Bruxelles, 1.-2. marts 2012

EU's stats- og regeringschefer mødes her torsdag og fredag den 1.-2. marts 2012 til EU-topmøde i Bruxelles - det første ordinære EU-topmøde under det danske EU-formandskab i første halvår af 2012.

EU's såkaldte faste formand for Det Europæiske Råd, Herman Van Rompuy, har sammen med det danske EU-formandskab sammensat dagsordenen for mødet i Det Europæiske Råd den 1.-2. marts 2012.

Øverst på dagsordenen står den økonomiske situation, hvor stats- og regeringscheferne med udgangspunkt i Europa-Kommissionens såkaldte vækstundersøgelse for 2012 skal drøfte forskellige tiltag til at fremme vækst og beskæftigelse. Stats- og regeringscheferne skal også tage stilling til EU's position i forbindelse med en række kommende globale topmøder. På det udenrigspolitiske område skal udviklingen et år efter det arabiske forår drøftes, og den aktuelle situation i Syrien forventes også behandlet af stat- og regeringscheferne. Stats- og regeringscheferne forventes også at godkende Rådets indstilling af Serbien som kandidatland. Endelig skal spørgsmålet om Bulgarien og Rumæniens optagelse i Schengen-samarbejdet også behandles på EU-topmødet.

Dagsordenen for mødet koncentrerer sig derfor om følgende emner:

  • Økonomisk politik
  • Internationale møder
  • Udviklingen i EU's sydlige nabolande
  • Serbiens kandidatlandsstatus
  • Bulgarien og Rumæniens forhold til Schengen-samarbejdet

Økonomisk politik

Europa-Kommissionen har som led i det såkaldte europæiske semester udarbejdet en vækstundersøgelse, hvor der peges på fem prioriteter for 2012. I 2012 skal der på EU-plan og nationalt plan fokuseres på følgende fem områder:

  • Fortsættelse af en differentieret og vækstfremmende finanspolitisk konsolidering.
  • Genetablering af normale lånemuligheder for erhvervslivet.
  • Fremme af vækst og konkurrenceevne i dag og i fremtiden.
  • Håndtering af arbejdsløsheden og de sociale konsekvenser af krisen.
  • Modernisering af den offentlige forvaltning.

Det europæiske semester er en overordnet tidmæssig ramme for medlemslandenes indrapportering af tiltag til at styrke de offentlige finanser samt gennemførelse af strukturreformer. Stats- og regeringscheferne vil på baggrund af en statusrapport fra det danske EU-formandskab evaluere arbejdet med det europæiske semester.

EU-topmødet udgør første fase i det europæiske semester, hvor stats- og regeringscheferne vil vurdere gennemførelsen af de landespecifikke anbefalinger, der blev vedtaget under sidste års europæiske semester i 2011, samt udpege indsatområderne for 2012. Medlemslandene skal så på denne baggrund til april udarbejde nationale reformprogrammer for strukturtiltag og stabilitets- og konvergensprogrammer under stabilitets- og vækstpagten for de offentlige finanser. Til juli vil der på baggrund af medlemslandenes programmerne så blive udarbejdet landespecifikke anbefalinger.

Internationale møder

Stats- og regeringscheferne skal fastlægge EU's position i forbindelse med en række kommende globale topmøder. Det drejer sig om G8-topmødet den 19.-20. maj, G20-mødet den 18.-19. juni samt den såkaldte Rio+20 konference i FN-regi den 20.-22. juni 2012.

Udviklingen i EU's sydlige nabolande

Udviklingen i EU's sydlige nabolande et år efter det arabiske forår vil blive drøftet af stats- og regeringscheferne. Der vil dog i høj grad også være fokus på udviklingen i Syrien, hvor EU's udenrigsministre på et møde den 27. februar 2012 valgte at skærpe sanktionerne over for Syrien.

Serbiens kandidatlandsstatus

Stats- og regeringscheferne forventes at bakke op om Rådets beslutning fra den 28. februar 2012 om at tildele Serbien status af kandidatland, hvilket er forudsætningen for indledning af egentlige optagelsesforhandlinger på et senere tidspunkt. Serbien ansøgte om medlemskab af EU den 22. december 2009.

Bulgarien og Rumæniens forhold til Schengen-samarbejdet

Europa-Kommissionen har vurderet, at Bulgarien og Rumænien opfylder de tekniske betingelser for at blive optaget i schengen-samarbejdet. Der har dog være en vis politisk modstand fra nogen medlemslande, og det er da heller ikke forventningen, at stats- og regeringscheferne vil give grønt lys til Bulgarien og Rumæniens optagelse i Scengen-samarbejdet på EU-topmødet.

Øvrige emner

Foruden de nævnte punkter vil de 25 EU-lande, der deltager i finanspagten, på fredag underskrive den bagvedliggende mellemstatslige traktat, der har fået navnet traktat om stabilitet, samordning og styring i den Økonomiske og Monetære Union. Der blev opnået enighed om den endelige udformning af finanspagten på EU-topmødet den 30. januar 2012.

En redegørelse fra Justistministeriet fra den 22. februar 2012 konkluderede, at der i forbindelse med Danmarks deltagelse i finanspagten ikke er tale om afgivelse af suverænitet i relation til Grundlovens § 20. Der forventes på denne baggrund ikke en folkeafstemning om Danmarks deltagelse i finanspagten. På nuværende tidspunkt har Irland som det eneste deltagerland annonceret, at der vil blive afholdt en folkeafstemning om Irlands deltagelse i finanspagten.

Det danske EU-formandskab står også i spidsen for unævnelsen af EU's faste formand i perioden 1. juni 2012 til 30. november 2014. Her er det forventningen, at den nuværende faste formand, Herman Van Rompuy, vil blive genudnævnt. Formandsposten - der formelt hedder formand for Det Europæiske Råd - blev indført med Lissabontraktaten og løber i 2½ år med mulighed for genudnævnelse.

Endelig skal eurolandene også vælge en formand for de faste eurotopmøder, som bliver indført med finanspagten. Herman Van Rompuy forventes også at få tildelt denne post. Eurolandene vil også benytte lejligheden til at drøfte status på den anden lånepakke til Grækenland.

Forelæggelse af EU-topmødet for Folketingets Europaudvalg

Se statsminister Helle Thorning-Schmidt forelægge møde i Det Europæiske Råd for Folketingets Europaudvalg den 29. februar 2012.

Yderligere information

Konklusioner fra mødet i Det Europæiske Råd 

Mellemstatslig traktat (finanspagten), omhandlende stabilitet, samordning og styring i den Økonomiske og Monetære Union

Erklæring fra eurolandenes stats- og regeringschefer 

EU-note om udfaldet af EU-topmødet den 1.-2. marts 2012

Erklæring fra eurogruppens formand, Jean-Claude Juncker, om Grækenland

Pressemeddelelse om Serbien

Tale af Det Europæiske Råds faste formand i forbindelse med de 25 deltagerlandes undertegning af traktaten om stabilitet, samordning og styring i den Økonomiske og Monetære Union (finanspagten)

Pressemeddelelse om undertegning af finanspagten 

Indbydelse til mødet fra EU's faste formand, Herman Van Rompuy

Europaudvalgets bilag 

Herman Van Rompuy's internetside om mødet

Det danske EU-formandskab beskrivelse af EU-topmødet

Spørgsmål & svar


Søg i alle spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik