Bruxelles, 27.-28. juni 2013

EU's stats- og regeringschefer mødes torsdag og fredag til EU-topmøde i Bruxelles. Dagsordenen omfatter drøftelser af den økonomiske situation med speciel vægt på bekæmpelse af ungdomsarbejdsløsheden. Der vil også være en drøftelse af styrkelsen af den Økonomiske og Monetære Union (ØMU'en).

Dagsordenen for EU-topmødet omhandler følgende emner:

  • Økonomisk politik. 
  • ØMU'en. 
  • Øvrige emner

Økonomiske politik

Kampen mod arbejsløsheden og specielt ungdomsarbejdsløsheden vil stå meget højt på dagsordenen for EU-topmødet. For ét år siden vedtog stats- og regeringscheferne på topmødet i juni 2012 den såkaldte vækst- og beskæftigelsespagt, og topmødet vil bl.a. blive brugt til at gøre status over gennemførelsen af pagten. Europa-Kommissionen har som bidrag til topmødet udarbejdet en rapport om gennemførelsen af pagten (se boksen til højre på siden).

Den danske statsminister har sammen med kollegaerne fra Finland og Sverige stået bag et brev til formanden for EU om ungdomsarbejdsløshed.

Stats- og regeringscheferne forventes at blive enige om en række tiltag til bekæmpelse af ungdomsarbejdsløshed på EU-niveau:

Fremrykning af de 6 mia. euro (ca. 45 mia. kroner) til det såkaldte ungdomsbeskæftigelsesinitiativ, der er afsat i den overordnede budgetramme for hele perioden 2014-2020, til anvendelse i 2014 og 2015.
Prioritering af de nationale ungdomsgarantiordninger, hvor unge tilbydes et job eller et uddannelsestilbud inden for fire måneder efter endt skolegang.
Målrette anvendelsen af midler fra strukturfondene til bekæmpelse af ungdomsarbejdsløshed. Tilsvarende kan midler fra den såkaldte globaliseringsfond anvendes til bekæmpelse af ungdomsarbejdsløshed.
Øge de unges mobilitet ved vedtagelsen af direktivet om gensidig anerkendelse af professionelle kvalifikationer samt Erasmus+-programmet.
Drøftelserne af den økonomiske poltik omhandler også stats- og regeringschefernes tilslutning til Kommissionens forslag til de såkaldte landespecifikke anbefalinger på det økonomiske område. De landespecifikke anbefalinger er det centrale element undet det europæiske semester, der afsluttes med Rådets formelle vedtagelse af de endelige anbefalinger på et rådsmøde den 9. juli 2013.

ØMU'en

På EU-topmødet i december 2012 blev der opnået enighed om, at EU's faste formand, Herman Van Rompuy, efter en høringsproces med medlemslandene på det nuværende topmøde skulle forelægge mulige foranstaltninger og en tidsbunden køreplan om følgende spørgsmål:

Samordning af større nationale reformer af den økonomiske politik.
ØMU'ens sociale dimension, herunder social dialog.

Gennemførligheden af og de nærmere regler for gensidigt indgåede kontrakter mellem medlemslandene og EU's institutioner om konkurrenceevne og vækst.
Solidaritetsmekanismer, der kan forbedre den indsats, som gøres af de medlemslande, der indgår sådanne kontraktmæssige ordninger for konkurrenceevne og vækst.
Europa-Kommissionen præsenterede den 20. marts 2013 to meddelelser om yderligere integration af samarbejdet under ØMU'en, der omhandler to af de fire emner - nemlig indgåelse af kontrakter og samordning af reformer.

EU's stats- og regeringschefer forventes også at bifalde Letlands ønske om at blive optaget i eurosamarbejdet som det 18. euroland den 1. januar 2014. Kommissionen og Den Europæiske Centralbank (ECB) vurderede den 5. juni 2013, at Letland lever op til de såkaldte konvergenskriterier, der er en forudsætning for at indføre euroen.

Bankunionen vil også blive behandlet af stats- og regeringscheferne, hvor næste skridt i opbygningen er Kommmissionens forslag om en bankafviklingsmekanisme, som forventes fremsat i næste uge. Tidligt torsdag morgen blev EU's økonomi- og finansministre enige om de fælles EU-regler for afvikling af banker, hvorefter Europa-Parlamentet skal tilslutte sig de nye regler, hvilket forventes at ske til oktober.

Øvrige emner

Blandt de øvrige emner skal stats- og regeringscheferne eventuelt fastsætte en dato for Serbiens indledning af optagelsesforhandlinger med EU. På rådsmødet den 25. juni 2013 blev EU's udenrigsministre enige om, at optagelsesforhandlingerne skulle indledes med Serbien senest til januar 2014.
Forhandlingerne med Europa-Parlamentet om den overordnede budgetramme for 2014-2020 kan eventuelt også dukke op som et punkt, som stats- og regeringscheferne vil forholde sig til.

Endelig vil stats- og regeringscheferne sandsynligvis vedtage afgørelsen om sammensætningen af Europa-Parlamentet efter valget til maj 2014, hvor antallet af medlemmer skal reduceres til 751 som Lissabontraktaten foreskriver.

Spørgsmål & svar


Søg i alle spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik