Uddannelses- og Forskningsudvalget 2018-19 (1. samling)
S 578
Offentligt
2026611_0001.png
Ministeren
Lovsekretariatet
Folketinget
Christiansborg
1240 København K
Medlem af Folketinget Kirsten Normann Andersen (SF) har den 28. februar 2019
stillet følgende spørgsmål nr. S 578 til uddannelses- og forskningsministeren, som
hermed besvares.
Spørgsmål S 578:
Vil ministeren tage initiativ til, at alle lægestuderende fremover får minimum 4
ugers praktik i almen praksis under medicinstudiet på samme måde, som man gør
det på Aalborg Universitet?
Svar:
Generelt har regeringen et stort fokus på lægedækning, herunder behovet for at
uddanne flere speciallæger i almen medicin. Derfor blev der allerede med sidste
års udspil
En læge tæt på dig
oprettet 30 ekstra hoveduddannelsesforløb i almen
medicin i både 2019 og 2020. Med sundhedsreformen ønsker regeringen yderli-
gere at øge antallet af hoveduddannelsesforløb i almen medicin med 30 ekstra i
2019 og 70 ekstra i 2020 ud over det løft, der blev gennemført i forbindelse med
En læge tæt på dig.
Placering og omfang af klinikophold under medicinuddannelsen er imidlertid et for-
hold, som vedrører uddannelsens faglige indhold og tilrettelæggelse. Disse forhold
hører under universiteternes faglige selvstyre og udformes af de faglige miljøer og
ud fra faglige vurderinger. Væsentlige ændringer af studieordninger sker desuden
på basis af en drøftelse med bl.a. autorisationsmyndighederne.
Fredag den 8. marts 2019
Uddannelses- og
Forskningsministeriet
Børsgade 4
Postboks 2135
1015 København K
Tel. 3392 9700
www.ufm.dk
CVR-nr. 1680 5408
Ref.-nr.
19/012033-02
Når det er sagt, er jeg tilhænger af den forskellighed, der f.eks. ligger i, at medicin-
uddannelsen ved Aalborg Universitet, som universitetet selv oplyser, i høj grad er
lagt an på en kombination af faglige, tværfaglige og problemorienterede tilgange.
Jeg har en generel forventning om, at de faglige miljøer løbende vurderer medicin-
uddannelsens indhold mv., herunder brugen af klinikophold, så uddannelsen også
kan understøtte behovet for læger, der er i sundhedsvæsenet.
Side 1/2
S 578 - 2018-19 (1. samling) - Endeligt svar på S 578: Vil ministeren tage initiativ til, at alle lægestuderende fremover får minimum 4 ugers praktik i almen praksis under medicinstudiet på samme måde, som man gør det på Aalborg Universitet?
2026611_0002.png
Med venlig hilsen
Tommy Ahlers
Uddannelses- og
Forskningsministeriet
Side 2/2