Møde nr. 16 i Europaudvalget

4. Udgave

Bemærk ændring for rækkefølgen af dagsordenens punkter.

Mødedato: fredag den 26. januar 2018
Mødetidspunkt: kl. 10.00
Sted: 2-133
Dagsorden


1.

Rådsmøde nr. 3593 (landbrug og fiskeri) den 29. januar 2018 Forelæggelse ved miljø- og fødevareministeren


L
2.

Rådsmøde nr. 3594 (almindelige anliggender – art. 50) den 29. januar 2018 Forelæggelse ved udenrigsministerenFO
a.

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 182/2011 om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser

- Tidlig forelæggelse

KOM (2017) 0085


FO
b.

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om tilpasning af en række retsakter, der indeholder bestemmelser om brug af forskriftsproceduren med kontrol, til artikel 290 og 291 i Traktaten om Den Europæiske Unions Funktionsmåde (TEUF)

- Tidlig forelæggelse

KOM (2016) 0799, KOM (2016) 0798


4.

Den årlige handelspolitiske redegørelse Forelæggelse ved udenrigsministeren


UDG
5.

Modtagelse af deputation: Jens-Peter Bonde og Uffe Østergaard om EU’s fremtid


L
6.

Afrapportering fra COSAC-formandsmøde i Sofia den 21.-22. januar 2018


L
7.

Fastsættelse af tidsplaner for udvalgets behandling af følgende beslutningsforslag:


a.

B 18 (social protokol til Lissabontraktaten) (EL)


b.

B 41 (ophævelse af EU's kodeks for onlineadfærd) (DF)


L
8.

Eventuelt


Der vedlægges foreløbige oversigter over de under punkt 1 og 4 nævnte møder
1.

Formandskabets arbejdsprogram for første halvår 2018

- Præsentation


2.

Kommissionens meddelelse til Europa-Parlamentet, Rådet, Den Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: Fremtiden for fødevarer og landbrug

- Præsentation og udveksling af synspunkter

KOM (2017) 0713


5.

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om definition, præsentation og mærkning af spiritus, brugen af betegnelser for spiritus i præsentation og mærkning af andre fødevarer samt beskyttelse af geografiske betegnelser for spiritus

- Sagen er ikke på dagsordenen for rådsmødet (landbrug og fiskeri) den 29. januar 2018, men forventes sat på dagsordenen for et snarligt rådsmøde med henblik på vedtagelse

KOM (2016) 0750


6.

Eventuelt


7.

Siden sidst


Alle punkter hører under Miljø- og Fødevareministeriets ressortRing til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik