Tredje del - Interne politikker og foranstaltninger

Afsnit I - Det indre marked 

Art. 26 TEUF: Oprettelse af det indre marked med fri bevægelighed for varer, personer, tjenesteydelser og kapital 
Art. 27 TEUF: Midlertidige undtagelser med mindst mulige forstyrrelser for det indre markeds funktion 

Afsnit II - Frie varebevægelser

Art. 28 TEUF: Toldunion 
Art. 29 TEUF: Fri omsætning af varer fra tredjelande 
Art. 30 TEUF: Forbud mod told og andre afgifter mellem medlemsstaterne 
Art. 31 TEUF: Vedtagelser af toldsatser i den fælles toldtarif 
Art. 32 TEUF: Kommissionens opgaver 
Art. 33 TEUF: Styrkelse af toldsamarbejdet 
Art. 34 TEUF: Forbud mod kvantitative indførselsrestriktioner 
Art. 35 TEUF: Forbud mod kvantitative udførselsrestriktioner 
Art. 36 TEUF: Undtagelser fra forbudet mod handelsrestriktioner 
Art. 37 TEUF: Statslige handelsmonopoler, forbud mod forskelsbehandling 

Afsnit III - Landbrug og fiskeri

Art. 38 TEUF: Fastlæggelse af en landbrugs- og fiskeripolitik 
Art. 39 TEUF: Målsætningen for den fælles landbrugs- og fiskeripolitik 
Art. 40 TEUF: Fælles markedsordning for landbrugsvarer 
Art. 41 TEUF: Fælles landbrugsprojekter og -foranstaltninger 
Art. 42 TEUF: Undtagelser fra de fælles konkurrenceregler (landbrugsstøtte) 
Art. 43 TEUF: Retningslinjer for landbrugspolitikken; fælles ordning for landbrugsprodukter 
Art. 44 TEUF: Udligningsafgifter 

Afsnit IV - Den frie bevægelighed for personer, tjenesteydelser og kapital

Art. 45 TEUF: Fri bevægelighed og ophold 
Art. 46 TEUF: Direktiver og forordninger om fri bevægelighed 
Art. 47 TEUF: Udveksling af unge arbejdstagere 
Art. 48 TEUF: Social tryghed for vandrende arbejdstagere, selvstændige og pårørende 
Art. 49 TEUF: Etableringsfrihed og forbud mod restriktioner 
Art. 50 TEUF: Direktiver om etableringsfrihed 
Art. 51 TEUF: Udøvelse af offentlig myndighed; undtagne erhverv 
Art. 52 TEUF: Særlige regler for fremmede statsborgere begrundet i offentlig orden, sikkerhed og sundhed 
Art. 53 TEUF: Direktiver om gensidig anerkendelse af eksamensbeviser m.v. 
Art. 54 TEUF: Ligestilling i medlemsstaterne af selskaber og statsborgere 
Art. 55 TEUF: Ligestilling af medlemsstaternes statsborgere ved kapitalanbringelser 
Art. 56 TEUF: Fri udveksling af tjenesteydelser og forbud mod restriktioner 
Art. 57 TEUF: Definition af tjenesteydelser 
Art. 58 TEUF: Tjenesteydelser vedr. transport, banker og forsikringsselskaber 
Art. 59 TEUF: Direktiver om liberalisering af tjenesteydelser 
Art. 60 TEUF: Videregående liberalisering af tjenesteydelser 
Art. 61 TEUF: Overgangsregler 
Art. 62 TEUF: Anvendelse af bestemmelserne om etableringsfrihed 
Art. 63 TEUF: Frie kapitalbevægelser og forbud mod restriktioner 
Art. 64 TEUF: Begrænsninger i frie kapitalbevægelser til og fra tredjelande 
Art. 65 TEUF: Medlemsstaternes ret til at anvende egne bestemmelser i skattelovgivningen 
Art. 66 TEUF: Midlertidige beskyttelsesforanstaltninger over for tredjelande 

Afsnit V - Et område med frihed, sikkerhed og retfærdighed

Art. 67 TEUF: Mål og midler for et område med frihed, sikkerhed og retfærdighed 
Art. 68 TEUF: Det Europæiske Råd udformer de overordnede retningslinjer 
Art. 69 TEUF: De nationale parlamenters kontrol af nærhedsprincippet 
Art. 70 TEUF: Evaluering af medlemsstaternes gennemførelse af EU-politikker på området 
Art. 71 TEUF: Stående komité for det operationelle samarbejde 
Art. 72 TEUF: Opretholdelse af lov og orden i medlemsstaterne 
Art. 73 TEUF: Samarbejde og koordinering mellem medlemsstaterne 
Art. 74 TEUF: Administrativt samarbejde mellem nationale myndigheder og med Kommissionen 
Art. 75 TEUF: Foranstaltninger til forebyggelse og bekæmpelse af terrorisme m.v. 
Art. 76 TEUF: Delt initiativret 
Art. 77 TEUF: Mål og kompetence for den fælles politik for grænsekontrol 
Art. 78 TEUF: Den fælles asylpolitik 
Art. 79 TEUF: Den fælles indvandringspolitik 
Art. 80 TEUF: Solidaritet og ansvarsfordeling 
Art. 81 TEUF: Etablering af civilretligt samarbejde 
Art. 82 TEUF: Principper, mål og midler for det strafferetlige samarbejde 
Art. 83 TEUF: Minimumsharmonisering af strafbare handlinger og strafferammer 
Art. 84 TEUF: Kriminalitetsforebyggelse 
Art. 85 TEUF: Eurojust 
Art. 86 TEUF: Oprettelse af en europæisk anklagemyndighed 
Art. 87 TEUF: Omfang, mål og midler 
Art. 88 TEUF: Europol 
Art. 89 TEUF: Myndighedsudøvelse på en anden medlemsstats område 

Afsnit VI - Transport

Art. 90 TEUF: Fælles transportpolitik 
Art. 91 TEUF: Procedure for vedtagelse af fælles regler for transportområdet 
Art. 92 TEUF: Overgangsregler 
Art. 93 TEUF: Særlige støtteforanstaltninger der er forenelige med traktaten 
Art. 94 TEUF: Foranstaltninger vedr. transportpriser og -vilkår 
Art. 95 TEUF: Afskaffelse af forskelsbehandling vedr. transportpriser og - vilkår 
Art. 96 TEUF: Forbud mod national understøttelse eller beskyttelse af virksomheder 
Art. 97 TEUF: Nedbringelse af afgifter og gebyrer ved grænsepassage 
Art. 98 TEUF: Særregel for Tyskland 
Art. 99 TEUF: Høring af et rådgivende udvalg i transportspørgsmål 
Art. 100 TEUF: Transportafsnittets anvendelse på transport med jernbane, ad landeveje og vandveje 

Afsnit VII - De fælles regler om konkurrence, fiskale spørgsmål og indbyrdes tilnærmelse af lovgivningerne

Art. 101 TEUF: Forbud mod konkurrencebegrænsende aftaler 
Art. 102 TEUF: Forbud mod misbrug af dominerende stilling 
Art. 103 TEUF: Procedure ved vedtagelse af retsakter om anvendelse af artikel 101 og 102 
Art. 104 TEUF: Medlemsstaternes lovgivning indtil ikrafttrædelsen af artikel 101, stk. 3 og artikel 102 
Art. 105 TEUF: Kommissionens beføjelser ved overtrædelser 
Art. 106 TEUF: Regler for offentlige og monopollignende virksomheder 
Art. 107 TEUF: Forbud mod statsstøtte og undtagelser fra forbudet 
Art. 108 TEUF: Procedure for vedtagelse af retsakter om statsstøtte; Kommissionens beføjelser 
Art. 109 TEUF: Procedure for vedtagelse af retsakter mht. anvendelsen af artikel 107 og 108 m.v. 
Art. 110 TEUF: Forbud mod diskriminerende interne afgifter 
Art. 111 TEUF: Forbud mod godtgørelse for interne afgifter ved udførsel af varer 
Art. 112 TEUF: Godkendelse af godtgørelse af afgifter ved udførsel til andre medlemsstater 
Art. 113 TEUF: Harmonisering af lovgivninger om indirekte skatter 
Art. 114 TEUF: Harmonisering af medlemsstaternes lovgivninger vedr. det indre markeds funktion; miljøgarantien 
Art. 115 TEUF: Harmonisering af medlemsstaternes lovgivninger med direkte indvirkning på det indre markeds funktion  
Art. 116 TEUF: Fjernelse af forskelle som forvansker konkurrencevilkårene 
Art. 117 TEUF: Indførelse af nationale foranstaltninger som kan fordreje konkurrencevilkårene 
Art. 118 TEUF: Ensartet beskyttelse af intellektuelle ejendomsrettigheder

Afsnit VIII - Den økonomiske og monetære politik 

Art. 119 TEUF: Samordning af økonomiske politikker, fælles penge- og valutapolitik, fælles valuta 
Art. 120 TEUF: Målsætninger for den økonomiske politik 
Art. 121 TEUF: Samordning af medlemsstaternes økonomiske politikker 
Art. 122 TEUF: Vedtagelse af foranstaltninger i tilfælde af vanskeligheder i en medlemsstat 
Art. 123 TEUF: Forbud mod overtræk i nationale centralbanker 
Art. 124 TEUF: Forbud mod privilegeret adgang til finansiering 
Art. 125 TEUF: Forbud mod hæftelse for medlemsstaternes gæld 
Art. 126 TEUF: Overvågning og sanktioner vedr. uforholdsmæssigt store offentlige underskud 
Art. 127 TEUF: ESCB's opgaver, prisstabilitet, høring af Den Europæiske Centralbank 
Art. 128 TEUF: Udstedelse af eurosedler og euromønter 
Art. 129 TEUF: ESCB's organisation, statutten for ESCB og ECB 
Art. 130 TEUF: Den Europæiske Centralbank og de nationale centralbankers uafhængighed 
Art. 131 TEUF: Medlemsstaternes lovgivning om nationale centralbanker 
Art. 132 TEUF: Den Europæiske Centralbanks opgaver  
Art. 133 TEUF: Foranstaltninger til anvendelse af euroen som fælles valuta 
Art. 134 TEUF: Oprettelse af Det Økonomiske og Finansielle Udvalg 
Art. 135 TEUF: Henstillinger og forslag vedr. artikel 121, stk. 4 
Art. 136 TEUF: Samordningen og overvågning af eurolandenes budgetdisciplin, økonomiske-politiske retningslinjer  
Art. 137 TEUF: Møder mellem finansministrene, eurogruppen 
Art. 138 TEUF: Euroens plads i det internationale valutasystem 
Art. 139 TEUF: Medlemsstater med dispensation - stemmerettigheder 
Art. 140 TEUF: Beretning om opfyldelse af forpligtigelserne vedr. ØMU'en; ophævelse af dispensation 
Art. 141 TEUF: ECB's opgaver i relation til medlemsstater med en dispensation 
Art. 142 TEUF: Medlemsstaternes valutakurspolitik 
Art. 143 TEUF: En medlemsstats vanskeligheder mht. sin betalingsbalance 
Art. 144 TEUF: Beskyttelsesforanstaltninger ved pludselig betalingsbalancekrise 

Afsnit IX - Beskæftigelse

Art. 145 TEUF: Samordnet strategi for beskæftigelse 
Art. 146 TEUF: Medlemsstaternes beskæftigelsespolitikker; beskæftigelsesfremme 
Art. 147 TEUF: Målsætningen om et højt beskæftigelsesniveau 
Art. 148 TEUF: Retningslinjer for medlemsstaternes beskæftigelsespolitikker 
Art. 149 TEUF: Tilskyndelsesforanstaltninger på beskæftigelsesområdet 
Art. 150 TEUF: Det rådgivende beskæftigelsesudvalg 

Afsnit X - Social- og arbejdsmarkedspolitikken

Art. 151 TEUF: Målsætninger om beskæftigelsesfremme og forbedring af leve- og arbejdsvilkår 
Art. 152 TEUF: Arbejdsmarkedets parter og den sociale dialog 
Art. 153 TEUF: Unionens indsatsområde til virkeliggørelse af målsætningerne 
Art. 154 TEUF: Konsultation med arbejdsmarkedets parter 
Art. 155 TEUF: Overenskomster og aftaler på EU-plan 
Art. 156 TEUF: Samarbejde inden for social- og arbejdsmarkedspolitikken 
Art. 157 TEUF: Ligeløn og ligebehandling 
Art. 158 TEUF: Betalt fritid 
Art. 159 TEUF: Kommissionens rapport om gennemførelsen af målene i artikel 151 
Art. 160 TEUF: Det rådgivende udvalg for social beskyttelse 
Art. 161 TEUF: Kommissionens årlige rapport (jf. artikel 159) 

Afsnit XI - Den Europæiske Socialfond

Art. 162 TEUF: Oprettelse af Den Europæiske Socialfond (ESF) 
Art. 163 TEUF: Administration af fonden  
Art. 164 TEUF: Vedtagelse af gennemførelsesforordninger vedr. ESF 

Afsnit XII - Uddannelse, erhvervsuddannelse, ungdom og sport

Art. 165 TEUF: Målsætningen vedr. uddannelse; sport i Europa 
Art. 166 TEUF: Målsætningen vedr. erhvervsuddannelse

Afsnit XIII - Kultur 

Art. 167 TEUF: Målsætning og procedure for vedtagelse af tilskyndelsesforanstaltninger 

Afsnit XIV - Folkesundhed

Art. 168 TEUF: Målsætning og procedure for vedtagelse af foranstaltninger 

Afsnit XV - Forbrugerbeskyttelse

Art. 169 TEUF: Målsætning og foranstaltninger vedr. forbrugerbeskyttelse 

Afsnit XVI - Transeuropæiske net

Art. 170 TEUF: Oprettelse og udvikling af transeuropæiske net på transport-, telekommunikations- og energiinfrastrukturområdet  
Art. 171 TEUF: Målsætninger og prioriteter 
Art. 172 TEUF: Procedure for vedtagelse af foranstaltninger 

Afsnit XVII - Industri

Art. 173 TEUF: Målsætning og procedure for vedtagelse af foranstaltninger 

Afsnit XVIII - Økonomisk, social og territorial samhørighed

Art. 174 TEUF: Målsætninger 
Art. 175 TEUF: Strukturfondene, vedtagelse af særlige aktioner 
Art. 176 TEUF: Målsætning for Den Europæiske Regionalfond 
Art. 177 TEUF: Strukturfondens opgaver; Samhørighedsfonden  
Art. 178 TEUF: Gennemførelsesforordninger vedr. fonden for regionaludvikling 

Afsnit XIX - Forskning, teknologisk udvikling og rummet

Art. 179 TEUF: Målsætningen om styrkelse af det videnskabelige og teknologiske grundlag 
Art. 180 TEUF: Iværksættelse af aktioner og programmer 
Art. 181 TEUF: Samordning af nationale politikker med Unionen 
Art. 182 TEUF: Vedtagelse af flerårige rammeprogrammer 
Art. 183 TEUF: Virksomheders og universiteters deltagelse i rammeprogrammer 
Art. 184 TEUF: Rammeprogrammer med deltagelse af flere medlemsstater 
Art. 185 TEUF: Forsknings- og udviklingsprogrammer med deltagelse af flere medlemsstater 
Art. 186 TEUF: Samarbejde med tredjelande vedr. forskning og teknologisk udvikling 
Art. 187 TEUF: Oprettelse af fællesforetagender m.v. 
Art. 188 TEUF: Procedure for vedtagelse af bestemmelser 
Art. 189 TEUF: En europæisk rumpolitik; forbindelser med Den Europæiske Rumorganisation 
Art. 190 TEUF: Kommissionens årsrapport om aktiviteter vedr. forskning og teknologisk udvikling m.v. 

Afsnit XX - Miljø

Art. 191 TEUF: Målsætninger på miljøområdet 
Art. 192 TEUF: Procedure for vedtagelse af retsakter m.v. på miljøområdet 
Art. 193 TEUF: Indførelse af strengere nationale beskyttelsesforanstaltninger 

Afsnit XXI - Energi

Art. 194 TEUF: Mål og midler 

Afsnit XXII - Turisme

Art. 195 TEUF: Fremme af konkurrenceevne inden for turistsektoren 

Afsnit XXIII - Civilbeskyttelse

Art. 196 TEUF: Forebyggelse og beskyttelse mod katastrofer 

Afsnit XXIV - Administrativt samarbejde

Art. 197 TEUF: Støtte til national gennemførelse af EU-retten 

Spørgsmål & svar


Søg i alle spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik