Møde nr. 16 i Europaudvalget

Bemærk pkt. 2 starter kl. 10.00

Mødedato: fredag den 14. december 2018
Mødetidspunkt: kl. 09.00
Sted: 2-133
Dagsorden


FL
1.

Samråd med finansministeren vedr. Kommissionens vækstanalyse for 2019 (enslydende spørgsmål er også stillet på FIU alm. del - samrådsspørgsmål L) (fælles med Finansudvalget)


2.

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets Forordning om europæisk erhvervsstatistik, om ændring af forordning (EF) nr. 184/2005 og om ophævelse af 10 retsakter på området erhvervsstatistik

- Sagen forventes sat på dagsordenen for et snarligt rådsmøde med henblik på vedtagelse

KOM (2017) 0114


FF
3.

Rådsmøde nr. 3664 (landbrug og fiskeri) den 17.-18. december 2018


4.

Rådsmøde nr. 3666 (miljø – miljødelen) den 20. december 2018


L
5.

Eventuelt


Der vedlægges foreløbige oversigter over de under punkt 3 og 4 nævnte møder
FF
1.

Forslag til Rådets forordning om fastsættelse for 2019 af fiskerimuligheder for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande gældende for EU-farvande og for EU-fiskerfartøjer i visse andre farvande

- Politisk enighed


2.

Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om regler for støtte til strategiske planer, der udarbejdes af medlemsstaterne under den fælles landbrugspolitik og finansieres gennem Den Europæiske Garantifond for Landbruget (EGFL) og Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL), og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1305/2013 og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1307/2013

– Politisk drøftelse

KOM (2018) 0392


3.

Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om finansiering, forvaltning og overvågning af den fælles landbrugspolitik og om ophævelse af forordning (EU) nr. 1306/2013

– Politisk drøftelse

KOM (2018) 0393


4.

Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter, om kvalitetsordninger for landbrugsprodukter og fødevarer, om definition, beskrivelse, præsentation, mærkning og beskyttelse af geografiske betegnelser for aromatiserede vin-produkter, om særlige foranstaltninger på landbrugsområdet i Unionens fjernområder og om særlige foranstaltninger på landbrugsområdet til fordel for de mindre øer i Det Ægæiske Hav

– Politisk drøftelse

KOM (2018) 0394


5.

Kommissionens meddelelse ”En bæredygtig europæisk bioøkonomi: Større økonomisk, social og miljømæssig sammenhæng"

– Politisk drøftelse

KOM (2018) 0673


6.

Eventuelt


7.

Siden sidst


Dagsordenspunkter 1 hører under Udenrigsministeriets ressort. Dagsordenspunkterne 2-5 hører under Miljø- og Fødevareministeriets ressort.
1.

Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådets forordning om oprettelse af et program for miljø- og klimaindsatsen (LIFE) og om ophævelse af forordning (EU) nr. 1293/2013

– Delvis generel indstilling

KOM (2018) 0385


2.

Eventuelt


3.

Siden sidst


Alle punkter hører under Miljø- og Fødevareministeriets ressort


Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik