Samtlige artikler - art. 1-358

Art. 1 TEUF: Traktatens genstand 
Art. 2 TEUF: Kompetencekategorier 
Art. 3 TEUF: Områder med enekompetence 
Art. 4 TEUF: Områder med delt kompetence 
Art. 5 TEUF: Samordning af økonomiske politikker og beskæftigelsespolitikker 
Art. 6 TEUF: Områder med understøttende, koordinerende eller supplerende tiltag 
Art. 7 TEUF: Sammenhæng mellem politikker, princippet om kompetencetildeling 
Art. 8 TEUF: Fremme af ligestilling mellem kønnene 
Art. 9 TEUF: Hensyn til beskæftigelsesniveau, social beskyttelse, social udstødelse, uddannelse, menneskers sundhed 
Art. 10 TEUF: Bekæmpelse af forskelsbehandling 
Art. 11 TEUF: Integration af miljøhensyn i EU's politikker 
Art. 12 TEUF: Inddragelse af forbrugerbeskyttelseshensyn i EU's politikker 
Art. 13 TEUF: Hensyn til dyrevelfærd i EU's politikker 
Art. 14 TEUF: Tjenesteydelser af almen økonomisk interesse 
Art. 15 TEUF: Åbenhed og aktindsigt i EU-dokumenter 
Art. 16 TEUF: Beskyttelse af personoplysninger 
Art. 17 TEUF: Respekt for kirkers og konfessionsløse organisationers status 
Art. 18 TEUF: Forbud mod forskelsbehandling på grundlag af nationalitet 
Art. 19 TEUF: Foranstaltninger mod forskelsbehandling pga. køn, race, etnisk oprindelse m.v. 
Art. 20 TEUF: Indførelse af et unionsborgerskab 
Art. 21 TEUF: Unionsborgernes ret til fri bevægelighed og opholdsret 
Art. 22 TEUF: Valgret og valgbarhed ved kommunalvalg og EP-valg 
Art. 23 TEUF: Unionsborgeres beskyttelse hos andre landes konsulære myndigheder 
Art. 24 TEUF: Princippet om deltagerdemokrati, sprog 
Art. 25 TEUF: Bestemmelser om unionsborgerskab 
Art. 26 TEUF: Oprettelse af det indre marked med fri bevægelighed for varer, personer, tjenesteydelser og kapital 
Art. 27 TEUF: Midlertidige undtagelser med mindst mulige forstyrrelser for det indre markeds funktion 
Art. 28 TEUF: Toldunion 
Art. 29 TEUF: Fri omsætning af varer fra tredjelande 
Art. 30 TEUF: Forbud mod told og andre afgifter mellem medlemsstaterne 
Art. 31 TEUF: Vedtagelser af toldsatser i den fælles toldtarif 
Art. 32 TEUF: Kommissionens opgaver 
Art. 33 TEUF: Styrkelse af toldsamarbejdet 
Art. 34 TEUF: Forbud mod kvantitative indførselsrestriktioner 
Art. 35 TEUF: Forbud mod kvantitative udførselsrestriktioner 
Art. 36 TEUF: Undtagelser fra forbudet mod handelsrestriktioner 
Art. 37 TEUF: Statslige handelsmonopoler, forbud mod forskelsbehandling 
Art. 38 TEUF: Fastlæggelse af en landbrugs- og fiskeripolitik 
Art. 39 TEUF: Målsætningen for den fælles landbrugs- og fiskeripolitik 
Art. 40 TEUF: Fælles markedsordning for landbrugsvarer 
Art. 41 TEUF: Fælles landbrugsprojekter og -foranstaltninger 
Art. 42 TEUF: Undtagelser fra de fælles konkurrenceregler (landbrugsstøtte) 
Art. 43 TEUF: Retningslinjer for landbrugspolitikken; fælles ordning for landbrugsprodukter 
Art. 44 TEUF: Udligningsafgifter 
Art. 45 TEUF: Fri bevægelighed og ophold 
Art. 46 TEUF: Direktiver og forordninger om fri bevægelighed 
Art. 47 TEUF: Udveksling af unge arbejdstagere 
Art. 48 TEUF: Social tryghed for vandrende arbejdstagere, selvstændige og pårørende 
Art. 49 TEUF: Etableringsfrihed og forbud mod restriktioner 
Art. 50 TEUF: Direktiver om etableringsfrihed 
Art. 51 TEUF: Udøvelse af offentlig myndighed; undtagne erhverv 
Art. 52 TEUF: Særlige regler for fremmede statsborgere begrundet i offentlig orden, sikkerhed og sundhed 
Art. 53 TEUF: Direktiver om gensidig anerkendelse af eksamensbeviser m.v. 
Art. 54 TEUF: Ligestilling i medlemsstaterne af selskaber og statsborgere 
Art. 55 TEUF: Ligestilling af medlemsstaternes statsborgere ved kapitalanbringelser 
Art. 56 TEUF: Fri udveksling af tjenesteydelser og forbud mod restriktioner 
Art. 57 TEUF: Definition af tjenesteydelser 
Art. 58 TEUF: Tjenesteydelser vedr. transport, banker og forsikringsselskaber 
Art. 59 TEUF: Direktiver om liberalisering af tjenesteydelser 
Art. 60 TEUF: Videregående liberalisering af tjenesteydelser 
Art. 61 TEUF: Overgangsregler 
Art. 62 TEUF: Anvendelse af bestemmelserne om etableringsfrihed 
Art. 63 TEUF: Frie kapitalbevægelser og forbud mod restriktioner 
Art. 64 TEUF: Begrænsninger i frie kapitalbevægelser til og fra tredjelande 
Art. 65 TEUF: Medlemsstaternes ret til at anvende egne bestemmelser i skattelovgivningen 
Art. 66 TEUF: Midlertidige beskyttelsesforanstaltninger over for tredjelande 
Art. 67 TEUF: Mål og midler for et område med frihed, sikkerhed og retfærdighed 
Art. 68 TEUF: Det Europæiske Råd udformer de overordnede retningslinjer 
Art. 69 TEUF: De nationale parlamenters kontrol af nærhedsprincippet 
Art. 70 TEUF: Evaluering af medlemsstaternes gennemførelse af EU-politikker på området 
Art. 71 TEUF: Stående komité for det operationelle samarbejde 
Art. 72 TEUF: Opretholdelse af lov og orden i medlemsstaterne 
Art. 73 TEUF: Samarbejde og koordinering mellem medlemsstaterne 
Art. 74 TEUF: Administrativt samarbejde mellem nationale myndigheder og med Kommissionen 
Art. 75 TEUF: Foranstaltninger til forebyggelse og bekæmpelse af terrorisme m.v. 
Art. 76 TEUF: Delt initiativret 
Art. 77 TEUF: Mål og kompetence for den fælles politik for grænsekontrol 
Art. 78 TEUF: Den fælles asylpolitik 
Art. 79 TEUF: Den fælles indvandringspolitik 
Art. 80 TEUF: Solidaritet og ansvarsfordeling 
Art. 81 TEUF: Etablering af civilretligt samarbejde 
Art. 82 TEUF: Principper, mål og midler for det strafferetlige samarbejde 
Art. 83 TEUF: Minimumsharmonisering af strafbare handlinger og strafferammer 
Art. 84 TEUF: Kriminalitetsforebyggelse 
Art. 85 TEUF: Eurojust 
Art. 86 TEUF: Oprettelse af en europæisk anklagemyndighed 
Art. 87 TEUF: Omfang, mål og midler 
Art. 88 TEUF: Europol 
Art. 89 TEUF: Myndighedsudøvelse på en anden medlemsstats område 
Art. 90 TEUF: Fælles transportpolitik 
Art. 91 TEUF: Procedure for vedtagelse af fælles regler for transportområdet 
Art. 92 TEUF: Overgangsregler 
Art. 93 TEUF: Særlige støtteforanstaltninger der er forenelige med traktaten 
Art. 94 TEUF: Foranstaltninger vedr. transportpriser og -vilkår 
Art. 95 TEUF: Afskaffelse af forskelsbehandling vedr. transportpriser og - vilkår 
Art. 96 TEUF: Forbud mod national understøttelse eller beskyttelse af virksomheder 
Art. 97 TEUF: Nedbringelse af afgifter og gebyrer ved grænsepassage 
Art. 98 TEUF: Særregel for Tyskland 
Art. 99 TEUF: Høring af et rådgivende udvalg i transportspørgsmål 
Art. 100 TEUF: Transportafsnittets anvendelse på transport med jernbane, ad landeveje og vandveje 
Art. 101 TEUF: Forbud mod konkurrencebegrænsende aftaler 
Art. 102 TEUF: Forbud mod misbrug af dominerende stilling 
Art. 103 TEUF: Procedure ved vedtagelse af retsakter om anvendelse af artikel 101 og 102 
Art. 104 TEUF: Medlemsstaternes lovgivning indtil ikrafttrædelsen af artikel 101, stk. 3 og artikel 102 
Art. 105 TEUF: Kommissionens beføjelser ved overtrædelser 
Art. 106 TEUF: Regler for offentlige og monopollignende virksomheder 
Art. 107 TEUF: Forbud mod statsstøtte og undtagelser fra forbudet 
Art. 108 TEUF: Procedure for vedtagelse af retsakter om statsstøtte; Kommissionens beføjelser 
Art. 109 TEUF: Procedure for vedtagelse af retsakter mht. anvendelsen af artikel 107 og 108 m.v. 
Art. 110 TEUF: Forbud mod diskriminerende interne afgifter 
Art. 111 TEUF: Forbud mod godtgørelse for interne afgifter ved udførsel af varer 
Art. 112 TEUF: Godkendelse af godtgørelse af afgifter ved udførsel til andre medlemsstater 
Art. 113 TEUF: Harmonisering af lovgivninger om indirekte skatter 
Art. 114 TEUF: Harmonisering af medlemsstaternes lovgivninger vedr. det indre markeds funktion; miljøgarantien 
Art. 115 TEUF: Harmonisering af medlemsstaternes lovgivninger med direkte indvirkning på det indre markeds funktion  
Art. 116 TEUF: Fjernelse af forskelle som forvansker konkurrencevilkårene 
Art. 117 TEUF: Indførelse af nationale foranstaltninger som kan fordreje konkurrencevilkårene 
Art. 118 TEUF: Ensartet beskyttelse af intellektuelle ejendomsrettigheder 
Art. 119 TEUF: Samordning af økonomiske politikker, fælles penge- og valutapolitik, fælles valuta 
Art. 120 TEUF: Målsætninger for den økonomiske politik 
Art. 121 TEUF: Samordning af medlemsstaternes økonomiske politikker 
Art. 122 TEUF: Vedtagelse af foranstaltninger i tilfælde af vanskeligheder i en medlemsstat 
Art. 123 TEUF: Forbud mod overtræk i nationale centralbanker 
Art. 124 TEUF: Forbud mod privilegeret adgang til finansiering 
Art. 125 TEUF: Forbud mod hæftelse for medlemsstaternes gæld 
Art. 126 TEUF: Overvågning og sanktioner vedr. uforholdsmæssigt store offentlige underskud 
Art. 127 TEUF: ESCB's opgaver, prisstabilitet, høring af Den Europæiske Centralbank 
Art. 128 TEUF: Udstedelse af eurosedler og euromønter 
Art. 129 TEUF: ESCB's organisation, statutten for ESCB og ECB 
Art. 130 TEUF: Den Europæiske Centralbank og de nationale centralbankers uafhængighed 
Art. 131 TEUF: Medlemsstaternes lovgivning om nationale centralbanker 
Art. 132 TEUF: Den Europæiske Centralbanks opgaver  
Art. 133 TEUF: Foranstaltninger til anvendelse af euroen som fælles valuta 
Art. 134 TEUF: Oprettelse af Det Økonomiske og Finansielle Udvalg 
Art. 135 TEUF: Henstillinger og forslag vedr. artikel 121, stk. 4 
Art. 136 TEUF: Samordningen og overvågning af eurolandenes budgetdisciplin, økonomiske-politiske retningslinjer  
Art. 137 TEUF: Møder mellem finansministrene, eurogruppen 
Art. 138 TEUF: Euroens plads i det internationale valutasystem 
Art. 139 TEUF: Medlemsstater med dispensation - stemmerettigheder 
Art. 140 TEUF: Beretning om opfyldelse af forpligtigelserne vedr. ØMU'en; ophævelse af dispensation 
Art. 141 TEUF: ECB's opgaver i relation til medlemsstater med en dispensation 
Art. 142 TEUF: Medlemsstaternes valutakurspolitik 
Art. 143 TEUF: En medlemsstats vanskeligheder mht. sin betalingsbalance 
Art. 144 TEUF: Beskyttelsesforanstaltninger ved pludselig betalingsbalancekrise 
Art. 145 TEUF: Samordnet strategi for beskæftigelse 
Art. 146 TEUF: Medlemsstaternes beskæftigelsespolitikker; beskæftigelsesfremme 
Art. 147 TEUF: Målsætningen om et højt beskæftigelsesniveau 
Art. 148 TEUF: Retningslinjer for medlemsstaternes beskæftigelsespolitikker 
Art. 149 TEUF: Tilskyndelsesforanstaltninger på beskæftigelsesområdet 
Art. 150 TEUF: Det rådgivende beskæftigelsesudvalg 
Art. 151 TEUF: Målsætninger om beskæftigelsesfremme og forbedring af leve- og arbejdsvilkår 
Art. 152 TEUF: Arbejdsmarkedets parter og den sociale dialog 
Art. 153 TEUF: Unionens indsatsområde til virkeliggørelse af målsætningerne 
Art. 154 TEUF: Konsultation med arbejdsmarkedets parter 
Art. 155 TEUF: Overenskomster og aftaler på EU-plan 
Art. 156 TEUF: Samarbejde inden for social- og arbejdsmarkedspolitikken 
Art. 157 TEUF: Ligeløn og ligebehandling 
Art. 158 TEUF: Betalt fritid 
Art. 159 TEUF: Kommissionens rapport om gennemførelsen af målene i artikel 151 
Art. 160 TEUF: Det rådgivende udvalg for social beskyttelse 
Art. 161 TEUF: Kommissionens årlige rapport (jf. artikel 159) 
Art. 162 TEUF: Oprettelse af Den Europæiske Socialfond (ESF) 
Art. 163 TEUF: Administration af fonden  
Art. 164 TEUF: Vedtagelse af gennemførelsesforordninger vedr. ESF 
Art. 165 TEUF: Målsætningen vedr. uddannelse; sport i Europa 
Art. 166 TEUF: Målsætningen vedr. erhvervsuddannelse 
Art. 167 TEUF: Målsætning og procedure for vedtagelse af tilskyndelsesforanstaltninger 
Art. 168 TEUF: Målsætning og procedure for vedtagelse af foranstaltninger 
Art. 169 TEUF: Målsætning og foranstaltninger vedr. forbrugerbeskyttelse 
Art. 170 TEUF: Oprettelse og udvikling af transeuropæiske net på transport-, telekommunikations- og energiinfrastrukturområdet  
Art. 171 TEUF: Målsætninger og prioriteter 
Art. 172 TEUF: Procedure for vedtagelse af foranstaltninger 
Art. 173 TEUF: Målsætning og procedure for vedtagelse af foranstaltninger 
Art. 174 TEUF: Målsætninger 
Art. 175 TEUF: Strukturfondene, vedtagelse af særlige aktioner 
Art. 176 TEUF: Målsætning for Den Europæiske Regionalfond 
Art. 177 TEUF: Strukturfondens opgaver; Samhørighedsfonden  
Art. 178 TEUF: Gennemførelsesforordninger vedr. fonden for regionaludvikling 
Art. 179 TEUF: Målsætningen om styrkelse af det videnskabelige og teknologiske grundlag 
Art. 180 TEUF: Iværksættelse af aktioner og programmer 
Art. 181 TEUF: Samordning af nationale politikker med Unionen 
Art. 182 TEUF: Vedtagelse af flerårige rammeprogrammer 
Art. 183 TEUF: Virksomheders og universiteters deltagelse i rammeprogrammer 
Art. 184 TEUF: Rammeprogrammer med deltagelse af flere medlemsstater 
Art. 185 TEUF: Forsknings- og udviklingsprogrammer med deltagelse af flere medlemsstater 
Art. 186 TEUF: Samarbejde med tredjelande vedr. forskning og teknologisk udvikling 
Art. 187 TEUF: Oprettelse af fællesforetagender m.v. 
Art. 188 TEUF: Procedure for vedtagelse af bestemmelser 
Art. 189 TEUF: En europæisk rumpolitik; forbindelser med Den Europæiske Rumorganisation 
Art. 190 TEUF: Kommissionens årsrapport om aktiviteter vedr. forskning og teknologisk udvikling m.v. 
Art. 191 TEUF: Målsætninger på miljøområdet 
Art. 192 TEUF: Procedure for vedtagelse af retsakter m.v. på miljøområdet 
Art. 193 TEUF: Indførelse af strengere nationale beskyttelsesforanstaltninger 
Art. 194 TEUF: Mål og midler 
Art. 195 TEUF: Fremme af konkurrenceevne inden for turistsektoren 
Art. 196 TEUF: Forebyggelse og beskyttelse mod katastrofer 
Art. 197 TEUF: Støtte til national gennemførelse af EU-retten 
Art. 198 TEUF: Associering med oversøiske lande og territorier med særlige forbindelser med EU-lande 
Art. 199 TEUF: Målsætninger 
Art. 200 TEUF: Indførelse af toldfri varer fra oversøiske lande og territorier 
Art. 201 TEUF: Foranstaltninger ved omlægning af samhandelen 
Art. 202 TEUF: Fri bevægelighed for arbejdskraften fra oversøiske lande og territorier 
Art. 203 TEUF: Oversøiske lande og territoriers associering med Unionen 
Art. 204 TEUF: Særlige bestemmelser vedr. Grønland 
Art. 205 TEUF: Principperne for Unionens optræden udadtil 
Art. 206 TEUF: Toldunionen og målsætningen for handelspolitikken 
Art. 207 TEUF: Bestemmelser vedr. den fælles handelspolitik 
Art. 208 TEUF: Målsætninger 
Art. 209 TEUF: Foranstaltninger til gennemførelse af politikken for udviklingssamarbejde 
Art. 210 TEUF: Samordning af Unionen og medlemsstaternes politikker, herunder bistandsprogrammer 
Art. 211 TEUF: Samarbejde med tredjelande og internationale organisationer 
Art. 212 TEUF: Samarbejde med tredjelande og vedtagelse af foranstaltninger 
Art. 213 TEUF: Akut finansiel bistand til tredjelande 
Art. 214 TEUF: Principper og mål for humanitær bistand 
Art. 215 TEUF Økonomiske sanktioner over for tredjelande 
Art. 216 TEUF: Betingelser for indgåelse af aftaler med tredjelande og internationale organisationer 
Art. 217 TEUF: Aftaler om associering med tredjelande 
Art. 218 TEUF: Procedure for indgåelse af aftaler med tredjelande og internationale organisationer 
Art. 219 TEUF: Internationale aftaler om valutakurser i valutakurspolitik 
Art. 220 TEUF Unionens samarbejde med FN og andre internationale organisationer 
Art. 221 TEUF: Unionens delegationer 
Art. 222 TEUF: Indhold og gennemførelse
Art. 223 TEUF: Europa-Parlamentets sammensætning; direkte valg
Art. 224 TEUF: Politiske partier på europæisk plan 
Art. 225 TEUF: Europa-Parlamentets mulighed for anmodning om forslag til retsakter
Art. 226 TEUF: Nedsættelse af undersøgelsesudvalg 
Art. 227 TEUF: Borgernes ret til at indgive andragender 
Art. 228 TEUF: Ombudsmandens udnævnelse og opgaver 
Art. 229 TEUF: Afholdelse af årlige og ekstraordinære sessioner 
Art. 230 TEUF: Det Europæiske Råds, Rådets og Kommissionens deltagelse i møder 
Art. 231 TEUF: Afstemningsregler 
Art. 232 TEUF: Europa-Parlamentets forretningsorden; offentliggørelse af aktstykker 
Art. 233 TEUF: Åben drøftelse af Kommissionens årlige beretning 
Art. 234 TEUF: Mistillidsvotum til Kommissionen 
Art. 235 TEUF: Stemmeregler og deltagelse af Parlamentets formand 
Art. 236 TEUF: Liste over rådsformationer 
Art. 237 TEUF: Indkaldelse af Rådet 
Art. 238 TEUF: Afstemning, stemmeregler og kvalificeret flertal 
Art. 239 TEUF: Fuldmagt til at stemme på anden medlemsstats vegne 
Art. 240 TEUF: COREPER; Generalsekretariatet; Rådets forretningsorden 
Art. 241 TEUF: Anmodning til Kommissionen om undersøgelser 
Art. 242 TEUF: Fastsættelse af vedtægter for udvalg 
Art. 243 TEUF: Løn og pension til medlemmer af Kommissionen og Den Europæiske Unions Domstol 
Art. 244 TEUF: Kommissionens sammensætning 
Art. 245 TEUF: Kommissionens uafhængighed 
Art. 246 TEUF: Frivillig fratræden og afskedigelse 
Art. 247 TEUF: Afskedigelse af et medlem af Kommissionen 
Art. 248 TEUF: Kommissionens organisation; formand, næstformænd 
Art. 249 TEUF: Kommissionens forretningsorden og årlige beretning om EU 
Art. 250 TEUF: Afstemning i Kommissionen, beslutningsdygtighed 
Art. 251 TEUF: Domstolens sammensætning, organisation 
Art. 252 TEUF: Generaladvokater 
Art. 253 TEUF: Udnævnelse af dommere, generaladvokater, nybesættelse 
Art. 254 TEUF: Retten; dommere 
Art. 255 TEUF: Udvalg til bedømmelse af kandidaternes kvalifikationer 
Art. 256 TEUF: Rettens kompetence 
Art. 257 TEUF: Oprettelse af specialretter 
Art. 258 TEUF: Traktatkrænkelsesprocedure iværksat af Kommissionen 
Art. 259 TEUF: Traktatkrænkelsesprocedure iværksat af en medlemsstat 
Art. 260 TEUF: Opfyldelse af domme, tvangsbøder og faste beløb 
Art. 261 TEUF: Den Europæiske Unions Domstols prøvelse af sanktioner i forordninger 
Art. 262 TEUF: Tillægelse af nye kompetencer 
Art. 263 TEUF: Annulationssøgsmål 
Art. 264 TEUF: Retsvirkninger af annulationssøgsmål 
Art. 265 TEUF: Passivitetssøgsmål mod EU's institutioner m.v. 
Art. 266 TEUF: Institutionernes pligt til opfyldelse af domme 
Art. 267 TEUF: Præjudicielle spørgsmål 
Art. 268 TEUF: Søgsmål mod Unionen vedr. erstatning uden for kontraktforhold 
Art. 269 TEUF: Domstolens kompetence i forhold til suspension af medlemsstats rettigheder 
Art. 270 TEUF: Kompetence i personalesager 
Art. 271 TEUF: Søgsmål vedr. EIB, ECB og ESCB 
Art. 272 TEUF: Voldgiftsbestemmelser i Unionens aftaler 
Art. 273 TEUF: Voldgiftssager mellem medlemsstater 
Art. 274 TEUF: Nationale domstoles kompetence i tvister 
Art. 275 TEUF: Domstolens kompetence vedr. FUSP 
Art. 276 TEUF: Domstolens kompetence vedr. straffesager og politisamarbejde 
Art. 277 TEUF: Uanvendelighedsindsigelse 
Art. 278 TEUF: Opsættende virkning af søgsmål 
Art. 279 TEUF: Foreløbige forholdsregler 
Art. 280 TEUF: Fuldbyrdelse af domme 
Art. 281 TEUF: Statutten for Den Europæiske Unions Domstol og procesreglement 
Art. 282 TEUF: Det Europæiske System af Centralbanker (ESCB) 
Art. 283 TEUF: Den Europæiske Centralbanks Styrelsesråd 
Art. 284 TEUF: Deltagelse i Den Europæiske Centralbanks og Rådets møder 
Art. 285 TEUF: Revisionsrettens sammensætning 
Art. 286 TEUF: Revisionsrettens medlemmers udnævnelse og uafhængighed 
Art. 287 TEUF: Revisionens omfang og grundlag, årsberetninger; forretningsorden  
Art. 288 TEUF: Forordninger, direktiver, afgørelser, henstillinger og udtalelser 
Art. 289 TEUF: Lovgivningsmæssige retsakter 
Art. 290 TEUF: Delegerede retsakter 
Art. 291 TEUF: Gennemførelsesretsakter 
Art. 292 TEUF: Henstillinger 
Art. 293 TEUF: Rådets ændring af Kommissionens forslag; Kommissionens ændring eller tilbagetrækning af forslag 
Art. 294 TEUF: Den almindelige lovgivningsprocedure 
Art. 295 TEUF: Interinstitutionelt samarbejde 
Art. 296 TEUF: Begrundelsespligt for retsakter 
Art. 297 TEUF: Offentliggørelse og ikrafttræden; EU-Tidende 
Art. 298 TEUF: Åben, effektiv og uafhængig europæisk forvaltning 
Art. 299 TEUF: Tvangsfuldbyrdelse af Rådets, Kommissionens og ECB's retsakter 
Art. 300 TEUF: Bistand af Regionsudvalget og Det Økonomiske og Sociale Udvalg 
Art. 301 TEUF: Antallet af medlemmer, sammensætning 
Art. 302 TEUF: Udnævnelsesprocedure, embedperiode 
Art. 303 TEUF: Valg af formand og præsidium, forretningsorden 
Art. 304 TEUF: Høring, udtalelse på eget initiativ 
Art. 305 TEUF: Sammensætning, beskikkelse, uafhængighed m.v. 
Art. 306 TEUF: Valg af formand og præsidium, forretningsorden 
Art. 307 TEUF: Høring, udtalelse på eget initiativ 
Art. 308 TEUF: Juridisk status, medlemmer, vedtægter 
Art. 309 TEUF: EIB's opgaver 
Art. 310 TEUF: Budgettet 
Art. 311 TEUF: Unionens egne indtægter 
Art. 312 TEUF: Formål, periode, indhold 
Art. 313 TEUF: Regnskabsåret 
Art. 314 TEUF: Vedtagelse af Unionens årlige budget 
Art. 315 TEUF: Midlertidigt budget, tolvtedele 
Art. 316 TEUF: Bevilling af udgifter og overførsel af bevillinger 
Art. 317 TEUF: Gennemførelse af budgettet 
Art. 318 TEUF: Regnskab 
Art. 319 TEUF: Decharge 
Art. 320 TEUF: Regningsenhed 
Art. 321 TEUF: Valutatransaktioner og finansielle transaktioner 
Art. 322 TEUF: Finansielle regler m.v. 
Art. 323 TEUF: Rådighed over tilstrækkelige finansielle midler 
Art. 324 TEUF: Samarbejde om at lette gennemførelsen af budgettet 
Art. 325 TEUF: Bekæmpelse af svig m.v. 
Art. 326 TEUF: Generelle betingelser for forstærket samarbejde 
Art. 327 TEUF: Krav om respekt af ikke-deltagende medlemsstater 
Art. 328 TEUF: Betingelser for at deltage 
Art. 329 TEUF: Procedure for indførelse af forstærket samarbejde 
Art. 330 TEUF: Deltagelse i forhandlinger og afstemninger 
Art. 331 TEUF: Procedure for de øvrige medlemsstaters deltagelse 
Art. 332 TEUF: Udgifter til gennemførelse af forstærket samarbejde 
Art. 333 TEUF: Passerelle i forstærket samarbejde 
Art. 334 TEUF: Sammenhæng i Unionens politikker
Art. 335 TEUF: Unionens rets- og handleevne 
Art. 336 TEUF: Vedtægten for tjenestemænd 
Art. 337 TEUF: Kommissionens mulighed for indhentelse af oplysninger 
Art. 338 TEUF: EU-statistikker 
Art. 339 TEUF: Tavshedspligt 
Art. 340 TEUF: Unionens ansvar i og uden for kontraktforhold 
Art. 341 TEUF: Hjemstedet for Unionens institutioner 
Art. 342 TEUF: Sprog 
Art. 343 TEUF: Privilegier og immuniteter 
Art. 344 TEUF: Forbud mod alternativ afgørelse af tvister 
Art. 345 TEUF: Ejendomsretlige ordninger i medlemsstaterne 
Art. 346 TEUF: Medlemsstaternes væsentlige sikkerhedsinteresser 
Art. 347 TEUF: Konsultation ved alvorlige indre uroligheder, som kan påvirke det indre markeds funktion  
Art. 348 TEUF: Fordrejning af konkurrencevilkårene 
Art. 349 TEUF: Traktatens geografiske udstrækning 
Art. 350 TEUF: Unionen mellem Benelux-landene 
Art. 351 TEUF: Konventioner indgået forud for nye medlemsstaters tiltrædelse 
Art. 352 TEUF: Vedtagelse af retsakter uden specifik hjemmel 
Art. 353 TEUF: Undtagelsesbestemmelser 
Art. 354 TEUF: Suspension af visse rettigheder, der følger af medlemskab af EU  
Art. 355 TEUF: Territorialt anvendelsesområde 
Art. 356 TEUF: Traktatens tidsmæssige udstrækning 
Art. 357 TEUF: Traktatens ratifikation og ikrafttrædelse 
Art. 358 TEUF: EU-traktatens artikel 55
 

Spørgsmål & svar


Søg i alle spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik