Bruxelles, 28.-29. juni 2016

EU's 28 stats- og regeringschefer mødtes den 28.-29. juni 2016 til EU-topmøde i Bruxelles. Udfaldet af den britiske folkeafstemning var det dominerende emne på topmødet.  

Denne artikel dækker disse emner:
EU-topmødet er den første lejlighed, efter folkeafstemningen den 23. juni, for de resterende 27 stats- og regeringschefer til at drøfte processen i forbindelse med Storbritanniens ønske om at udtræde af EU. Den britiske premierminister David Cameron vil om tirsdagen udlægge resultatet af folkeafstemningen for stats- og regeringscheferne. 

Om onsdagen vil de 27 stats- og regeringschefer have mulighed for at diskutere, hvordan de skal forholde sig til resultatet af folkeafstemningen. Der er dog tilsyneladende enighed om, at man ikke på selve topmødet vil kræve, at David Cameron iværksætter selve udmeldelsesproceduren efter EU-traktatens artikel 50, og dermed starter den to-årige tidsfrist for udmeldelsesforhandlingerne. 

Det er dog også blevet tilkendegivet fra EU's side, at der ikke kan være tale om at indlede uformelle forhandlinger om Storbritanniens udtrædelse og vilkår, før der foreligger en formel ansøgning om udtrædelse efter artikel 50.

Umiddelbart inden EU-topmødet har EU's faste formand, Donald Tusk, foreslået, at EU's 27 stats- og regeringschefer mødes til et uformelt EU-topmøde den 16. september i Bratislava for at drøfte EU's fremtid i lyset af resultatet af den britiske folkeafstemning. 

Som en direkte konsekvens af folkeafstemningen har den britiske kommissær med ansvar for finansiel stabilitet, finansielle tjenesteydelser og kapitalmarkedsunionen, Lord Hill, valgt at træde tilbage som EU-kommissær.

Der er dog også andre emner på EU-topmødets dagsorden der omfatter:
 • Migration.
 • Beskæftigelse, vækst og investeringer.
 • Eksterne relationer.

Europa-Parlamentets indspark

Europa-Parlamentet havde valgt at indkaldt til en ekstraordinær samling tirsdag for at drøfte udfaldet af den britiske folkeafstemning forud for EU-topmødet. Kommissionen og repræsentanter for det nederlandske EU-formandskab var også være til stede under Europa-Parlamentets samling.

I en resolution der blev vedtaget på tirsdagens samling i Europa-Parlamentet, opfordres Storbritannien til så hurtigt som muligt, at indlede udmeldelsesproceduren i artikel 50. Europa-Parlamentet ønsker samtidigt, at blive inddraget fuldt ud i alle faser af de forskellige procedurer. Europa-Parlamentet vil ifølge resolutionen ændre den interne organisation for at afspejle det britiske ønske om udmeldelse af EU. Europa-Parlamentet efterlyser reformer af EU, så EU kan levere, det borgerne forventer. Teksten opfordrer også til en styrkelse af kernen i EU, så de såkaldte à la carte-løsninger kan undgås. 

Endelig opfordrer parlamentet til, at rækkefølgen for de halvårlige roterende EU-formandskaber ændres, så Storbritannien ikke som planlagt skal varetage EU-formandskabet i andet halvår af 2017. 

I. MIGRATION 

1. Efter beslutningen om at anvende Schengengrænsekodeksen fuldt ud og gennemførelsen af erklæringen fra EU og Tyrkiet af 18. marts 2016 er overfarterne fra Tyrkiet til de græske øer aftaget markant og er nu næsten ophørt. Det er vigtigt fortsat at arbejde aktivt for yderligere at stabilisere situationen og for at sikre en holdbar løsning. Den lovgivning, som Tyrkiet for nylig har vedtaget om behandling af både syrere og andre nationaliteter, gør det muligt at sende migranter tilbage til Tyrkiet under fuld overholdelse af bestemmelserne om afvisning i direktivet om asylprocedurer. Begge parter har gjort betydelige fremskridt med at gennemføre samtlige tiltag i erklæringen fra EU og Tyrkiet, og Det Europæiske Råd ser frem til en fortsættelse af den målrettede indsats. Det Europæiske Råd minder om behovet for fortsat at yde støtte til landene på det vestlige Balkan, herunder til deres bekæmpelse af smuglere, og fortsat at være opmærksom på den potentielle udvikling vedrørende andre ruter, således at der hurtigt kan gøres en samordnet indsats. Der skal gøres en yderligere indsats for at fremskynde gennemførelsen af de eksisterende omfordelings- og genbosætningsordninger. 

2. I det centrale Middelhavsområde ligger strømmen af overvejende økonomiske migranter på samme niveau som sidste år. Strømmene skal reduceres for således at redde liv og ødelægge smuglernes forretningsmodel. De relevante sikkerhedsprocedurer skal anvendes fuldt ud for at sikre fuld kontrol med de ydre grænser. Hvis der skal skabes hurtige resultater med hensyn til forebyggelse af ulovlig migration og tilbagesendelse af irregulære migranter, kræver det en effektiv partnerskabsramme for samarbejdet med de enkelte oprindelses- eller transitlande. Dette vil bidrage til gennemførelsen af Vallettahandlingsplanen, som bør intensiveres. EU vil på grundlag af Kommissionens meddelelse indføre og hurtigt gennemføre denne ramme baseret på effektive incitamenter og passende konditionalitet i første omgang med et begrænset antal prioriterede oprindelses- og transitlande og med følgende mål for øje: 

 • at tilstræbe specifikke og målbare resultater for så vidt angår hurtige og operationelle tilbagesendelser af irregulære migranter, herunder ved at anvende midlertidige ordninger, indtil der er indgået fuldgyldige tilbagetagelsesaftaler
 • at skabe og gøre brug af den nødvendige løftestangseffekt ved at anvende alle EU's relevante politikker, instrumenter og værktøjer, herunder udvikling og handel 
 • tillige at mobilisere de elementer, der henhører under medlemsstaternes kompetence, og tilstræbe synergier med medlemsstaterne i forbindelserne med de specifikke lande.

Samarbejdet om tilbagetagelse og tilbagesendelse bliver en vigtig test af partnerskabet mellem EU og disse partnere. 

3. Den højtstående repræsentant skal, også i sin rolle som næstformand for Kommissionen, stå i spidsen for gennemførelsen af denne nye tilgang og sikre en tæt og effektiv koordination mellem EU's institutioner og tjenestegrene og medlemsstaterne med henblik på indgåelse af de første pagter inden årets udgang. Rådet og Kommissionen vil regelmæssigt overvåge processen, vurdere resultaterne heraf og aflægge rapport til Det Europæiske Råd. 

4. Alle relevante finansieringsinstrumenter og -kilder bør mobiliseres på en sammenhængende måde til støtte for den ovennævnte tilgang. Rådet opfordres til hurtigt at behandle Kommissionens forslag med henblik herpå. Derudover: 

 • skal Den Europæiske Investeringsbanks initiativ i de sydlige nabolande og i landene på det vestlige Balkan som et første skridt inden for den nye samarbejdsramme bidrage til at fremme investeringer i partnerlandene og har vores fulde støtte. Med henblik på en hurtig gennemførelse af dette initiativ anmodes Rådet om hurtigt at undersøge, hvordan de nødvendige ressourcer kan tilvejebringes 
 • opfordres Kommissionen til senest i september 2016 at fremsætte et forslag til en ambitiøs ekstern investeringsplan, som Europa-Parlamentet og Rådet bør behandle som en prioritet. 

Der skal sikres komplementaritet mellem alle ovennævnte initiativer.

5. Den ovenfor beskrevne tilgang skal være dynamisk og vil om nødvendigt blive udvidet til andre lande eller regioner for at afspejle migrationsstrømmene. 

6. EU og dets medlemsstater vil fortsat bekæmpe de grundlæggende årsager til ulovlig migration i tæt samarbejde med oprindelseslandene og i en ånd af fælles ejerskab. 

7. Forud for det kommende G20-topmøde og FN's Generalforsamlings møde på højt plan om store flygtninge- og migrantbevægelser minder Det Europæiske Råd om, at migration er en global udfordring, som kræver en stærk reaktion fra det internationale samfund. 

8. Det Europæiske Råd vil fortsat beskæftige sig med og overvåge alle aspekter af EU's samlede tilgang til migrationsudfordringen som anført i Det Europæiske Råds konklusioner fra oktober 2015 og fastlægge de overordnede politiske retningslinjer og prioriteter. Det Europæiske Råd, som minder om behovet for at styrke kontrollen med EU's ydre grænser for at nå såvel migrations- som sikkerhedsmålene, ser med tilfredshed på den politiske enighed mellem Europa-Parlamentet og Rådet om forslaget til den europæiske grænse- og kystvagt og anmoder om, at det både vedtages og gennemføres hurtigt.

II. BESKÆFTIGELSE, VÆKST OG INVESTERINGER 

Det europæiske semester 

9. Det Europæiske Råd tilsluttede sig generelt de landespecifikke henstillinger, som Rådet har drøftet, og det europæiske semester 2016 kan således afsluttes.

Det indre marked 

10. Gennemførelsen af et dybere og mere retfærdigt indre marked vil have afgørende betydning for at skabe nye job, fremme produktiviteten og sikre et attraktivt klima for investeringer og innovation. Dette kræver et fornyet fokus i hele Europa. Det Europæiske Råd opfordrer til, at de forskellige strategier, herunder for energi, og handlingsplaner for det indre marked, som Kommissionen har foreslået, færdiggøres og gennemføres senest i 2018. 

11. Det Europæiske Råd vedtog i dag en dagsorden, der opfordrer til hurtige og målrettede fremskridt, med henblik på: 

 • at give alle interessenter det fulde udbytte af det digitale indre marked ved hjælp af: 

− portabilitet på tværs af grænserne, som vil gøre det muligt for personer med bopæl i EU at rejse med digitalt indhold, som de har købt eller abonnerer på i deres hjemland 
− fjernelse af grænserne for e-handel, herunder uberettiget geografisk blokering, som forhindrer e-kunder i at få adgang til og købe et produkt eller en tjenesteydelse fra et websted,  der er baseret i en anden medlemsstat. Nedbringelse af omkostningerne til pakkelevering og modernisering af momssystemerne vil yderligere lette salget af varer og tjenesteydelser på tværs af grænserne 
− revisionen af engrosmarkedet for roaming med henblik på afskaffelse af roamingtillæg senest i juni 2017
− opfordringen til regeringerne og EU-institutionerne om at opfylde målene i handlingsplanen for e-forvaltning 
− reformer af rammerne for ophavsret og på det audiovisuelle område

 • at skabe de rette betingelser for at fremme nye erhvervsmuligheder ved: 

− at sikre faste og trådløse bredbåndsforbindelser med meget høj kapacitet i hele Europa, hvilket er en forudsætning for den fremtidige konkurrenceevne. Revisionen af regelsættet for telekommunikation bør have sigte på at skabe incitamenter til større netinvesteringer og samtidig fremme effektiv konkurrence og forbrugerrettigheder − bedre at koordinere vilkårene for frekvenstildeling sammen med rettidig frigivelse af 700 MHz-båndet for at bidrage til at sikre Europas lederskab i etableringen af 5G-net
− at koordinere EU's indsats inden for højtydende databehandling. Det Europæiske Råd ser i den forbindelse frem til iværksættelsen af et vigtigt projekt af fælles europæisk interesse på dette område 

 • at støtte tjenesteydere, der ønsker at udvide på tværs af grænserne. Et tjenesteydelsespas i overensstemmelse med Rådets konklusioner af 29. februar 2016 vil give erhvervsdrivende i centrale sektorer mulighed for at udbyde deres tjenesteydelser i andre medlemsstater uden at skulle igennem unødige procedurer og vil bidrage til at fremme innovation
 • at sikre lettere adgang til finansiering for virksomheder og støtte investeringer i realøkonomien ved at gå videre med dagsordenen for kapitalmarkedsunionen. Der bør navnlig gøres hurtige fremskridt med forslaget om forenkling af kravene til prospekter og forslaget til simpel, standardiseret og transparent securitisering, som der skal opnås enighed om inden udgangen af 2016 
 • fortsat at gøre en ihærdig indsats for bedre regulering. 

12. Rådet vil årligt aflægge rapport på Det Europæiske Råds møde i juni om fremskridtene med at uddybe det indre marked i alle dets aspekter. En bedre gennemførelse og håndhævelse af eksisterende lovgivning vil bidrage yderligere til at høste fordelene ved ambitionerne for Europas indre marked.

Handel 

13. Europa-Kommissionens formand orienterede Det Europæiske Råd om de igangværende handelsforhandlinger. Det Europæiske Råd erindrer om sine tidligere konklusioner om handel og om stålsektoren og vil vende tilbage til spørgsmålet med henblik på en omfattende drøftelse på sit kommende møde i oktober. I denne forbindelse opfordrer Det Europæiske Råd til, at arbejdet med de defensive handelsinstrumenter færdiggøres hurtigt. 

Investeringsplan (herunder EFSI) 

14. Investeringsplanen for Europa, navnlig Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer (EFSI), har allerede skabt konkrete resultater og er et vigtigt skridt i indsatsen for at mobilisere private investeringer og samtidig gøre intelligent brug af de knappe budgetmidler. 

15. Kommissionen har i sinde snart at fremsætte forslag om EFSI's fremtid, og EuropaParlamentet og Rådet bør behandle forslagene som en hastesag. 

Den Økonomiske og Monetære Union 

16. Det Europæiske Råd gjorde status over de fremskridt, der er gjort med arbejdet hen imod gennemførelsen af Den Økonomiske og Monetære Union, herunder køreplanen for fuldførelse af bankunionen, og opfordrer til, at der arbejdes videre hermed. Det tilslutter sig henstillingen om oprettelse af nationale produktivitetsråd. 

Beskatning 

17. Bekæmpelse af skattesvig, skatteunddragelse og skatteundgåelse og af hvidvaskning af penge er fortsat en prioritet, både i EU og internationalt. Dette illustreres af den nylige vedtagelse af relevant EU-lovgivning, der skal imødegå denne udfordring, navnlig på området udveksling af oplysninger om skatteafgørelser og landeopdelt rapportering, samt enigheden om direktivet om bekæmpelse af skatteundgåelse. Kommissionens offentliggørelse af en handlingsplan, som skal skabe et moderniseret fælles momsområde, der er sikret mod svig, er også et vigtigt element i den overordnede tilgang.

Landbrug 

18. Det Europæiske Råd mindede om sine konklusioner fra marts 2016 og gjorde status over udviklingen i landbrugssektoren, navnlig inden for mejeriprodukter og svinekød. Det opfordrer Kommissionen til hurtigt at gennemføre alle fornødne støtteforanstaltninger, herunder, hvor det er relevant, økonomisk støtte til landbrugere, og opfordrer alle aktører i forsyningskæden til at bidrage til at forbedre markedsforholdene. 

III. EKSTERNE FORBINDELSER 

19. Det Europæiske Råd gentager, at det er rede til at støtte den nationale samlingsregering, og opfordrer alle grupper i Libyen til at samarbejde med den nationale samlingsregering som den eneste legitime regering i Libyen for at genoprette stabiliteten, bekæmpe terrorisme og tackle migrationen på tværs af det centrale Middelhavsområde. Det Europæiske Råd ser i den forbindelse med tilfredshed på vedtagelsen af FN's Sikkerhedsråds resolution 2292 og på operation SOPHIAs udvidede rolle med hensyn til at håndhæve våbenembargoen mod Libyen og uddanne den libyske kystvagt. 

20. Det Europæiske Råd ser med tilfredshed på den højtstående repræsentants fremlæggelse af den globale strategi for Den Europæiske Unions udenrigs- og sikkerhedspolitik og opfordrer den højtstående repræsentant, Kommissionen og Rådet til at gå videre med arbejdet. 

21. Samarbejdet mellem EU og NATO blev drøftet under tilstedeværelse af NATO's generalsekretær. Det Europæiske Råd opfordrede til at styrke forbindelserne yderligere i lyset af vores fælles mål og værdier og de hidtil usete udfordringer fra syd og øst. Denne nye ambition bør have form af et fremskyndet praktisk samarbejde på udvalgte områder. Den nye fremdrift i samarbejdet mellem EU og NATO skal skabes i fuld åbenhed og i fuld respekt for begge organisationers beslutningsautonomi og procedurer, være baseret på princippet om inklusion og må ikke gribe ind i sikkerheds- og forsvarspolitikkens særlige karakter i nogen af medlemsstaterne. Formanden for Det Europæiske Råd og formanden for EuropaKommissionen vil sammen med NATO's generalsekretær udsende en erklæring i juli i Warszawa.

22. Den nederlandske premierminister orienterede om resultatet af folkeafstemningen i Nederlandene om associeringsaftalen med Ukraine og om de betænkeligheder, der kom til udtryk i debatten forud for folkeafstemningen. Det Europæiske Råd opfordrer Rådet til at søge at finde en løsning, der imødekommer disse betænkeligheder hurtigst muligt. 

IV. RESULTATET AF FOLKEAFSTEMNINGEN I DET FORENEDE KONGERIGE 

23. Det Forenede Kongeriges premierminister orienterede Det Europæiske Råd om resultatet af folkeafstemningen i Det Forenede Kongerige.

Uformelt møde mellem de 27 
Bruxelles, den 29. juni 2016 
Erklæring  

1. Vi, stats- og regeringscheferne for de 27 medlemsstater, samt formændene for Det Europæiske Råd og Europa-Kommissionen, beklager dybt resultatet af folkeafstemningen i Det Forenede Kongerige, men vi respekterer det ønske, som et flertal af den britiske befolkning har givet udtryk for. Indtil Det Forenede Kongerige forlader EU, finder EU-retten fortsat anvendelse for og i Det Forenede Kongerige, både når det gælder rettigheder og forpligtelser. 

2. Det Forenede Kongeriges udtræden af EU skal tilrettelægges på en velordnet måde. Artikel 50 i TEU er retsgrundlaget for denne proces. Det er op til den britiske regering at meddele Det Europæiske Råd, at Det Forenede Kongerige agter at udtræde af Unionen. Dette bør ske så hurtigt som muligt. Der kan ikke blive tale om forhandlinger af nogen art, før denne meddelelse er givet. 

3. Når meddelelsen er blevet modtaget, vedtager Det Europæiske Råd retningslinjer for forhandlingerne om en aftale med Det Forenede Kongerige. I den videre proces vil Europa-Kommissionen og Europa-Parlamentet spille deres rolle fuldt ud i overensstemmelse med traktaterne.

4. Vi håber, at Det Forenede Kongerige i fremtiden bliver en nær EU-partner, og vi ser frem til, at Det Forenede Kongerige giver udtryk for sine hensigter i den forbindelse. Enhver aftale, som indgås med Det Forenede Kongerige som tredjeland, skal bygge på en balance mellem rettigheder og forpligtelser. Adgang til det indre marked kræver accept af alle fire friheder. 

5. Resultatet af folkeafstemningen i Det Forenede Kongerige skaber en ny situation for Den Europæiske Union. Vi er fast besluttet på fortsat at stå sammen og arbejde inden for rammerne af EU for at håndtere det 21. århundredes udfordringer og finde løsninger, der er i vores nationers og befolkningers interesse. Vi er parat til at tage hånd om ethvert problem, der måtte opstå som følge af den aktuelle situation. 

6. Den Europæiske Union er en historisk bedrift, hvad angår fred, velstand og sikkerhed på det europæiske kontinent, og den forbliver vores fælles ramme. Samtidig giver mange mennesker udtryk for utilfredshed med tingenes nuværende tilstand, såvel på europæisk som på nationalt niveau. De europæiske borgere forventer, at vi gør det bedre, når det gælder om at skabe sikkerhed, beskæftigelse og vækst såvel som håb om en bedre fremtid. Vi er nødt til at levere resultater på disse områder på en måde, som forener os, ikke mindst af hensyn til de unge. 

7. Vi indleder derfor i dag politiske overvejelser for at give en impuls til yderligere reformer i overensstemmelse med vores strategiske dagsorden og til udviklingen af et EU med 27 medlemsstater. Det kræver, at stats- og regeringscheferne udviser lederskab. Vi vender tilbage til dette spørgsmål på et uformelt møde i september i Bratislava.

Statsministerens afrapportering fra EU-topmødet

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik