Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2018-19 (1. samling)
S 590
Offentligt
2026224_0001.png
Folketingets Lovsekretariat
Slotsholmsgade 10
1216 København K
Telefon 72 28 24 00
oim@oim.dk
Sagsnr.
2019-1192
Doknr.
76250
Dato
07-03-2019
Medlem af Folketinget Daniel Toft Jakobsen (S) har d. 1. marts 2019 stillet følgende
spørgsmål nr. S 590 til økonomi- og indenrigsministeren, som hermed besvares.
Spørgsmål nr. S 590:
”Hvad
mener ministeren om, at Lolland Kommune, der i forvejen har en presset øko-
nomi, står til at miste 89 mio. kr. i 2020, mens kommuner som Gentofte og Frederiks-
berg står til modtage henholdsvis 103 og 177 mio. kr. yderligere i 2020 som følge af
kriterier i den kommunale udligning?
Svar:
Den kommunale udligning bygger bl.a. på en række parametre, som opdateres årligt
frem mod tilskudsudmeldingen pr. 1. juli. Udmeldingen bygger desuden på økonomi-
aftalen, som regeringen typisk indgår med KL i starten af juni måned.
På nuværende tidspunkt er det således for tidligt at foretage vurderinger af de enkelte
kommuners økonomi, herunder af indtægter fra tilskuds- og udligningssystemet.
Kriteriet
Beregnet årlig nedgang i befolkningstallet
er et af parametrene i opgørelsen
af kommuners socioøkonomiske udgiftsbehov i udligningssystemet. Som Finansie-
ringsudvalget har påvist i sin seneste rapport fra februar 2018, er der tale om et usta-
bilt kriterium, der kan give utilsigtede og uhensigtsmæssige udsving i den enkelte
kommunens udligningsbeløb fra det ene år til det andet.
Ustabiliteten er vokset i de seneste år som følge af et meget højt såkaldt enhedsbeløb,
det vil sige det beløb, der i kriteriet er knyttet til hver fraflyttet borger i opgørelsen af
udgiftsbehovet.
Ved udmeldingen af tilskud og udligning for 2019 steg enhedsbeløbet pr. fraflyttet
borger i kriteriet fra ca. 110.500 kr. for 2018 til ca. 162.800 kr. for 2019. Dette gav en
betydelig gevinst i udligningen for en række kommuner, som opfylder kriteriet, her-
iblandt Lolland Kommune. For andre kommuner var der tale om væsentlige tab fra det
ene år til det andet.
Den samlede opdatering af tilskud- og udligning for 2020 foreligger som nævnt først
frem mod udmeldingen pr. 1. juli 2019. Det må her forventes, at kriteriet fortsat vil
udvise store udsving, så nogle kommuner vil kunne opleve væsentlige gevinster og
andre væsentlige tab som isoleret effekt af dette kriterium.
For den enkelte kommunes økonomi må det afgørende dog være den samlede udvik-
ling i kommunens indtægter fra tilskuds- og udligningssystemet samt skat.
S 590 - 2018-19 (1. samling) - Endeligt svar på S 590: Hvad mener ministeren om, at Lolland Kommune, der i forvejen har en presset økonomi, står til at miste 89 mio. kr. i 2020, mens kommuner som Gentofte og Frederiksberg står til modtage henholdsvis 103 og 177 mio. kr. yderligere i 2020 som følge af kriterier i den kommunale udligning?
2026224_0002.png
Jeg vil derfor opfordre til, at vi afventer den samlede udmelding af tilskud og udligning
samt skattegrundlaget for 2020, inden vi går for meget op i virkningerne af enkeltele-
menter i udligningen.
Der er dog næppe tvivl om, at kriteriet
Beregnet årlig nedgang i befolkningstallet
bør
ændres ved først kommende lejlighed. Regeringen har da også som led i et samlet for-
slag til ændringer i udligningen i foråret 2018 foreslået ændringer i kriteriet, så det
blev mere stabilt. Men regeringen har måttet konstatere, at der ikke er politisk opbak-
ning til at gennemføre ændringer i den kommunale udligning før det kommende Fol-
ketingsvalg.
Det er yderligere bekymrende, at kriteriet tilsyneladende har fået kommuner til at
korrigere i deres egne registreringer for at optimere deres indtægter i udligningen. Det
er bl.a. baggrunden for, at jeg har bedt Finansieringsudvalget om at undersøge kom-
munernes registreringer og pege på et eventuelt behov for tiltag.
Med venlig hilsen
Simon Emil Ammitzbøll-Bille
2