Rom, 25. marts 2017

Den 25. marts var det 60 år siden, at EU's grundlæggende traktat - Rom-traktaten - blev undertegnet i Rom af de daværende seks medlemslande af EU.

Stats- og regeringscheferne fra EU-landene mødtes med repræsentanter fra EU's forskellige institutioner i Rom for at markere 60-årsdagen for undertegnelsen af Rom-traktaten den 25. marts 1957. Storbritannien deltog dog ikke, da den britiske regering få dage efter markeringen (den 29. marts 2017) indleverede den formelle ansøgning om udtrædelse af EU-samarbejdet.

Markeringen blev brugt af de 27 stats- og regeringschefer til at vedtage en såkaldt Romerklæring, der bekræfter den fortsatte politiske vilje til at arbejde sammen under rammerne af EU. Erklæringen indeholder også en beskrivelse af de kommende udfordringer for EU samt en fælles vision for de kommende 10 år.

Denne vision er formuleret i en såkaldt Romdagsorden, hvor stats- og regeringscheferne i EU skal arbejde for:

  1. Et trygt og sikkert Europa.
  2. Et fremgangsrigt og bæredygtigt Europa.
  3. Et socialt Europa.
  4. Et stærkere Europa på den globale scene.

Rom, den 25. marts 2017


Erklæring fra lederne af 27 medlemsstater og af Det Europæiske Råd, Europa-Parlamentet 
og Europa-Kommissionen

Romerklæringen

(25. marts 2017)

 

Vi, lederne af 27 medlemsstater og af EU's institutioner, er stolte over de resultater, som Den Europæiske Union har opnået: opbygningen af europæisk enhed er en modig og fremsynet satsning. For tres år siden, mens vi var ved at komme os efter to verdenskriges tragedie, besluttede vi at knytte bånd og rejse vores kontinent fra asken. Vi har bygget en unik Union med fælles institutioner og stærke værdier, et fællesskab med fred, frihed, demokrati, menneskerettigheder og retsstatsprincipper, en økonomisk stormagt med et niveau af social beskyttelse og velfærd uden sidestykke.

Europas enhed begyndte som nogle fås drøm og blev de manges håb. Og så blev Europa ét igen. I dag står vi sammen og er stærkere: Flere hundrede millioner mennesker i hele Europa nyder godt af et liv i en udvidet Union, der har overvundet de gamle skel.

Den Europæiske Union står i dag over for hidtil usete udfordringer, både globalt og internt: regionale konflikter, terrorisme, stigende migrationspres, protektionisme og sociale og
økonomiske uligheder. Vi er sammen fast besluttet på at adressere udfordringerne i en verden under hastig forandring og give vores borgere såvel sikkerhed som nye muligheder.

Vi vil gøre Den Europæiske Union stærkere og mere robust gennem endnu større enhed og solidaritet blandt os og respekt for fælles regler. Enhed er både en nødvendighed og vores frie valg. Enkeltvis ville vi blive kørt ud på et sidespor af den globale dynamik. Ved at stå sammen har vi størst chance for at påvirke den og forsvare vores fælles interesser og værdier. Vi vil handle sammen i forskellige hastigheder og med forskellig intensitet, hvor det er nødvendigt, og samtidig som tidligere følge den samme kurs i overensstemmelse med traktaterne og samtidig holde døren åben for dem, der ønsker at slutte sig til os senere. Vores Union er udelt og udelelig.

I det kommende årti ønsker vi en Union, der er sikker og tryg, velstående, konkurrencedygtig, bæredygtig og socialt ansvarlig og har vilje og evne til at spille en central rolle i verden og forme globaliseringen. Vi ønsker en Union, hvor borgerne har nye muligheder for kulturel og social udvikling samt økonomisk vækst. Vi ønsker en Union, som fortsat er åben over for de europæiske lande, der respekterer vores værdier og forpligter sig til at fremme dem.

I disse foranderlige tider og i bevidstheden om vores borgeres bekymringer forpligter vi os på Romdagsordenen og lover at arbejde hen imod: 

1. Et trygt og sikkert Europa: en Union, hvor alle borgere føler sig trygge og kan bevæge sig frit, hvor vores ydre grænser er sikrede, med en effektiv, ansvarlig og bæredygtig migrationspolitik, der overholder internationale standarder; et Europa, der er fast besluttet på at bekæmpe terrorisme og organiseret kriminalitet.

2. Et velstående og bæredygtigt Europa: en Union, der skaber vækst og beskæftigelse; en Union, hvor et stærkt, forbundet indre marked under udvikling, der hilser den teknologiske forandring velkommen, og en stabil og yderligere styrket fælles valuta åbner muligheder for vækst, samhørighed, konkurrenceevne, innovation og udveksling, særligt for små og mellemstore virksomheder; en Union, der fremmer vedvarende og bæredygtig vækst gennem investeringer og strukturreformer, og som arbejder hen imod gennemførelsen af Den Økonomiske og Monetære Union; en Union, hvor økonomier konvergerer; en Union, hvor energi er sikker og økonomisk overkommelig, og miljøet er rent og sikkert.

3. Et socialt Europa: en Union, der på grundlag af bæredygtig vækst fremmer økonomiske og markeds integritet; en Union, der tager hensyn til de nationale systemers forskelligartede
karakter og arbejdsmarkedsparternes centrale rolle; en Union, der fremmer ligestilling mellem kvinder og mænd såvel som rettigheder og lige muligheder for alle; en Union, der bekæmper arbejdsløshed, forskelsbehandling, social udstødelse og fattigdom; en Union, hvor unge får den bedste uddannelse og kan studere og finde beskæftigelse på hele kontinentet; en Union, der bevarer vores kulturarv og fremmer kulturel mangfoldighed.

4. Et stærkere Europa på den globale scene: en Union, der videreudvikler eksisterende partnerskaber, opbygger nye og fremmer stabilitet og velstand i sit umiddelbare
naboskabsområde mod øst og syd, men også i Mellemøsten og i hele Afrika og globalt; en Union, der er rede til at tage et større ansvar og til at bidrage til at skabe en mere
konkurrencedygtig og integreret forsvarsindustri; en Union, der fast besluttet på at styrke sin fælles sikkerhed og sit fælles forsvar, også i samarbejde og komplementaritet med Den
Nordatlantiske Traktats Organisation, under hensyntagen til nationale omstændigheder og retlige forpligtelser; en Union, der er engageret i De Forenede Nationer og står for et
regelbaseret multilateralt system, er stolt af sine værdier og værner om sin befolkning og fremmer fri og fair handel og en positiv, global klimapolitik.

Vi vil forfølge disse mål faste i troen på, at Europas fremtid ligger i vores egne hænder, og at Den Europæiske Union er det bedste instrument til at nå vores mål. Vi forpligter os til at lytte til og reagere på de bekymringer, som vores borgere giver udtryk for, og vi vil samarbejde med vores nationale parlamenter. Vi vil samarbejde på de niveauer, der gør en reel forskel, hvad enten det er Den Europæiske Union, eller det er på nationalt, regionalt eller lokalt plan, og i en ånd af tillid og loyalt samarbejde, både medlemsstaterne imellem og mellem dem og EU-institutionerne, i overensstemmelse med nærhedsprincippet. Vi vil give mulighed for den manøvremargen på de forskellige niveauer, der er nødvendig for at styrke Europas innovations- og vækstpotentiale. Vi ønsker, at Unionen skal være stor i store sager og lille i små sager. Vi vil fremme en demokratisk, effektiv og gennemsigtig beslutningsproces og bedre resultater.

Vi vil som ledere gennem samarbejde i Det Europæiske Råd og mellem vores institutioner sikre, at dagens dagsorden bliver gennemført, så den bliver morgendagens virkelighed. Vi er forenet til fælles bedste. Europa er vores fælles fremtid.

Spørgsmål & svar


Søg i alle spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik