Møde nr. 43 i Europaudvalget

3. Udgave

Mødedato: fredag den 09. juni 2017
Mødetidspunkt: Kl. 10.00
Sted: 2-133
Dagsorden


FO
1.

Rådsmøde nr. 3548 (beskæftigelse, socialpolitik, sundhed og forbrugerbeskyttelse – beskæftigelses- og sundhedsdelen) den 15.-16. juni 2017 Beskæftigelsesministeren forelægger dagsordenspunkterne 1-6 Ministeren for ligestilling forelægger dagsordenspunkt 7 Sundhedsministeren forelægger dagsordenspunkterne 8-10


FO/L
2.

Danmarks kandidatur til genplacering af Det Europæiske Lægemiddelagentur i forbindelse med Det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union Forelæggelse ved sundhedsministeren

- Tidlig forelæggelse


3.

Rådsmøde nr. 3547 (landbrug og fiskeri) den 12. juni 2017 Forelæggelse ved miljø- og fødevareministeren


FO
4.

Rådsmøde nr. 3550 (miljø – miljødelen) den 19. juni 2017 Forelæggelse ved miljø- og fødevareministeren


FO
5.

Rådsmøde nr. 3548 (beskæftigelse, socialpolitik, sundhed og forbrugerbeskyttelse - transportdelen) den 15.-16. juni 2017 Forelæggelse ved transport-, bygnings- og boligministeren


L
6.

Drøftelse og evt. vedtagelse af procesplan for udvalgsaktiviteter ude i landet


L
7.

Afrapportering fra COSAC-møde på Malta den 28.-30. maj 2017


L
8.

Afrapportering fra orientering om Brexit i Statsministeriet


L
9.

Orientering om Brexitfølgegruppens studietur til Irland og Nordirland i efteråret 2017


L
10.

Eventuelt


Der vedlægges foreløbige oversigter over de under punkterne 1 og 3-5 nævnte møder
FO
1.

Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 96/71/EF af 16. december 1996 om udstationering af arbejdstagere som led i udveksling af tjenesteydelser (udstationeringsdirektiv)

- Generel indstilling

KOM (2016) 0128


2.

Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 883/2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger og af forordning (EF) nr. 987/2009 om de nærmere regler til gennemførelse af forordning (EF) nr. 883/2004 (Forordning 883)

- Fremskridtsrapport

KOM (2016) 0815


3.

Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2004/37/EF om beskyttelse af arbejdstagerne mod risici for under arbejdet at være udsat for kræftfremkaldende stoffer og mutagener (Kræftdirektivet)

- Generel indstilling

KOM (2017) 0011


4.

Europæisk Semester 2017: Bidrag til Det Europæisk Råd den 22.-23. juni 2017

- Politisk debat

KOM (2017) 0500


5.

Rådskonklusioner om at det skal betale sig at arbejde

- Vedtagelse


6.

Rådskonklusioner om Ungegarantien - Den Europæiske Revisionsrets Særberetning

- Vedtagelse

KOM (2016) 0646


8.

Rådskonklusioner om bidrag til at standse stigningen i fedme blandt børn

- Vedtagelse


9.

Rådskonklusioner om at fremme frivilligt samarbejde mellem sundhedssystemer

- Vedtagelse


10.

Den europæiske søjle for sociale rettigheder – Sundhedsaspekterne og konsekvenser

- Udveksling af synspunkter

KOM (2017) 0250, KOM (2017) 0251


12.

Eventuelt


13.

Siden sidst


Dagsordenspunkterne 1-6 hører under Beskæftigelsesministeriets ressort Dagsordenspunkt 7 hører under Udenrigsministeriets ressort Dagsordenspunkterne 8-10 hører under Sundheds- og Ældreministeriets ressort Dagsordenspunkt 11 hører under Transport-, Bygnings- og Boligministeriets ressort
3.

Forslag til Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EU) 2017/127 for så vidt angår visse fiskerimuligheder for blandt andet brisling og rejer

- Tidlig forelæggelse


4.

Eventuelt


5.

Siden sidst


Alle punkter hører under Miljø- og Fødevareministeriets ressort
FO
2.

Ændring af direktiv 2011/65/EU om begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr

- Tidlig forelæggelse

KOM (2017) 0038


3.

Eventuelt


4.

Siden sidst


Alle punkter hører under Miljø- og Fødevareministeriets ressort


Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik