Europaudvalget 2018-19 (2. samling)
S 4
Offentligt
2060793_0001.png
Spørgsmål nr. S 4
§ 20-spørgsmål til skriftlig besvarelse
Til:
Dato:
Stillet af:
OMTRYKT:
Erhvervsministeren
2. juli 2019
Morten Messerschmidt (DF)
(ændret adressat, den 3. juli 2019)
Vil udenrigsministeren under henvisning til seneste landeanbefaling fra EU
(ECOFIN) oplyse, om han kan garantere, at Danmark ikke tilsluttes EU’s
bankunion uden at have spurgt den danske befolkning?
(Spm. nr. S 4).
Begrundelse
Af regeringens notat vedrørende ECOCIN fremgår følgende som én af
anbefalingerne til Denmark: »Bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering
er i lyset af en stor hvidvaskskandale, som involverede den største
finansielle institution i Danmark, blevet en prioritet i Danmark. Der er opnået
politisk enighed i Folketinget om at styrke tilsynet og om en ny pakke mhp.
bekæmpelse af hvidvask, herunder en strategi for bekæmpelse af hvidvask
og terrorfinansiering. Strategien bygger på otte søjler, der bl.a. indeholder
en styrkelse af samarbejdet mellem tilsynsmyndigheder, finansielle
efterretningsenheder og andre relevante interessenter. Der er dog stadig
udfordringer, og den finansielle tilsynsmyndighed mangler stadig at vedtage
yderligere tiltag og retningslinjer mhp. at styrke tilsynet på disse områder.
En effektiv implementering af disse tiltag bør prioriteters, når de er
vedtaget«. Såfremt regeringen planlægger andre tiltag som opfølgning
herpå, bedes det ligeledes meddelt i forbindelse med besvarelsen.
Svaret bedes sendt elektronisk til spørgeren på
Morten.Messerschmidt@ft.dk og til Lovsekretariatet på lov@ft.dk.
På Folketingets formands vegne
Lovsekretariatet
Kopi til udenrigsministeren
Side 1 | 1