Møde nr. 31 i Europaudvalget

3. Udgave

Mødedato: fredag den 31. marts 2017
Mødetidspunkt: Kl. 11.00
Sted: 2-133
Dagsorden


1.

Rådsmøde nr. 3530 (udenrigsanliggender) den 3. april 2017 Forelæggelse ved kulturministerenFO
3.

Rådsmøde nr. 3529 (landbrug og fiskeri) den 3. april 2017 Forelæggelse ved miljø- og fødevareministeren


4.

Opfølgning på Europaudvalgets folkehøring i februar 2017


L
5.

Afrapportering fra Brexit-følgegruppes rejse i Bruxelles den 23. marts 2017


L
6.

Drøftelse af Energi-, Forsynings- og Klimaudvalgets politiske udtalelse om et fremtidigt elmarkedsdesign


L
7.

Eventuelt


Der vedlægges foreløbige oversigter over de under punkterne 1 og 3 nævnte møder.
FO
1.

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om bevarelse af fiskeressourcerne og beskyttelse af havets økosystemer ved hjælp af tekniske foranstaltninger, om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1967/2006, (EF) nr. 1098/2007, (EF) nr. 1224/2009 og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1343/2011 og (EU) nr. 1380/2013 og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 894/97, (EF) nr. 850/98, (EF) nr. 2549/2000, (EF) nr. 254/2002, (EF) nr. 812/2004 og (EF) nr. 2187/2005

– Tidlig forelæggelse

KOM (2016) 0134


FO
2.

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en flerårig plan for demersale bestande i Nordsøen og fiskeriet efter disse bestande og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 676/2007 og Rådets forordning (EF) nr. 1342/2008

– Tidlig forelæggelse

KOM (2016) 0493


3.

Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet om gennemførelse af forpligtigelsen til at udlægge miljøfokusområder under de direkte betalinger

– Udveksling af synspunkter


4.

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådet forordning om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og ændringer af forordning (EU) nr. 2012/2002, Europa-Parlament og Rådets forordninger (EU) nr. 1296/2013, nr. 1301/2013, nr. 1303/2013, nr. 1304/2013, nr. 1305/2013, nr. 1306/2013, nr. 1307/2013, nr. 1308/2013, nr. 1309/2013, nr. 1316/2013, nr. 223/2014, nr. 283/2014, nr. 652/2014, og Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 541/2014 (landbrugsdelen)

– Statusopdatering og udveksling af synspunkter

KOM (2016) 0605


5.

Forslag til Rådets beslutning om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne til et forslag om ændring af bilag III til Rotterdamkonventionen

– Tidlig forelæggelse

KOM (2017) 0073


6.

Forslag til Rådets afgørelse om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne til et forslag om ændring af bilag til Stockholmkonventionen om persistente organiske miljøgifte (POP stoffer) ved den ottende partskonference

– Tidlig forelæggelse

KOM (2017) 0132


7.

Eventuelt


8.

Siden sidst


Alle punkter hører under Miljø- og Fødevareministeriets ressort.


Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik