Bruxelles, 19.-20. december 2013

EU's stats- og regeringschefer mødes torsdag og fredag til EU-topmøde i Bruxelles. Dagsordenen omfatter bl.a. drøftelser af bankunionen - specielt den såkaldte fælles afviklingsmekanisme for banker og finansieringen heraf - den økonomiske situation og styrkelse af ØMU'en samt den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik.

Den fulde dagsorden for EU-topmødet omhandler følgende emner:
  • Bankunion
  • Fælles sikkerheds- og forsvarspolitik
  • Økonomisk og monetære union (ØMU'en)
  • Den økonomiske politik og socialpolitikken
  • Migration
  • Udvidelse
  • Ukraine  

Bankunionen

Det altdominerende emne for topmødet var forudset til at blive spørgsmålet om en fælles mekanisme til afvikling af nødlidende banker i EU samt finansieringen via en tilhørende afviklingsfond. Den såkaldte afviklingsmekansime og afviklingsfond anses sammen med den allerede vedtagne fælles tilsynsmekansime at udgøre selve bankunionen.

Det lykkedes dog for EU's økonomi- og finansministre at nå til en fælles enighed om forslaget og den såkaldte bagstopperordning sent onsdag aften, hvilket dermed lettede presset på EU's stats- og regeringschefer. Stats- og regeringscheferne har tidligere givet sig selv en deadline til udgangen af 2013 til at blive enige om den fælles afviklingsmekanisme. Forslaget skulle dermed kunne nå at blive behandlet af Europa-Parlamentet inden valget i maj 2014.

Fælles sikkerheds- og forsvarspolitik

Stats- og regeringescheferne skal også drøfte, hvordan EU's forskellige politikker samt civile og militære instrumenter kan spille bedre sammen. Fra EU's side ønsker man at øge effektiviteten, synligheden og gennemslagskraften bag den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik, hvilket bl.a. skal ske ved at udvikle kapabiliteterne samt styrke den europæiske forsvarsindustri. Fra dansk side lægges der bl.a. vægt på NATO-samarbejdet og generalsekretæren for NATO, Anders Fogh Rasmussen, vil da også inden drøftelserne stats- og regeringschefernes drøftelser orientere om NATO's syn på sagerne.

ØMU'en

Spørgsmålet om styrkelse og yderligere integration i den økonomiske og monetære union har været drøftet på forskellige EU-topmøder i en længere periode - senest på EU-topmødet i oktober 2013. På det nuværende møde vil det specielt være spørgsmålet om, hvordan man sikrer, at de lovede strukturreformer rent faktisk bliver gennemført i eurolandene. Her skal stats- og regeringscheferne blive enige om de overordnede elementer i såkaldte partnerskabskontrakter, der kan indgås mellem det enkelte euroland og EU's institutioner om gennemførelse af konkrete reformtiltag. For at lette gennemførelsen af de tiltag der indgår i kontrakten, kan der evt. ydes økonomisk støtte i gennemførelsesperioden via en speciel solidaritetsmekanisme for eurolandene. En egentlig aftale om partnerskabskontrakter og den tilhørende solidaritetsmekanisme forventes først til juni 2014.

En slags lignende kontrakter er fornyligt taget i anvendelse for eurolandene på det budgetmæssige område i forbindelse med ikrafttrædelsen af den såkaldte two-pack. Her skal de eurolande der bryder kriteriet for det offentlige budgetunderskud eller gæld udarbejde et såkaldt økonomisk partnerskabsprogram, hvor de tiltag der skal rettet op på situationen beskrives.

Et andet element som stats- og regeringscheferne skal drøfte, er den såkaldte sociale dimension (KOM (2013) 0690) af ØMU'en, hvilken bl.a. søges indført ved anvendelse af et såkaldt scoreboard, der måler på en række beskæftigelses- og sociale indikatorer. Den såkaldte beskæftigelsesrapport - som indgår i den vækstanalyse for 2014, der skyder politikkoordinationen under det europæiske semester i gang - blev medlemslandene for første gang målt på de omtalte indikatorer for beskæftigelse og sociale forhold.

Den økonomiske politik og socialpolitikken

Stats- og regeringscheferne vil også drøfte kampen mod ungdomsarbejdsløshed samt finansiering af virksomheder - specielt i relation til små og mellemstore virksomheder (SMV'er). de vil i den forbindelse også gøre status over gennemførelsen af den såkaldte vækst- og beskæftigelsespagt, som blev vedtaget på EU-topmødet i juni 2012.

Stats- og regeringscheferne forventes også at følge op på beslutningerne fra EU-topmødet i juni 2012 om ungdomsbeskæftigelsesinitiativet, hvor der blev afsat 6 mia. euro i perioden 2014-2020 på topmødet i februar 2013 samt ungdomsgarantien (KOM (2012) 0729), som begge bliver operationelle fra 1. januar 2014.

Migration

Stats- og regeringscheferne vil også behandle spørgsmålet om migrationsstrømme bl.a. på baggrund af en rapport (KOM (2013) 0869) fra den såkaldte taskforce for Middelhavet, som blev nedsat efter tragedien på Lampedusa i oktober 2013. Stats- og regeringscheferne ventes at tilslutte sig alle rapportens 38 anbefalinger.

Udvidelse

Det forventes, at stats- og regeringscheferne vil tilslutte sig konklusionerne fra rådsmødet for EU's udenrigsministre den 17. december, hvor der lægges op til at indlede optagelsesforhandlinger med Serbien fra januar 2014.

Ukraine

Endelig forventes den seneste udvikling i Ukraine drøftet af stats- og regeringscheferne.

Spørgsmål & svar


Søg i alle spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik