Bratislava, 16. september 2016

EU's stats- og regeringschefer, med undtagelse af Storbritannien, mødes til et uformelt topmøde for at drøfte EU-borgernes bekymringer og vejen frem for EU.  

Denne artikel dækker disse emner:

De 27 stats- og regeringschefer skal på topmøde drøfte forskellige tiltag, der kan imødekomme bekymringerne blandt EU-borgerne, der jo senest er kommet til udtryk i forbindelse med folkeafstemningen i Storbritannien, men som også har gjort sig gældende ved en række folkeafstemninger i de øvrige medlemslande.

Opgaven går derfor ud på, at identificere roden til disse bekymringer, og herefter blive enige om mulige svar på borgernes bekymringerne samt vejen frem for at gennemføre de nødvendige ændringerne. EU's faste formand, Donald Tusk, vil derfor på topmødet præsentere en såkaldt "Bratislava Roadmap", der skal bidrage til at klarlægge vejen frem for EU. 

Hvad bekymrer EU's borgere?

Inden EU-topmødet har Donald Tusk besøgt de enkelte EU-lande for at få et billede af, hvilke emner der optager borgerne i de forskellige EU-lande. Den faste formand er på denne baggrund kommet frem til tre overordnede udfordringer, som specielt bekymrer EU's borgere:

 • ulovlig immigration
 • terrorisme
 • afledte effekter af globalisering

Meningsmålinger af de emner som EU's borgere finder vigtigst underbygger Donald Tusk's konklusioner. I starten af 2015 er der sket et skift i de emner, som optager EU-borgerne mest. Fra at være mest optaget af den økonomiske situation og arbejdsløshed er det nu immigration og terrorisme der topper listen.

Det videre arbejde

Arbejdet med at udstikke retningen for EU efter Brexit vil fortsætte og igen være på stats- og regeringschefernes dagsorden på et uformelt EU-topmøde i Malta i starten af 2017, hvorefter planen er at samle op på arbejdet til marts 2017, hvor EU fejrer 60-års-jubilæet for Rom-traktatens i Italien.

Bratislavaerklæringen

I dag er vi mødtes i Bratislava på et tidspunkt, der er kritisk for vores europæiske projekt.
Bratislavatopmødet med 27 medlemsstater har været helliget en fælles vurdering af den aktuelle situation i Den Europæiske Union og drøftelse af vores fælles fremtid. Vi er alle sammen enige om følgende generelle principper.

Selv om et land har besluttet at forlade EU, er EU fortsat uundværligt for resten af os. I efterdønningerne af krigene og dybe splittelser på vores kontinent sikrede EU fred og demokrati og gav vores lande mulighed for at trives. Mange lande og regioner udenfor kæmper stadig for at opnå sådanne resultater. Vi er fast besluttet på at gøre EU med 27 medlemsstater til en succes, hvor vi bygger på denne fælles historie.

EU er ikke perfekt, men det er det bedste instrument, vi har, til at tackle de nye udfordringer, vi står over for. Vi behøver EU, ikke kun for at garantere freden og demokratiet, men også vores folks sikkerhed. Vi behøver EU for bedre at kunne imødekomme deres behov og deres ønsker om frit at leve, studere, arbejde, rejse og trives på hele vores kontinent og nyde godt af den rige europæiske kulturarv.

Vi må forbedre vores indbyrdes kommunikation - blandt medlemsstaterne, med EU-institutionerne, men vigtigst af alt med borgerne. Vi skal være tydeligere i vores beslutninger. Bruge et klart og ærligt sprog. Fokusere på borgernes forventninger og med stort mod udfordre overforenklede løsninger fra ekstreme eller populistiske politiske kræfter.

Vi forpligtede os i Bratislava til i de kommende måneder at tilbyde vores borgere en vision om et attraktivt EU, som de kan have tillid til og støtte. Vi er overbevist om, at vi har viljen og evnen til at gennemføre det.

Vi udtrykte tilfredshed med talen om Unionens tilstand fra formanden for Kommissionen.
Vi drøftede indgående de vigtigste prioriteter for de kommende måneder. På dette grundlag foreslog formanden for Det Europæiske Råd, formandskabet for Rådet og Kommissionen det følgende arbejdsprogram ("Bratislavakøreplanen").

Bratislavakøreplanen

I. Generel vurdering og formål

 • Fast besluttet på at gøre EU 27 til en succes
 • Mange fælles udfordringer forude: folk er bekymrede over, hvad de oplever som en mangel på kontrol, og de nærer frygt i forbindelse med migration, terrorisme og økonomisk og social usikkerhed. Behov for at håndtere disse spørgsmål som en prioritet i de kommende måneder
 • Hvis vi arbejder sammen, har EU 27 midlerne til at klare disse udfordringer. Vi er fast besluttet på at finde fælles løsninger også med hensyn til spørgsmål, hvor vi er splittet; prioriteten er her og nu at udvise enhed og sikre politisk kontrol over udviklingen, så vi kan opbygge vores fælles fremtid
 • Vi skal melde klart ud, hvad EU kan gøre, og hvad medlemsstaterne skal gøre, for at være sikre på, at vi kan leve op til vores løfter

II. Migration og de ydre grænser

Formål

 • Aldrig at tillade en tilbagevenden til sidste års ukontrollerede strømme og yderligere at nedbringe antallet af irregulære migranter
 • At sikre fuld kontrol ved vores ydre grænser og vende tilbage til Schengen
 • at opnå bredere konsensus i EU om den langsigtede migrationspolitik og anvende principperne om ansvar og solidaritet

Konkrete foranstaltninger

a) fuldt tilsagn om at gennemføre EU-Tyrkiet-erklæringen samt fortsat støtte til landene på Vestbalkan

b) tilsagn i dag fra en række medlemsstater om at tilbyde øjeblikkelig støtte til at styrke beskyttelsen af Bulgariens grænse til Tyrkiet og fortsat støtte andre frontlinjestater

c) inden årets udgang fuld kapacitet til hurtig reaktion fra den europæiske grænse- og kystvagt, der nu er vedtaget ved lov

d) migrationsaftaler om samarbejde og dialog med tredjelande, der skal føre til mindre strømme af irregulær migration og højere tilbagesendelsesrater, skal evalueres af Det Europæiske Råd i december

e) fortsat arbejde for at opnå bredere konsensus i EU med hensyn til langsigtet migrationspolitik, herunder hvordan vi kan anvende principperne om ansvar og solidaritet i fremtiden

III. Intern og ekstern sikkerhed

- Intern sikkerhed

Formål

 • At gøre det nødvendige for at støtte medlemsstaterne i deres bestræbelser på at sikre intern sikkerhed og bekæmpe terrorisme

Konkrete foranstaltninger

a) intensiveret samarbejde og udveksling af oplysninger mellem medlemsstaternes sikkerhedstjenester

b) vedtagelse af de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at alle personer, herunder statsborgere fra EU-medlemsstaterne, der krydser Unionens ydre grænser, bliver tjekket i de relevante databaser, der skal forbindes med hinanden

c) påbegynde oprettelsen af et system for rejseoplysninger og rejsetilladelser for at gøre det muligt at foretage forudgående kontrol og, om nødvendigt, afslå indrejse for rejsende, som er fritaget for kravet om visum

d) systematisk indsats mod radikalisering, bl.a. ved udvisninger og indrejseforbud, hvis det er berettiget, samt EU-støtte til medlemsstaternes forebyggende foranstaltninger

- Ekstern sikkerhed og forsvar

Formål

 • I et udfordrende geopolitisk miljø at styrke EU-samarbejdet om ekstern sikkerhed og forsvar

Konkrete foranstaltninger

a) Det Europæiske Råd i december skal træffe afgørelse om en konkret gennemførelsesplan for sikkerhed og forsvar og en bedre brug af mulighederne i traktaterne, navnlig for så vidt angår kapabiliteter

b) omgående indledning af gennemførelsen af den fælles erklæring med NATO

IV. Økonomisk og social udvikling, unge

Formål

• At skabe en lovende økonomisk fremtid for alle, sikre vores levevis og skabe bedre muligheder for de unge

Konkrete foranstaltninger

a) i december: afgørelse om udvidelse af Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer i lyset af udviklingen

b) Det Europæiske Råd skal i foråret 2017 gennemgå fremskridtene med hensyn til resultater i forbindelse med de forskellige strategier vedrørende det indre marked (herunder det digitale indre marked, kapitalmarkedsunionen, energiunionen)

c) Det Europæiske Råd skal i oktober se på, hvordan vi kan sikre en solid handelspolitik, der høster fordelene ved åbne markeder, samtidig med at der tages hensyn til borgernes bekymringer

d) i december - afgørelser om EU-støtte til medlemsstater med henblik på at bekæmpe ungdomsarbejdsløshed og om styrkede EU-programmer for unge

V. Vejen frem

 • Opfylde løfter: styrke mekanismen til revision af gennemførelsen af trufne afgørelser. Loyalt samarbejde og kommunikation mellem medlemsstaterne og institutionerne
 • Bratislava er starten på en proces. De kommende formelle møder i Det Europæiske Råd vil give mulighed for konkret opfølgning af de her nævnte emner. De 27's ledere vil mødes uformelt i begyndelsen af 2017 i Valetta. Fejringen i marts 2017 af 60-året for Romtraktaterne samler lederne i Rom og vil blive brugt til at afrunde den proces, der blev indledt i Bratislava, og fastlægge retningslinjer for vores fælles fremtid sammen.

Statsministerens afrapportering fra EU-topmødet

Spørgsmål & svar


Søg i alle spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik