Møde nr. 33 i Europaudvalget

3. Udgave

Mødedato: fredag den 01. juni 2018
Mødetidspunkt: kl. 08.00
Sted: 2-133
Dagsorden


1.

Rådsmøde nr. 3623 (transport, telekommunikation og energi - telekommunikation) den 8. juni 2018 Energi-, forsynings- og klimaministeren forelægger dagsordenspunkterne 1 og 2


2.

Rådsmøde nr. 3623 (transport, telekommunikation og energi - energi) den 11. juni 2018 Forelæggelse ved energi-, forsynings- og klimaministeren


3.

Rådsmøde nr. 3622 (retlige og indre anliggender) den 4.-5. juni 2018 Udlændinge- og integrationsministeren forelægger dagsordenspunkt 1-10, 12-13 og 15 Børne- og socialministeren forelægger dagsordenspunkt 14


L
4.

Politisk drøftelse og afgivelse betænkning over beslutningsforslag B 118 (udfasning af Ankaraaftalen)


L
5.

Drøftelse af hollandsk initiativ om åbenhed i EU-systemet


L
6.

Drøftelse af DER afrapportering 5/7-18


L
7.

Eventuelt


Der vedlægges oversigter over de under punkt 1-3 nævnte møder


Bemærk, at der er afstemninger i salen kl. 10.00 - Europaudvalgsmødet genoptages om nødvendigt efter afstemningerne.
2.

Forslag til ændring af direktiv 2013/37/EU om videreanvendelse af den offentlige sektors informationer (PSI-direktivet)

- Politisk drøftelse

KOM (2018) 0234


3.

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ENISA, ”EU’s Agentur for Cybersikkerhed”, om ophævelse af forordning (EU) nr. 526/2013 og om cybersikkerhedscertificering af informations- og kommunikationsteknologi (”forordningen om cybersikkerhed”).

- Generel indstilling. Punktet er forelagt Folketingets Europaudvalg den 18. maj 2018 af forsvarsministeren

KOM (2017) 0477


4.

Eventuelt


5.

Siden sidst


Dagsordenspunkt 1 hører under Erhvervsministeriets ressort. Dagsordenspunkt 2 hører under Finansministerens ressort. Dagsordenspunkt 3 hører under Forsvarsministeriets ressort.
1.

Forordningsforslag om oprettelse af et EU-agentur for samarbejde mellem energireguleringsmyndigheder (ACER)

- Generel indstilling

KOM (2016) 0863


2.

Eventuelt


3.

Siden sidst


Dagsordenspunktet hører under Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet.
1.

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om visse aspekter af aftaler om salg af varer, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2006/2004 og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/22/EF og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/44/EF

- Politisk drøftelse

KOM (2015) 0635, KOM (2017) 0637


2.

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om rammer for forebyggende rekonstruktion, muligheden for en ny chance og foranstaltninger med henblik på mere effektive procedurer for rekonstruktion, insolvensbehandling og gældssanering og om ændring af direktiv 2012/30/EU

- Delvis generel indstilling

KOM (2016) 0723


3.

Rådets forordning (EU) 2017/1939 af 12. oktober 2017 om gennemførelse af et forstærket samarbejde om oprettelse af Den Europæiske Anklagemyndighed (EPPO)*

- Status

KOM (2013) 0534


4.

e-Justice

- Orientering fra formandskabet


a.

Forslag til forordning om et europæisk påbud om udlevering og sikring af elektronisk bevismateriale**

- Politisk drøftelse

KOM (2018) 0225


b.

Forslag til direktiv om udpegning af juridiske repræsentanter med henblik på indsamling af bevismateriale

- Politisk drøftelse

KOM (2018) 0226


6.

Ofre for terrorisme

- Udveksling af synspunkter/ Vedtagelse af rådskonklusioner


7.

Terrorbekæmpelse: Styrket samarbejde mellem myndigheder

- Udveksling af synspunkter


8.

Tværfaglig tilgang på området inden for intern sikkerhed: EU’s prioriteter for bekæmpelsen af grov og organiseret kriminalitet (EU’s Politikcyklus) 2014-2017

- Politisk drøftelse


9.

Samarbejde mellem EU’s fælles sikkerheds- og forsvarspolitiske missioner/operationer og RIA-agenturer

- Rapport om implementering


10.

Forslag til Europa-Parlamentet og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 810/2009 om en fællesskabskodeks for visa (visumkodeks)

- Politisk drøftelse

KOM (2018) 0252


UDG
11.

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) 2016/399 (Schengen-grænsekodeks) for så vidt angår reglerne for midlertidig genindførelse af grænsekontrol ved de indre grænser

- Politisk drøftelse

KOM (2017) 0571


12.

Reform af det fælles europæiske asylsystem og genbosætning

- Politisk drøftelse/Fremskridtsrapport

KOM (2016) 0271, KOM (2016) 0270, KOM (2016) 0272, KOM (2016) 0466, KOM (2016) 0468, KOM (2016) 0465, KOM (2016) 0467


14.

Forslag til Rådets forordning om kompetence, anerkendelse og fuldbyrdelse af afgørelser i ægteskabssager og i sager vedrørende forældreansvar, og om internationale barnebortførelser (omarbejdning)***

- Politisk drøftelse

KOM (2016) 0411


15.

Eventuelt


16.

Siden sidst


Dagsordenspunkt 1-9 hører under Justitsministeriets ressort. Dagsordenspunkt 10-13 hører under Udlændinge- og Integrationsministeriets ressort. Dagsordenspunkt 14 hører under Børne- og Socialministeriets ressort.


* Forordningen har hjemmel i TEUF, tredje del, afsnit V. Protokollen om Danmarks stilling, der er knyttet til Lissabon-Traktaten, finder derfor anvendelse, hvilket indebærer, at forordningen ikke er bindende for eller finder anvendelse i Danmark (”retsforbeholdet”).


**Forslaget er fremsat efter TEUF, tredje del, afsnit V. Protokollen om Danmarks stilling, der er knyttet til Lissabon-Traktaten, finder derfor anvendelse, hvilket indebærer, at forslaget ikke vil være bindende for eller finde anvendelse i Danmark (”retsforbeholdet”).


***Forslaget er fremsat med hjemmel i TEUF tredje del, afsnit V. Protokollen om Danmarks stilling, der er knyttet til Lissabon-traktaten, finder derfor anvendelse, hvilket indebærer, at foranstaltningerne ikke vil være bindende for eller finde anvendelse i Danmark.


Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik