Sjette del - Institutionelle og finansielle bestemmelser

Afsnit I - Bestemmelser vedrørende institutionerne 

Art. 223 TEUF: Europa-Parlamentets sammensætning; direkte valg
Art. 224 TEUF: Politiske partier på europæisk plan 
Art. 225 TEUF: Europa-Parlamentets mulighed for anmodning om forslag til retsakter
Art. 226 TEUF: Nedsættelse af undersøgelsesudvalg 
Art. 227 TEUF: Borgernes ret til at indgive andragender 
Art. 228 TEUF: Ombudsmandens udnævnelse og opgaver 
Art. 229 TEUF: Afholdelse af årlige og ekstraordinære sessioner 
Art. 230 TEUF: Det Europæiske Råds, Rådets og Kommissionens deltagelse i møder 
Art. 231 TEUF: Afstemningsregler 
Art. 232 TEUF: Europa-Parlamentets forretningsorden; offentliggørelse af aktstykker 
Art. 233 TEUF: Åben drøftelse af Kommissionens årlige beretning 
Art. 234 TEUF: Mistillidsvotum til Kommissionen 
Art. 235 TEUF: Stemmeregler og deltagelse af Parlamentets formand 
Art. 236 TEUF: Liste over rådsformationer 
Art. 237 TEUF: Indkaldelse af Rådet 
Art. 238 TEUF: Afstemning, stemmeregler og kvalificeret flertal 
Art. 239 TEUF: Fuldmagt til at stemme på anden medlemsstats vegne 
Art. 240 TEUF: COREPER; Generalsekretariatet; Rådets forretningsorden 
Art. 241 TEUF: Anmodning til Kommissionen om undersøgelser 
Art. 242 TEUF: Fastsættelse af vedtægter for udvalg 
Art. 243 TEUF: Løn og pension til medlemmer af Kommissionen og Den Europæiske Unions Domstol 
Art. 244 TEUF: Kommissionens sammensætning 
Art. 245 TEUF: Kommissionens uafhængighed 
Art. 246 TEUF: Frivillig fratræden og afskedigelse 
Art. 247 TEUF: Afskedigelse af et medlem af Kommissionen 
Art. 248 TEUF: Kommissionens organisation; formand, næstformænd 
Art. 249 TEUF: Kommissionens forretningsorden og årlige beretning om EU 
Art. 250 TEUF: Afstemning i Kommissionen, beslutningsdygtighed 
Art. 251 TEUF: Domstolens sammensætning, organisation 
Art. 252 TEUF: Generaladvokater 
Art. 253 TEUF: Udnævnelse af dommere, generaladvokater, nybesættelse 
Art. 254 TEUF: Retten; dommere 
Art. 255 TEUF: Udvalg til bedømmelse af kandidaternes kvalifikationer 
Art. 256 TEUF: Rettens kompetence 
Art. 257 TEUF: Oprettelse af specialretter 
Art. 258 TEUF: Traktatkrænkelsesprocedure iværksat af Kommissionen 
Art. 259 TEUF: Traktatkrænkelsesprocedure iværksat af en medlemsstat 
Art. 260 TEUF: Opfyldelse af domme, tvangsbøder og faste beløb 
Art. 261 TEUF: Den Europæiske Unions Domstols prøvelse af sanktioner i forordninger 
Art. 262 TEUF: Tillægelse af nye kompetencer 
Art. 263 TEUF: Annulationssøgsmål 
Art. 264 TEUF: Retsvirkninger af annulationssøgsmål 
Art. 265 TEUF: Passivitetssøgsmål mod EU's institutioner m.v. 
Art. 266 TEUF: Institutionernes pligt til opfyldelse af domme 
Art. 267 TEUF: Præjudicielle spørgsmål 
Art. 268 TEUF: Søgsmål mod Unionen vedr. erstatning uden for kontraktforhold 
Art. 269 TEUF: Domstolens kompetence i forhold til suspension af medlemsstats rettigheder 
Art. 270 TEUF: Kompetence i personalesager 
Art. 271 TEUF: Søgsmål vedr. EIB, ECB og ESCB 
Art. 272 TEUF: Voldgiftsbestemmelser i Unionens aftaler 
Art. 273 TEUF: Voldgiftssager mellem medlemsstater 
Art. 274 TEUF: Nationale domstoles kompetence i tvister 
Art. 275 TEUF: Domstolens kompetence vedr. FUSP 
Art. 276 TEUF: Domstolens kompetence vedr. straffesager og politisamarbejde 
Art. 277 TEUF: Uanvendelighedsindsigelse 
Art. 278 TEUF: Opsættende virkning af søgsmål 
Art. 279 TEUF: Foreløbige forholdsregler 
Art. 280 TEUF: Fuldbyrdelse af domme 
Art. 281 TEUF: Statutten for Den Europæiske Unions Domstol og procesreglement 
Art. 282 TEUF: Det Europæiske System af Centralbanker (ESCB) 
Art. 283 TEUF: Den Europæiske Centralbanks Styrelsesråd 
Art. 284 TEUF: Deltagelse i Den Europæiske Centralbanks og Rådets møder 
Art. 285 TEUF: Revisionsrettens sammensætning 
Art. 286 TEUF: Revisionsrettens medlemmers udnævnelse og uafhængighed 
Art. 287 TEUF: Revisionens omfang og grundlag, årsberetninger; forretningsorden  
Art. 288 TEUF: Forordninger, direktiver, afgørelser, henstillinger og udtalelser 
Art. 289 TEUF: Lovgivningsmæssige retsakter 
Art. 290 TEUF: Delegerede retsakter 
Art. 291 TEUF: Gennemførelsesretsakter 
Art. 292 TEUF: Henstillinger 
Art. 293 TEUF: Rådets ændring af Kommissionens forslag; Kommissionens ændring eller tilbagetrækning af forslag 
Art. 294 TEUF: Den almindelige lovgivningsprocedure 
Art. 295 TEUF: Interinstitutionelt samarbejde 
Art. 296 TEUF: Begrundelsespligt for retsakter 
Art. 297 TEUF: Offentliggørelse og ikrafttræden; EU-Tidende 
Art. 298 TEUF: Åben, effektiv og uafhængig europæisk forvaltning 
Art. 299 TEUF: Tvangsfuldbyrdelse af Rådets, Kommissionens og ECB's retsakter 
Art. 300 TEUF: Bistand af Regionsudvalget og Det Økonomiske og Sociale Udvalg 
Art. 301 TEUF: Antallet af medlemmer, sammensætning 
Art. 302 TEUF: Udnævnelsesprocedure, embedperiode 
Art. 303 TEUF: Valg af formand og præsidium, forretningsorden 
Art. 304 TEUF: Høring, udtalelse på eget initiativ 
Art. 305 TEUF: Sammensætning, beskikkelse, uafhængighed m.v. 
Art. 306 TEUF: Valg af formand og præsidium, forretningsorden 
Art. 307 TEUF: Høring, udtalelse på eget initiativ 
Art. 308 TEUF: Juridisk status, medlemmer, vedtægter 
Art. 309 TEUF: EIB's opgaver 

 

Afsnit II - Finansielle bestemmelser 

Art. 310 TEUF: Budgettet 
Art. 311 TEUF: Unionens egne indtægter 
Art. 312 TEUF: Formål, periode, indhold 
Art. 313 TEUF: Regnskabsåret 
Art. 314 TEUF: Vedtagelse af Unionens årlige budget 
Art. 315 TEUF: Midlertidigt budget, tolvtedele 
Art. 316 TEUF: Bevilling af udgifter og overførsel af bevillinger 
Art. 317 TEUF: Gennemførelse af budgettet 
Art. 318 TEUF: Regnskab 
Art. 319 TEUF: Decharge 
Art. 320 TEUF: Regningsenhed 
Art. 321 TEUF: Valutatransaktioner og finansielle transaktioner 
Art. 322 TEUF: Finansielle regler m.v. 
Art. 323 TEUF: Rådighed over tilstrækkelige finansielle midler 
Art. 324 TEUF: Samarbejde om at lette gennemførelsen af budgettet 
Art. 325 TEUF: Bekæmpelse af svig m.v. 

 

Afsnit III - Forstærket samarbejde

Art. 326 TEUF: Generelle betingelser for forstærket samarbejde 
Art. 327 TEUF: Krav om respekt af ikke-deltagende medlemsstater 
Art. 328 TEUF: Betingelser for at deltage 
Art. 329 TEUF: Procedure for indførelse af forstærket samarbejde 
Art. 330 TEUF: Deltagelse i forhandlinger og afstemninger 
Art. 331 TEUF: Procedure for de øvrige medlemsstaters deltagelse 
Art. 332 TEUF: Udgifter til gennemførelse af forstærket samarbejde 
Art. 333 TEUF: Passerelle i forstærket samarbejde 
Art. 334 TEUF: Sammenhæng i Unionens politikker

Spørgsmål & svar


Søg i alle spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik