Møde nr. 28 i Europaudvalget

3. Udgave

Mødedato: onsdag den 09. maj 2018
Mødetidspunkt: Kl. 10.00
Sted: 2-133
Dagsorden


L
1.

Rådsmøde nr. 3615 (almindelige anliggender – Art. 50) den 14. maj 2018 Forelæggelse ved ministeren for fiskeri og ligestilling og minister for nordisk samarbejde


2.

Rådsmøde nr. 3616 (almindelige anliggender) den 14. maj 2018 Forelæggelse ved ministeren for fiskeri og ligestilling og minister for nordisk samarbejde


3.

Transport: Forelæggelse ved transport-, bygnings- og boligministeren


FO
a.

Forslag til forordning om sikring af konkurrencen inden for lufttransport og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 868/2004

- Sagen forventes sat på dagsordenen for rådsmødet (transport) den 7. juni 2018 mhp. vedtagelse/generel indstilling

KOM (2017) 0289


FO
b.

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/1/EF om anvendelse af udlejningskøretøjer uden fører til godstransport ad landevej (udlejningsdirektivet)

- Sagen forventes sat på dagsordenen for rådsmødet (transport) den 7. juni 2018 mhp. vedtagelse/generel indstilling

KOM (2017) 0282


FO
c.

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om interoperabilitet mellem elektroniske bompengesystemer og fremme af udveksling på tværs af landegrænser af oplysninger om manglende betaling af vejafgifter i Unionen (interoperabilitet mellem bompengetjenester)

- Sagen forventes sat på dagsordenen for rådsmødet (transport) den 7. juni 2018 mhp. vedtagelse/generel indstilling

KOM (2017) 0280L
5.

Fortsat drøftelse af kommende studierejser


L
6.

Politisk drøftelse og evt. afgivelse af betænkning over B 39 (tatoveringsblæk)


L
7.

Godkendelse af tidsplan for udvalgets behandling af B 118 (Ankarraaftalen)


L
8.

Opfølgning på møde i den fælles parlamentariske kontrolgruppe vedr. Europol (Europol JPSG) 18-19/3-18L
10.

Udvalgets videre behandling af to direktivforslag om beskatning af den digitale økonomi:


a.

Forslag til Rådets direktiv om regler vedrørende selskabsbeskatning af en væsentlig digital tilstedeværelse

KOM (2018) 0147


b.

Forslag til Rådets direktiv om et fælles system for en skat på indtægter fra levering af visse digitale tjenester

KOM (2018) 0148


L
11.

Kommende Europaudvalgsmøder


L
12.

Eventuelt


Der vedlægges foreløbige oversigter over de under punkt 1-2 nævnte møder.
L
2.

Forberedelse af møde i Det Europæiske Råd (Art. 50) den 28. eller 29. juni 2018

- Politisk drøftelse


3.

Eventuelt


4.

Siden sidst


Alle dagsordenspunkter hører under Udenrigsministeriets ressort.
1.

Forberedelse af Det Europæiske Råd den 28.-29. juni 2018 (kommenteret dagsorden)

- Politisk drøftelse


2.

Kommissionens forslag til EU’s kommende flerårige finansielle ramme (MFF)

- Præsentation/udveksling af synspunkter

KOM (2018) 0321, KOM (2018) 0324, KOM (2018) 0325, KOM (2018) 0322


3.

Retsstatsprincipper i Polen

- Politisk drøftelse

KOM (2017) 0835


4.

Eventuelt


5.

Siden sidst


Dagsordenspunkterne 1 og 3 hører under Udenrigsministeriets ressort. Dagsordenspunkt 2 hører under Finansministeriets ressort.


Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik