Europaudvalget 2018-19 (2. samling)
S 5
Offentligt
2064100_0001.png
Folketingets Lovsekretariat
Christiansborg
1240 København K
Ministeren
Dato
8. juli 2019
J nr.
2019-2253
Folketingsmedlem Morten Messerschmidt (DF) har d. 2. juli 2019 stillet mig følgen-
de spørgsmål S 5, som jeg hermed skal besvare.
Spørgsmål nr. S 5.:
"Vil ministeren kommentere de beregninger, som CEPOS har leveret af 15.marts
2019, hvoraf det fremgår, at 1 mio. »grønne biler« i 2030 vil koste statskassen 11
mia. kr. årligt, og i den forbindelse oplyse, om regeringen fortsat har denne ambiti-
on, samt om ministeren har alternative beregninger?"
Svar
Regeringen har sat en historisk ambitiøs målsætning om at reducere Danmarks
udledninger med 70 pct. i 2030. Det kræver, at alle sektorer bidrager med reduktio-
ner. Transporten står ifølge den seneste fremskrivning for cirka en tredjedel af vo-
res drivhusudledninger i 2030, så det er helt nødvendigt med en gennemgribende
grøn omstilling af hele transportsektoren.
Derfor har vi sat et mål om stop for salg af nye benzin- og dieselbiler fra 2030. Det
lægger et pres på industrien og sætter skub på udviklingen. Samtidig kræver om-
stillingen af transportsektoren gennemtænkte og velforberedte løsninger
også for
vores afgiftssystem.
Det skal Kommissionen for grøn omstilling af personbiler komme med et bud på, så
vi kan nå i mål med vores ambitiøse målsætning uden, at det efterlader et hul i
statskassen.
Kommissionen skal derfor blandt andet komme med forslag til, hvordan vi kan sikre
alternative indtægtskilder til finansiering af det danske velfærdssamfund i takt med,
at indtægterne fra de nuværende bilafgifter falder som følge af omstillingen af
transportsektoren.
Klima-, Energi- og
Forsyningsministeriet
Holmens Kanal 20
1060 København K
T: +45 3392 2804
E: kefm@kefm.dk
www.kefm.dk
Side 1/2
S 5 - 2018-19 (2. samling) - Endeligt svar på S 5: Vil ministeren kommentere de beregninger, som CEPOS har leveret af 15. marts 2019, hvoraf det fremgår, at 1 mio. »grønne biler« i 2030 vil koste statskassen 11 mia. kr. årligt, og i den forbindelse oplyse, om regeringen fortsat har denne ambition, samt om ministeren har alternative beregninger?
2064100_0002.png
Derfor afhænger omkostningerne for statskassen i høj grad af, hvilke løsninger der
i forlængelse af kommissionens arbejde iværksættes. Vi er også afhængige af,
hvordan teknologiudviklingen forløber frem mod 2030, hvilket vil have meget stor
betydning for omkostningerne ved omstillingen.
Vores mål om stop for salg af nye benzin- og dieselbiler og en række andre landes
lignende mål om udfasning af benzin- og dieselbiler lægger et stort pres på bilindu-
strien. Samtidig vil vi også presse på gennem EU. Derfor er det et vigtigt skridt, at
EU netop har strammet CO
2
-kravene til personbiler, varevogne og tung transport.
Med venlig hilsen
Dan Jørgensen
Side
2/2