, kan påklages til
Udlændingenævnet, for så vidt angår de typer af afgørelser, hvor Udlændingenævnet er
kompetent, jf. udlændingelovens § 52 b, stk. 1.
Ved klage til Udlændingenævnet er fristen 8
Side
31/47
Rådsmøde nr. 3661 (retlige og indre anliggender) den 6.-7. december 2018 - Bilag 2: Samlenotat vedr. rådsmøde RIA 6-7/12-18 - integrationsdelen
uger, jf. udlændingelovens § 52 b, stk. 6.
En klage tillægges kun opsættende virkning med
hensyn til udrejsefristen, hvis særlige grund taler derfor, jf. udlændingelovens § 33, stk. 3.
Efter udlændingelovens § 53 a, stk. 2, anses et afslag på asyl, afslag på forlængelse og
inddragelse af asyltilladelser efter udlændingelovens § 7 og 8 for automatisk påklaget til
Flygtningenævnet, og klagen til Flygtningenævnet har opsættende virkning jf.
udlændingelovens § 53 a, stk. 2, 4. pkt.
Påklages et afslag på opholdstilladelse efter § 9 c, stk. 3, nr. 2, inden 7 dage efter, at det er
meddelt udlændingen, har den pågældende ret til at blive i landet, indtil klagen er afgjort, jf.
udlændingelovens § 33, stk. 13.
Finder Flygtningenævnet, at den pågældende ikke kan gives opholdstilladelse her i landet,
pålægger nævnet den pågældende at udrejse inden for en fastsat frist, jf. 33, stk. 1.
Udlændingestyrelsen kan efter forelæggelse for Dansk Flygtningehjælp bestemme, at
afgørelsen i en sag om opholdstilladelse efter § 7 ikke kan indbringes for Flygtningenævnet,
når ansøgningen må anses for at åbenbart grundløs, jf. udlændingelovens § 53 b, stk. 1.
I
sådanne sager fastsætter Udlændingestyrelsen en udrejsefrist jf. udlændingelovens § 33, stk. 1.
En afgørelse om afslag på opholdstilladelse efter § 7, hvor ansøgningen vurderes at være
åbenbart grundløs, kan dog indbringes for domstolene.
Sager der indbringes for domstolene,
tillægges som udgangspunk ikke opsættende virkning.
En udlænding, som pålægges at udrejse straks, eller som ikke udrejser i overensstemmelse med
den fastsatte udrejsefrist, skal som udgangspunkt udvises efter udlændingelovens § 25 b, stk. 2.
En beslutning om udvisning efter § 25 b, stk. 2 skal ledsages af et indrejseforbud efter § 32, stk.
1.
Der findes ikke særlige regler for udstedelse af indrejseforbud i forbindelse med grænsepassage.
Det er et grundlæggende princip i udlændingeloven, at udlændinge, der ikke har ret til at
opholde sig her i landet, skal udrejse. Det er således den enkelte udlændings ansvar at udrejse.
Sker udrejsen ikke frivilligt, drager politiet omsorg herfor (udsendelse), jf. udlændingelovens §
30,
stk. 1 og 2.
I forbindelse med udsendelsen skal en udlænding meddele de nødvendige oplysninger hertil og
medvirke til tilvejebringelse af nødvendig legitimation og visum og til udrejsen i øvrigt.
Er udlændingen ikke i besiddelse af de fornødne rejsedokumenter, vil politiet søge at fremskaffe
sådanne dokumenter ved henvendelse til hjemlandets eller et andet lands diplomatiske
repræsentation. Såfremt dette ikke er muligt uden udlændingens medvirken, kan politiet anmode
retten om at bestemme, at udlændingen tvangsmæssigt skal fremstilles for repræsentationen,
og at udlændingens fingeraftryk kan videregives til repræsentationen, jf. udlændingelovens §
40, stk. 6, 2. pkt., og § 40 a, stk. 9, 2. pkt.
Efter udlændingelovens § 34, stk. 3, kan politiet pålægge udlændingen at give møde hos politiet
på nærmere angivne tidspunkter (meldepligt), hvis det skønnes hensigtsmæssigt for at sikre
udlændingens tilstedeværelse.
Side
32/47
Rådsmøde nr. 3661 (retlige og indre anliggender) den 6.-7. december 2018 - Bilag 2: Samlenotat vedr. rådsmøde RIA 6-7/12-18 - integrationsdelen
1974126_0033.png
Vurderes de i udlændingelovens § 34 nævnte foranstaltninger ikke tilstrækkelige til at sikre
muligheden for udsendelse,
kan udlændingen frihedsberøves med henblik på at sikre, at
pågældende meddeler og tilvejebringer de nævnte oplysninger og dokumenter.
Efter udlændingelovens § 36 skal politiet så vidt muligt frihedsberøve en udlænding med
henblik på udsendelse, når pågældende ikke har ret til at opholde sig her i landet, og når mindre
indgribende foranstaltninger ikke er tilstrækkelige til at sikre muligheden for afvisning,
udvisning eller overførsel. Dette kan bl.a. være, hvis det vurderes, at der er en væsentlig risiko
for at udlændingen forsvinder, og der er reel udsigt til udsendelse.
Spørgsmålet om, hvorvidt der er risiko for, at en udlænding vil forsvinde, beror på en konkret
vurdering af forholdene i den enkelte sag og er ikke nærmere reguleret i udlændingelovens
bestemmelser om frihedsberøvelse.
Danmark tilbyder hjælp til frivillig hjemrejse for afviste asylansøgere, herunder for udlændinge
med en verserende asylsag, som ønsker at frafalde ansøgningen. Danmark deltager bl.a. i det
europæiske samarbejde om etablering om reintegrationsprogrammer ERRIN (European Return
and Reintegration Network) og har i den forbindelse tilsluttet sig flere af de konkrete
reintegrationsprogrammer, som ERRIN har etableret.
7. Konsekvenser
Lovgivningsmæssige konsekvenser
Forslaget er omfattet af Danmarks retsforbehold. Forslaget vil således ikke i sig selv have
lovgivningsmæssige konsekvenser, og ændringerne er ikke bindende for eller finder anvendelse
i Danmark.
Da forslaget indeholder ændringer af udsendelsesdirektivet, som Danmark har tiltrådt på
mellemstatsligt grundlag, vil Danmark skulle meddele Europa-Kommissionen, hvorvidt
Danmark ønsker at gennemføre indholdet af det reviderede udsendelsesdirektiv i dansk ret.
En gennemførelse af det reviderede udsendelsesdirektiv vurderes at ville have
lovgivningsmæssige konsekvenser i forhold til udlændingeloven, herunder bl.a. for så vidt
angår reglerne om fastsættelse af en passende frist for udrejse og fastsættelse af objektive
kriterier for, hvornår en udlænding er i risiko for at forsvinde.
Det vurderes endvidere, såfremt direktivet vedtages i sin nuværende form, at det vil være
nødvendigt at ændre udlændingelovens regler om, hvorvidt Udlændingestyrelsen skal træffe
afgørelse om tilbagesendelse i de sager, der påklages automatisk til Flygtningenævnet, samt
reglerne for, hvornår påklage af en sag, der er afgjort i åbenbart grundløs-proceduren, skal
tillægges opsættende virkning.
Endelig vil det formentlig være nødvendigt at revidere fristerne for påklage fastsat i
udlændingeloven.
Regeringen vil i forbindelse med forhandlingerne søge nærmere præciseret, i hvilket omfang
de gældende danske regler og procedurer kan rummes inden for direktivforslagets tekst, idet
Side
33/47
Rådsmøde nr. 3661 (retlige og indre anliggender) den 6.-7. december 2018 - Bilag 2: Samlenotat vedr. rådsmøde RIA 6-7/12-18 - integrationsdelen
1974126_0034.png
det bemærkes, at de foreløbige forhandlinger om sagen tyder på, at direktivteksten ikke vil blive
vedtaget i sin nuværende form.
Økonomiske konsekvenser
Der forventes på det foreliggende grundlag at være nationale udgifter for det offentlige,
herunder primært på Udlændinge- og Integrationsministeriets og Justitsministeriets område.
Der forventes at være IT-mæssige udgifter som følge af forslagets krav om etablering af et nyt
nationalt datasystem for håndtering af tilbagesendelse eller tilretning af eksisterende it-
systemer (EstherH og POLSAS), som vil skulle opkobles til et centralt system.
Der forventes endvidere at være udgifter forbundet med muligheden for at udstede
indrejseforbud i forbindelse med grænsekontrol, da det vil medføre øget sagsbehandling i
Udlændingestyrelsen.
Det er på det foreliggende grundlag ikke muligt at konkretisere de forventede merudgifter
forbundet med forslaget.
8. Høring
Specialudvalget for asyl- og indvandringssamarbejde er den 19. november 2018 blevet forelagt
sagen. Udvalget har endvidere modtaget grund- og nærhedsnotat i den 12. november 2018.
Sagen har tidligere været forelagt Specialudvalget for asyl- og indvandringssamarbejde den
25. september 2018.
9. Generelle forventninger til andre landes holdninger
Der ses ikke at foreligge offentlige tilkendegivelser om de øvrige medlemsstaters holdninger til
forslaget
10. Regeringens generelle holdning
Fra dansk side er man generelt positiv over for tilltag, der styrker bekæmpelsen af ulovlig
indvandring og i den forbindelse en mere effektiv udsendelse af tredjelandsstatsborgere med
ulovligt ophold i EU.
Danmark deltager i det gældende udsendelsesdirektiv, der trådte i kraft i 2010. Det nye forslag
har til hensigt at effektivisere EU's udsendelsesbestræbelser, herunder bl.a. i forhold til at sikre
mere effektive procedurer under hele processen og øget fokus på pligten til at samarbejde om
udsendelsen samt at modvirke ulovligt ophold, ulovlig genindrejse og sekundære bevægelser.
Danmark støtter op om etableringen af mere effektive udsendelsesprocedurer, når der samtidig
sikres en vis fleksibilitet i forhold til de enkelte medlemslandes nationale systemer.
11. Tidligere forelæggelser for Folketingets Europaudvalg
Sagen har været forelagt Folketingets Europaudvalg den 5. oktober 2018 forud for rådsmødet
(retlige og indre anliggender) den 11.-12. oktober 2018.
Side
34/47
Rådsmøde nr. 3661 (retlige og indre anliggender) den 6.-7. december 2018 - Bilag 2: Samlenotat vedr. rådsmøde RIA 6-7/12-18 - integrationsdelen
Dagsordenpunkt 16: Reform af det fælles europæiske asylsystem og genbosætning
a) Dublin: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastsættelse af
kriterier og procedurer til afgørelse af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig for
behandlingen af en ansøgning om international beskyttelse, der er indgivet af en
tredjelandsstatsborger eller en statsløs i en af medlemsstaterne (omarbejdning)
(Første gennemlæsning)
KOM(2016) 270 endelig
b) Modtagelsesforhold: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om
fastlæggelse af minimumsstandarder for modtagelse af asylansøgere i
medlemsstaterne (Første gennemlæsning)
KOM(2016) 465 endelig
c) Kvalifikation: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om
fastsættelse af standarder for anerkendelse af tredjelandsstatsborgere eller
statsløse som personer med international beskyttelse, for en ensartet status for
flygtninge eller for personer, der er berettiget til subsidiær beskyttelse, og for
indholdet af en sådan beskyttelse og om ændring af Rådets direktiv 2003/109/EF
af 25. november 2003 om tredjelandsstatsborgeres status som fastboende
udlænding (Første gennemlæsning)
KOM(2016) 466 endelig
d) Procedure: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en fælles
procedure for international beskyttelse i EU og om ophævelse af direktiv
2013/32/EU (Første gennemlæsning)
KOM(2016) 467 endelig
e) Eurodac: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af
"Eurodac" til sammenligning af fingeraftryk med henblik på en effektiv
anvendelse af [forordning (EU) Nr. 604/2013 om fastsættelse af kriterier og
procedurer til afgørelse af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig for
behandlingen af en ansøgning om international beskyttelse, der er indgivet af en
tredjelandsstatsborger eller en statsløs i en af medlemsstaterne], identificering af
en tredjelandsstatsborger eller en statsløs person med ulovligt ophold og om
medlemsstaternes retshåndhævende myndigheders og Europols adgang til at
indgive anmodning om sammenligning med Eurodac-oplysninger med henblik på
retshåndhævelse (omarbejdning) (Første gennemlæsning)
KOM(2016) 272 endelig
Side
35/47
Rådsmøde nr. 3661 (retlige og indre anliggender) den 6.-7. december 2018 - Bilag 2: Samlenotat vedr. rådsmøde RIA 6-7/12-18 - integrationsdelen
1974126_0036.png
f) EASO: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Den
Europæiske Unions Asylagentur og om ophævelse af forordning (EU) nr.
439/2010 (Første gennemlæsning)
KOM(2016) 271 endelig
g) Genbosætning: Forslag til Europa-Parlamentet og Rådet s forordning om
indførelse af en EU-genbosætningsramme (Første gennemlæsning)
KOM(2016) 468 endelig
= Fremskridtsrapport
Revideret notat. Ændringer er markeret i kursiv.
Sagen er omfattet af retsforbeholdet.
13
1. Resumé
Kommissionen har henholdsvis den 4. maj og 13. juli 2016 fremsat to lovpakker om reform af
det fælles europæiske asylsystem. Den første lovpakke indeholder forslag til omarbejdning af
Dublin-forordningen og Eurodac-forordningen samt et forslag til forordning om Den
Europæiske Unions Asylagentur. Den anden lovpakke omfatter forslag til en
asylprocedureforordning
og
en
kvalifikationsforordning,
omarbejdning
af
modtagelsesdirektivet samt et forslag til forordning om en EU-genbosætningsramme. Med
forslaget til omarbejdning af Dublin-forordningen præciseres reglerne for fastlæggelse af den
ansvarlige medlemsstat til behandling af en asylansøgning indgivet i EU, og der foreslås indført
en obligatorisk omfordelingsmekanisme. Kommissionens forslag til omarbejdning af Dublin-
forordningen var senest på dagsordenen på rådsmødet (retlige og indre anliggender) den 11.-
12. oktober med en præsentation af status. På baggrund af drøftelserne på Det Europæiske
Råds møde den 18. oktober 2018 er det fortsat ambitionen, at der skal arbejdes frem mod
konsensus på forslaget. På rådsmødet i december 2018 ventes en statusrapport af reformen af
det fælles europæiske asylsystem, ligesom det ikke kan afvises, at punktet vil indeholde en mere
overordnet drøftelse om andre mekanismer for ansvar og solidaritet. Sagen ventes endvidere
på dagsordenen til Det Europæiske Råds møde i december 2018. Forslaget til omarbejdning af
Eurodac-forordningen vil bl.a. indebære, at anvendelsesområdet for Eurodac-systemet udvides
med henblik på identifikation og tilbagesendelse af tredjelandsstatsborgere og statsløse
personer, som ikke søger asyl, men som er indrejst ulovligt og opholder sig ulovligt i EU.
Samtidig udvides kategorierne af data, som opbevares. Forslaget til en ny forordning om
asylagenturet indebærer en styrkelse af det nuværende agentur i forhold til overvågning af
medlemsstaternes overholdelse af asylreglerne og mulighed for at yde teknisk og operationel
bistand. Kommissionen har senest på baggrund af Det Europæiske Råds konklusioner fra juni
2018 fremsat et ændringsforslag til forordning om asylagenturet. Forslaget indebærer en
13
Forslagene er fremsat med hjemmel i Traktaten om Den Europæiske Unions Funktionsmåde (TEUF), tredje del, afsnit V.
Ifølge protokollen om Danmarks stilling deltager Danmark ikke i vedtagelsen af foranstaltninger, der foreslås i henhold til
TEUF, tredje del, afsnit V, og ifølge protokollen er ingen af de foranstaltninger, der er vedtaget i henhold til dette afsnit,
bindende for Danmark, ligesom de ikke finder anvendelse i Danmark (”retsforbeholdet”).
Side
36/47
Rådsmøde nr. 3661 (retlige og indre anliggender) den 6.-7. december 2018 - Bilag 2: Samlenotat vedr. rådsmøde RIA 6-7/12-18 - integrationsdelen
yderligere styrkelse af agenturets muligheder for at yde støtte til medlemsstaterne samt en
styrkelse af samarbejdet mellem asylagenturet og Frontex. Forslagene i anden lovpakke skal i
det væsentlige sikre en øget harmonisering af standarder for asylproceduren,
modtagelsesforhold og tildeling af beskyttelse med henblik på at forebygge sekundære
bevægelser inden for EU. Formålet med forslaget om indførelse af en EU-
genbosætningsramme er at etablere en EU-ramme med fælles procedurer for genbosætning af
tredjelandsstatsborgere eller statsløse personer med behov for international beskyttelse.
Samtlige forslag i de to lovpakker er omfattet af det danske retsforbehold, men Danmark har
en parallelaftale i forhold til den gældende Dublin-forordning og Eurodac-forordning. Hvis
Danmark tilslutter sig Dublin- og Eurodac-forslagene, vil det have lovgivningsmæssige
konsekvenser, ligesom Danmark vil skulle bidrage til finansieringen. Gennemførelsen af
Eurodac-forordningen forventes at være forbundet med væsentlige statsfinansielle
konsekvenser, idet tilpasning af nationale it-systemer vurderes nødvendig. Fsva. Dublin-
forordningen arbejdes der fra dansk side for etablering af en ordning, som fastholder
Danmarks deltagelse i Dublin-systemet, uden at Danmark bliver omfattet af en obligatorisk
omfordelingsordning. Fsva. Eurodac-forslaget er regeringen umiddelbart positivt indstillet,
men lægger vægt på, at forslagets fordele står mål med medlemsstaternes udgifter til tilpasning
af it-systemer mv. Forslagene vurderes at overholde nærhedsprincippet.
2. Baggrund
Kommissionen fremsatte den 4. maj 2016 sin første asylpakke med henblik på en reform af det
fælles europæiske asylsystem. Pakken omfatter forslag til omarbejdning af Dublin-
forordningen og Eurodac-forordningen samt et forslag til forordning om et europæisk
asylagentur.
Kommissionen fremsatte endvidere den 12. september 2018 på baggrund af Det Europæiske
Råds konklusioner fra juni 2018 et ændringsforslag til sit oprindelige forslag til forordningen
om et europæisk asylagentur.
Kommissionens anden lovpakke, der blev fremsat den 13. juli 2016 indeholder forslag til en
asylprocedureforordning, en kvalifikationsforordning samt en omarbejdning af modtagelses-
direktivet. Pakken omfatter endvidere et forslag til en forordning om en fælles ramme for
genbosætning.
Forslagene skal behandles efter den almindelige lovgivningsprocedure i TEUF artikel 294.
Rådet træffer afgørelse med kvalificeret flertal.
Forslaget til omarbejdning af Dublin-forordningen og Eurodac-forordningen er fremsat med
hjemmel i TEUF artikel 78, stk. 2, litra e, om kriterier og procedurer til bestemmelse af, hvilken
medlemsstat der er ansvarlig for behandlingen af en ansøgning om asyl eller subsidiær
beskyttelse.
Forslaget til omarbejdning af Eurodac-forordningen har endvidere hjemmel i artikel 79, stk. 2,
litra c, om ulovlig indvandring og ulovligt ophold, artikel 87, stk. 2, om indsamling, lagring,
behandling, analyse og udveksling af relevante retshåndhævelsesformål samt artikel 88, stk. 2,
om Europols arbejdsområder og opgaver.
Side
37/47
Rådsmøde nr. 3661 (retlige og indre anliggender) den 6.-7. december 2018 - Bilag 2: Samlenotat vedr. rådsmøde RIA 6-7/12-18 - integrationsdelen
1974126_0038.png
Danmark deltager i den gældende Dublin-forordning og Eurodac-forordning via en
mellemstatslig aftale (parallelaftale), som giver Danmark mulighed for at tilslutte sig ændringer
til forordningerne på mellemstatsligt grundlag, hvis Danmark inden 30 dage efter vedtagelsen
giver meddelelse til Europa-Kommissionen om, at Danmark vil gennemføre indholdet i
national ret. Det bemærkes, at de bestemmelser af den gældende Eurodac-forordning, som
vedrører proceduren for sammenligning og videregivelse af oplysninger med henblik på
retshåndhævelse, kræver en supplerende protokol til parallelaftalen for Danmark, idet
retshåndhævelseselementet udgør et nyt formål i forhold til den oprindelige Eurodac-
forordning.
Forslagene til forordning om et europæisk asylagentur er fremsat med hjemmel i TEUF artikel
78, stk. 1 og 2, om den fælles asylpolitik.
Forslaget til asylprocedureforordningen er fremsat med hjemmel i TEUF artikel 78, stk. 2, litra
d.
Forslaget til kvalifikationsforordningen er fremsat med hjemmel i TEUF artikel 78, stk. 2, litra
a og b.
Forslaget til omarbejdning af modtagelsesdirektivet er fremsat med hjemmel i TEUF artikel 78,
stk. 2, litra f.
Forslaget til forordning om en EU-genbosætningsramme er fremsat med hjemmel i TEUF,
tredje del, afsnit V, artikel 78, stk. 2, litra d.
Som følge af retsforbeholdet kan Danmark ikke deltage i asylprocedureforordningen,
kvalifikationsforordningen, modtagelsesdirektivet og forordningen om en EU-
genbosætningsramme.
Forslaget til forordning om et europæisk asylagentur er også omfattet af retsforbeholdet.
Danmark har hidtil bidraget til det praktiske samarbejde mellem medlemsstaterne på
asylområdet i regi af EASO. Som i den nuværende forordning fremgår det således af forslaget,
at asylagenturet fremmer det operationelle samarbejde med Danmark, og at en dansk
repræsentant inviteres til at deltage på alle bestyrelsesmøder, dog uden stemmeret. Det af
Kommissionen fremsatte ændringsforslag af 12. september 2018 berører ikke agenturets
samarbejde med Danmark.
3. Formål og indhold
De væsentligste dele af forslagene gennemgås enkeltvis nedenfor.
Forslag til omarbejdning af Dublin-forordningen
Dublin-forordningen fastsætter kriterier og procedurer til afgørelse af, hvilken medlemsstat der
er ansvarlig for behandlingen af en asylansøgning. De gældende kriterier for at afgøre, hvilken
medlemsstat der er ansvarlig for at behandle en asylansøgning, er i alt væsentlighed bevaret i
forslaget. Formålet med omarbejdningen er at effektivisere og forenkle disse regler. Endvidere
foreslås det at supplere det nuværende Dublin-system med en obligatorisk
omfordelingsmekanisme, som ifølge forslaget skal sikre en hensigtsmæssig ansvarsdeling
Side
38/47
Rådsmøde nr. 3661 (retlige og indre anliggender) den 6.-7. december 2018 - Bilag 2: Samlenotat vedr. rådsmøde RIA 6-7/12-18 - integrationsdelen
mellem medlemsstaterne. Endelig skal forslaget modvirke misbrug af systemet og modvirke
sekundære bevægelser. Disse formål er delvist understøttet gennem ændringer i de øvrige
forordninger og direktiver, som gennemgås nedenfor.
Det foreslås, at der indføres en forpligtelse for asylansøgere til at indgive deres ansøgning i den
medlemsstat, hvor den pågældende først indrejser i EU, eller i den medlemsstat, hvor den
pågældende måtte have lovligt ophold.
Inden den medlemsstat, hvori asylansøgningen er indgivet, anvender kriterierne for vurderingen
af, hvilken medlemsstat der skal behandle en asylansøgning, skal den først kontrollere, om
ansøgningen skal afvises med henvisning til, at ansøgeren kommer fra et første asylland eller
et sikkert tredjeland. Er det tilfældet, er den pågældende medlemsstat ansvarlig for at behandle
ansøgningen med henblik på at træffe afgørelse herom.
Den pågældende medlemsstat skal endvidere kontrollere, om ansøgeren kommer fra et sikkert
oprindelsesland, og om ansøgeren udgør en sikkerhedsrisiko. Er det tilfældet, er den
pågældende medlemsstat også ansvarlig for at behandle ansøgningen, som i disse tilfælde skal
behandles efter en fremskyndet procedure.
Det foreslås endvidere, at den medlemsstat, der har behandlet en asylansøgning, herunder
foretaget den indledende kontrol med henblik på afvisning eller behandling i en fremskyndet
procedure, skal anses for at være ansvarlig for at behandle alle fremtidige krav og ansøgninger
fra den pågældende ansøger, uanset at den pågældende ansøger måtte have forladt
medlemsstaten. Dette understøtter formålet med Dublin-systemet, hvorefter kun én
medlemsstat er ansvarlig for behandlingen af en asylansøgning, ligesom det understøtter, at
kriterierne for, hvilken medlemsstat der er ansvarlig for behandlingen af en asylansøgning, kun
kan anvendes én gang.
Det foreslås, at der indføres en obligatorisk omfordelingsmekanisme, som aktiveres automatisk,
når en medlemsstat står over for et uforholdsmæssigt stort antal af asylansøgere, som den er
ansvarlig for at behandle efter reglerne i Dublin-forordningen. Fordelingsmekanismen vil ifølge
forslaget indebære, at hvis en medlemsstats andel af det samlede antal ansøgninger om
international beskyttelse i EU overstiger en på forhånd fastlagt fordelingsnøgle med 150 pct.,
vil nye asylansøgere blive omfordelt til andre medlemsstater. Kommissionens forslag til en
omarbejdet Dublin-forordning skal med henblik på at forebygge sekundære bevægelser også
sikre, at en ansøger lader sig registrere og samarbejder med medlemsstaternes myndigheder.
Manglende efterlevelse heraf vil få konsekvenser i forhold til modtagelsesforhold og
proceduremæssige konsekvenser i form af hastebehandling af asylansøgningen.
Det bemærkes, at definitionen af familiemedlemmer foreslås udvidet ved at medtage
ansøgerens søskende og ved at medtage familierelationer, der blev skabt, efter at ansøgeren
forlod sit oprindelsesland, men inden den pågældende ankom til medlemsstatens område.
Kommissionens forslag var senest på dagsordenen på rådsmødet (retlige og indre anliggender)
den
11.-12. oktober
2018. Der var alene tale om en statusrapport, og som på de forudgående
rådsmøder henholdsvis den 18. maj, 9. juni, 12.-13. oktober, 7. december 2017
og 4.-5. juni
2018
vurderes rådsmødet ikke at have ført til fremskridt i forhandlingerne.
Side
39/47
Rådsmøde nr. 3661 (retlige og indre anliggender) den 6.-7. december 2018 - Bilag 2: Samlenotat vedr. rådsmøde RIA 6-7/12-18 - integrationsdelen
1974126_0040.png
På baggrund af drøftelserne på Det Europæiske Råds (DER) møde den
18. oktober
2018 er det
fortsat ambitionen, at der skal arbejdes frem mod konsensus.
Der blev på DER- mødet i oktober
ikke fastsat nogen frist for vedtagelse af asylpakken, og det fremgår alene af Det Europæiske
Råds konklusioner, at formandskabet opfordres til at fortsætte sit arbejde med henblik på at få
afsluttet forhandlingerne.
Forslag til omarbejdning af Eurodac-forordningen
Forslaget til ændring af Eurodac-forordningen har til formål at understøtte den praktiske
gennemførelse af forslaget om en omarbejdning af Dublin-forordningen. Det er endvidere
formålet at styrke identifikationen af tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold og
tredjelandsstatsborgere, som er indrejst ulovligt i EU ved de ydre grænser, idet disse
oplysninger kan hjælpe medlemsstaterne, når der skal udstedes nye rejsedokumenter til en
tredjelandsstatsborger med henblik på tilbagesendelse. Systemet vil således fremadrettet kunne
tjene et bredere indvandringsformål. I dag foretages ingen sammenligninger mellem
fingeraftryksoplysninger, der er optaget af migranter ved de ydre grænser, og
fingeraftryksoplysninger, der er optaget af tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold.
Sammenligninger mellem fingeraftryksoplysninger fra irregulære migranter og asylansøgere
holdes kun op mod asyloplysninger, idet Eurodac-systemet er en asyldatabase. Med forslaget
bliver det muligt for medlemsstaterne at lagre og søge i data om tredjelandsstatsborgere eller
statsløse personer, som ikke søger asyl, men som er indrejst ulovligt eller opholder sig ulovligt
i EU. Formålet er at bidrage til kontrollen af ulovlig migration og sekundære bevægelser inden
for EU og sikre identifikationen af tredjelandsstatsborgere uden lovligt ophold med henblik på
tilbagesendelse, idet disse oplysninger kan hjælpe medlemsstaterne, når der skal udstedes nye
rejsedokumenter til de pågældende.
Forslaget vil også give medlemsstaterne mulighed for at opbevare flere personoplysninger i
Eurodac i overensstemmelse med databeskyttelsesreglerne, såsom navn, fødselsdato,
nationalitet, identitetspapirer eller rejsedokumenter samt ansigtsbillede. Ved at øge mængden
af data i systemet vil medlemsstaternes myndigheder lettere kunne identificere en
tredjelandsstatsborger uden lovligt ophold eller en asylansøger uden at skulle anmode om
oplysninger fra en anden medlemsstat, som tilfældet er i dag.
Medlemsstaterne skal indføre sanktioner i overensstemmelse med national ret over for de
personer, som nægter at lade et ansigtsbillede optage, eller som ikke efterlever proceduren for
optagelse af fingeraftryk. Det præciseres, at optagelsen af fingeraftryk og ansigtsbillede af
mindreårige fra seksårsalderen skal ske på en børnevenlig måde af personale, der er uddannet
specifikt hertil.
Aldersgrænsen for at optage fingeraftryk foreslås nedsat fra 14 år til 6 år. Formålet er bl.a. at
styrke beskyttelsen af mindreårige, der er blevet adskilt fra deres familie, da forslaget giver en
medlemsstat mulighed for at spore familie, der måtte opholde sig i en anden medlemsstat, hvis
en sammenligning af fingeraftryk viser, at barnet tidligere har opholdt sig i den pågældende
anden medlemsstat.
I det foreliggende kompromisforslag til Eurodac-forordningen foreslås det endvidere, at
Eurodac-systemet også skal anvendes til brug for gennemførslen af genbosætninger efter
Side
40/47
Rådsmøde nr. 3661 (retlige og indre anliggender) den 6.-7. december 2018 - Bilag 2: Samlenotat vedr. rådsmøde RIA 6-7/12-18 - integrationsdelen
1974126_0041.png
forslaget om en fælles EU-genbosætningsramme samt af genbosætninger i henhold til nationale
genbosætningsprogrammer. Videre foreslås det at inkludere farvekopier af pas og ID-
dokumenter i Eurodac-systemet samt at give retshåndhævende myndigheder adgang til at
foretage alfanumeriske søgninger med henblik på at støtte retshåndhævelses- og
udsendelsesformål.
Der blev indledt trilogforhandlinger med Europa-Parlamentet den 6. september 2017, og
forhandlingerne er i sin afsluttende fase,
Forslag til forordning om Den Europæiske Unions Asylagentur
Formålet med forslaget er at styrke det nuværende
EASO’s rolle og udvikle det til et fuldt
udbygget agentur og ekspertisecenter, som fremmer gennemførelsen af det fælles europæiske
asylsystem og forbedrer dets funktionsmåde.
En af agenturets væsentligste opgaver skal være at overvåge og vurdere medlemsstaternes
gennemførelse af de fælles europæiske asylregler, herunder særligt asylproceduren, Dublin-
systemet, anerkendelsesprocenter og arten og kvaliteten af den tildelte internationale
beskyttelse.
Endvidere foreslås, at agenturet skal styrkes for at yde operationel og teknisk bistand til
medlemsstaterne. Bistanden omfatter bl.a. muligheden for at stille ekspertise til rådighed i form
af asylstøttehold med henblik på identifikation og registrering af tredjelandsstatsborgere,
asylsagsbehandling, rådgivning og koordination af medlemsstatens etablering eller
tilvejebringelse af modtagefaciliteter mv. Asylstøtteholdene består af eksperter fra agenturets
egne rækker, eksperter fra medlemsstaterne eller eksperter, som disse har udstationeret til
agenturet. Bistanden omfatter også muligheden for, at agenturet efter anmodning eller på eget
initiativ indsætter eksperter fra en asylindsatspulje bestående af eksperter fra medlemsstaterne
i tilfælde, hvor en medlemsstats asyl- og modtagelsessystemer er udsat for et uforholdsmæssigt
stort pres. For at sikre, at eksperter står klar til øjeblikkelig indsættelse, foreslås det, at
asylindsatspuljen skal bestå af en reserve på mindst 500 eksperter fra medlemsstaterne.
I tilfælde af uforholdsmæssigt pres på medlemsstaternes asylsystem kan agenturet
uden
anmodning fra medlemsstaterne - tilrettelægge og koordinere operationelle og tekniske
foranstaltninger. Hvis en medlemsstat i denne situation ikke anmoder agenturet om operationel
og teknisk bistand, ikke tager imod agenturets tilbud om en sådan bistand, ikke træffer
hensigtsmæssige foranstaltninger for at afhjælpe et sådant pres eller ikke efterkommer
Kommissionens henstilling om at træffe visse foranstaltninger, og derved gør asyl- eller
modtagelsessystemerne så ineffektive, at de truer det fælles europæiske asylsystems funktion,
kan Rådet efter forslag fra Kommissionen vedtage en afgørelse i form af en
gennemførelsesretsakt og udpege en eller flere foranstaltninger, som agenturet skal gennemføre
for at støtte den pågældende medlemsstat.
Der blev i juni 2017 opnået enighed mellem Europa-Parlamentet og Rådet om forslaget dog
med forbehold for henvisninger til de øvrige forslag i de to lovpakker om reform af det fælles
europæiske asylsystem.
Side
41/47
Rådsmøde nr. 3661 (retlige og indre anliggender) den 6.-7. december 2018 - Bilag 2: Samlenotat vedr. rådsmøde RIA 6-7/12-18 - integrationsdelen
1974126_0042.png
Kommissionen har imidlertid på baggrund af Det Europæiske Råds konklusioner fra juni 2018
fremsat et ændringsforslag til sit oprindelige forslag til forordningen.
Forslaget indebærer en udvidelse af agenturets kompetences, hvorefter agenturet kan yde støtte
under hele asylproceduren samt under den procedure, der følger af Dublin-forordningen. Det
følger desuden af ændringsforslaget, at indsættelse af migrationsstøttehold ikke er begrænset til
tilfælde, hvor en medlemsstats asyl- og modtagelsessystemer er udsat for et uforholdsmæssigt
stort pres, ligesom forslaget indebærer en yderligere styrkelse af samarbejdet mellem EASO og
Frontex. Forslaget indgår i de igangværende drøftelser af asylpakken og ventes således vedtaget
som en del af den samlede vedtagelse af reformen af det fælles europæiske asylsystem,
ligesom
det fremgår af Det Europæiske Råds konklusioner fra oktober 2018, at forhandlingerne om
ændringsforslaget er et prioriteret anliggende
.
Forslag til omarbejdning af modtagelsesdirektivet
Formålet med forslaget er at sikre en øget harmonisering af modtagelsesforholdene i EU bl.a.
for derved at reducere incitamentet til asylansøgeres sekundære bevægelser. Det skal bl.a. ske
ved, at medlemsstaterne får bedre muligheder for at boligplacere asylansøgere og pålægge dem
meldepligt. Det foreslås også, at kun den medlemsstat, der er ansvarlig for behandling af en
ansøgning, stiller modtagelsesforhold til rådighed, og at der indføres klarere regler for, i hvilke
tilfælde retten til materielle modtagelsesforhold kan begrænses. Endvidere foreslås det, at
asylansøgere
med undtagelse af dem, hvis ansøgning sandsynligvis vil blive afvist
hurtigt
får adgang til arbejdsmarkedet for derved at reducere ansøgernes afhængighed og forbedre
mulighederne for senere at blive integreret.
På Coreper den 29. november 2017 fik formandskabet mandat til at indlede trilogforhandlinger
med Europa-Parlamentet,
og i juni 2018 opnåedes en foreløbig politisk aftale mellem det
daværende bulgarske formandskab og Europa-Parlamentet om forslaget.
Forslag til kvalifikationsforordning
Det foreslås, at kvalifikationsdirektivet erstattes af en forordning. Formålet med forslaget er at
harmonisere behandlingen af asylansøgninger på tværs af medlemsstaterne. Med forslaget
præciseres en række kriterier for anerkendelse af ansøgere. Endvidere præciseres reglerne om
rettigheder i relation til bl.a. bopæl, ophold og integration samt forpligtelser for personer med
international beskyttelse. Desuden forpligtes medlemsstater til at iagttage analyser og
vejledninger fra EASO vedrørende oprindelseslande med henblik på at øge konvergens af
asylafgørelser i hele EU. Samtidig foreslås det, at medlemsstaterne forpligtes til i højere grad
at foretage løbende statusvurderinger af personer med international beskyttelse, således at der
udelukkende ydes beskyttelse, så længe beskyttelsesbehovet består. Herudover indeholder
forslaget bestemmelser med henblik på at fremme integration af personer med international
beskyttelse, herunder gennem muligheden for at gøre adgangen til visse typer social bistand,
der er fastsat i national ret, for både flygtninge og personer med subsidiær beskyttelsesstatus
betinget af deres effektive deltagelse i integrationsforanstaltninger. Endelig tager forslaget sigte
på at mindske sekundære bevægelser af personer, der har opnået international beskyttelse.
I formandskabets seneste kompromisforslag til kvalifikationsforordningen fra 18. juni 2018
foreslås det, at personer, som opnår flygtningestatus, skal meddeles opholdstilladelse i mindst
Side
42/47
Rådsmøde nr. 3661 (retlige og indre anliggender) den 6.-7. december 2018 - Bilag 2: Samlenotat vedr. rådsmøde RIA 6-7/12-18 - integrationsdelen
1974126_0043.png
tre år med mulighed for forlængelse, mens personer, som tildeles subsidiær beskyttelsesstatus,
meddeles opholdstilladelse i mindst et år med mulighed for forlængelse.
Trilogforhandlingerne med Europa-Parlamentet blev indledt den 25. september 2017,
og i juni
2018 opnåedes en foreløbig politisk aftale mellem det daværende bulgarske formandskab og
Europa-Parlamentet om forslaget.
Forslag til asylprocedureforordning
Det foreslås, at asylproceduredirektivet erstattes af en forordning. Formålet med forslaget er at
indføre en ensartet procedure for international beskyttelse, som er effektiv, retfærdig og
afbalanceret. Forslaget indebærer bl.a. en forenkling af reglerne, hvilket skal bidrage til at fjerne
incitamenterne for asylansøgere til asylshopping og sekundære bevægelser mellem
medlemsstaterne. Det gøres tydeligt, at en asylansøger har pligt til at forblive i den medlemsstat,
der behandler ansøgningen, og til at samarbejde med myndighederne. Fristerne harmoniseres
og forkortes i forhold til de nugældende regler, og det vil blive gjort obligatorisk for
myndighederne at benytte en fremskyndet procedure for visse typer af ansøgninger f.eks.
ansøgninger, der er åbenbart grundløse, og ansøgninger, som har karakter af åbenlyst misbrug,
såsom ansøgninger med vildledende eller inkonsekvente oplysninger, eller ansøgninger, som
har til formål at forsinke eller hindre udsendelse. Endvidere præciseres ansøgernes rettigheder
og pligter. Ansøgere har ret til en personlig samtale med henblik på afklaring af, hvorvidt
ansøgningen opfylder betingelserne for at blive behandlet, ligesom ansøgere tilbydes gratis
juridisk bistand og repræsentation i løbet af alle faser af proceduren, medmindre ansøger selv
råder over tilstrækkelige midler, eller ansøgningen anses for at være udsigtsløs. Herudover
fastsættes særlige rettigheder for uledsagede mindreårige børn og andre ansøgere med særlige
behov. For uledsagede mindreårige gælder bl.a., at de hurtigt skal tildeles en værge.
Der er fortsat ikke opnået enighed om forslaget. Forhandlingerne afventer navnlig udarbejdelse
af en fælles EU-liste over sikre tredjelande samt afklaring i forhandlingerne om Dublin-
forordningen.
Forslag til genbosætning
Forslaget har til formål at fastlægge en EU-genbosætningsramme med fælles procedurer for,
hvordan EU vil overholde sine tilsagn om genbosætning af tredjelandsstatsborgere eller
statsløse personer med behov for international beskyttelse. Genbosætningsforslaget er en
integreret del af en større EU-målsætning om at sikre, at beskyttelse kan tilbydes til de personer,
som har brug for det, samtidig med at anvendelsen af de ulovlige og farlige ruter, som benyttes
af personer på flugt, begrænses mest muligt. Genbosætning skal således tilbydes som et legalt
alternativ til menneskesmugling, således at smuglernetværk ikke kan tjene på at smugle
migranter med behov for international beskyttelse til EU. Derudover er det hensigten at udvise
solidaritet med de lande i nærområderne, som huser et stort antal personer med behov for
international beskyttelse, ved at medvirke til at lette presset på disse lande. I henhold til
forslaget bemyndiges Rådet til at udarbejde en årlig EU-genbosætningsplan, der fastsætter det
maksimale, samlede antal personer, der skal genbosættes i EU, og det antal personer, som hver
medlemsstat skal genbosætte ud af det samlede antal, samt de overordnede geografiske
prioriteter. Inden for Rådets overordnede årlige ramme bemyndiges Kommissionen til
efterfølgende at udarbejde en eller flere målrettede EU-genbosætningsordninger.
Side
43/47
Rådsmøde nr. 3661 (retlige og indre anliggender) den 6.-7. december 2018 - Bilag 2: Samlenotat vedr. rådsmøde RIA 6-7/12-18 - integrationsdelen
På Coreper den 15. november 2017 fik formandskabet mandat til at indlede trilogforhandlinger
med Europa-Parlamentet, og på Coreper den 14. februar 2018 fik formandskabet et udvidet
mandat til trilogforhandlingerne med Europa-Parlamentet, således at mandatet også omfatter
de bestemmelser i forslaget, der relaterer sig til forslaget om omarbejdning af Eurodac-
forordningen og bestemmelser vedrørende ændringer til forordningen om oprettelse af asyl-,
migrations- og integrationsfonden.
I juni 2018 opnåedes en foreløbig politisk aftale mellem det
daværende bulgarske formandskab og Europa-Parlamentet om forslaget.
4. Europa-Parlamentets udtalelser
Europa-Parlamentet har godkendt LIBE-udvalgets betænkningsudkast på alle forslagene
bortset fra på asylprocedureforordningen. LIBE-udvalget vedtog den 25. april 2018 sin
betænkning for asylprocedureforordningen, som fortsat afventer Europa-Parlamentets
godkendelse. Senest godkendte Europa-Parlamentet den 16. november 2017
betænkningsudkastet på Dublin-forordningen, hvorved der blev givet mandat til at indlede
forhandlingerne med Rådet. I betænkningen foreslås der bl.a. en udvidelse af den af
Kommissionen foreslåede obligatoriske omfordelingsmekanisme, sådan at omfordeling skal
finde sted generelt for at sikre en fair fordeling af asylansøgere blandt medlemsstaterne, og ikke
alene i en situation, hvor en medlemsstat står over for et uforholdsmæssigt stort antal
asylansøgere.
Europa-Parlamentet har generelt udtrykt utilfredshed med den manglende bevægelse fra Rådet
mhp. vedtagelsen af asylpakken. I forhold til Kommissionens ændringsforslag vedrørende Den
Europæiske Unions Asylagentur af 12. september 2018 opnåedes der i juni 2017 foreløbig
enighed mellem Europa-Parlamentet og Rådet om det oprindelige forslag, hvorfor Europa-
Parlamentet har tilkendegivet, at den politiske aftale, der blev indgået i juni 2017, fortsat står
ved magt, og at man således ikke er indstillet på et genåbne forhandling i forhold til det
oprindelige forslag. Dette er ligeledes Europa-Parlamentets position i forhold til de øvrige
forslag, hvortil der er opnået en foreløbig politisk aftale mellem de to medlovgivere,
(kvalifikationsforordningen, modtagelsesdirektivet og forslag til forordning om en EU-
genbosætningsramme).
5. Nærhedsprincippet
Regeringen vurderer, at nærhedsprincippet er overholdt. De nævnte retsakter omhandler en
udvidelse af det fælles europæiske asylsystem, som kun kan gennemføres på EU-niveau.
6. Gældende dansk ret
Den gældende Dublin-forordning og Eurodac-forordning er gennemført i dansk ret ved lov nr.
323 af 18. maj 2005 om ændring af udlændingeloven (Tilknytning til Eurodac-forordningen og
Dublinforordningen på mellemstatsligt grundlag m.v.). Danmark indgik den 8. marts 2006 en
parallelaftale med Det Europæiske Fællesskab om Dublin-forordningen og Eurodac-
forordningen og indtrådte i samarbejdet med de øvrige EU-medlemsstater samt Norge og Island
den 1. april 2006.
Senere ændringer af Dublin-forordningen er gennemført ved lov nr. 1619 af 26. december 2013
om ændring af udlændingeloven (Gennemførelse af den reviderede Dublinforordning af 26.
juni 2013).
Side
44/47
Rådsmøde nr. 3661 (retlige og indre anliggender) den 6.-7. december 2018 - Bilag 2: Samlenotat vedr. rådsmøde RIA 6-7/12-18 - integrationsdelen
1974126_0045.png
Eurodac-forordningen er gennemført i udlændingelovens kapitel 8 a om videregivelse af
oplysninger i medfør af reglerne i Dublinforordningen, Schengenkonventionen, VIS-
forordningen og Eurodac-forordningen m.v.
Senere ændringer af Eurodac-forordningen er gennemført ved lov nr. 1575 af 15. december
2015 om ændring af udlændingeloven (Gennemførelse af den reviderede Eurodac-forordning).
Genbosætning er reguleret i udlændingelovens § 8, hvorefter der gives ophold til flygtninge,
der kommer hertil som led i en aftale med UNHCR eller lignende international aftale, og som
er omfattet af flygtningekonventionen af 28. juli 1951 (§ 8, stk. 1), eller som ved en
tilbagevenden til hjemlandet risikerer dødsstraf eller at blive underkastet tortur eller anden
umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf (§ 8, stk. 2), eller som må antages at
ville opfylde grundprincipperne for at opnå opholdstilladelse efter en af udlændingelovens
bestemmelser, såfremt de var indrejst i Danmark som asylansøgere (§ 8, stk. 3).
De øvrige forslag giver ikke anledning til at redegøre for gældende dansk ret.
7. Konsekvenser
Lovgivningsmæssige konsekvenser
Forslaget til Dublin-forordningen og Eurodac-forordningen vil ikke i sig selv have
lovgivningsmæssige konsekvenser, og ændringerne er ikke bindende for eller finder anvendelse
i Danmark.
Da der er tale om en omarbejdning af Dublin-forordningen og Eurodac-forordningen, som
Danmark har tiltrådt på mellemstatsligt grundlag i medfør af parallelaftaler, vil Danmark
imidlertid skulle meddele Kommissionen, hvorvidt Danmark ønsker at gennemføre indholdet
af ændringen i dansk ret. En gennemførelse af ændringerne i Eurodac-forordningen vil have
lovgivningsmæssige konsekvenser. En gennemførelse af ændringerne i Dublin-forordningen
kan have lovgivningsmæssige konsekvenser. Dette vil blive analyseret yderligere, når man er
kommet nærmere en vedtagelse af retsakten.
De øvrige forslag har ikke lovgivningsmæssige konsekvenser.
Økonomiske konsekvenser
For så vidt angår Dublin-forordningen, oplyser Kommissionen, at forslaget indebærer en udgift
på EU’s budget på ca. 1,83 mia. euro, svarende til ca. 13,6 mia. kr., i perioden 2017-2020.
Det
dækker overførselsomkostningerne, når den korrigerende fordelingsmekanisme er blevet
iværksat til gavn for en medlemsstat, oprettelsen og driften af et IT-system for registrering og
automatisk fordeling af asylansøgere, men også støtte til opbygning af den nødvendige
modtagelseskapacitet, både hvad angår infrastruktur og driftsudgifter, navnlig i de
medlemsstater, der hidtil kun har måttet klare et begrænset antal asylansøgere.
Som anført under punkt 2 er forslaget omfattet af Danmarks retsforbehold. Derfor bidrager
Danmark ikke til finansieringen af forslaget.
Hvis Danmark vælger at tilslutte sig forslaget, vil Danmark skulle bidrage til finansieringen.
Danmark betaler ca. 2 pct. af EU’s udgifter, svarende til en statslig udgift på ca. 273 mio. kr. i
Side
45/47
Rådsmøde nr. 3661 (retlige og indre anliggender) den 6.-7. december 2018 - Bilag 2: Samlenotat vedr. rådsmøde RIA 6-7/12-18 - integrationsdelen
perioden 2017-2020. Dette vil blive analyseret yderligere, når man er nærmere en vedtagelse af
retsakten.
Kommissionen angiver, at forslaget til omarbejdning af Eurodac-forslaget indebærer en udgift
på EU’s budget på ca. 30,5 mio. euro i perioden 2017-2020.
Dette omfatter udgifter til det
centrale systems tekniske opgradering og øgede lagerplads og kapacitet. De omfatter også it-
relaterede tjenester, software og hardware og vil dække opgradering og tilpasning, således at
der kan søges på alle kategorier af oplysninger til både asyl- og indvandringsformål. De
afspejler også udgifter til det ekstra personale, som EU’s it-agentur,
eu-LISA, får brug for samt
andre administrative omkostninger.
Da forslaget er omfattet af retsforbeholdet, bidrager Danmark i udgangspunktet ikke til
finansieringen heraf. Hvis Danmark vælger at tilslutte sig forslaget, vil Danmark skulle bidrage
til finansieringen. Danmark betaler ca. 2 pct. af EU’s udgifter, svarende til en statslig udgift på
4,5 mio. kr.
I lyset af, at kategorierne af data, der opbevares i Eurodac-systemet, udvides med det fremsatte
forslag, herunder ved at inddrage farvekopier af pas og ID-dokumenter i Eurodac til
udsendelsesformål, forventes det at blive nødvendigt med tilpasninger af nationale it-systemer.
Der vil blive iværksat et arbejde med henblik på en endelig vurdering af de økonomiske
konsekvenser, herunder et foreløbigt skøn over danske udgifter til udvikling af de nationale
systemer, evt. indkøb af udstyr og driftsomkostninger, til brug for Eurodac-systemet. Niveauet
for de danske udgifter forventes at være af væsentligt omfang.
De øvrige forslag giver ikke anledning til økonomiske konsekvenser.
8. Høring
Sagen har
senest været forelagt Specialudvalget for asyl- og indvandringssamarbejde den 19.
november 2018.
Sagen har tidligere været forelagt Specialudvalget for asyl- og indvandringssamarbejde den
25.
september og
22. maj 2018 samt 16. marts, 23. maj, 31. maj, 26. september og 23. november
2017.
Dansk Flygtningehjælp gjorde i forbindelse med høringen den 16. marts 2017 opmærksom på
sit positionspapir af den 10. marts 2017. I positionspapiret er der identificeret fem
kerneområder, der ifølge Dansk Flygtningehjælp bør lægges vægt på i en reform af Dublin-
systemet. Ifølge Dansk Flygtningehjælps bør medlemslandene i EU udvise solidaritet og tage
ansvar for asylansøgerne for at sikre asylansøgeres rettigheder og for at etablere et
velfungerende og effektivt Dublin-system. I forlængelse heraf mener Dansk Flygtningehjælp
derfor, at det maltesiske formandskabs forslag af den 15. februar 2017 om
omfordelingsmekanismen som en separat retsakt vil forhindre et solidarisk og effektivt Dublin-
system.
9. Generelle forventninger til andre landes holdninger
Der ses ikke at foreligge offentlige tilkendegivelser om de øvrige medlemsstaters holdninger til
punktet.
Side
46/47
Rådsmøde nr. 3661 (retlige og indre anliggender) den 6.-7. december 2018 - Bilag 2: Samlenotat vedr. rådsmøde RIA 6-7/12-18 - integrationsdelen
10. Regeringens generelle holdning
Fra dansk side arbejdes for etablering af en ordning, som fastholder Danmarks deltagelse i
Dublin-systemet uden at blive omfattet af en tvungen omfordelingsordning. Danmark står
samtidig fast på, at asyl- og indvandringspolitikken fastlægges i Danmark.
Fsva. Eurodac-forslaget er regeringen umiddelbart positivt indstillet. Regeringen lægger vægt
på, at forslagets fordele står mål med medlemsstaternes udgifter til tilpasning af it-systemer.
Regeringen er generelt positivt indstillet over for forslaget om Den Europæiske Unions
Asylagentur og Danmarks fortsatte deltagelse i det operative samarbejde.
Danmark deltager ikke i et eventuelt EU-genbosætningsprogram på grund af retsforbeholdet.
Danmark deltager endvidere ikke i modtagelsesdirektivet, ligesom en ny
kvalifikationsforordning og en ny asylprocedureforordning heller ikke vil være bindende for
Danmark på grund retsforbeholdet. Under drøftelserne vil Danmark notere sig Kommissionens
forslag.
11. Tidligere forelæggelse for Folketingets Europaudvalg
Forslagene i de to lovpakker blev senest forelagt for Folketingets Europaudvalg på mødet den
5. oktober 2018
forud for rådsmødet i
oktober
2018 til orientering.
Der blev sendt grund- og nærhedsnotat vedrørende forslag til forordning om Den Europæiske
Unions Asylagentur den 2. september 2016. Grund- og nærhedsnotater vedrørende forslag til
omarbejdning af Eurodac-forordningen og Dublin-forordningen blev sendt henholdsvis den 26.
og 27. september 2016. Grund-
og nærhedsnotat om forslaget om indførelse af EU’s
genbosætningsramme blev fremsendt den 7. oktober 2016. Grund- og nærhedsnotat om
omarbejdning af modtagelsesdirektivet blev fremsendt den 1. november 2016. Grund- og
nærhedsnotater vedrørende forslag til kvalifikationsforordning og asylprocedureforordning
blev sendt henholdsvis den 19. december 2016 og den 16. januar 2017.
Side
47/47