Bruxelles, 23.-24. juni 2011

EU's stats- og regeringschefer mødes her torsdag og fredag den 23.-24. juni til EU-topmøde i Bruxelles.

Denne artikel dækker disse emner:
EU's såkaldte faste formand for Det Europæiske Råd, Herman Van Rompuy, har sammen med det ungarske EU-formandskab sammensat dagsordenen for mødet i Det Europæiske Råd den 23.-24. juni 2011.

Dagsordenen er koncentreret om følgende punkter:
  • Økonomisk politik (landespecifikke anbefalinger under det Europæiske Semester, styrket økonomisk styring, stabilitetsmekanisme og situationen i euroområdet).
  • Migration (Schengen, asylpolitikken og partnerskab med de sydlige nabolande).
  • Kroatien.
  • Øvrige emner (integration af romabefolkningen og lancering af Donaustrategien).

Du kan læse mere om dagsordenen i rådssekretariatets kommenterede dagsorden (dagsorden af 17. maj 2011).

Økonomisk politik

Stats- og regeringscheferne forventes at godkende de landespecifikke økonomiske anbefalinger, der er udarbejdet af Europa-Kommissionen på baggrund af medlemslandenes indberetning af stabilitets- og konvergensprogrammer samt nationale reformprogrammer. Stabilitets- og konvergensprogrammerne indberettes som led i stabilitets- og vækstpagten, hvorimod de nationale reformprogrammer er en del af EU's nye vækststrategi - den såkaldte Europa 2020-strategi. De medlemslande der deltager i den såkaldte europluspagt indberetter desuden nationale tiltag til opfyldelse af pagtens målsætninger i deres nationale reformprogrammer.

Alle indberetningerne er samlet under den fælles hat kaldet det Europæiske Semester, hvor formålet er at sikre en tættere koordinering af medlemslandenes økonomiske politikker. De landespecifikke anbefalinger vil efterfølgende formelt blive vedtaget af Rådet.

Den samlede pakke af forslag til styrket økonomisk styring som Kommissionen fremsatte den 29. september 2010 - populært kaldet "six pack" - vil også blive drøftet af stats- og regeringscheferne. Pakken har været genstand for intense forhandlinger mellem Rådet og Europa-Parlamentet, hvor planen var en samlet aftale og endelig vedtagelse i juni. Det har dog ikke været muligt at opnå en sådan enighed, og Europa-Parlamentet har netop behandlet pakken og vedtaget en række ændringer.

Stats- og regeringscheferne vil også drøfte den fremtidige såkaldte permanente europæiske stabilitetsmekanisme, der med en effektiv udlånskapacitet på 500 mia. euro fra 2013 skal komme kriseramte eurolande til undsætning.

Den økonomiske situation i euroområdet - og specielt gældskrisen i Grækenland - vil sikkert også lægge beslag på en stor del af stats- og regeringschefernes drøftelser. Endelig vil Stats- og regeringscheferne indstille italieneren, Mario Draghi, som den næste formand for Den Europæiske Centralbank i perioden 1. november 2011 til 31. oktober 2019.

Migration

På migrationsområdet skal stats- og regeringscheferne drøfte håndteringen af schengenregelsættet, og specielt muligheden for at kunne indføre en midlertidig national grænsekontrol i de tilfælde, hvor de ydre schengengrænser er under et voldsomt uforventet pres, eller et medlemsland ikke kan leve op til kravene i forbindelse med kontrol af de ydre grænser. En form for fælles mekanisme, hvor der indgår nogle specifikke objektive kriterier for aktivering i de her specielle situationer, er tidligere blevet foreslået af Kommissionen.

Presset på de ydre grænser vil også indgå i stats- og regeringschefernes drøftelser af mulige partnerskaber med EU's sydlige nabolande. Endelig vil stats- og regeringscheferne også behandle det fælles europæiske asylsystem.

Situationen i Libyen og Syrien og udviklingen af EU's sydlige naboskabspolitik vil også blive behandlet af stats- og regeringscheferne, der også forventes at drøfte fredsprocessen i Mellemøsten.

Kroatien

Den 10. juni 2011 foreslog Kommissionen, at optagelsesforhandlingerne med Kroatien afsluttes, så Kroatien kan optages som det 28. medlemsland den 1. juli 2013. Stats- og regeringscheferne forventes at godkende Kommissionens indstilling om at afslutte optagelsesforhandlingerne.

Øvrige emner

Stats- og regeringscheferne forventes også at støtte op om den såkaldte Donaustrategi samt formandskabets rapport om inkludering af romabefolkningen. Endelig forventes en erklæring om de sydlige nabolande vedtaget på EU-topmødet.

Yderligere informationer

Konklusioner fra mødet i Det Europæiske Råd 

Udfald af mødet i Det Europæiske Råd 

Indbydelse til mødet fra EU's faste formand, Herman Van Rompuy

Baggrundsnote om EU-topmødet 

Brev fra Europa-Kommissionens formand 

Statsministerens forelæggelse og afrapportering af EU-topmødet 

Europaudvalgets bilag 

Landespecifikke anbefalinger til Danmark på baggrund af Danmarks nationale reformprogram og det opdaterede konvergensprogram

Herman Van Rompuy's internetside om mødet

Eurogruppens erklæring om Grækenland fra den 20. juni 2011 (på engelsk)

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik