Møde nr. 42 i Europaudvalget

3. Udgave

Bemærk mødetidspunkt

Mødedato: fredag den 02. juni 2017
Mødetidspunkt: Kl. 07.00
Sted: 2-133
Dagsorden2.

Rådsmøde nr. 3548 (beskæftigelse, socialpolitik, sundhed og forbrugerbeskyttelse - socialdelen) den 15. juni 2017 Forelæggelse ved børne- og socialministeren


FO
3.

Rådsmøde nr. 3546 (retlige og indre anliggender) den 8.-9. juni 2017 Børne- og socialministeren forelægger dagsordenspunkt 15 Justitsministeren forelægger dagsordenspunkt 1-9 Udlændinge- og integrationsministeren forelægger dagsordenspunkt 10-14 og 16


4.

Rådsmøde nr. 3545 (transport, telekommunikation og energi - telekommunikationsdelen) den 8.-9. juni 2017 Energi-, forsynings- og klimaministeren forelægger dagsordenspunkt 6 og 7


FO
5.

Forslag om ændring af EU’s kvotehandelsdirektiv vedrørende luftfartsaktiviteter Forelæggelse ved energi-, forsynings- og klimaministeren

- Tidlig forelæggelse

KOM (2017) 0054


FO
6.

Rådsmøde nr. 3545 (transport, telekommunikation og energi - transportdelen) den 8.-9. juni 2017 Transport-, bygnings- og boligministeren forelægger dagsordenspunkt 1-5


L
7.

Drøftelse om brev vedr. åbenhed på Europaudvalgets møderL
9.

Eventuelt


Note: Mødet afbrydes kl. 09.00 på grund af afstemninger i Salen. Mødet genoptages 20 minutter efter afstemningerne i Salen er slut.


Der vedlægges foreløbige oversigter over de under punkterne 2-4 og 6 nævnte møder.
1.

Direktiv om gennemførelse af princippet om ligebehandling af alle uanset religion eller tro, handicap, alder eller seksuel orientering

- Fremskridtsrapport

KOM (2008) 0426


2.

Eventuelt


3.

Siden sidst


Dagsordenspunktet hører under Børne- og Socialministeriets ressort.
1.

Forslag til Rådets forordning om oprettelse af en europæisk anklagemyndighed (EPPO)

- Generel indstilling

KOM (2013) 0534


2.

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om strafferetlig bekæmpelse af hvidvaskning af penge*

- Generel indstilling

KOM (2016) 0826


4.

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om rammer for forebyggende rekonstruktion, muligheden for en ny chance og foranstaltninger med henblik på mere effektive procedurer for rekonstruktion, insolvensbehandling og gældssanering og om ændring af direktiv 2012/30/EU

- Politisk drøftelse

KOM (2016) 0723


5.

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i Unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af forordning (EF) nr. 45/2001 og afgørelse nr. 1247/2002/EF

- Generel indstilling

KOM (2017) 0008


a.

e-beviser

- Politisk drøftelse


b.

Kryptering

- Fremskridtsrapport


8.

Schengeninformationssystemet (SIS):**


a.

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse, drift og brug af Schengeninformationssystemet (SIS) på området ind- og udrejsekontrol, om ændring af forordning (EU) nr. 515/2014 og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1987/2006

– Politisk drøftelse

KOM (2016) 0882


b.

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse, drift og brug af Schengeninformationssystemet (SIS) på området politisamarbejde og strafferetligt samarbejde, om ændring af forordning (EU) nr. 515/2014 og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1986/2006, Rådets afgørelse 2007/533/RIA og Kommissionens afgørelse 2010/261/EU

– Politisk drøftelse

KOM (2016) 0883


c.

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om brug af Schengeninformationssystemet i forbindelse med tilbagesendelse af tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold*

- Politisk drøftelse

KOM (2016) 0881


a.

Udkast til rådskonklusioner om styrkelse af informationsudveksling og interoperabilitet mellem EU’s informationssystemer

- Vedtagelse


b.

Fremlæggelse af implementeringsrapport for køreplan for informationsudveksling og interoperabilitet på området for retlige og indre anliggender

- Fremskridtsrapport


c.

Udkast til rådskonklusioner om anbefalinger om at foretage sikkerhedskontrol ved ulovlig migration

- Vedtagelse


a.

Dublin: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastsættelse af kriterier og procedurer til afgørelse af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig for behandlingen af en ansøgning om international beskyttelse, der er indgivet af en tredje-landsstatsborger eller en statsløs i en af medlemsstaterne (omarbejdning) (Første gennemlæsning)

KOM (2016) 0270


b.

Modtagelsesforhold: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om fastlæggelse af minimumsstandarder for modtagelse af asylansøgere i medlemsstaterne (omarbejdning) (Første gennemlæsning)

KOM (2016) 0465


c.

Kvalifikation: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastsættelse af standarder for anerkendelse af tredjelandsstatsborgere eller statsløse som personer med international beskyttelse, for en ensartet status for flygtninge eller for personer, der er berettiget til subsidiær beskyttelse, og for indholdet af en sådan beskyttelse og om ændring af Rådets direktiv 2003/109/EF af 25. november 2003 om tredjelandsstatsborgeres status som fastboende udlænding (Første gennemlæsning)

KOM (2016) 0466


d.

Procedure: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en fælles procedure for international beskyttelse i EU og om ophævelse af direktiv 2013/32/EU (Første gennemlæsning)

KOM (2016) 0467


e.

Eurodac: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af "Eurodac" til sammenligning af fingeraftryk med henblik på en effektiv anvendelse af identificering af en tredjelandsstatsborger eller en statsløs person med ulovligt ophold og om medlemsstaternes retshåndhævende myndigheders og Europols adgang til at indgive anmodning om sammenligning med Eurodac-oplysninger med henblik på retshåndhævelse (omarbejdning) (Første gennemlæsning)

KOM (2016) 0272


f.

EASO: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Den Europæiske Unions Asylagentur og om ophævelse af forordning (EU) nr. 439/2010 (Første gennemlæsning)

KOM (2016) 0271


g.

Genbosætningsramme: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om indførelse af en EU-genbosætningsramme (Første gennemlæsning)

– Fremskridtsrapport

KOM (2016) 0468


FO
11.

ETIAS


a.

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af et EU-system vedrørende rejseinformation og rejsetilladelse (ETIAS) (Første gennemlæsning)

- Generel indstilling

KOM (2016) 0731


a.

Implementering af Kommissionens anbefalinger om tilbagesendelse

- Status

KOM (2017) 0200


UDG
b.

Udkast til rådskonklusioner om tilbagesendelse

- Vedtagelse


UDG
14.

Kontraterrorisme: RAN: EU-netværk til bevidstgørelse omkring radikalisering: Videre skridt

– Udveksling af synspunkter


15.

Forslag til Rådets forordning om kompetence, anerkendelse og fuldbyrdelse af afgørelser i ægteskabssager og i sager vedrørende forældreansvar, og om internationale barnebortførelser (omarbejdning)***

- Politisk drøftelse

KOM (2016) 0411


16.

Beskyttelse af migrantbørn


a.

Udkast til konklusioner fra Rådet for Den Europæiske Union og repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer om beskyttelse af migrantbørn

- Vedtagelse


b.

Beskyttelse af migrantbørn

- Orienterende debat

KOM (2017) 0211


17.

Eventuelt


18.

Siden sidst


Dagsordenspunkterne 1-9 hører under Justitsministeriets ressort. Dagsordenspunkterne 10-14 og 16 hører under Udlændinge- og Integrationsministeriets ressort. Dagsordenspunkt 15 hører under Børne- og Socialministeriets ressort.


*Forslaget er fremsat efter TEUF, tredje del, afsnit V. Protokollen om Danmarks stilling, der er knyttet til Lissabon-Traktaten, finder derfor anvendelse, hvilket indebærer, at forslaget ikke vil være bindende for eller finde anvendelse i Danmark (retsforbeholdet).


**Forslagene er fremsat efter TEUF, tredje del, afsnit V. Protokollen om Danmarks stilling, der er knyttet til Lissabon-Traktaten, finder derfor anvendelse, hvilket indebærer, at foranstaltningerne ikke vil være bindende for eller finde anvendelse i Danmark (”retsforbeholdet”)...


**...Forslagene er omfattet af artikel 4 i protokollen om Danmarks stilling (om udbygning af Schengenreglerne), hvorfor Danmark inden seks måneder efter, at Rådet har vedtaget forslagene skal træffe afgørelse om, hvorvidt forslagene vil blive gennemført i dansk ret.


***Forslaget er fremsat med hjemmel i TEUF tredje del, afsnit V. Protokollen om Danmarks stilling, der er knyttet til Lissabon-traktaten, finder derfor anvendelse, hvilket indebærer, at foranstaltningerne ikke vil være bindende for eller finde anvendelse i Danmark.
FO
1.

Kommissionens forslag til ændring af direktiv om grundlæggende kvalifikationskrav og efteruddannelseskrav for førere af visse køretøjer, der benyttes til godstransport eller personbefordring ad vej (Uddannelsesdirektivet) og Kørekortsdirektivet

- Generel indstilling

KOM (2017) 0047


3.

Udkast til rådskonklusioner om forbedring af trafiksikkerheden (Vallettaerklæringen om trafiksikkerhed)

- Rådskonklusioner


4.

Rådskonklusioner om prioriteterne for EU’s maritime transport frem til 2020

- Rådskonklusioner


5.

Kommissionens forslag til en vejpakke

- Information fra Kommissionen

KOM (2017) 0281, KOM (2017) 0277, KOM (2017) 0278, KOM (2017) 0275, KOM (2017) 0282, KOM (2017) 0280


6.

Revision af EU’s regelsæt på teleområdet


a.

Forslag om en europæisk kodeks for elektronisk kommunikation

- Fremskridtsrapport og politisk drøftelse

KOM (2016) 0590


b.

Forslag om oprettelsen af Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation (BEREC)

- Fremskridtsrapport og politisk drøftelse

KOM (2016) 0591


7.

Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning vedrørende respekt for privatlivets fred og beskyttelse af persondata ved elektronisk kommunikation

- Fremskridtsrapport

KOM (2017) 0010


8.

Eventuelt


9.

Siden sidst


Dagsordenspunkterne 1-3 og 5 hører under Transport-, Bygnings- og Boligministeriets ressort. Dagsordenspunkterne 4 og 7 hører under Erhvervsministeriets ressort. Dagsordenspunkt 6 hører under Energi-, Forsynings- og Klimaministeriets ressort.


Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik