Møde nr. 11 i Europaudvalget

3. Udgave

Mødedato: fredag den 23. november 2018
Mødetidspunkt: kl. 10.00
Sted: 2-133
Dagsorden


FO
1.

Rådsmøde nr. 3657 (almindelige anliggender - samhørighed) den 30. november 2018 Forelæggelse ved udenrigsministeren


2.

Rådsmøde nr. 3654 (udenrigsanliggender - udvikling) den 26. november 2018 Forelæggelse ved udviklingsministeren


FO
3.

Rådsmøde nr. 3653 (uddannelse, ungdom, kultur og sport – ungdoms- og uddannelsesdelen) den 26.-27. november 2018 Forelæggelse ved undervisningsministeren


FO
4.

Rådsmøde nr. 3653 (uddannelse, ungdom, kultur og sport - kultur og sportsdelen) den 26.-27. november 2018 Forelæggelse ved kulturministerenFO
6.

Rådsmøde nr. 3655 (konkurrenceevne - rum- og forskningsdelen) den 29.-30 november 2018 Forelæggelse ved uddannelses- og forskningsministeren


FO
7.

Rådsmøde nr. 3655 (konkurrenceevne – indre markedsdelen) den 29.-30 november 2018 Forelæggelse ved erhvervsministerenL
9.

Drøftelse af evt. skriftlig forelæggelse i januar


L
10.

Eventuelt


Der vedlægges foreløbige oversigter over de under punkt 1-4 og 6-7 nævnte møder.
1.

EU-Afrika Alliance med fokus på bæredygtig investeringer og jobskabelse

- Politisk drøftelse

KOM (2018) 0643, KOM (2018) 0644


3.

Eventuelt


4.

Siden sidst


Dagsordenspunktet hører under Udenrigsministeriets ressort.
Ungdom


FO
1.

Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af programmet Det Europæiske Solidaritetskorps og om ophævelse af (forordningen om Det Europæiske Solidaritetskorps) og forordning (EU) nr. 375/2014

- Delvis generel indstilling

KOM (2018) 0440


2.

Rådsresolution om EU’s ungdomsstrategi for 2019-2027

- Vedtagelse

KOM (2018) 0269


3.

Rådskonklusioner om ungdomsarbejde i relation til migration og flygtninge

- Vedtagelse


4.

EU’s ungdomsstrategi 2019-2027 – fra vision til implementering

- Politisk drøftelse

KOM (2018) 0269


Uddannelse


FO
5.

Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af ”Erasmus”: EU-programmet for uddannelse, ungdom og idræt og om ophævelse af forordning (EU) nr. 1288/2013 (Titel på formandskabets kompromisforslag: Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af ”Erasmus+”: EU-programmet for uddannelse, ungdom og idræt og om ophævelse af forordning (EU) nr. 1288/2013)

- Delvis generel indstilling

KOM (2018) 0367


6.

Rådshenstilling om fremme af automatisk gensidig anerkendelse af eksamensbeviser fra videregående uddannelser og ungdomsuddannelser samt resultater af læringsophold i udlandet (Titel på formandskabets kompromisforslag: Rådshenstilling om fremme af automatisk gensidig anerkendelse af kvalifikationer fra videregående uddannelser og ungdomsuddannelser samt resultater af læringsophold i udlandet)

- Vedtagelse

KOM (2018) 0270


7.

Det europæiske uddannelsesområde 2025 – fra vision til implementering

- Politisk drøftelse

KOM (2018) 0268


Kultur


FO
8.

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af programmet Et Kreativt Europa 2021-2027 og om ophævelse af forordning (EU) nr. 1295/2013

- Fremskridtsrapport

KOM (2018) 0366


9.

Rådskonklusioner om arbejdsplanen for kultur 2019-2022

- Vedtagelse

KOM (2018) 0267


10.

Rådskonklusioner om styrkelse af europæisk indhold i den digitale økonomi

- Vedtagelse


11.

Bekæmpelse af spredning af desinformation på internettet – status og fremtidsperspektiver

- Politisk drøftelse

KOM (2018) 0236


12.

Konklusioner fra Rådet og repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer, forsamlet i Rådet, om sportens økonomiske dimension og socio-økonomiske gevinster

- Vedtagelse


13.

Store sportsbegivenheder som innovationsdrivere

- Politisk drøftelse


14.

Eventuelt


15.

Siden sidst


Dagsordenspunkterne 1-7 hører under Undervisningsministeriets ressort. Dagsordenspunkterne 8-13 hører under Kulturministeriets ressort.
Rum


FO
1.

Forordning om det europæiske rumprogram

- Fremskridtsrapport/Tidlig forelæggelse

KOM (2018) 0447


Forskning


2.

Rådskonklusioner om beslutningsmodellen for det europæiske rum for forskning

- Vedtagelse


FO
a.

Rammeprogrammet og dets reger for deltagelse og deling

- Delvis generel indstilling

KOM (2018) 0435


FO
b.

Særprogrammet for implementering af Horisont Europa

- Fremskridtsrapport/Tidlig forelæggelse

KOM (2018) 0436


Indre marked


FO
4.

Forordningsforslag om program for det indre marked under EU’s flerårige finansielle ramme for 2021-2027

- Delvis generel indstilling

KOM (2018) 0441


FO
5.

Forordningsforslag om det supplerende beskyttelsescertifikat for lægemidler (”SPC”)

- Tidlig forelæggelse

KOM (2018) 0317


6.

Forordningsforslag til fremme af fairness og transparens mellem virksomhedsbrugere og online formidlingstjenester (P2B-forslaget)

- Udveksling af synspunkter

KOM (2018) 0238


7.

Forordningsforslag om generelle krav til køretøjssikkerhed i forbindelse med typegodkendelse af motorkøretøjer

- Udveksling af synspunkter

KOM (2018) 0286


8.

Rådskonklusioner om fremtidens EU industripolitiske strategi

- Præsentation/Politisk drøftelse

KOM (2017) 0479


9.

Konkurrenceevnetjek: Status over for det indre marked og dets betydning for konkurrenceevnen

- Præsentation/Politisk drøftelse


10.

Det indre markeds fremtid: Status for implementering, anvendelse og håndhævelse af den eksisterende EU-lovgivning

- Præsentation/Politisk drøftelse

KOM (2018) 0764


11.

Eventuelt


12.

Siden sidst


Dagsordenspunkterne 1-3 hører under Uddannelses- og Forskningsministeriets ressort. Dagsordenpunkt 7 hører under Transportministeriets ressort. Resterende punkter hører under Erhvervsministeriets ressort


Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik